Lezingen van 7 januari 2021

Weekdag van de kersttijd na Epifanie

Vrije gedachtenis van de heilige Raimundus van Penyafort, priester
Raimundus werd geboren omstreeks 1175 op het slot Peñafort nabij Barcelona. Hij was hoogleraar in het kerkelijk recht in Bologna. Als kanunnik van de kathedraal van Barcelona werd hij in 1222 lid van de Orde der Predikheren (Dominicanen). Met de H. Petrus Nolascus stichtte hij de Orde der Mercedariërs, een religieuze broederschap die zich bezighield met het vrijkopen van slaven. Raymundus werd op het Iberiche schiereiland beroemd door zijn preken tegen de Moren. Paus Gregorius IX maakte hem tot kapelaan en paenitentiarius van de Romeinse Curie. In die laatste functie kon hij namens de paus mensen ontslaan van zware kerkelijke straffen die zij hadden opgelopen. Dezelfde paus beval hem de pauselijke decreten uit te geven als officieel wetboek. Als derde generaal van de dominicanen (1238-1240) zorgde hij voor een goede wetgeving binnen zijn orde. Eén van zijn belangrijkste geschriften is de Summa casuum, bedoeld als handboek voor biechtvaders. Raymundus stierf te Barcelona op 6 januari 1275. Paus Clemens VIII verklaarde hem heilig in 1601.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 19 – 5, 4.
Vrienden,
Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij niet God liefhebben die hij nooit heeft gezien. Dit gebod hebben wij dan ook van Hem gekregen: wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben. Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof.

Tussenzang: Ps. 72 (71), 2. 14. 15bc. 17.

Antifoon: Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de Koning uw wijsheid,
de Koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Ethiopen betalen Hem cijns.
In dankbaar gebed zal men Hem gedenken,
Hem zegenen iedere dag.

Voor eeuwig blijve zijn Naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn Naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

Alleluia: Lc. 4, 18-19.
Alleluia. De Heer heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, en aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 4, 14-22a.
In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.