Lezingen van 7 januari 2023

Zaterdag. Weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Vrije gedachtenis van de heilige Raimundus van Penyafort, priester
Raimundus werd geboren omstreeks 1175 op het slot Peñafort nabij Barcelona. Hij was hoogleraar in het kerkelijk recht in Bologna. Als kanunnik van de kathedraal van Barcelona werd hij in 1222 lid van de Orde der Predikheren (Dominicanen). Met de H. Petrus Nolascus stichtte hij de Orde der Mercedariërs, een religieuze broederschap die zich bezighield met het vrijkopen van slaven. Raimundus werd op het Iberische schiereiland beroemd door zijn preken tegen de Moren. Paus Gregorius IX maakte hem tot kapelaan en paenitentiarius van de Romeinse Curie. In die laatste functie kon hij namens de paus mensen ontslaan van zware kerkelijke straffen die zij hadden opgelopen. Dezelfde paus beval hem de pauselijke decreten uit te geven als officieel wetboek. Als derde generaal van de dominicanen (1238-1240) zorgde hij voor een goede wetgeving binnen zijn orde. Eén van zijn belangrijkste geschriften is de Summa casuum, bedoeld als handboek voor biechtvaders. Raimundus stierf te Barcelona op 6 januari 1275. Paus Clemens VIII verklaarde hem heilig in 1601.

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 5, 14-21.
Vrienden,
Ons vertrouwen op God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat onze gebeden al zijn verhoord. Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven die niet voert tot de dood, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde die voert tot de dood; hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. Wij weten dat een kind van God niet zondigt; de Zoon van God behoedt hem en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze ligt. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en dat Hij ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, Zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven. Kinderen, wacht u voor valse goden.

Tussenzang: Ps. 149, 1-2. 3-4. 5. 6a. 9b.
Antifoon:    Onze Heer, die Zijn volk bemint,
                    omkranst de verdrukten met zegekransen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
Zijn lof weerklinke temidden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft Zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die Zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Voltrekt aan hen het vonnis van God,
de taak die Zijn vromen tot eer strekt.

Alleluia:
Alleluia. De luister van deze dag is een licht om ons heen; komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties, want vandaag verscheen een groot licht op aarde. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 2, 1-12
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en Zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is Mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden: Doet maar wat Hij u zeggen zal. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester. Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde Zijn heerlijkheid. En Zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en Zijn moeder, de broeders en Zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.