Lezingen van 7 juli 2020

Dinsdag in week 14 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch (bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Feest van de heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch (stad ‘s-Hertogenbosch)

De eeuwenoude verering van het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch, dat na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) naar de Sint-Janskathedraal is teruggebracht, komt bijzonder tot uitdrukking in deze liturgische viering. Onze dankbaarheid voor Maria’s moederliefde is een reden om haar geestelijk moederschap te herdenken, zoals dit op Calvarië door Jezus zelf is verwoord.

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 8, 4-7. 11-13.
Zo spreekt de Heer: De kinderen van Israël hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om; zij hebben zich leiders gekozen, maar buiten mijn weten. Van hun zilver en goud maakten zij afgodsbeelden, goed om stukgeslagen te worden. Verwijder toch uw stierenbeeld, Samaria! Mijn toorn ontbrandt tegen hen. Hoelang zal het nog duren? Zijn zij dan niet tot onschuld in staat? Ja, die afgod komt uit Israël, door een kunstenaar daar gemaakt, maar het is geen god. Ja, het zal versplinterd worden, dat stierenbeeld van Samaria. Ja, zij zaaien wind, maar storm zullen zij oogsten; de halmen waar geen groei in zit geven geen meel, en al gaven zij het wel, vreemden vraten het op. Ja, Efraïm heeft zijn altaren talrijk gemaakt, maar ze dienden om te zondigen, altaren om te zondigen. Al schrijf Ik mijn wet ook nog zo vaak aan hem voor, zij geldt als de wet van een vreemde. Zij brengen offers naar hun eigen welbehagen en eten van het offervlees, maar de Heer aanvaardt die niet. Nu herinnert Hij zich hun schuld en straft Hij hun zonden: zij gaan naar Egypte terug.

Tussenzang: Ps. 115 (113B), 3-4. 5-6. 7-8. 9-10.

Antifoon: Israëls volk vertrouwt op de Heer.

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
door mensenhanden vervaardigd.

Zij hebben een mond maar zij spreken niet,
zij hebben ogen en zien niet,
zij hebben oren maar horen niet,
zij hebben een neus maar zij ruiken niet.

Zij hebben handen en tasten niet,
zij hebben voeten en lopen niet,
er komt geen geluid uit hun keel.
Al even onnozel is hij die ze maakt,
en die nu vertrouwt op hun macht.

Israëls volk vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.
Aärons stam vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper en schild.

Alleluia: Ps. 27 (26), 11.
Alleluia. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand leid mij langs effen paden. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 32-38.
In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: Nog nooit heeft men in Israël zó iets gezien. Maar de Farizeeën zeiden: De vorst der duivels stelt Hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.

Lezingen bij de viering van het feest van de heilige maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch (stad ‘s-Hertogenbosch)

Eerste lezing uit de profeet Jesaja, 66, 10-14c.
Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, allen die haar liefhebben! Neemt deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet, zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 19, 25-27.
In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn Moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn Moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn Moeder: Vrouw, zie daar uw Zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: Zie daar uw Moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.