Lezingen van 7 juli 2023

Vrijdag in week 13 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch (bisdom 's-Hertogenbosch)
De eeuwenoude verering van het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch, dat na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) naar de Sint-Janskathedraal is teruggebracht, komt bijzonder tot uitdrukking in deze liturgische viering. Onze dankbaarheid voor Maria's moederliefde is een reden om haar geestelijk moederschap te herdenken, zoals dit op Calvarië door Jezus zelf is verwoord.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 23, 1-4. 19 + 24, 1-8. 62-67.
Sara bereikte de leeftijd van honderdzevenentwintig jaar. Toen stierf zij in Kirjat-Arba, ook Hebron geheten, in Kanaän. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn afgestorvene alleen en richtte het woord tot de Hethieten. Hij zei: Ik ben hier maar een vreemdeling; daarom vraag ik u: Geef mij een eigen begraafplaats, waar ik mijn overleden vrouw kan begraven. Daarop begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaän. Abraham was oud en hoogbejaard, en de Heer had hem in alles gezegend. Nu zei Abraham tot zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit: Leg uw hand onder mijn heup. Bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, moet ge mij zweren dat ge voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken uit de meisjes van Kanaän waar ik woon, maar dat ge zult gaan naar mijn land en mijn familie, om daar een vrouw voor mijn zoon Isaäk te zoeken. De dienaar zei: En als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil gaan naar dit land? Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Abraham antwoordde: Neen, dat niet, ge moogt mijn zoon daar nooit terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten wegtrekken en mij beloofd, ja gezworen: Aan uw nakomelingen zal Ik dit land schenken. Hij zal Zijn engel voor u uitzenden, en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen. Zou er geen vrouw met u mee willen, dan zijt ge ontslagen van de eed, die ik u laat zweren; maar in geen geval moogt ge mijn zoon naar dat land terugbrengen. Na een lange tijd was Isaäk teruggekomen van de bron Lachai-Roï; hij woonde toen in de Negeb. Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken; toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen. Ook Rebekka keek op, en toen zij Isaäk zag, liet zij zich van haar kameel glijden en vroeg aan de dienaar: Wie is die man daar, die over het veld naar ons toekomt? De dienaar antwoordde: Dat is mijn meester. Toen deed zij haar sluier voor. De dienaar vertelde aan Isaäk alles wat hij gedaan had. Daarop bracht Isaäk Rebekka in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaäk kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Tussenzang: Ps. 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5.
Antifoon:    Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet,
omdat Zijn barmhartigheid eeuwig duurt.
Wie kan al Zijn machtige daden verhalen,
wie geeft Hem de lof die Hem past?

Gelukkig zijn zij die Zijn voorschriften volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die Uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met Uw hulp.

Dan zal het geluk van Uw vrienden mijn deel zijn,
dan ben ik verheugd als Uw volk zich verblijdt
en trots tot Uw erfdeel te horen.

Alleluia: Mt. 4, 4b.
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 9-13.
In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en zei tot hem: Volg Mij. De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot Zijn leerlingen: Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en zei: Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars te roepen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.