Lezingen van 7 maart 2023

Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd

Vrije gedachtenis van de heilige Perpetua en Felicitas, martelaressen
Perpetua was dochter van voorname ouders en weduwe. Ze was de meesteres van de hoogzwangere slavin Felicitas. In 203 werden zij samen met vijf anderen gearresteerd tijdens de christenvervolging onder keizer Septimius Severus wegens de verkondiging van het Evangelie. Zij werden voor de wilde dieren gegooid in het circus van Carthago in Noord-Afrika.

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 1, 10. 16-20.
Luister. Het woord van de Heer. Ga u wassen, ga u reinigen; uit Mijn ogen met uw boze daden. Houd op met kwaad doen, leer het goede te doen, onderhoud het recht, help de verdrukte, verdedig de wees, pleit voor de weduwe. Kom dan – zegt de Heer – laten we het bespreken: Al zijn uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al zijn ze als purper zo rood, ze zullen blank worden als wol. Als ge gewillig wilt zijn en luisteren zult ge het goede der aarde genieten, maar als ge blijft weigeren en u verzetten zal het zwaard u verdelgen.

Tussenzang: Ps. 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21. 23.
Antifoon:    Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Wat spreekt ge aldoor over Mijn geboden
en hebt ge Mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op Mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben?
Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Vers voor het Evangelie: Ez. 18, 31.
Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, zegt de Heer, en vernieuwt uw hart en uw geest.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 23, 1-12.
In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot Zijn leerlingen: Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen. Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden. Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen; zij maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde 'vader'; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook geen 'leraar' noemen; gij hebt maar één Leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.