Lezingen van 8 februari 2020

Zaterdag in week 4 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Hieronymus Emiliani
Hieronymus Emiliani (Girolamo Miani) werd geboren in 1486 te Venetië als telg van een oud adellijk geslacht. Al jong treedt hij in dienst van het Venetiaanse leger. Tijdens een gewapend conflict met de pauselijke troepen wordt hij in 1511 krijgsgevangene gemaakt. Deze ervaring betekent een keerpunt in zijn leven: hij besluit zijn leven voortaan louter in dienst te stellen van God en de naasten. Na zijn bevrijding uit de gevangenis – het verhaal gaat dat Maria hem op wonderbaarlijke wijze zou hebben bevrijd – keert hij naar zijn geboortestad terug. Daar wordt hij in 1518 tot priester gewijd. In de jaren daarna sticht hij weeshuizen in verschillende Noord-Italiaanse steden. In 1528 is hij de grondlegger van de Orde der Reguliere Clerici van Somasca. De ‘Somaskers’ houden zich bezig met de verzorging van kansarme en ouderloze kinderen. De laatste jaren van zijn leven brengt Girolamo in afzondering door. Als in 1537 in heel Italië de pest uitbreekt, voelt hij zich geroepen om de pestlijders te verplegen. Hierbij sterft hij in Somasca bij Bergamo. Paus Clemens XIII verklaart hem heilig in 1767.

Vrije gedachtenis van de heilige Josephina Bakhita
Bakhita is in 1868 in Oglassa (Soedan) geboren. Als negenjarige wordt ze ontvoerd en een aantal keren op de markt verkocht. De slavenhandelaars noemen haar Bakhita oftewel geluk. De Italiaanse consul, die haar van de markt van de Soedanese hoofdstad Khartoem heeft gehaald, heeft haar vrijgekocht, maar zij weet niet wat vrij zijn is. Als haar nieuwe ‘baas’ iets vraagt klinkt er geen zweep, maar ziet ze een vriendelijk gezicht.
Als de politieke situatie in Soedan verslechtert, roepen de Italianen hun mensen terug. Bakhita vertrekt met Augusto Michieli, een naaste medewerker van de consul. In Italië moet ze voor de kleine Mimmina van de familie zorgen. Maar als de familie Michieli voor langere tijd weer naar Afrika moet, brengen ze Bakhita met hun dochtertje naar de Zusters van Liefde. Hier leert Bakhita Hem kennen naar wie ze al zo lang naar op zoek is. Op 9 januari 1890 wordt ze als Josephina gedoopt. Wanneer de familie Michieli terugkomt, vraagt Josephina of zij bij de zusters mag blijven. De zusters zetten Josephina overal in en iedereen kent haar als de lachende zuster. Deze glimlach zal zuster Josephina heel haar leven behouden. Ook als zij aan het einde van haar leven een langdurig ziekbed heeft met veel pijn. Op 8 februari 1947 komt er aan deze beproeving een einde. De andere zusters zien hoe Josephina begint te staren en fluistert: “Maria, Maria”. Dan begint haar gezicht te stralen, Josephina Bakhita is thuis. Paus Johannes Paulus II verklaart haar in 2000 heilig.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 3, 4-13.
In die dagen ging koning Salomo naar Gibeon om daar te offeren, want dat was de voornaamste offerhoogte. Duizend brandoffers droeg Salomo op dit altaar op. In Gibeon verscheen de Heer ‘s nachts in een droom aan Salomo en zei: Wat wilt ge dat Ik u geef? Salomo antwoordde: Gij hebt uw dienaar, mijn heer David, een grote gunst bewezen. Daar hij zijn schreden naar U richtte, getrouw, rechtschapen en eerlijk jegens U, hebt Gij hem een zoon gegeven, die nu zetelt op zijn troon. Welnu, Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar temidden van het volk dat Gij hebt uitverkoren, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U? Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven en ook niet om rijkdom en evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge gevraagd hebt om inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben. En ook wat ge niet gevraagd hebt, geef Ik u: rijkdom en aanzien, zoveel dat geen koning aan u gelijk zal zijn, zolang ge leeft.

Tussenzang: Ps. 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14.

Antifoon: Leer mij, Heer, uw beschikkingen kennen.

Hoe houdt men van jongsaf zijn weg onbedorven?
Door acht te slaan op uw woord.
Met heel mijn hart richt ik mij tot U:
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart
om niet tegen U te misdoen.
Gij zijt lofwaardig, Heer,
leer mij uw beschikkingen kennen.

Mijn lippen verkondigen allerwegen
wat door uw mond is bepaald.
Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Alleluia: vgl. Hand. 16, 14ab.
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 6, 30-34.
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.