Lezingen van 8 januari 2021

Weekdag van de kersttijd na Epifanie

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 5, 5-13.
Vrienden,
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De Geest betuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit getuigenis, dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de zin van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Ik heb u deze brief geschreven om u er van te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt, gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.

Tussenzang: Ps. 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Antifoon: Loof nu de Heer, Jeruzalem.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God.
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

Alleluia: Mt 4, 23.
Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas Hij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 5, 12-16.
Terwijl Jezus eens in een van de steden vertoefde, trof Hij een man aan die overdekt was met melaatsheid. Toen deze Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: Ik wil, word rein. En terstond verdween de melaatsheid. Jezus verbood hem het aan iemand te zeggen. Maar – zo zei Hij – ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven om hun het bewijs te leveren. In steeds wijder kring werd over Hem gesproken en grote volksmenigten stroomden samen om Hem te horen en om van hun kwalen genezen te worden. Hij trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.