Lezingen van 8 juli 2020

Woensdag in week 14 door het jaar

Feest van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen (bisdom Breda)
Tot de franciscaanse martelaren van de Bokseropstand in China behoort ook een aantal zusters van de congregatie van de Franciscanessen Missionarissen van Maria, onder wie de Nederlandse zuster Maria Adolfina (Anna Catharina Dierickx) uit Ossendrecht. Samen met bisschop Gregorius Grassi stierven zij voor het geloof op 9 juli 1900. In 1946 werden 29 slachtoffers van deze vervolging door paus Pius XII zalig verklaard.
Op 1 oktober 2000 werden door paus Johannes-Paulus II in Rome 120 Chinese martelaren heilig verklaard, onder wie Marie-Adolphine en haar medezusters.

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 10, 1-3. 7-8. 12.
Israël is een weelderige wijnstok, die ook weelderige vruchten draagt. En hoe talrijker die vruchten zijn, des te talrijker maakt Israël zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn wijstenen. Omdat zij zo dubbelhartig zijn, zullen zij nu hun schuld gaan boeten. De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag en slaat de wijstenen stuk. Ja, dan zullen zij zeggen: Wij hebben geen koning, want als wij de Heer niet vrezen, wat helpt ons de koning dan? Samaria is tot zwijgen gebracht, zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft. De gruwelhoogten – die zonde van Israël – worden verwoest. Doornen en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen zij de bergen toe: Bedekt ons! en de heuvels: Valt op ons neer! Zaait rechtschapenheid, dan zult gij goedheid oogsten; ontgint het braakland. Het is nu de tijd om de Heer te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.

Tussenzang: Ps. 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7.

Antifoon: Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

Alleluia: Ps. 95 (94), 8ab.
Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en weest niet halsstarrig. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 10, 1-7.
In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste, Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes; Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon de Ijveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: Begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen; gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.

Lezingen die mogelijk zijn bij het feest van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen (bisdom Breda)

<b
Broeders en zusters,
Welnu, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard, dat de kinderen van Israël niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde; en toch zou deze weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn. En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling zo eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze allesovertreffende heerlijkheid. Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Tot heden toe ligt een sluier over de geest van de kinderen van Israël, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen.

Tussenzang Ps. 31 (30), 3cd. 4. 6. 8ab. 16bc. 17.

Antifoon: Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.

Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

Alleluia
Alleluia. Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 10, 24-33.
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.
</b

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.