Lezingen van 8 juli 2023

Zaterdag in week 13 door het jaar

Feest van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen (bisdom Breda)
Tot de franciscaanse Martelaren van de Bokseropstand in China behoort ook een aantal zusters van de congregatie van de Franciscanessen Missionarissen van Maria, onder wie de Nederlandse zuster Maria Adolfina (Anna Catharina Dierickx) uit Ossendrecht. Samen met bisschop Gregorius Grassi stierven zij voor het geloof op 9 juli 1900. In 1946 werden 29 slachtoffers van deze vervolging door paus Pius XII zalig verklaard.

Eerste lezing: Uit het boek Genesis, 27, 1-5. 15-29.
Isaäk was oud geworden en zijn ogen werden zo zwak dat hij niet meer kon zien. Daarom riep hij zijn oudste zoon Esaü bij zich en zei: Mijn zoon. Hij antwoordde: Wat wilt u? Isaäk zei: Hoor eens, ik ben een oud man en ik weet niet hoelang ik nog te leven heb. Neem daarom uw wapens, uw pijlkoker en uw boog, ga erop uit en schiet een stuk wild voor mij. Maak dan een smakelijk maal gereed, zoals ik het graag heb, en dien het mij op, zodat ik ervan kan eten; daardoor zal ik de kracht krijgen om u mijn zegen te geven, voordat ik sterf. Tijdens dat gesprek van Isaäk met zijn zoon Esaü had Rebekka staan luisteren. Zodra Esaü erop uit was gegaan om een stuk wild voor zijn vader te schieten, haalde zij de beste kleren van haar oudste zoon Esaü, die zij in huis bewaarde, en liet haar jongste zoon Jakob die aantrekken. Over zijn handen en zijn gladde hals trok zij de vellen van geitenbokjes. Vervolgens gaf zij een smakelijke maal met brood dat zij toebereid had haar zoon Jakob in handen. Die ging naar zijn vader toe en zei: Vader. Isaäk antwoordde: Ja, wie zijt ge, mijn zoon? Jakob zei tot zijn vader: Esaü, uw eerstgeborene; ik heb gedaan wat u mij opgedragen hebt. Ga overeind zitten en eet van mijn wildbraad, dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven. Maar Isaäk zei tot zijn zoon: Hoe hebt ge dat wild zo gauw kunnen vinden, mijn zoon? Jakob gaf ten antwoord: De Heer, uw God, heeft het op mijn weg gebracht. Daarop zei Isaäk tot Jakob: Kom eens wat dichterbij, ik wil u betasten, mijn zoon, om te zien of ge werkelijk mijn zoon Esaü zijt. Jakob kwam bij zijn vader Isaäk staan. Deze betastte hem en zei: De stem is de stem van Jakob, maar de handen zijn de handen van Esaü. Hij herkende Jakob niet, omdat diens handen even behaard waren als die van zijn broer Esaü. Toen was hij bereid hem zijn zegen te geven, en vroeg nog eens: Zijt ge werkelijk mijn zoon Esaü? Hij antwoordde: Dat ben ik. Toen sprak Isaäk: Dien dan maar op. Ik wil eten van het wildbraad van mijn zoon; dan zal ik de kracht krijgen om u mijn zegen te geven. Jakob diende op en zijn vader begon te eten; daarna bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarop sprak zijn vader Isaäk tot hem: Kom hier, mijn zoon, en kus mij. Hij kwam naderbij en kuste hem. Toen Isaäk de geur van zijn kleren rook, sprak hij over hem deze zegen uit: Ja, de geur van mijn zoon is als de geur van een akker die door de Heer is gezegend. Dauw van de hemel zal God u geven, vruchtbare grond, met overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen, naties voor u buigen; ge moet heersen over uw broers, en de zonen van uw moeder moeten voor u buigen. Wie u vervloekt, hij zij vervloekt; wie u zegent, hij zij gezegend.

Tussenzang: Ps. 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6.
Antifoon:    Looft de Heer, Hij is genadig.

Looft de Naam des Heren,
looft Hem, dienaars van de Heer,
gij die staat in 's Heren tempel,
in de voorhof van Gods huis.

Looft de Heer, Hij is genadig,
eert Zijn hoogverheven Naam.
Jakob heeft Hij uitverkoren,
Israël tot Zijn bezit.

Uit ervaring weet ik: machtig is de Heer,
onze Heerser, meer dan alle goden.
In de hemel en op aarde doet Hij wat Hij wil,
op de zee en in de diepste oceanen.

Alleluia: Ps. 119 (118), 105.
Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer, het is een licht op mijn pad. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 14-17.
Op zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar Uw leerlingen niet? Jezus sprak tot hen: De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten. Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrompen stof; want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter. Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken; dan blijven beide behouden.

Lezingen die mogelijk zijn bij het feest van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen (bisdom Breda):

Eerste lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 4, 7-15.
Broeders en zusters,
Wij dragen een schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem; wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad; wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten; wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten, dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van Zijn Naam.

Tussenzang Ps. 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5 6.
Antifoon:    Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

Alleluia
Alleluia. Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 10, 28-33.
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij Mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal Ik ook verloochenen tegenover Mijn Vader die in de hemel is.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.