Lezingen van 8 mei 2023

Maandag na de vijfde zondag van Pasen

Vrije gedachtenis van de heilige Wiro en Plechelmus, bisschoppen, en Otger, diaken (bisdom Roermond)
Wiro, Plechelmus en Otger zijn Angelsaksische geloofsverkondigers, van wie Plechelmus vooral in Twente heeft gewerkt. Pepijn III schonk Sint Odiliënberg in ongeveer 750 aan Wiro, die er met Plechelmus en Otger een kloostergemeenschap stichtte evenals een kapel van Onze Lieve Vrouw, waarin zij begraven zijn en die in de 9e eeuw door een aan de heilige Petrus gewijde kerk werd vervangen. Als gevolg van de schenking van Sint Odiliënberg aan de bisschop van Utrecht in 858 werd een groot gedeelte van hun relieken naar Utrecht overgebracht. Bisschop Balderik schonk het hoofd van de heilige Plechelmus aan de kerk van Oldenzaal (954 of 955). De achtergebleven relieken werden in de 14e eeuw overgebracht naar de kerk van de Heilige Geest te Roermond en in de 16e eeuw naar de Sint-Christoffelkathedraal.

Vrije gedachtenis van de zalige Clara van het Arme Kind Jezus, maagd (bisdom Roermond)
De zalige Clara Fey werd op 11 april 1815 geboren te Aken. Al gedurende haar jeugdjaren, ten tijde van de zogenaamde eerste industrialisatie, voelde ze het als haar plicht om haar leven te wijden aan de ondersteuning, zorg en vorming van de jeugd die zij in haar stad vaak verwaarloosd en verlaten aantrof. Tegelijk ontdekte ze dat ze geroepen was tot het religieuze leven. In 1844 stichtte zij de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, waaraan de aartsbisschop van Keulen de kerkelijke goedkeuring verleende. Tijdens de zogenaamde 'Kulturkampf' werd de congregatie gedwongen het generalaat te verplaatsen naar Nederland. Herhaaldelijk werd zij gekozen tot generale overste. Deze taak vervulde zij vanaf 1850 tot het einde van haar leven. Ze stierf op 8 mei 1894 in Simpelveld.

Feest van de verjaardag van de Wijding van de kathedraal (bisdom Rotterdam)

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 14, 5-18.
Toen de heidenen en de Joden van Ikonium samen met hun overheden aanstalten maakten om Paulus en Barnabas te mishandelen en te stenigen, namen zij, zodra zij dit bemerkten, de wijk naar de Lykaonische steden, Lystra, Derbe en hun omstreken. Ook daar predikten zij het Evangelie. Er was in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had en moest blijven zitten. Hij was van zijn geboorte af lam en had nooit kunnen lopen. Terwijl die man naar Paulus' toespraak luisterde, keek deze hem onderzoekend aan en zag dat hij het geloof bezat om gered te worden. Daarom sprak hij met stemverheffing: Ga op uw voeten staan, rechtop. De man sprong op en liep rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, begonnen ze te schreeuwen en riepen in het Lykaonisch: De goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. Barnabas noemden ze Zeus, en Paulus, omdat hij de woordvoerder was, Hermes. De priester van de tempel Zeus-buiten-de-stad bracht bekranste stieren naar de poorten en wilde samen met het volk een offer gaan opdragen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dit vernamen, scheurden ze hun kleren en stortten zich tussen het volk, luid roepend: Mannen, wat gaat ge nu beginnen? Ook wij zijn mensen, juist als gij. Wij brengen u de Blijde Boodschap dat gij u af moet keren van deze waardeloze goden en u wenden tot de levende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alles wat daarin is. In de voorbije tijden liet Hij alle volken hun gang gaan, maar Hij heeft niet nagelaten getuigenis van zichzelf te geven door het schenken van weldaden: vanuit de hemel schonk Hij u immers regen en vruchtbare jaargetijden en verblijdde u met overvloed van voedsel. Maar zelfs deze woorden konden het volk er maar nauwelijks van weerhouden hun een offer op te dragen.

Tussenzang: Ps. 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16.
Antifoon:    Niet ons, Heer, niet ons,
                    maar Uw Naam komt de eer toe.

Niet ons, Heer, niet ons, maar Uw Naam komt de eer toe,
want Gij zijt barmhartig en trouw.
Waarom moeten vreemde volkeren vragen:
waar is toch Israëls God?

De God van Israël is in de hemel,
Hij handelt zoals Hij verkiest.
Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud,
door mensenhanden vervaardigd.

Gezegend zijt gij door de Heer onze God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De hemel is eigen domein van de Heer,
de aarde deelde Hij toe aan de mensen.

Alleluia: Kol. 3, 1.
Alleluia. Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 14, 21-26.
In die tijd zei Jezus tot Zijn leerlingen: Wie Mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. Judas - niet Iskariot - zei tot Hem: Heer, hoe komt het dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus gaf hem ten antwoord: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden, Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt Mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.

Lezingen bij het feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal (bisdom Rotterdam)
Er kunnen ook andere lezingen genomen worden.

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël, 43, 1-2. 4-7a.
In die tijd bracht de engel mij naar de poort, naar de poort die op de oostkant ligt, en daar zag ik, Ezechiël, de heerlijkheid van de God van Israël uit het oosten aankomen. Het klonk als het gedruis van geweldige wateren. De heerlijkheid van de Heer ging door de poort die op de oostkant ligt, de tempel binnen. De Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. Daar zag ik hoe de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde. Toen hoorde ik uit de tempel iemand tot mij spreken, terwijl de engel nog naast mij stond. Hij zei tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, de plaats waar Ik wil wonen onder de zonen van Israël, voor altijd.

Tussenzang: 1 Kron. 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd.
Antifoon:    Wij eren, Heer, Uw luisterrijke Naam.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in Uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de Koning, Heer, die boven allen staat.
Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar Uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

Alleluia: Apok. 21, 3.
Alleluia. Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 10, 22-30.
In die tijd werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo. De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van Mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot Mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van Mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.