Lezingen van 8 november 2022

Dinsdag in week 32 door het jaar

Gedachtenis van alle heilige bisschoppen van Utrecht: Albrik, Ansfried, Bernulf, Frederik, Hunger, Radboud, abt Gregorius
Op de dag na het feest van Sint Willibrord herdenkt het aartsbisdom Utrecht zeven van zijn bisschoppen en bestuurders die als heiligen worden vereerd. In historische volgorde zijn dit: Gregorius (755-780), abt van het Utrechtse Maartensklooster. Hij kreeg als hoofd van de domschool de leiding over de Utrechtse Kerk na de dood van Sint Bonifatius. Gregorius werd echter niet tot bisschop gewijd. De eerste bisschop na Bonifatius was Albrik I (780-784), een neef van abt Gregorius. Albrik gaf opdracht tot de verdere kerstening van de Noordelijke Nederlanden. Bisschop Frederik (ca. 820-835) was benedictijn en werd na zijn dood al spoedig als martelaar vereerd. Bisschop Hunger (vóór 854-866) moest vluchten voor de Noormannen en vestigde zich in Deventer. Ook bisschop Radboud (900-917) bestuurde het bisdom Utrecht vanuit Deventer. Hij is als schrijver de beste vertegenwoordiger van de Karolingische cultuur in de Lage Landen. Hij stierf in 917 in Ootmarsum. Ansfried (995-1010) was Graaf van Brabant. Tegen zijn wens in, werd hij bisschop. Eenmaal met die waardigheid bekleed, gaf Ansfried zich onvoorwaardelijk over aan boete en gebed. Hij stierf als een arme monnik. De laatste in de rij is Bernulf of Bernold (1028-1054), die door Keizer Konrad II tot bisschop werd benoemd. Hij staat bekend als de bouwer van vele kerken.

Gedachtenis van de heilige Willehad, bisschop (bisdom Groningen-Leeuwarden)
Deze Angelsaksische missionaris verkondigde het geloof onder de Friezen en Saksen in de huidige provincies Friesland, Groningen, Drenthe alsmede in Westfalen. Hij stierf als bisschop van Bremen op 8 of 9 november 789.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus, 2, 1-8. 11-14.
Uw taak is het te verkondigen wat strookt met de gezonde leer. Bejaarde mannen moeten matig zijn, ernstig, bezonnen, gezond in geloof, liefde en volharding. Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen, geen kwaad spreken, niet verslaafd zijn aan de wijn. Zij moeten goede raad geven en de jongere vrouwen leren hun man en kinderen lief te hebben, verstandig te zijn, kuis, huishoudelijk, vriendelijk, onderdanig aan hun man; dan komt het woord van God niet in opspraak. Spoor ook de jonge mannen aan om altijd verstandig te zijn. Geef hun zelf een goed voorbeeld. Laat uw onderricht eerlijk en ernstig zijn, uw prediking heilzaam en onaanvechtbaar. Dan weet de tegenstander niets kwaads van ons te zeggen en komt hij misschien tot andere gedachten. Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot Zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

Tussenzang: Ps. 37 (36), 3-4. 18. 23. 27. 29.
Antifoon:    Het heil van de vromen komt van de Heer.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is,
dan zult gij veilig uw land bewonen.
Zoek uw geluk bij de Heer,
Hij geeft wat uw hart begeert.

De Heer draagt zorg voor het leven der vromen,
hun erfdeel blijft voor altijd bijeen.
De tred van de mens krijgt zijn kracht van God,
zijn weg wordt bewaakt door de Heer.

Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is,
dan moogt ge voor eeuwig hier wonen.
De rechtvaardigen zullen het land bezitten
en het voor altijd bewonen.

Alleluia: Fil. 2, 15-16.
Alleluia. Schittert als sterren in het heelal, en houdt vast het woord des levens. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 17, 7-10.
In die tijd sprak Jezus: Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord u en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kunt ge zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.