Lezingen van 9 juni 2020

Dinsdag in week 10 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Efrem, diaken en kerkleraar
Efrem werd omstreeks 306 uit christelijke ouders geboren in Nisibe, het huidige Nizib in zuidwest-Turkije. Na zijn diakenwijding werkte hij voor de armen in zijn geboortestad. Later vertrok hij naar Edessa, waar hij een theologische school stichtte. Hij leidde het leven van een asceet, maar dat weerhield hem er niet van zich intensief in te spannen voor de geloofsgemeenschap. Hij predikte en schreef tegen diverse theologische dwaalleren. Ook dichtte hij tal van lofzangen die hij op populaire muziek zette. Efrem stief in juni 373. In de Orthodoxe Kerken werd hij al lange tijd als kerkleraar vereerd. Pas in 1920 verleende paus Benedictus XV hem die titel voor de R.K.-Kerk.

Eerste lezing: Uit het eerste boek Koningen, 17, 7-16.
In die dagen droogde de beek uit waar Elia zich ophield, want het had op de aarde niet meer geregend. Toen kwam het woord van de Heer tot Elia: Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen; Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen. Hij vertrok dus naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar: Wees zo goed en haal in uw kruik een beetje water voor mij; ik zou graag wat drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na: Wees zo goed en breng ook een stuk brood mee. De vrouw antwoordde: Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer; alleen nog maar een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken; daarna wacht ons de dood. Elia antwoordde: Vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan zijt, maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat; voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want – zo zegt de Heer, de God van Israël – De pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, totdat de Heer het weer laat regenen. Toen ging zij heen en deed wat Elia gezegd had, en dag aan dag hadden zij te eten, hij, zij en haar gezin. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Tussenzang: Ps. 4, 2-3. 4-5. 7-8.

Antifoon: Gij, Heer, hebt mijn hart met vreugde vervuld.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten,
hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.
Vreest hem en hoedt u voor zonde,
wat ge bedenkt in doorwaakte nachten
spreekt het niet uit.

Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld,
Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen.

Alleluia: Ps. 119 (118), 88.
Alleluia. Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer, dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 5, 13-16.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.