Lezingen van 9 november 2022

Feest van de Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek

De basiliek Sint-Jan van Lateranen is de kathedraal van Rome, de bisschopskerk van de paus. De geschiedenis van deze kerk gaat terug op Constantijn de Grote, de eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk. Omstreeks 314 gaf hij een stuk grond aan de rand van Rome te leen aan paus Melchiades. Oorspronkelijk had de grond toebehoord aan de Laterani, een adellijke familie in Rome. De bouw van de eerste basiliek startte in 326. Branden, plunderingen en verbouwingen lieten weinig heel van het oorspronkelijke bouwwerk. De Sint-Jan van Lateranen in de huidige barokke vorm dateert van 1650.
Het feest van de inwijding van de Sint-Jan gaat terug tot de twaalfde eeuw. Deze herdenking werd in eerste instantie alleen in Rome gevierd, maar breidde zich uiteindelijk uit over de hele wereld. De kathedraal, toegewijd aan de H. Johannes de Doper en de H. Johannes de Evangelist, is de belangrijkste kerk ter wereld. Daar staat immers de Stoel van St. Petrus, die zoals de H. Ignatius van Antiochië schreef, "het hoofd is van de gehele liefdesgemeenschap." Daarom staat er op de voorgevel geschreven: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, 'Moeder en hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld'.

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël, 47, 1-2. 8-9. 12.
In die dagen bracht een engel mij naar de ingang van de tempel des Heren. En daar zag ik onder de drempel water opwellen en in oostelijke richting stromen; de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten. Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur en dan langs de zuidkant van het altaar. Hij leidde mij door de noordpoort buitenom naar de oostelijke buitenpoort en rechts daarvan kwam het water weer te voorschijn. En de engel zei: Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee en maakt het water van de zee gezond. De rivier brengt leven overal waar hij stroomt; het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond. Overal waar hij stroomt, is volop leven. Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten. Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water dat ze voedt, uit het heiligdom komt. De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht.

of:

Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 3, 9b-11. 16-17.
Broeders en zusters,
Gij zijt Gods bouwwerk. Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Gij weet toch dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en die tempel zijt gij.

Tussenzang: Ps. 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9.
Antifoon:   Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
                   het heilig verblijf van de Allerhoogste.

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.
Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee.

Een klaterend beekje verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
Zijn wondere werken op aarde.

Alleluia: 2 Kron. 7, 16.
Alleluia. Zo spreekt de Heer: Ik heb deze tempel uitverkoren en geheiligd, zodat Mijn Naam er voor eeuwig zal wonen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 2, 13-22.
Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: Weg met dit alles! Maakt van het huis van Mijn Vader geen markthal. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun antwoordde: Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. Maar de Joden merkten op: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen? Jezus echter sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.