Lezingen van 9 oktober 2020

Vrijdag in week 27 door het jaar

Vrije gedachtenis van de H. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren
Volgens de mededeling van de heilige Gregorius van Tours (6e eeuw) kwam Dionysius in het midden van de 3e eeuw vanuit Rome naar Gallië. Hij werd de eerste bisschop van Lutetia, het latere Parijs, en stierf in 285, samen met twee leden van zijn clerus, nabij deze stad de marteldood.

Vrije gedachtenis van de H. Johannes Leonardi, priester
Johannes Leonardi werd in 1541 geboren te Lucca in Toscane (Italië). Aanvankelijk bereidde hij zich voor op het apothekersvak, maar later zag hij hiervan af, en verlangde priester te worden. Na zijn priesterwijding in 1571 preekte hij op vele plaatsen en besteedde hij het grootste deel van zijn tijd aan het godsdienstonderricht van kinderen. Ten koste van veel offers stichtte hij in 1574 de orde van de Reguliere Clerici van de Moeder Gods. Ook riep hij een genootschap van priesters in het leven voor de verbreiding van het geloof; terecht wordt hij dan ook beschouwd als de grondlegger van de instelling die, door toedoen van de pausen, zou uitgroeien tot het college van de Propaganda Fide. Door zijn goedheid en bekwaamheid slaagde hij erin de discipline te herstellen in verschillende religieuze gemeenschappen. Hij stierf te Rome in 1609 bij de verpleging van de pestlijders. Hij is bekend geworden door de uitspraak: Het stelt niets voor om heilig te worden, het stelt iets voor het te blijven. Hij werd zalig verklaard in 1861 en heilig in 1938.

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 3, 7-14.
Broeders en zusters,
Ge ziet het: de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. En daar de Schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het Evangelie verkondigd: In u zullen alle volken worden gezegend. Zij die steunen op het geloof worden dus gezegend met Abraham, de man van geloof. Maar zij die steunen op de naleving van de wet, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet metterdaad aan alle voorschriften houdt in het boek der wet. Trouwens, het is duidelijk dat niemand door een wet met God in het reine komt, want, zo lezen we: Hij die door het geloof gerechtvaardigd is, zal leven. Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken maar met doen: Wie deze dingen doet zal leven, staat er. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door zelf voor ons een vervloekte te worden. Er is immers geschreven: Vervloekt is ieder die aan een paal is opgehangen. Het was Gods bedoeling dat door Jezus Christus Abrahams zegen ook over de heidenvolken zou komen, opdat wij de beloofde Geest zouden ontvangen door middel van het geloof.

Tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6.

Antifoon: Altijd herinnert God zich zijn verbond.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
De aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

Alleluia: Joh. 6, 64b. 69b.
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 11, 15-26.
Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven zeiden enkelen: Door Beëlzebub, de vorst der duivels, drijft Hij de duivels uit. Anderen – om Hem op de proef te stellen – verlangden van Hem een teken uit de hemel. Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen: Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij; het ene huis valt op het andere. Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf. Als Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt, is zijn bezit veilig. Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint, dan rooft deze zijn volle uitrusting, waarop hij zijn vertrouwen stelde, en verdeelt wat hij bezit als buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet dan zegt hij: Ik keer terug naar mijn huis, dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vind hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen, nog slechter dan hijzelf; ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.