Een bisschop over het Ad Liminabezoek

4 november 2022

Samenvatting uit de nieuwsbrief van het bisdom Den Bosch

In de tweede week van november gaan de Nederlandse bisschoppen naar Rome. Wij bezoeken de graven van de apostelen  Petrus en Paulus, vieren op ver schillende plekken de Eucharistie en hebben een volle week tal  van ontmoetingen met de naaste  medewerkers van de paus en  met paus Franciscus persoonlijk.  …

Indringende vragen dringen zich op: wat is de actuele  kerkelijke stand van zaken? Wat  is de toekomst van het kerkelijk  leven in ons land? Welk leiderschap heeft de Kerk nodig, heel bijzonder denk ik dan ook aan  de invulling van mijn eigen ambt van bisschop.

Nabij leiderschap 

Nederland wordt gekenmerkt  door hoge welvaart en hoge scholing. Mede door deze ontwikkelingen wordt onze samen leving getekend door individualisering, een diep verlangen naar  inspraak en, niet in de laatste  plaats, door een snelle morele  liberalisering. Hoe kunnen wij  als Kerk op deze stand van zaken  adequaat reageren? …..
Nog spannender vind ik  de geloofsinhoudelijke crisis.  Veel katholieken kunnen hun geloof niet goed onder woorden  brengen. God is ver weg en zij  leven onder een gesloten hemel.  Hoe moet ik als bisschop daarop  reageren?
Mij lijkt een nabij leiderschap de enige vruchtbare  weg: een voortdurende bereidheid om  met gelovigen in gesprek te gaan in combinatie met een concentratie op Christus en zijn Evangelie. *

In het huidige Nederland,  waar zelfbeschikking en mondig heid belangrijke waarden zijn,  worden … religieus  zoekende mensen afgeschrikt  door kerkelijk ritualisme en juristerij. De meeste katholieken  waarderen de geloofsgemeenschap op warmte en geloofsinspiratie en denken niet in termen van juridische geldigheid.  Als een kerkleider dat laatste  toch doet, staat hij alleen al  communicatief direct op achter stand. Ontmoeting en hartelijkheid zijn onontbeerlijk om mensen werkelijk te bereiken.

Onze paus als voorbeeld 

Ik beleef het beleid van paus  Franciscus als een aansporing om  als bisschop mensen nabij te  zijn. Christelijk geloof is aller eerst een relationeel geloof. De  christelijke waarheid is immers  een persoon, Jezus Christus zelf.  ….

Veel jongeren, maar ook ouderen, zien geen enkele reden om  zich met een parochie te verbinden. Op een breed front is er  een crisis in de overdracht van  het geloof. Vanuit dat gegeven  wil ik… grote prioriteit geven aan het zoeken naar  nieuwe vormen van gemeenschapsvorming …dat betekent naar mijn diepste overtuiging,  ook oecumenische betrokkenheid. Als minderheden zijn  christenen van verschillende tradities geroepen om te blijven  zoeken naar meer eenheid  rondom de levende Christus. Zo hoop ik over de ontwikkelingen  in mijn bisdom met de paus te  spreken.

Mgr. dr. Gerard de Korte

beeld: Ramon Mangold, bisdom den bosch

Voor de volledige tekst klik hier

* cursivering van de redactie

Meer nieuws

afscheid wijkcontactpersonen

Op maandag 23 januari namen we afscheid van zes wijkcontactpersonen. […]

30 jan

Foto-impressie afscheidsviering pastor Mauricio Meneses

Vandaag, zondag 29 januari 2023, namen we met een feestelijke […]

29 jan

Afscheid parochievicaris Mauricio Meneses

Zondag 29 januari nemen we afscheid van onze parochievicaris Mauricio […]

28 jan

Afscheidsinterview pastor Mauricio Meneses

In de Soester Courant van 25 januari is een pagina-groot […]

25 jan

Kijk naar het roepingsverhaal van onze parochievicaris Mauricio Meneses!

Onze Parochie vicaris Mauricio Meneses Santiago gaat  zijn volgende uitdaging […]

23 jan

vieringen in de dagkapel

In verband met de hoge kosten van energie worden in […]

18 jan

Activiteiten in Soest in de Week van gebed voor eenheid 2023

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar […]

12 jan