H. Nicolaas Baarn

Welkom bij de geloofsgemeenschap van de Nicolaaskerk!

Wij zijn een zeer actieve gemeenschap met relatief jonge mensen. Wat ons bindt is dat wij de persoonlijke relatie met God bovenaan zetten. Dat komt tot uitdrukking in de vele gebedsmomenten die wij per week hebben in de kerk en in de dagkapel.

Wij hechten er aan dat wij weten wat wij als Rooms-katholieken geloven en dat daar goed over nagedacht mag worden. Geen regels om de regels, maar het waarom staat centraal. Daarin is een open houding belangrijk, zowel naar de Wereldkerk toe als naar elkaars beleving.

Als gemeenschap zetten wij ons graag gezamenlijk in. Voor elkaar, voor hen die wat extra hulp kunnen gebruiken en voor projecten over de grens, zoals de school in Zambia. Wij hebben tientallen vrijwilligersgroepen, van tuinwerk tot geloofsonderricht, van bestuurlijk tot diaconie. Jong en oud doet mee en dat maakt een gemeenschap rijk.

Wij laten ons in dit alles voeden door de eucharistie, die dagelijks wordt gevierd in een goed verzorgde liturgie in ons pas gerestaureerde kerkgebouw en in onze knusse dagkapel.

Kom eens langs, dan kun je kennis met ons maken. Wij zien je graag komen!

Meer over ons te weten komen?

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Kerkvenster oktober 2019

Kerkvenster september 2019

Kerkvenster juli-augustus 2019

Kerkvenster juni 2019

Kerkvenster mei 2019

Kerkvenster april 2019

Kerkvenster maart 2019

Kerkvenster februari 2019

Kerkvenster januari 2019

Extra informatie

Groepen

Locatieraad

Waarom een locatieraad?
Sinds wij tot de HH. Martha en Mariaparochie behoren, hebben wij voor onze geloofsgemeenschap (locatie) H. Nicolaas Baarn een locatieraad en een pastoraatgroep. Dit is door het bisdom voorgeschreven. Omdat het voor het parochiebestuur onmogelijk is om alle bestuurlijke taken binnen de locaties goed af te kunnen handelen, is een deel van deze taken gedelegeerd aan de locatieraden binnen de locaties.

Wat doet de locatieraad?
Er wordt wel eens gezegd dat waar de pastoraatgroep verantwoordelijk is voor het welzijn van de mensen, de locatieraad verantwoordelijk is voor de stenen. Dus de gebouwen. Maar de taken van de locatieraad gaan veel verder dan dat. Het betreft namelijk ook de verantwoordelijkheid over financiën, secretariaat, organisatie, coördinatie/aansturing, inrichten commissies en werkgroepen, communicatie en beheer. Een uitgebreid takenpakket dus.
De locatieraad legt rechtstreeks verantwoording af aan het parochiebestuur.

Wie zijn wij?
De locatieraad bestaat uit de volgende personen:

Carel Jansen, voorzitter
voorzitterNB@marthamaria.nl
Godelieve van den Hengel, secretaris
secretarisNB@marthamaria.nl
Frans Stokkermans, budgethouder
budgethouderNB@marthamaria.nl
Frans van Maurik, onderhoud gebouwen/begraafplaats
gebouwenbeheerNB@marthamaria.nl
Alexander van den Eshof, communicatie
communicatieNB@marthamaria.nl

Pastoraatgroep

“Samen in de naam van Jezus… door Maria”

Waarom is er een pastoraatgroep?
Sinds wij tot de HH. Martha en Mariaparochie behoren, hebben wij voor onze geloofsgemeenschap (locatie) H. Nicolaas Baarn een locatieraad en een pastoraatgroep. Dit is door het bisdom voorgeschreven. Omdat onze pastoor de zorg heeft over tienduizenden gelovigen, is het moeilijk om iedereen persoonlijk nabij te zijn. Toch speelt er zich binnen zo’n groot parochieverband veel af. Denkt u maar aan de eucharistievieringen en andere gebedsmomenten, het toedienen van het H. doopsel, biechtgelegenheid, de ziekenzalving, het sluiten van huwelijken. Daarnaast kent iedere locatie vreugde en verdriet. Er zijn vele werkgroepen die zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Hoe kunnen we een ieder nabij zijn? Daar is de pastoraatgroep voor.

Wat doet een pastoraatgroep?
De pastoraatgroep heeft als één van zijn taken de pastorale nabijheid, het omzien naar elkaar. Waar de locatieraad een centrale plaats inneemt in bestuurlijke zin, neemt de pastoraatgroep een centrale plaats in op het gebied van pastoraat, gericht op welzijn van parochianen. Ook heeft de pastoraatgroep een expliciete taak om zorg dragen voor de uitvoering van het pastoraal beleid van de parochie.
De pastoraatgroep is er voor iedereen binnen onze locatie. We zullen veel luisteren, berichten doorgeven aan de pastoor, maar ook aan de vele werkgroepen. We zullen proberen om met zo veel mogelijk groepen persoonlijk in contact te treden.

Wie zijn wij?
Wij zijn momenteel met z’n vijven:

Gabriëlle Nieuwenhuis, voorzitter
Rosalien Knapen
Debbie Hays
Hanneke van den Eshof
Michel de Rijk

De pastoraatgroep is te bereiken via pastoraatgroepNB@marthamaria.nl.

Groepen

In de Nicolaaskerk zijn vele groepen actief. Deze zijn ingedeeld naar de vier clusters die worden onderscheiden binnen het parochiewerk. Heeft u interesse om u aan te sluiten bij één van de groepen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat. E-mail: secretariaatNB@marthamaria.nl, Telefoonnummer: 035-5412975

Liturgie

Bloemengroep
Cantate Domino
Collectantencollege
Crèche
Kinderkoor De Kerkuiltjes
Gezinsmis
Lectoren
Misdienaars
Paramentengroep
Rozenkransgroep
Schoonmaak
Verzorgers
Volkszangkoor

Gemeenschapsopbouw

Gezinsbijdrage
Kerkhofgroep
Parochienet
Redactie
Trefpunt
Vervoer
Vrienden van Jozef

Diakonie

Missie, Ontwikkeling, Vrede
Voedselbankinzameling
School in Zambia
Oecumene
Pastoraatgroep
RK-Ouderenwerk
Rouwverwerking
Ziekenbezoekgroep

Verkondiging

Samenwerkingsgroep catechese
Alpha-cursus
Bezinningsdag
Bibliotheek
Bijbelgroepen
Boekentafel
Geloven 24/7
In ‘t voetspoor van Maria
Jongeren (vanaf 16 jaar)
Kinderclub (8-11 jaar)
Kinderkerk (3-7 jaar)
Kinderwoorddienst (7-11 jaar)
Ouders van jonge kinderen
TeenChallenge
Thema-avonden
Voorbereiding Eerste H. Communie
Voorbereiding H. Vormsel

Kerkhof

Mogelijkheden:

begraven
bijzetten van urnen
urnengraven
asverstrooiing

Het kerkhof is permanent geopend. Het is te voet of met een rolstoel toegankelijk. Dus niet fietsend!Na zonsondergang wordt een bezoek aan het kerkhof niet wenselijk geacht. Op verzoek kan aan degenen die na zonsondergang het kerkhof willen bezoeken ontheffing worden verleend onder bepaalde voorwaarden.
De toegangshekken dienen zowel tijdens een bezoek als er na goed te worden gesloten.
Op het kerkhof zijn drie waterkranen en meerdere gieters aanwezig.

Op zon- en feestdagen en tijdens begrafenissen mogen geen werkzaamheden worden verricht.De beheerder van het kerkhof is de heer P.J.F. van der Kruijf, schriftelijk bereikbaar op Torenlaan 23a, 3742 CR te Baarn, of per e-mail via kerkhofNB@marthamaria.nl.

De beheerder is door de locatieraad belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het kerkhof. Hij is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen die het beheer van het kerkhof betreffen en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Een praktisch en uitgebreid reglement betreffend maten, materialen, gang van zaken, enzovoort, wordt aan iedere rechthebbende of nabestaande ter hand gesteld bij gelegenheid van een teraardebestelling, danwel op verzoek. Wend u hiervoor schriftelijk tot de beheerder.

Klik hier voor de tarieven.
Klik hier om het reglement te downloaden.

Na overlijden van een rechthebbende moeten de rechtverkrijgenden één persoon aanwijzen, die als rechthebbende zal optreden. Deze persoon moet met vermelding van zijn adres aan het bestuur schriftelijk worden bekendgemaakt, binnen één jaar na bedoeld overlijden. Indien na een jaar na bedoeld overlijden geen aanwijzing, zoals hierboven omschreven, heeft plaatsgevonden en aan het bestuur is gemeld, vervalt het verleende grafrecht. Er bestaat dan geen recht op evenredige terugbetaling.

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting

 1. De afmeting van een graf bedraagt maximaal 1 bij 2 meter voor een enkel of dubbelgraf of 2 bij 2 meter voor een eigen familiegraf.
 2. Een gedenksteen mag alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst.
 3. Op de graven worden toegelaten liggende zerken, in de afmeting 190 x 90 cm (voor een enkel graf of dubbelgraf) of 190 x 180 cm (voor een familiegraf) met een minimale dikte van 12 cm.
 4. Op de graven worden toegelaten staande graftekens in de afmetingen 120(h) x 60(b) met een minimale dikte van 12 cm.
 5. Op kindergraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens.
 6. Op urnengraven worden toegelaten liggende zerken en staande graftekens.

Er behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is ook beschikbaar voor grafbeplanting.

Bij een aantal graven zijn bordjes in verschillende kleuren neergezet. De kleuren van de bordjes geven het volgende aan:

Blauwe bordjes
De grafbeplanting is te hoog, staat op plaatsen waar het niet hoort of om het graf liggen veel losse dingen die er niet horen. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden worden verzocht de nodige maatregelen/voorzieningen te treffen. Wanneer naar het oordeel van het bestuur het onderhoud wordt verwaarloosd zullen de beplanting en de losse dingen worden weggehaald en kunnen graven vervallen worden verklaard.

Rode bordjes
De banden liggen los of de steen laat los dan wel beide zijn verzakt of gebroken. De graven zijn ernstig verwaarloosd en schaden het aanzien van ons kerkhof. De rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden wordt dringend verzocht het graf in orde te maken. Wanneer onderhoud achterwege blijft en niet wordt gereageerd naar de beheerder zal het graf worden onteigend en het monument verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen.

Zwarte bordjes
Van deze graven is afstand gedaan of zijn grafrechten vervallen. Wanneer het tarief voor het grafrecht niet wordt voldaan en niet wordt gereageerd naar de beheerder zullen de graven worden onteigend en de monumenten worden verwijderd. Op het informatiebord staat vermeld welke termijn in acht zal worden genomen.

Einde van de grafrechten

De grafrechten vervallen:

 1. door het verlopen van de gestelde termijn;
 2. indien de betaling van een overeengekomen verlenging van het grafrecht niet binnen een jaar na aanvang van de verlenging overeenkomstig artikel 39 van het reglement is geschied;
 3. indien de rechthebbende is overleden en geen aanwijzing en mededeling volgens artikel 13 uit het reglement heeft plaatsgevonden;
 4. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van het kerkhof wordt onttrokken of wanneer het kerkhof niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 16;
 5. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 17 bij het graf en bij de ingang van het kerkhof aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd;
 6. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 35;
 7. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan evenredige terugbetaling plaatsvinden.

Contact

Adres kerk:
Kerkstraat 19
3741 AJ Baarn

Adres pastorie:
Kerkstraat 17
3741 AJ Baarn

Noodtelefoon

Spoedeisende zaken (ziekenzalving, overlijden of pastorale noodsituatie):
Telefoonnummer: 035-6035518 (dag en nacht bereikbaar).

Locatiesecretariaat Nicolaaskerk:
Bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, ingang dagkapel.
E-mailadres: secretariaatNB@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-5412975

Overige belangrijke e-mailadressen:
locatieraadNB@marthamaria.nl
pastoraatgroepNB@marthamaria.nl
ledenadministratieNB@marthamaria.nl
redactieNB@marthamaria.nl
gebouwenbeheerNB@marthamaria.nl

Trefpunt

Naast de kerk, grenzend aan de pastorietuin, bevindt zich de parochiezaal het Trefpunt.
Deze ruime, multifunctionele ruimte wordt dagelijks intensief gebruikt door de vele groepen die onze parochie kent. Daarnaast is het een ontmoetingsplek bijvoorbeeld na de H. mis wanneer we hier gezamenlijk koffie drinken.

De ingang vindt u aan de Johannes Vermeerlaan.

Voor meer informatie: Corrie Nouwen, Kerkstraat 21, Baarn. U kunt ook mailen naar trefpuntNB@marthamaria.nl.

Bibliotheek

Uitleen van boeken en DVD’s voor alle leeftijden

De bibliotheek is iedere zondag na de mis geopend met uitzondering van Palmzondag, Pasen, Pinksteren en eventueel Kerstmis; dan is de bibliotheek gesloten.
Vanwege de wet op het auteursrecht heeft de bibliotheek een besloten karakter, dat wil zeggen dat zij in principe uitsluitend bedoeld is voor parochianen en bezoekers van de Nicolaaskerk. Aan het lenen zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Momenteel bevat de bibliotheek zo’n 1800 boeken en 185 films. Regelmatig wordt de bibliotheek uitgebreid met nieuwe aanwinsten. Bovendien wordt iedere maand aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. Het Kerkvenster houdt u op de hoogte.

Contactpersoon: Els Dankers, bibliotheekNB@marthamaria.nl.