Dagelijkse lezing

Lezingen van 6 juli 2020

Maandag in week 14 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares
Maria Goretti werd 16 oktober 1890 geboren in het stadje Corinaldi in de Italiaanse provincie Ancona. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij haar zorgen voor het huishouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Op 12-jarige leeftijd werd het vrome meisje doodgestoken. Dat gebeurde op 6 juli 1902 in Ferriere di Conca. De moordenaar was haar 19-jarige buurjongen, een boerenknecht. Hij heette Alessandro Serenelli en had aanvankelijk de intentie Maria te verkrachten. Dat lukte hem niet, omdat zij haar maagdelijkheid fel verdedigde. Voordat ze in het ziekenhuis aan haar steekwonden overleed, had ze Allessandro vergeven. Na haar dood vonden op haar voorspraak een serie wonderen plaats. Opmerkelijk was ook dat Alessandro zich gedurende zijn gevangenschap bekeerde; hij trad zelfs als lekenbroeder in bij de kapucijnen. Bij het zaligverklaringsproces trad hij op als getuige. In 1950 verklaarde paus Pius XII deze ‘martelares van de kuisheid’ heilig. Bij die plechtigheid in de Sint-Pieter in Rome was ook Maria’s moeder aanwezig. Nog nooit was een moeder bij de heiligverklaring van één van haar kinderen aanwezig geweest. De relieken van Maria bevinden zich in de crypte van het Mariaheiligdom in Nettuno. Het gebeente zit in een wassen beeld onder het hoofdaltaar van de crypte.

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 2, 16. 17b-18. 21-22.
Zo spreekt de Heer: Mijn ontrouwe bruid, weldra lok Ik haar weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte. Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer – zult gij tot Mij roepen: Mijn man! Nooit roept gij Mij dan meer toe: Mijn Baäl! Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw: dan zult gij de Heer leren kennen.

Tussenzang: Ps. 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Antifoon: De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Alleluia: Ps. 25 (24), 4c. 5a.
Alleluia. Leer mij uw paden kennen, Heer; leid mij volgens uw woord. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 9, 18-26.
Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar Hem toe, wierp zich voor Hem neer en zei: Mijn dochter is zo juist gestorven: maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om, en toen Hij haar zag, sprak Hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag, sprak Hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven maar slaapt. Doch ze lachten Hem uit. Toen al dat volk buitengezet was, trad Hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: derde dinsdag van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

De wekelijkse vieringen in de Willibrord Soest zullen starten in september

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.