Dagelijkse lezing

Lezingen van 23 november 2020

Maandag in week 34 door het jaar

Vrije gedachtenis van de H. Clemens I, paus en martelaar
Clemens was de derde opvolger van de apostel Petrus als hoofd van de Kerk van Rome. Aan de christenen van Korinthe schreef hij een apostolische brief om de onderlinge vrede tussen de Korinthiërs te versterken. Die brief heeft een belangrijke plaats in de traditie van de Kerk. Bisschop Clemens werd volgens de legende door keizer Trajanus verbannen naar de Krim. Daar moest hij werken in een steengroeve. Omdat hij tijdens de dwangarbeid medegevangenen doopte, lieten zijn vervolgers hem met een anker om de hals in zee storten. Zijn lichaam werd door St. Cyrillus en St. Methodius naar Rome overgebracht. Daar werd hij begraven in de hem toegewijde kerk San Clemente.

Vrije gedachtenis van de H. Columbanus, abt
Columbanus werd in de eerste helft van de zesde eeuw geboren in Ierland. Als monnik besloot hij missionaris te worden. Hij maakte de oversteek naar Gallië en begon het Evangelie te verkondigen. Columbanus stichtte meerdere abdijen die hij met strenge hand leidde. Verbannen naar Italië stichtte hij de beroemd geworden abdij van Bobbio. Hij stierf in het jaar 615 na een hard leven van boete en gebed.

Eerste lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes, 14, 1-3. 4b-5.
Ik, Johannes, zag toe en zie: daar stond het Lam op de berg Sion, en met Hem honderdvierenveertigduizend. Die droegen zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. En ik hoorde uit de hemel een geluid als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. En het geluid dat ik hoorde, was de klank van citerspelers die op hun citers speelden. En zij zongen een nieuw lied vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het lied leren dan alleen de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde. Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden: zij zijn zonder smet.

Tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6.

Antifoon: Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is,
zijn evenmens niet bedriegt.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn Verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Alleluia: Mt. 24, 42a. 44.
Alleluia. Weest waakzaam want de Mensenzoon komt op het uur waarop Gij het niet verwacht. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 21, 1-4.
In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen, maar Hij zag ook een behoeftige weduwe die er twee penningen inwierp. En Hij sprak: Waarlijk, Ik zeg u: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.