Carolus Borromeüs

Je bent van harte welkom in onze kerk!

Elk weekend zijn er vieringen. We zijn een relatief kleine gemeenschap, daarom werken we veel samen met de Willibrord gemeenschap in Soest. Ondere andere in de locatieraad en de pastoraatsgroep. We hebben een actieve groep die regelmatig activiteiten voor kinderen organiseert, zoals bijvoorbeeld de Kidskerk.

In ons parochiecentrum naast de kerk drinken we na de viering koffie met elkaar en organiseren we andere activiteiten om elkaar te ontmoeten. Ook daar ben je van harte welkom!

Activiteiten

Nieuwsbrieven

RK Driepunt januari 2020

RK Driepunt december 2019

RK Driepunt november 2019

RK Driepunt oktober 2019

RK Driepunt september 2019

RK Driepunt juli-augustus

Extra informatie

Beeldmeditatie bij het zondagsevangelie

Bij het evangelie van zondag 19 januari bieden we u de volgende beeldmeditatie aan.

De kunstenaar plaatst Johannes de Doper in het midden van zijn compositie. Hij draait zich om naar drie leerlingen achter hem, en wijst naar de figuur van Jezus vóór hem. Hij draagt een kameelharen kleed. Twee van zijn leerlingen zijn uitdrukkelijk in beeld. Uiterst links is nog juist het gezicht van een derde zichtbaar. Ze dragen typisch joodse puntmutsen, en hebben het uiterlijk van joodse geleerden. De middelste is ‘en profil’ weergegeven. Zo kunnen wij zien dat hij een beurs en een wapen draagt. Twee dingen die niet passen als je volgeling van Jezus wilt worden. De man rechts van hem is juist ‘en face’ weergegeven. Hij kijkt zelfs niet in de richting die Johannes wijst. Hij heeft zo zijn eigen gedachten…
Johannes wijst op de gestalte van Jezus die iets verderop wat hoger staat. Uit het evangelie van Johannes weten we dat zijn naamgenoot Johannes de Doper op dit moment zegt: “Zie, het lam van God.” Een opmerkelijke uitspraak.

Wat kan de Doper daarmee bedoelen? Natuurlijk mogen we hierbij denken aan de dienstknecht van JHWH, die als een lam ter slachtbank werd geleid. Jezus’ leerlingen zagen in Hem immers de door Jesaja geschilderde dienstknecht (vgl. Jesaja 53,07). Het roept het beeld op van de lammeren die geofferd werden in de tempel. Dat beeld past goed bij Jezus, wanneer je zijn hele leven overziet.

Maar op het moment dat Johannes de Doper deze woorden uitspreekt, moet het openbare leven van Jezus nog beginnen. Johannes de Doper kan het leven van Jezus nog niet overzien. Tenzij we ervan uitgaan dat de schrijver hier speelt met twee standpunten. Gezien vanuit het standpunt bínnen het verhaal kan Johannes de Doper dit alles nog niet weten. Maar gezien vanuit het standpunt van de schrijver: wél. Immers de schrijver begint pas met schrijven, wanneer alles achter de rug is, en hij alle gebeurtenissen die hij wil opschrijven, kan overzien.

Twee perspectieven die ineenvloeien. Dat idee wordt nog versterkt door het woord ‘getuigen’ dat de schrijver gebruikt. Aan het begin van het evangelie wordt van de Doper uitdrukkelijk vermeld dat hij niet de Messias was, maar dat hij kwam om te getuigen (01,07-08.19). Datzelfde woord keert terug aan het einde van het evangelie: Toen Jezus [aan het kruis] van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook u zou geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken’ (19,30-37).

De schrijver Johannes getuigt ervan dat hij in Jezus het ware Paaslam ziet. Daarom beschrijft hij Jezus’ kruisdood in termen die heel sterk herinneren aan de bereiding van het Paaslam vlak voor de Uittocht uit Egypte. Hij construeert zijn evangelie zo, dat Jezus’ dood samenvalt met de avond waarop de joden hun paaslam slachten. Dat paaslam markeert de overgang van de slavernij in Egypte naar de bevrijding, het Beloofde Land tegemoet. Dat kan op overdrachtelijke manier ook van Jezus gezegd worden, in wiens naam ‘Gods redding’ doorklinkt!
Het vlees van het lam diende als voedsel voor onderweg, zoals Jezus zelf! Hij vergelijkt zich immers in Johannes’ zesde hoofdstuk met het brood dat uit de hemel is neergedaald. Daarvan zegt Hij: “Mijn vlees is waarlijk spijs.”
Van Jezus aan het kruis wordt uitdrukkelijk gezegd dat van Hem de benen niet gebroken worden. Johannes merkt daarbij op dat daarmee het schriftwoord in vervulling gaat: ‘Geen been zal van Hem gebroken worden’ (19,36). Dat verwijst duidelijk naar de geboden rondom het slachten van het paaslam, waarvan gezegd wordt dat er geen been van gebroken mag worden, maar dat het in zijn geheel moet worden geslacht (Exodus 12,46).
Tenslotte bedenken we dat het bloed van het paaslam op de deurposten van de joden moest worden uitgestreken, zodat de engel van de dood aan die deuren voorbij zou gaan. Ook Jezus’ bloed bewaart zijn gelovigen voor de dood.

Van dit alles laat de schrijver Johannes Johannes de Doper al aan het begin van het evangelie getuigen. En die vogels die vanuit de hemel in Jezus’ richting vliegen? Zijn zij soms een uitbeelding van de woorden: “Tot mij werd gezegd: op wie je de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten: die is het”? Nu valt ons op dat de Doper op blote voeten gaat, vanouds symbool voor het gaan van Gods weg en de navolging van Jezus. Hij wordt dus al voorgesteld als een volgeling van Jezus. Dat wordt door de kunstenaar benadrukt door Jezus hoger te plaatsen dan de anderen. Is dat meteen een verwijzing naar de woorden waaraan de evangelist herinnert bij Jezus kruisiging: ‘Zij zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben’ (19,37)?

Dat beeld van Jezus als Lam Gods zal terugkeren in het Boek van de Openbaring dat ook op naam staat van ene Johannes. Wellicht dezelfde Johannes die het evangelie heeft geschreven. Daar horen we hem zeggen: ‘En [in de hemel] zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam staan, als geslacht…’ Van dit Lam wordt gezegd dat Hij als enige in staat is de raadsels van het Boek des Levens te ontsluiten en de zeven zegels te verbreken. Juist omdat Hij in onze wereld God als Lam heeft doen kennen. Een Lam dat de zonden van de wereld wegdraagt en met de mantel der liefde bedekt.
Dit alles overwegende sta ik stil bij de vraag wat die woorden over Jezus in mij te weeg brengen: ‘Kijk, het Lam Gods!’

[± 1750, houtreliëf; Frankrijk, Bretagne, Bulat-Pestivien, St-Jean-Baptiste. Dries van den Akker s.j.]

Verwijzingen
Johannes 01,36: Jaar A door het jaar 02e zo

Spiritualiteit

   Nieuwe aflevering van Herademing

Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden.

Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen.

In het nieuwste nummer de volgende artikelen:

  • Toine van den Hoogen: het nieuwe goud;
  • Verlangen naar eenvoud: Sofie Jansen, woonachtig in het Jeanette Noëlhuis;
  • Op zoek naar vrouwe Armoede: de claris Beatrijs Corveleyn.
  • Krachtbron van Thekla, Kitty Bouman

Het septembernummer is in onze webshop te bestellen via: https://www.boekenwereld.com/herademing-2019-3-tijdschrift

Column

Na een letterlijke misstap beschadigde Erik Borgman zijn aangezicht en ervoer hoe het is om verschrikt aangekeken te worden. 

‘Ik realiseer mij naar hoeveel mensen altijd zo wordt gekeken. Vanwege hun huidskleur, afwijking of handicap. Dat ik toch de trein weer in durfde, was dankzij deze gemeenschap van de heiligen.’

Beluister de radiominiatuur

Elke zaterdag besluit iemand uit de dominicaanse familie de uitzending van Zin in Weekend, Radio 5, rond 18.55u.

Historie

HISTORIE VAN DE ST.CAROLUS BORROMEUS PAROCHIE

Op 12 juli 1837 komt er een brief van Koning Willem 1 waarin de naam Soesterberg voor het eerst als plaatsnaam gebruikt wordt. In deze brief geeft de koning toestemming voor het oprichten van de Rooms Katholieke Gemeente Soesterberg. Soesterberg en de parochie zijn dus even oud.
Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van beiden heeft Wil Polman een zeer lezenswaardige serie geschreven in de “Open Deur” (Tot 2012 het parochieblad van de St.Carolusparochie).Deze serie is hier als bron gebruikt voor de eerste jaren van de parochie. Wil kon hierbij o.a. putten uit beschrijvingen van H.Banning ( S’bergse hoenderkweker, later auteur, eindredacteur “Katholieke Illustratie” en naamgever van de Banningstraat) en het originele dagboek van de eerste Soesterbergse pastoor Ludovicus Rademaker (Rademakerstraat).
Vanaf de 17e eeuw vertrokken er kleine, arme Soester boeren door de zandverstuiving en over de “berg” naar de heide waar ze in plaggenhutten gingen wonen. Er was ook nog geen kerk. De katholieken kerkten meestal in Soest. (Toegestane “Schuil- of schuurkerk.)
H.Banning vertelt: “Den Berg” behoorde voor 1837 kerkelijk tot de gemeente Soest. Het getal katholieken, uren ver in den omtrek verspreid, bedroeg ongeveer 500, waarvan de meesten behoeftig waren en bijna allen slechts een karig stukje brood verdienden. In die tijd was er nog geen straatweg naar Soest aangelegd. Het gevolg hiervan was, dat velen alsdan van de godsdienstoefeningen verstoken bleven. ’t Gebeurde ook wel dat de pastoor zich met levensgevaar vanuit Soest over Amersfoort naar “Den Berg” moest begeven, wanneer hij in de nacht bij een zieke werd geroepen en had dit des zondags in de morgen plaats, dan waren de gelovigen, van heinde en ver bijeengekomen, genoodzaakt zoolang te wachten tot de priester na zijn terugkomst het H.Misoffer kon opdragen.”
Een eigen parochie was dus zeer gewenst, maar het stichten daarvan was moeilijk. Er was o.a veel correspondentie voor nodig met de diverse instanties.
Zo laat Aartspriester Vermeulen in 1837 aan Zijne Excellentie de Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie weten, dat hij het verzoek van de Supplianten volkomen begrijpt. Zelf is hij kapelaan in Soest geweest en weet dan ook hoe hoog de nood is.
Aartspriester Vermeulen schrijft o.a verder:”Men heeft het plan, de Kerk en de Pastorij te bouwen aan de straatweg halverwege Utrecht en Amersfoort, na bij de nieuwe school in het middelpunt van boven omschreven cirkel op de plaats Sterrenberg, behoorende aan de hoog welgeboren Edel gestrengen HEER Jonker Bosch van Drakesteijn, die edelmoedig het terrein daartoe heeft aangeboden. …. Al dadelijk bij de eerste bekend wording kwam er een intekening van een som van ruim twee duizend gulden tot stand. Niet alleen de voorvermelde HEER, maar ook Mevr. Bosch van Drakesteijn, Zijne Excellentie de Baron van de Capellen en andere Voorname personen die daar en in de omtrek wonen namen deel in dit goede werk.”
In het laatste stuk van de brief wordt gevraagd om de te benoemen pastoor jaarlijks een vast inkomen van ’s rijkswege van tenminste jaarlijks fl. 800,00, omdat “ Gemeentenaren als werklieden, heidebouwers en grond ontginners weinig of niets tot het onderhoud van den Pastoor zal kunnen worden toegebragt.” Het bedrag werd overigens fl. 600,00
Er zou wel eens gezegd zijn dat iemand die in Soesterberg pastoor wilde worden heide moest kunnen eten om te kunnen overleven (Historisch gezien is daar geen bewijs voor, maar het zegt toch wel iets).
Intussen werkt de jonge kapelaan Rademaker al 13 maanden in Stadsdam (een gehucht tussen Utrecht en de Meern) en hij heeft het daar naar zijn zin. Pastoor Clemens en hij praten af en toe wel over de op te richten statie “Op den Berg”, omdat hen wel eens iets ter ore komt. Zo ook op zondagavond 6 augustus 1837. Pastoor Clemens houdt het voor ondoenlijk in die statie werkzaam te kunnen zijn. “Maar”, zo vraagt hij aan zijn kapelaan, “wanneer men daar al eens een eene kerk en pastorie bezat, wie zou daar dan wel pastoor willen worden?” Kapelaan Rademaker hoeft niet lang na te denken: “Ik en niemand anders dan ik”.
Pastoor Clemens probeert Rademaker van dit treurige denkbeeld af te brengen. Kapelaan Rademaker blijft echter volhouden dat voor hem niets anders bewaard blijft dan de Amersfoortse heide.
En dan, op die bewuste 6 augustus komt er een brief voor kapelaan Rademaker. Nog van niets wetend en onderwijl de brief openmakend zegt hij tegen pastoor Clemens gekscherend “ja, ja; het is zoo. Ik ben pastoor van den Berg”. Hij leest de brief voor aan pastoor Clemens, die het een goed uitgevoerde klucht vond. Zelf bleef Rademaker er nuchter onder. Met de benoeming in de hand kon hij absoluut niet bedenken, noch vermoeden, hoe het zou zijn om pastoor te zijn in de Statie “Op den Berg”.
Op 7 augustus 1837, de verjaardag van de nieuwbakken pastoor, rijdt Rademaker met de kerk- meester van Stadsdam via Soesterberg, waar bijna niets te zien is, naar aartspriester Vermeulen in Amersfoort. Terwijl Rademaker daar de felicitaties voor zijn benoeming in ontvangst neemt vraagt hij waar dat Soesterberg toch moet liggen. “Gij zijt er gepasseerd en doorheen gekomen” is het antwoord. Rademaker begrijpt niet alles van het gesprek. Immers, er zou al fl. 12.000 voorhanden zijn als startbedrag. Maar: er is geen kerk, geen pastorie en geen geld. Aartspriester adviseert om eerst naar Starrenberg te rijden. Daar staat een oud herenhuis dat Mevrouw Bosch van Drakesteijn voor een noodkerk wil afstaan. Zij stelt hiervoor een bedrag van fl. 200,00 beschikbaar.
Rademaker gaat de inrichting van de noodkerk klaar maken. Er moet van alles aan gebeuren. Om een paar binnenmuren te kunnen afbreken worden schoren geplaatst tegen een buitenmuur en wordt instorten van de vervallen boel voorkomen.
Rademaker ontvangt een brief van aartspriester Vermeulen waaruit enig ongeduld blijkt over een te trage gang van zaken. Rademaker moet er maar voor zorgen dat alles snel in orde komt, omdat de aartspriester op vrijdag 1 september 1837 de noodkerk wil komen inwijden.
Na inzegening en het vertrek van alle geestelijken blijft Rademaker alleen achter; zonder woning of onderkomen omdat hij zichzelf vergeten was.
Zondag 3 september werd voor de bewoners in de statie Soesterberg een indrukwekkend feest.
’s Morgens om half zeven werd dat aangekondigd door klokgelui. Overal kwamen de mensen naar de noodkerk om de eerste H.Mis bij te wonen. De start was gemaakt en pastoor Rademaker was tevreden.
Na vele bedeltochten had pastoor Rademaker het voor elkaar.
In 1839 vond de inwijding plaats van de kerk plaats. De naam werd H. Carolus Borromeus.+ (Carolus als verwijzing naar de voornaam van de schenker van de grond voor de kerk Carolus ( Karel) Bosch van Drakesteijn.)

Na een welbesteed leven, waarin hij zeer veel voor de Carolusparochie en Soesterberg betekend heeft, overleed pastoor Rademaker in 1872. Hij werd bijgezet in de O.L.V. kapel. (In 1953 afgebroken.)
Pastoor Rademaker werd opgevolgd door de pastoors Peelen, Moes, Munninghof, Snelting en Boonekamp. Uit het parochiearchief blijkt: “Ook deze pastoors hebben op waardige wijze den grondlegger opgevolgd en allen hebben zich beijverd om Katholiek Soesterberg op voorbeeldige wijze in den dienst voor te gaan.”
Een jaar voor de Eerste Wereldoorlog “werd pastoor H. Mocking uit Delfzijl bestemd om in Soesterberg op te treden.”
In de Eerste W.O. groeide het militaire vliegkamp en daarmee ook de bevolking. Ook het aantal katholieken nam toe.
Pastoor Mocking voelde zich verantwoordelijk voor de jonge militairen (ook voor hun huisvesting) en de burgers die in het kamp van Zeist verbleven.
De in 1922 tot stand gekomen RK.School met als hoofd de Hr.Wegman eiste ook voortdurende aandacht en medeleven van pastoor Mocking. In 1924 kwam een klein woonwagenkampje tot stand. Het groeide in de loop der jaren uit tot een groot regionaal kamp. Veel bewoners horen bij de parochie. Hun kinderen gingen naar de St. Carolusschool en later ook naar de Titus Brandsmaschool. Overledenen van het (nu regionale) kamp werden (en worden) op het O.L.Vrouwe kerkhof begraven.
Met de uitbreiding van de militaire luchtvaart groeide ook de parochie in snel tempo. Pastoor Mocking zag zich voor het feit gesteld dat de bijna 85 jarige kerk te klein werd.
Er ontstonden ook veel RK verenigingen. Voor al deze instellingen heeft de pastoor een warm hart.
In 1937 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Daarin werd ook terug gekeken. Hier volgen wat vermelde feiten uit het archief tot 1937 . “De parochie mocht uit haar midden eenige priesters en religieuzen zien geroepen. Wij noemen: Mgr. Pichot, Vicaris-Generaal van het bisdom Haarlem, Pater Woudenberg, Pater van Bergen-Henegouwen, alsmede de eerw. Zuster Woudenberg, pater Majoor, Zuster Adelia Elbertse.”
“Geleidelijk kwamen dan ook onderscheidene vereenigingen tot stand, waarvan wij slechts noemen:”
Dan volgen er liefst 18 RK verenigingen.
Ook wordt vermeld: “De parochie mag zich voorts gelukkig prijzen in haar midden te hebben het Missiehuis St.Jan, en “Cenakel”. Bijzondere aandacht verdient nog het O.L.Vrouwe kerkhof.+
In 1942 overlijdt pastoor Mocking. Hij wordt op “ons” kerkhof begraven.
Op 18 dec. 1942 midden in de tweede wereldoorlog komt pastoor Wilhelmus Welsing.
Hij was ook bezig met de extra voedselvoorziening voor de gevangenen van Kamp Amersfoort.
Zo lezen we in ”Flitsen” (over de extra verzorging van de gevangenen) uit 1946 van het secretariaat der afdeeling Amersfoort Nederlandsche Roode Kruis:” In Soesterberg zorgde de Pastoor, de Zeer
Eerwaarde Heer G.W.Welsing met medewerking ervoor, dat wekelijks 200 pakketten worden gemaakt.”
Pastoor Gerard Welsing hoefde het vanaf 1945 niet meer alleen te doen. Kapelaan Phons Welsing bleef enkele maanden, vooral voor Boschkamp (NSB) kinderen. In 1946 werd hij opgevolgd door kapelaan Bekerom en later door div. andere kapelaans. Ook kwam er assistentie van de paters van St.Jan (nu Kontact Der Kontinenten). Die extra krachten waren ook hard nodig. Het aantal parochianen was zeer toegenomen. Het kerkgebouw was met 200 plaatsen, ondanks dat de pastorie er bij getrokken werd, veel te klein. Pastoor Welsing werd dus ook bouwpastoor. Op 15 oktober 1953 werd het nieuwe kerkgebouw+ door Kardinaal Alfrink ingezegend. In 1959 ging pastoor Welsing met emeritaat en overleed in 1960. Hij werd ook op “ons” kerkhof begraven.
Pastoor Schinkel volgt hem op. Hij gaat in 1962 met emeritaat. Daarna komt pastoor de Bruyn. Ook in die periode div. kapelaans: de Bruin, v.d.Hengel, Sloot, de Wit, van Wee. In 1965 waren er 3400 parochianen, waarvan 1226 kerkgangers. In 1966 vertrekt pastoor de Bruyn naar Houten. Hij wordt direct opgevolgd door pastoor Hobbeling, die in mei 1972 vertrekt.
Op 15 augustus 1972 komt priester-past(o)or van Eijk. De nieuwe pastor draagt niet de naam pastoor, maar hoewel hij hoofdbewoner is van de pastorie zal hij zijn werk verrichten in samenwerking met de reeds aanwezige pastor van Wee, die 1973 vertrekt. In 1975 waren er 2400 parochianen waarvan 479 kerkgangers. Voor Pastor van Eijk was het duidelijk dat er ook minder priesters zouden komen. Het betekende meer verantwoordelijkheid voor de parochianen zelf. Toen in 1975 het nieuwe Reglement Besturen afkwam was de Carolus Borromeus een van de eerste die het Kerkbestuur omvormde in een parochievergadering en parochie- bestuur voor de behandeling van lopende zaken.
In schrille tegenstelling tot de motieven, waarom er destijds een nieuwe kerk gebouwd werd, is het bezoekersaantal weer fors gezakt. De hoop wordt uitgesproken dat de gelovigen verder willen groeien van consumptief Christen naar actief Christen. In 1974 komt Zr.Marie-Anne van Erve als eerste (part-time) vrouwelijke pastor om met pastor van Eijk een team te vormen. Zij voert o.a. gezinsvieringen in, houdt zich bezig met de oudere jeugd. In 1980 vertrekt pastor van Eijk. In 1980 en 1981 assisteren priester Jan Klerken en Jezuiet Peter Peelen. Pater Jules Ypma (van St.Jan) valt af en toe in. In 1982 vormt pater Jules Ypma, tot zijn dood in 1994, samen met Zr. Marie-Anne het pastoresteam. Na de dood van Jules Ypma hebben we geen eigen pastoor meer. Pater Gerard Huiskamp verzorgt dan de diensten in de Heyberg en huwelijken. Na het vertrek van zuster Marie-Anne in 2002 is er ook geen vast aanspreekbare persoon meer in de parochie. Pastor van de Zandt, aalmoezenier Duivenvoorde, aalm. Schutte, aalm. Crooymans vallen in. Vanaf 2000 assisteert pastor Piet van Hooijdonk, priester, emeritus prof. ook.
Op 1.10.2001 vormen priester-pastor P.van Hooijdonk, aalmoezenier J.Schutte en aalm. R.v.d.Vring team onder leiding van drs. J.Kodde met parochies Soest en Baarn.
Vanaf 2002 zijn er diverse pastores die een deeltaak hebben: zr. Ulrike Braun, pastor Geert Claasens, pastor Frans Overbeek, priester-pastor Wil Veldhuis, aalmoezenier Ron de Vring, pastor Piet van Hooijdonk.
In maart 2003 vertrekt drs. Jose Kodde.
In juni 2003 wordt het samenwerkingsgebied Soest, Baarn, Soesterberg (Eemland) gevormd met priester-pastor Jan Beekman, pastoraal werkster Huguette Juriaanse-Huyge en pastoraal werker Rini Bouwman. In oktober vult pastoraalwerker Bart Tieman het team aan.

(Van de periode tussen 2003 en 2011 ontbreken complete gegevens. Misschien wordt dat nog eens aangevuld).

In 2011 wordt de nieuwe parochie HH.Martha en Maria gevormd uit o.a. de geloofsgemeenschappen H. Nicolaas in Eemnes en St.Maarten in Maartensdijk. De geloofsgemeenschappen HH. Michael en Laurens in de Bilt, de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven, de Nicolaaskerk in Baarn, de Maria Koningin in Baarn en de Carolus Borromeus die eveneens bij de HH. Martha en Mariaparochie horen, gaan allen weer terug naar ongeveer de oude grenzen van na 1837.
Zo is de cirkel dan weer rond.

Organisatie

Binnen onze gemeenschap zijn diverse groepen actief en zingt het Caroluskoor

Contact Soesterberg

Wij werken nauw samen met de Willibrord gemeenschap van Soest, samen hebben we een secretariaat, pastoraatsgroep en een locatieraad.

Secretariaat
Voor al uw vragen en opmerkingen, opgeven van intententies. Verzoeken om pastoraal bezoek, doop, huwelijk, ziekenzalving en uitvaart etc.
Op werkdagen van 09:00 -13:00 uur. Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest
T: 035 – 6011320 email: secretariaatWS@marthamaria.nl

Pastoraatgroep
Marian Marijnen, email: mamarijnen@planet.nl

Locatieraad
Voor Soest en Soesterberg, beheer en onderhoud van de gebouwen, de organisatie en de financiën:
Voorzitter a.i.: Jan Roest, email: jan.rita.roest@ziggo.nl
Gebouwenbeheer: Henk de Bruin, email: hvdebruin@zonnet.nl
Budgethouder: Toon Smits, email: ag.smits@kpnplanet.nl

Kerkgebouw
St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159,3769 LB Soesterberg T: 0346 – 351521
Vieringen: zaterdag 19:00 uur of zondagmorgen (volgens rooster)

Ziekenbezoek
Voor bezoek in ziekenhuis en verpleeghuis.
Graag contact opnemen met het secretariaat van onze parochie:secretariaat@marthamaria.nl

Parochiecentrum
‘Parochiehuis Carolus Borromeus’ Rademakerstraat 159, Soesterberg.
Reserveren via het secretariaat.