Michaël-Laurens

Wij zijn een rooms-katholieke geloofsgemeenschap en maken deel uit van de HH Martha en Mariaparochie. We komen iedere zondagmorgen samen in de H. Michaëlkerk, aan de Kerklaan 31 in De Bilt, waar je van harte welkom bent!

Adres
Kerklaan 31
3731 EE De Bilt

Hieronder vind je informatie over wie we zijn, welke activiteiten er plaatsvinden, nieuwsberichten, etc.

Voor communicatie maken we vooral gebruik van het Parochieblad M&M, van deze website en van de Weekmededelingen, die (bijna) iedere week verschijnen. Zij zijn hieronder te vinden bij Weekmededelingen. De datum verwijst naar de vrijdag van het weekend.

Tevens wordt er, wanneer daar aanleiding toe is, een Nieuwsbrief gepubliceerd. Eerder verschenen exemplaren van de Nieuwsbrief zijn op deze website te lezen onder ‘Nieuwsbrieven’.

Nieuw! Nieuwsbrief No. 8 is verschenen; zie hieronder.

Hervatting vieringen

Vanaf 5 juli zijn er weer vieringen in de H. Michaëlkerk, na een pauze van enkele maanden in verband met de Corona crisis. Voorafgaand aan iedere viering dient u zich op te geven. Dit kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de zondag met een opgaveformulier dat bij de desbetreffende viering staat op de  vieringenpagina waar u met onderstaande knop op komt. U kunt zich tot uiterlijk 21:00 uur de avond voorafgaand aan de dag van de viering opgeven.

 

 

 

 

De praktische gang van zaken rond de vieringen is iets anders dan u gewend bent. Dit wordt toegelicht in een instructiefilmpje.

Vanaf dinsdag 7 juli is er ook weer iedere week een viering om 10:00 uur in de kerk (dus niet in de kapel). De eerste dinsdag van de maand is dat een Eucharistieviering, de overige dinsdagen een gebedsviering.

Voor alle vieringen geldt: houd voldoende afstand! Houd deze webpagina in de gaten voor verdere nieuwsberichten.

 

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 8

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 7 Bijlage

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 7

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 6

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 5

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 4

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 3

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 2

Nieuwsbrief Michaël-Laurens No. 1

Extra informatie

Contact ML

Locatiesecretariaat
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
Tel. 030 – 2200025
Alle werkdagen open van 09:00 uur tot 12:00 uur
E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl

Redactie Nieuwsbrief
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
info@katholiekekerkdebilt.nl

Pastoraatgroep
Antoon van Gaans
Jacques Hozee
Willy Eurlings
Ans Weerdenburg

E-mail: pastoraatgroepML@marthamaria.nl

Locatieraad
Francois Hemmerlin
Frank van Zundert
Stephan Kapma
Eric Kuin

E-mail: locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl

Giften en bijdragen
NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria – M en L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.
NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria – Michaël – Laurens, voor al uw overige giften, Misintenties, bijdragen en betalingen.

Jeugd en jongeren

KLEUTERKERKSamen met de protestante kerken in De Bilt is er iedere ca. twee maanden Kleuterkerk. Een viering speciaal voor de allerkleinsten waarin we zingen, dansen, luisteren naar een mooi verhaal, bidden en een elektrisch kaarsje aansteken. Na afloop van de viering is er limonade met wat lekkers. De viering is afwisselend in de Michaëlkerk, de Oosterlichtkerk en de Dorpskerk.

Data en aanvangstijden van de Kleuterkerk worden op deze website bekend gemaakt. Voor meer info en de exacte data mail naar kleuterkerkdebilt@gmail.com.

 

KINDERWOORDDIENST

Voor de de kinderen in de basisschoolleeftijd is er Kinderwoorddienst. Iedere derde zondag van de maand is er speciale aandacht voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze aandacht is hetzij in de vorm van een Kinderwoorddienst, hetzij in de vorm van een Gezinsviering.

Aangezien er momenteel geen vieringen zijn in de H. Michaëlkerk vanwege het Corona virus, zijn er ook even geen Kinderwoorddiensten.

 

GIRO PARROQUIAL

Een paar maal per jaar zijn er Missen speciaal voor jongeren. Deze zijn bedoeld voor alle jongeren uit de Martha en Maria parochie. De eerstvolgende viering is op zaterdag 19 september in de H. Michaëlkerk in De Bilt. Voorafgaand aan de Eucharistieviering is er van 19:00 tot 20:00 uur een informele bijeenkomst van de jongeren in of bij de H. Michaëlkerk. Van 20:00 tot 21:00 uur is er in de H. Michaëlkerk een Eucharistieviering met pastor Mauricio Meneses als celebrant.

Historie Michaelkerk

Hoe het begon.
Precies 40 jaar na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853, bestond er ook bij de katholieken in De Bilt behoefte aan een eigen parochiekerk. Tot dan moesten zij een tocht naar de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Utrechtse Biltstraat ondernemen om naar de kerk te gaan. Financiën om een kerk te bouwen ontbraken echter. In de geschreven annalen lezen we: Het is niet bekend hoe kapelaan H.M. Remmers uit Zutphen bekend raakte met de verlangens in De Bilt en het ontbreken van de benodigde gelden. Hoe het ook zij, na overleg met de Onze Lieve Vrouweparochie reisde hij af naar zijn zuster de edele, godsdienstige vrouwe, mevrouw de wed. Wilhelmina Franken-Remmers, die door den koophandel in witten goederen een aanzienlijk vermogen had bijeen gebracht.

Na verkregen toestemming van de aartsbisschop van Utrecht Petrus Matthias Snickers zegde mevrouw Franken toe de kosten voor de bouw van kerk en pastorie op zich te nemen. En zo gebeurde het dat in 1893 aan een landwegje zonder naam, gelegen achter het landgoed Arenberg aan den Straatweg van Utrecht naar Zeist en van deze wegen afgesloten met een landhek, één bunder land werd gekocht van Dr. Van Woerden voor een bedrag van 7.000 gulden waar kerk en pastorie zouden worden opgetrokken.

Op 26 juli 1893 kon de eerste steen worden gelegd van een Neogotisch kerkje naar ontwerp van architect Tepe. Tegelijkertijd werd de pastorie – eveneens een ontwerp van Tepe– gebouwd. De akte van oprichting van de parochie is gedateerd op 22 februari 1894, waarna op 1 maart 1894 de kerk werd ingewijd en op 8 mei daaropvolgend had de consecratie van het gebouw plaats. Op 22 mei 1894 werd de eerste overledene op het achter de kerk aangelegde kerkhof begraven. Het aantal parochianen bedroeg toen ruim 300.

Hoe het verder ging
In de loop der jaren groeide de katholieke bevolking en in 1938 was het aantal kerkgangers op zon- en feestdagen gestegen tot 1200. De toenmalige pastoor kreeg dan ook de opdracht de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden. In 1939 waren de plannen daartoe rond, maar in september van dat jaar kondigde de Nederlandse regering de algehele mobilisatie af, hetgeen onder meer inhield dat binnen een straal van 1000 meter vanaf de in het kader van de verdedigingsplannen aan te leggen wegversperringen op de Utrechtseweg niet gebouwd mocht worden. De al verleende bouwvergunning werd dan ook ingetrokken. Pas in 1953 kon de bouw van een nieuwe kerk ter hand worden genomen. De eerste steen werd gelegd op 13 juni 1954. Op 23 augustus 1955 werd de kerk geconsacreerd en in gebruik genomen, waarna de oude kerk – waar nu het kerkplein is – werd afgebroken. De pastorie bleef gehandhaafd en werd via een nieuwe verbinding met de kerk verbonden.

De nieuwe Michaëlkerk is een ontwerp van J.B. Koldewey en H.M. Koldewey en is gebouwd in de stijl van de Delftse school

Beschrijving huidige gebouwHuidige Michaelkerk
De kerk is sober door het gebruik van baksteen. De voorgevel wordt beheerst door het portaal met drie rondbogen met centraal de grote dubbele toegangsdeuren met een beeld van de H. Michaël en een uurwerk. Opvallend zijn de hooggeplaatste smalle vensters. De architectuur ademt de sfeer van oude romaanse kerken maar oogt tegelijk modern door de opvallend hoge bogen en de open klokkentoren. Het kerkgebouw is in opzet een basiliek met een breed middenschip en twee smalle zijbeuken zonder transept of dwarsschip. Door de hoge ramen en het gekleurde glas komt gefilterd licht naar binnen hetgeen de ruimte een sacrale sfeer geeft. De zijbeuken doen denken aan een kloostergang en roepen rust en reflectie op.

De Bilt, april 2017
Wim Elsing

Onze gemeenschap

Onze Michaël-Laurens gemeenschap

De Michaël-Laurens gemeenschap is een gemeenschap van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat veel van het werk dat in onze gemeenschap gedaan wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief in onder andere de volgende velden: Pastoraat, Liturgie, Jeugd/Jongeren werk, Koren, Wijkcontacten, Diaconie en Onderhoud vastgoed/kerkhof.

Pastoraat

Omdat de Michaël-Laurens gemeenschap deel uit maakt van de Martha en Maria parochie, is het pastoraat primair in handen van het pastorale team (PT) van onze parochie.

Binnen de eigen gemeenschap is de pastoraatgroep (PG) verantwoordelijk voor het pastoraat van de Michaël-Laurens gemeenschap. De pastoraatgroep bestaat uit Antoon van Gaans, Willy Eurlings, Ans Weerdenburg en Jacques Hozee. Onder de tab ‘Contact’ zie je hoe je hen kunt bereiken.

Een niet onbelangrijk onderdeel van pastoraat wordt vorm gegeven door de werkgroep wijkcontacten; zie verderop.

Voor een kerkelijke viering alsmede het pastoraat rond Huwelijk en Doop kun je contact opnemen met het locatiesecretariaat (info@katholiekekerkdebilt.nl).

Voor informatie over een uitvaart en begraven op het parochiekerkhof, word je verwezen naar de pagina Kerkhof.

Beheer locatie

Naaste de pastoraatgroep is er ook een locatieraad. Deze houdt zich bezig met de meer fysieke aspecten van de gemeenschap: gebouwbeheer, financiën, onderhoud, etc. De locatieraad bestaat uit François Hemmerlin, Eric Kuin, Stephan Kapma en Frank van Zundert. Onder de tab ‘Contact’ vind je het e-mailadres van de locatieraad.

Liturgie:

In de eigen gemeenschap zijn er ook vrijwilligers die als leken voorgangers de vieringen kunnen verzorgen, indien niemand van het pastoraal team beschikbaar is. Deze mensen verzorgen alleen Woord- en Communie of Woord- en Gebedsdiensten, dus geen Eucharistievieringen. In het vieringenoverzicht in het parochieblad worden deze vieringen aangegeven met ‘PGV, naam1/naam2’.

Wanneer er wel een voorganger van het pastorale team is, of een voorganger van buiten de parochie, is er een lector uit eigen gemeenschap. Deze verzorgt de lezingen en de voorbeden.

Ook de koren, het Ecclesiakoor en Memento, spelen een grote rol in de liturgie.

Behalve leken voorgangers en koren zijn ook de kosters onmisbaar voor een goede, verzorgde liturgie. Zij zorgen ervoor dat alles wat voor een viering nodig is, aanwezig en in orde is. Gedurende een Eucharistieviering zijn er ook misdienaars.

Jeugd/Jongeren:

Ook aan de jeugd wordt binnen onze gemeenschap aandacht besteed.

Ten eerste is er ca. iedere twee maanden Kleuterkerk: een korte viering van ca. 30 minuten voor peuters en kleuters. Deze vieringen worden in oecumenisch verband georganiseerd en zijn om beurten in de H. Michaëlkerk of in één van de protestante kerken. De data worden via deze website bekend gemaakt, op de pagina Vieringen. Voor meer info en de exacte data mail naar kleuterkerkdebilt@gmail.com .

Voor de iets oudere kinderen in de basisschool leeftijd is er iedere maand een Kinderwoorddienst. Deze data op de pagina ‘Jeugd en Jongeren’ bekend gemaakt.

Catechese:

Catechese is leren, kijken, beleven en vooral de uitleg van de grondprincipes van het geloof je eigen maken. De Kerk biedt hierbij ondersteuning in de vorm van voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel: twee belangrijke momenten in het leven van een katholiek. De Eerste Heilige Communie is een initiatiesacrament waarbij de communicant voor de eerste keer deelneemt aan de H. Eucharistie. Bij het Heilig Vormsel ontvangt de jongere de Heilige Geest om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Voor beide initiatiesacramenten wordt binnen onze gemeenschap een catechese ter voorbereiding gegeven.

Koren:

Binnen onze gemeenschap zijn twee koren actief: het Ecclesiakoor en Memento. Het Ecclesiakoor werkt zo’n 18 maal per jaar mee aan een viering. Dit koor zingt vooral hedendaags repertoire. Meer informatie is te vinden op hun website. Memento zingt vooral bij uitvaarten, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en seniorenvieringen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent Peter Steijlen.

Behalve koren zijn er in onze gemeenschap ook cantors actief. Afhankelijk van het type viering en de voorganger geven zij medewerking aan vieringen door de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Wijkcontacten:

De werkgroep Wijkcontacten draagt zorg voor het contact met de parochianen, ook buiten de zondagse vieringen om. De nadruk ligt hier vooral op het contact met de senioren van de gemeenschap.

Diaconie:

In het veld van Diaconie zijn in onze gemeenschap o.a. werkgroepen actief in de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het Malawi project. De PCI houdt zich voornamelijk bezig met materiële of financiële hulp aan de naasten dichtbij. De PCI van de Michaël-Laurens gemeenschap is deel van de PCI van de Martha en Maria parochie. Binnen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder heeft de PCI een samenwerking met de diaconieën van de protestante kerken en is daarmee actief in de werkgroep oecumenische diaconie (WOD). De WOD geeft, onder voorwaarden, praktische hulp aan mensen die buiten de kerkgemeenschap zelf vallen. Tevens organiseert zij jaarlijks een kerstactie voor mensen met heel weinig inkomen; dit zijn mensen zowel binnen als buiten de kerkgemeenschappen. De WOD krijgt daarvoor de middelen uit de aangesloten kerkgemeenschappen, dus voor de Michaël-Laurens en OLV gemeenschappen komt het geld van de centrale PCI van de Martha en Maria parochie.
Voor meer informatie over de PCI kunt u contact opnemen met pci@marthamaria.nl.

Hulp aan de naaste wat verder weg vindt plaats in het Malawi project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Malawi.

Onderhoud vastgoed en kerkhof:

Behalve de gemeenschap moeten ook de kerk, de pastorie en het kerkhof goed onderhouden worden. Het onderhoud is in handen van een werkgroep, die op gezette tijden bij elkaar komt en veel werk verzet. De data worden meestal aangegeven op de Activiteiten pagina.

Deze lijst van velden waarin vrijwilligers actief zijn is zeker niet uitputtend, want daarnaast zetten veel vrijwilligers zich ook nog in voor bijvoorbeeld koffie zetten, bloemen verzorgen, achterwacht zijn, communie thuis brengen, etcetera.

Weekmededelingen

Malawi

MALAWI: ons missieproject

WERKGROEP MALAWI
Contactpersoon: Frank Diepstraten

INHOUD VAN DEZE PAGINA:

Algemene informatie
Start van het project
Het vervolg
Besteding gelden
Kinderen in Malawi
Situatie in 2019
Reis naar Malawi
Malawizondag 2020
Bijdragen

 

IBAN: NL82ABNA0577841955 t.n.v. Kerkfonds Malawi, Baarn

ALGEMENE INFORMATIE

Malawi is één van de kleinste, maar ook één van de armste landen van Afrika. Het ligt in midden-Afrika; het kent geen eigen bodemschatten en dat betekent dat het geheel afhankelijk is van de agrarische opbrengst. De oogst is vaak beperkt door de arme grond, gebrek aan geld voor kunstmest en klimatologische omstandigheden. Wel kent het land daardoor ook een betrekkelijke rust: er is weinig om strijd voor te voeren; het hoofd boven water houden vormt de voornaamste bron van inspanning. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het land nog een weg te gaan heeft op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, infrastructuur en economie.

Sinds 1984 ondersteunt onze Michaël-Laurens gemeenschap projectwerk in het zuiden van Malawi.
Het parochiebestuur en de parochieraad van de toenmalige Laurensparochie wilden een kleinschalig project dat dichtbij de parochianen zou liggen en daarmee een duidelijke herkenbaarheid zou hebben. En net op dat moment was dokter Elly Holtrust in de kerk. Zij was arts in Malawi en had daar de opleiding verzorgd van een inlandse religieuze orde: de Servants of the Blessed Virgin Mary (SBVM), kortweg: de blauwe zusters.
Zij raadde aan contact te leggen met zuster Ernestina Kamalo in Neno, een klein dorp aan de grens met Mozambique. En zo gebeurde.

PROJECT START

De eerste briefwisseling betekende heel wat in die tijd: een brief deed er soms wel 8 weken over om er te komen. Het duurde dus een hele tijd voor er een duidelijk beeld ontstond van de wederzijdse situatie. Wel werd direct met fondsenwerving gestart. Het parochiebestuur had Fl. 2500.- beschikbaar gesteld: geld dat via allerlei activiteiten bijeen gebracht moest worden. Dat bleek geen probleem, want via allerlei ludieke acties werden de parochianen steeds enthousiaster en kon al spoedig de eerste gelden worden overgemaakt. Zuster Ernestina verantwoordde de uitgaven, die veelal gedaan werden voor de aanschaf van medicijnen. Zij had de zorg voor een gebied met circa 25.000 inwoners, waarvan velen last hadden van allerlei ziektes als malaria, tbc en aids. Daarnaast was het de kliniek waar (vaak jong) moeders kwamen bevallen.

Kerk bij het moederhuis in Limbe

Na een bezoek van 4 parochianen aan Malawi in 2002 kreeg het project ineens veel meer aandacht en support. De Michaëlkerk werd in het project betrokken en de financiële bijdragen gingen met sprongen omhoog.
Maar ook werd het project uitgebreid van één kliniek naar twee (en later naar 4!). Zuster Ernestina was naar een andere kliniek geplaatst en in haar plaats kwam zuster Margaret. De basisschool kwam erbij en we gaven steun aan het aids-preventieproject dat Elly Holtrust was gestart en dat door inlandse mensen werd uitgevoerd.
En tot slot kwamen er de eerste verzoeken om studiegelden voor studenten die wel konden en wilden studeren, maar voor wie de financiële mogelijkheden ontbraken.

HET VERVOLG

In 2005 werd zuster Bernadette als de eerste zuster voor studie naar Engeland gestuurd. Met Kerstmis lieten we haar twee weken overkomen en zo kon zij kennis maken met onze parochie. Dat opnieuw gaf nog meer elan aan het project en opnieuw werd de financiële steun groter. Het bracht zelfs een oudere heer ertoe een studiefonds in Malawi te laten starten waar zij in de loop van zeven jaar 360 leerlingen de middelbare school van konden laten volgen.
In augustus 2007 overleed Elly Holtrust en daarmee viel een heel belangrijke schakel voor ons weg. Ze was overigens al teruggekeerd naar Nederland vanwege haar leeftijd en zwakke gezondheid. Voor ons blijft ze het hart van het project en we proberen altijd weer in haar geest te handelen. In Malawi wordt zij ieder jaar herdacht, zoals ook wij dat in augustus doen.

Monument Elly Holtrust

Wat ook belangrijk was: de communicatie werd een stuk eenvoudiger met de komst van de computer.
Weliswaar ging dat in Malawi nog niet zo hard, maar de snelle opkomst van de mobiele telefoon maakte berichtgeving wel heel veel sneller. Jammer was dat daardoor de briefwisseling voor een groot deel wegviel: het was iedere keer weer zo mooi als een grote bruine envelop op de deurmat viel die helemaal volgeplakt zat met postzegels. Maar verzoeken tot steun bereikten ons nu ook veel sneller en dus konden we beter op de actualiteit inspelen. Verder hebben in de loop van de tijd ook anderen uit Malawi ons land en De Bilt bezocht.
In 2009, kort na ons tweede bezoek aan Malawi, zijn zuster Ernestina en zuster Margaret een kleine drie weken onze gast geweest. In 2009 was het goed om te zien dat er na 7 jaar al veel in Malawi was verbeterd: de medicijnvoorraad, brood naast maispap, veel meer fietsen en stenen huisjes.

WAAR HET GELD AAN IS BESTEED

Er is in Malawi eigenlijk gebrek aan de meest basale zaken. Het is dan ook niet vreemd dat het geld erg divers is ingezet. De voornaamste zaken waar het geld aan is uitgegeven staan hieronder:
• Medicijnen voor de klinieken
• Schoolmaterialen en ontbijtprogramma voor de school
• Studiefondsen
• Huisjes voor personeel
• Zonnepanelen
• Ambulance
• Dekens en klamboes

KINDEREN IN MALAWI

Op 11 maart 2019, zondag Laetare, konden we weer aandacht vragen voor ons Malawiproject.
We vertelden het verhaal van twee kinderen, die, na uren aan de weg te hebben gezeten om zoete aardappels te verkopen, 6 eurocent hadden verdiend. Het zijn de verhalen uit het fotoboek “Binnen is het donker, buiten is het licht”.

Kinderen in Malawi

Dit verhaal geeft aan hoe kinderen al van jongs af aan mee moeten werken om een beetje inkomen te genereren; er is geen andere weg. Dat klinkt triest (en is het in feite ook naar onze maatstaven); feitelijk horen deze kinderen naar school te gaan. Maar de ontwikkelingsweg is nog lang. Alleen daarom al is het goed dat we met hen meekijken en meeleven, ook al kunnen we hun problemen niet oplossen. Maar het is ook goed dat we ons bewust zijn hoe groot de afstand in welzijn nog is tussen hen en onszelf.

In de collecte brachten we € 378.- bij elkaar; een bedrag waar we in ieder geval weer zonnige gezichten in Malawi mee kunnen bewerkstelligen. Dus hartelijk dank daarvoor.
De viering werd afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd, een echte vastenmaaltijd. Het gaf daarmee opnieuw gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over dit project.
Tot slot. Achter in de kerk treft u een financieel overzicht van 2017. Dat heeft even op zich laten wachten, maar gelukkig is het nu af.

SITUATIE IN 2019

Met vier mensen zorgen we voor aandacht voor het project door middel van:
• Publicaties in bladen en weekmededelingen
• Fondsenwerving
• Vieringen

De actualiteit van dit moment, zomer 2019, laat zien hoe noodzakelijk het is dat dit land aandacht blijft krijgen. De overstromingen door orkanen in het afgelopen voorjaar hebben grote delen van het land verwoest. Dodelijke slachtoffers, oogst vernietigd, land onbewoonbaar, uitbreken van ziektes.
We kunnen Malawi niet redden, wel de mensen zoveel mogelijk nabij zijn.
Wat ons steeds weer hoop geeft, is hun onuitputtelijke veerkracht en optimisme.

REIS NAAR MALAWI

In november 2019 hebben Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans een bezoek gebracht aan Malawi, om daar heden en toekomst van het Malawi project te bespreken. Van deze reis is een mooi verslag gemaakt. Op zondag 22 december na de viering is een korte impressie gegeven aan de hand van foto- en filmopnames.

MALAWIZONDAG 2020

Op 4 oktober is het weer Malawizondag. Vanwege het Corona virus zal deze viering anders dan in andere jaren verlopen: de koorzang is anders en we kunnen niet met de schalen rond gaan. Wat hetzelfde blijft is onze solodariteit met de mensen in Malawi, met name in deze Corona tijd! Daarom een extra oproep uw giften over te maken op ons bankrekeningnummer (zie onderaan deze pagina). Dank voor uw bijdragen!

OOK U KUNT BIJDRAGEN. HOE?

• Door deelname aan de werkgroep, want vele handen maken licht werk
• Door uw financiële bijdrage op: REKENING NL82ABNA0577841955 t.n.v. KERKFONDS MALAWI, BAARN
N.B. Onze locatie maakt deel uit van de parochie Martha en Maria. Baarn is de hoofdlocatie.

Kerkhof

Kruis met Jezus

Het kerkhof, dat achter de Michaëlkerk ligt, is aangelegd tijdens de bouw van de eerste kerk en is op 22 mei 1894 in gebruik genomen. Het kerkhof is ca 1900 m² groot en telt 429 grafplekken.

Uitvaart
In geval van een overlijden, en indien een uitvaart vanuit de H. Michaëlkerk gewenst is, kan het beste contact opgenomen worden met het secretariaat van het pastoraal centrum. Hier kan alle benodigde informatie verkregen worden over de mogelijkheden van een kerkelijke uitvaart. In het reglement van het kerkhof kun je alle praktische informatie lezen. De tarieven van een kerkelijke begrafenis kunt u terug vinden in deze folder.

 

Michael Kerkhof

Kerkhof is hersteld
In maart 2017 is het herstel van het kerkhof begonnen en dit is inmiddels afgerond. Hierbij een mooie beschrijving van een bezoeker:

“Vanmorgen was ik voor de viering op het kerkhof. Oogverblindend was het door al het groen, de opgeruimde paden, de bloemen die in het zonnetje extra mooi leken. De graven leken wel gepoetst. De ruimte die is ontstaan op het kerkhof, de prachtige hekken waar de klimop z’n best doet en al best ver is gekomen. In een woord een juweeltje om te zien, alles overzichtelijk.”

Dankzij de inzet van de firma Agterberg en vergeet niet alle vrijwilligers, met name Thijs, die met hart en ziel alles
bijhouden en die hebben meegewerkt aan de verfraaiing van het kerkhof, is dit resultaat geboekt. De groep vrijwilligers komt regelmatig met enthousiasme bij elkaar om te snoeien, vegen, harken, verzamelen, afvoeren, etc.

Kerkhof onderhoud
De zorg voor het kerkhof en de gebouwen is de verantwoordelijkheid van allen! De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag ochtend van 9 tot 12 uur. Iedereen is welkom, ook al beschik je slechts over één uur. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Hoe meer handen, hoe beter het kerkhof en de gebouwen bijgehouden kunnen worden.

Het rooster  voor de onderhoudswerkzaamheden aan het kerkhof en aan de gebouwen wordt ieder jaar op deze webpagina gepubliceerd.

Verhuur

De kamers in onze pastorie en de ontmoetingsruimte in de kerk zijn te huur!

Op deze pagina kun je alle reserveringen bekijken en zelf een reservering plaatsen.

Meer informatie kun je vinden in deze folder. Ook je kun bellen in de ochtend naar 030-2200025 of e-mail naar verhuur@katholiekekerkdebilt.nl.

Inspirerende ruimtes
De kamers zijn licht, eenvoudig ingericht, in monumentale pastorie, voorzien van alle gemakken, waar groepen op een inspirerende manier kunnen vergaderen of bij elkaar kunnen komen voor bijeenkomsten. In alle kamers is wifi gratis beschikbaar

Je kunt gratis parkeren en het openbaar vervoer is dichtbij (lijn 50, 51, 52 en 53 halte Kerklaan).
Tegenover de pastorie is het Boetzelaerpark waar je heerlijk kunt wandelen en voor een langere wandeling kun je naar Landgoed Sandwijck.

Faciliteiten

✔ Sfeervolle ruimtes
✔ Een tafel voor 4 personen
✔ 3 comfortabele fauteuils
✔ Separate pantry (koffie/thee)
✔ White board
✔ Op aanvraag: beamer en flipover
✔ Aan de overkant: prachtig park om wandelend te coachen
✔ Extra op begane grond: ruimte voor 10 tot 100 personen
✔ 1 km van de snelweg A27
✔ Dichtbij openbaar vervoer
✔ Gratis en voor de deur parkeren

Ook geschikt voor

✔ teamcoaching
✔ trainingen voor groepen
✔ familiefeesten
✔ lezingen
✔ recepties
✔ verjaardagsfeesten
✔ repetities voor koren
✔ repetities voor kamermuziek
✔ repetities voor theatergroepen
✔ ontmoetingen van vereniging
✔ ledenvergaderingen

Onze gemeenschap

Werkgroepen

De Michaël-Laurens gemeenschap is een gemeenschap van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat veel van het werk dat in onze gemeenschap gebeurt gedaan wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief in onder andere de volgende velden:

  • Pastoraat
  • Liturgie
  • Jeugd/Jongeren
  • Koren
  • Wijkcontacten
  • Diaconie
  • Onderhoud vastgoed en kerkhof

Pastoraat

Omdat de Michaël-Laurens gemeenschap deel uit maakt van de Martha en Mariaparochie, is het pastoraat primair in handen van het pastorale team (PT) van onze parochie.

Binnen de eigen gemeenschap is de pastoraatgroep (PG) verantwoordelijk voor het pastoraat van de Michaël-Laurens gemeenschap. De pastoraatgroep is bereikbaar via pastoraatgroepml@marthamaria.nl of via het secretariaat.

Een niet onbelangrijk onderdeel van pastoraat wordt vorm gegeven door de werkgroep Wijkcontacten

Voor een kerkelijke viering alsmede het pastoraat rond Huwelijk en Doop is men verwezen naar het locatiesecretariaat.

Voor informatie over een uitvaart en begraven op het parochiekerkhof, word je verwezen naar de tab ‘Kerkhof’.

Liturgie

Op zondagen dat er niemand van het pastorale team beschikbaar is voor vieringen en er ook geen celebrant of voorganger van buiten is, zijn er vanuit de eigen gemeenschap ook vrijwilligers die als leken voorgangers de vieringen kunnen verzorgen. Deze mensen verzorgen alleen Woord- en Communie of Woord- en Gebedsdiensten, dus geen Eucharistievieringen.

Wanneer er wel een voorganger van het pastorale team is, of een voorganger van buiten de parochie, is er een lector uit eigen gemeenschap. Deze verzorgen de lezingen en de voorbeden.

Ook de koren, het Ecclesiakoor en Memento, spelen een grote rol in de liturgie.

Behalve leken voorgangers en koren zijn ook de kosters onmisbaar voor een goede, verzorgde liturgie. Zij zorgen ervoor dat alles wat voor een viering nodig is, aanwezig en in orde is. Wanneer er een Eucharistieviering is zijn er bijna altijd misdienaars.

Behalve koren zijn er in onze gemeenschap ook cantors actief. Afhankelijk van het type viering en de voorganger geven zij medewerking aan vieringen door de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Jeugd en jongeren

Ook aan de jeugd wordt binnen onze gemeenschap aandacht besteed.

Ten eerste is er ca. iedere twee maanden Kleuterkerk: een korte viering van ca. 30 minuten voor peuters en kleuters. Deze vieringen worden in oecumenisch verband georganiseerd en zijn om beurten in de H. Michaëlkerk of in één van de protestante kerken. De data worden via deze website bekend gemaakt. Voor meer info en de exacte data mail naar kleuterkerkdebilt@gmail.com .

Voor de iets oudere kinderen in de basisschool leeftijd is er iedere maand een Kinderwoorddienst. Ook deze data worden via deze website bekend gemaakt.

Voor de jongeren in de middelbare school leeftijd zijn er bijeenkomsten van Rock Solid RK.

Koren

Binnen onze gemeenschap zijn twee koren actief: het Ecclesiakoor en Memento. Het Ecclesiakoor werkt zo’n 18 maal per jaar mee aan een viering. Dit koor zingt vooral hedendaags repertoire. Meer informatie is te vinden op de website van het Ecclesiakoor. Memento zingt vooral bij uitvaarten, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en seniorenvieringen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent Peter Steijlen.

Wijkcontacten

De werkgroep Wijkcontacten draagt zorg voor het contact met de parochianen, ook buiten de zondagse vieringen om. De nadruk ligt hier vooral op het contact met de senioren van de gemeenschap.

Diaconie

In het veld van Diaconie zijn in onze gemeenschap o.a. werkgroepen actief in de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het Malawi project. De PCI houdt zich voornamelijk bezig met materiële of financiële hulp aan de naasten dichtbij. De PCI van de Michaël-Laurens gemeenschap is deel van de PCI van de Martha en Maria parochie. Binnen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder heeft de PCI een samenwerking met de diaconieën van de protestante kerken en is daarmee actief in de werkgroep oecumenische diaconie (WOD). De WOD geeft, onder voorwaarden, praktische hulp aan mensen die buiten de kerkgemeenschap zelf vallen. Tevens organiseert zij jaarlijks een kerstactie voor mensen met heel weinig inkomen; dit zijn mensen zowel binnen als buiten de kerkgemeenschappen. De WOD krijgt daarvoor de middelen uit de aangesloten kerkgemeenschappen, dus voor de Michaël-Laurens en OLV gemeenschappen komt het geld van de centrale PCI van de Martha en Maria parochie.
Voor meer informatie over de PCI kunt u contact opnemen met pci@marthamaria.nl.

Hulp aan de naaste wat verder weg vindt plaats in het Malawi project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Malawi.

Onderhoud vastgoed en kerkhof

Behalve de gemeenschap moeten ook de kerk, de pastorie en het kerkhof goed onderhouden worden. Het onderhoud is in handen van een werkgroep, die op gezette tijden bij elkaar komt en veel werk verzet. De data worden meestal aangegeven bij Activiteiten. Tevens verschijnt er aan het begin van ieder jaar een rooster.

 

Deze lijst van velden waarin vrijwilligers actief zijn is zeker niet uitputtend, want daarnaast zetten veel vrijwilligers zich ook nog in voor bijvoorbeeld koffie zetten, bloemen verzorgen, achterwacht zijn, communie thuis brengen, etcetera.