Michaël-Laurens

Wij zijn een rooms-katholieke geloofsgemeenschap en maken deel uit van de HH Martha en Mariaparochie. We komen iedere zondagmorgen samen in de H. Michaëlkerk, aan de Kerklaan 31 in De Bilt, waar je van harte welkom bent!

Adres
Kerklaan 31
3731 EE De Bilt

Hieronder vind je informatie over wie we zijn, welke activiteiten er plaatsvinden, nieuwsberichten, etc.
Voor communicatie maken we vooral gebruik van het Parochieblad M&M, van deze website, van de Nieuwsbrieven, die bijna iedere maand verschijnen en van de Weekmededelingen, die (bijna) iedere week verschijnen. Zij zijn hieronder te vinden bij Weekmededelingen.

Voor zowel de Weekmededelingen als de Nieuwsbrief is het mogelijk een digitaal abonnement te nemen. Indien u dit wilt kunt u een email sturen naar het secretariaat.

Gedurende de zomermaanden is er gewoon iedere week een viering in de H. Michaëlkerk.
Een overzicht van de vieringen in de H. Michaëlkerk vindt u op de pagina Vieringen.

De Nieuwsbrief van juni is verschenen.

De zomer is begonnen en velen van u zijn of gaan op vakantie. De kerk echter niet: we blijven open en iedere week is er een viering in de Michaëlkerk!
De eerstvolgende Eucharistieviering-door-de-week zal zijn op woensdag 7 augustus.

In Memoriam: Henk van Doorn

Onlangs bereikte ons het nieuws dat onze voormalige pastor van de HH Michaël-Laurens parochie, pastor Henk van Doorn, op dinsdag 14 mei is overleden. In het overlijdensbericht van het Aartsbisdom wordt een overzicht gegeven van zijn leven als priester van het Aartsbisdom Utrecht. In ons eigen In Memoriam wordt de betekenis van Henk voor onze gemeenschap beschreven.
Moge hij rusten in vrede bij zijn hemelse Vader.

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juli 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juni 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Mei 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens April 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Maart 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Februari 2024

Speciale Nieuwsbrief Michaël-Laurens

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Januari 2024

Nieuwsbrief Michaël-Laurens December 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens November 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Oktober 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens September 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Augustus 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juli 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juni 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Mei 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens April 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Maart 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Februari 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Januari 2023

Nieuwsbrief Michaël-Laurens December 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens November 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Oktober 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens September 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juli-Augustus 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Juni 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Mei 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens April 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Maart 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Februari 2022

Nieuwsbrief Michaël-Laurens Januari 2022

Extra informatie

Contact ML

Locatiesecretariaat
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
Tel. 030 - 2200025
Open op donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur
E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl

Redactie Nieuwsbrief
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
info@katholiekekerkdebilt.nl

Pastoraatgroep
Mieke Bonouvrier
Jacques Hozee
Willy Eurlings

E-mail: pastoraatgroepML@marthamaria.nl

Locatieraad
Frank van Zundert
Eric Kuin
Karin Nierop
Rob Luijsterburg

E-mail: locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl

Giften en bijdragen
NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria - M en L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.
NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria - Michaël - Laurens, voor al uw overige giften, Misintenties, bijdragen en betalingen.

Jeugd en jongeren

KLEUTERKERKAan het initiatief om samen met de protestante kerken in De Bilt eens per ca. twee maanden Kleuterkerk te organiseren, is helaas een eind gekomen. De werkgroep die dit jarenlang verzorgd heeft is ermee gestopt en opvolgers zijn (nog) niet gevonden.
De Kleuterkerk was een viering speciaal voor de allerkleinsten waarin we zingen, dansen, luisteren naar een mooi verhaal, bidden en een elektrisch kaarsje aansteken. Na afloop van de viering was er limonade met wat lekkers. De vieringen waren afwisselend in de Michaëlkerk, de Oosterlichtkerk en de Dorpskerk.

KINDERWOORDDIENST

In plaats van de Kinderwoorddienst wordt er eens per ca. drie maanden een Gezinsviering gehouden. Deze zullen gepubliceerd worden in het vieringenoverzicht.

GIRO PARROQUIAL

Een paar maal per jaar zijn er Missen speciaal voor jongeren. Deze zijn bedoeld voor alle jongeren uit de Martha en Maria parochie. Data, plaats en tijd zullen o.a. via deze website bekend gemaakt worden.

Historie Michaelkerk

Hoe het begon.
Precies 40 jaar na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853, bestond er ook bij de katholieken in De Bilt behoefte aan een eigen parochiekerk. Tot dan moesten zij een tocht naar de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Utrechtse Biltstraat ondernemen om naar de kerk te gaan. Financiën om een kerk te bouwen ontbraken echter. In de geschreven annalen lezen we: Het is niet bekend hoe kapelaan H.M. Remmers uit Zutphen bekend raakte met de verlangens in De Bilt en het ontbreken van de benodigde gelden. Hoe het ook zij, na overleg met de Onze Lieve Vrouweparochie reisde hij af naar zijn zuster de edele, godsdienstige vrouwe, mevrouw de wed. Wilhelmina Franken-Remmers, die door den koophandel in witten goederen een aanzienlijk vermogen had bijeen gebracht.

Na verkregen toestemming van de aartsbisschop van Utrecht Petrus Matthias Snickers zegde mevrouw Franken toe de kosten voor de bouw van kerk en pastorie op zich te nemen. En zo gebeurde het dat in 1893 aan een landwegje zonder naam, gelegen achter het landgoed Arenberg aan den Straatweg van Utrecht naar Zeist en van deze wegen afgesloten met een landhek, één bunder land werd gekocht van Dr. Van Woerden voor een bedrag van 7.000 gulden waar kerk en pastorie zouden worden opgetrokken.

Op 26 juli 1893 kon de eerste steen worden gelegd van een Neogotisch kerkje naar ontwerp van architect Tepe. Tegelijkertijd werd de pastorie – eveneens een ontwerp van Tepe– gebouwd. De akte van oprichting van de parochie is gedateerd op 22 februari 1894, waarna op 1 maart 1894 de kerk werd ingewijd en op 8 mei daaropvolgend had de consecratie van het gebouw plaats. Op 22 mei 1894 werd de eerste overledene op het achter de kerk aangelegde kerkhof begraven. Het aantal parochianen bedroeg toen ruim 300.

Hoe het verder ging
In de loop der jaren groeide de katholieke bevolking en in 1938 was het aantal kerkgangers op zon- en feestdagen gestegen tot 1200. De toenmalige pastoor kreeg dan ook de opdracht de bouw van een nieuwe kerk voor te bereiden. In 1939 waren de plannen daartoe rond, maar in september van dat jaar kondigde de Nederlandse regering de algehele mobilisatie af, hetgeen onder meer inhield dat binnen een straal van 1000 meter vanaf de in het kader van de verdedigingsplannen aan te leggen wegversperringen op de Utrechtseweg niet gebouwd mocht worden. De al verleende bouwvergunning werd dan ook ingetrokken. Pas in 1953 kon de bouw van een nieuwe kerk ter hand worden genomen. De eerste steen werd gelegd op 13 juni 1954. Op 23 augustus 1955 werd de kerk geconsacreerd en in gebruik genomen, waarna de oude kerk – waar nu het kerkplein is – werd afgebroken. De pastorie bleef gehandhaafd en werd via een nieuwe verbinding met de kerk verbonden.

De nieuwe Michaëlkerk is een ontwerp van J.B. Koldewey en H.M. Koldewey en is gebouwd in de stijl van de Delftse school.

Beschrijving huidige gebouwHuidige Michaelkerk
De kerk is sober door het gebruik van baksteen. De voorgevel wordt beheerst door het portaal met drie rondbogen met centraal de grote dubbele toegangsdeuren met een beeld van de H. Michaël en een uurwerk. Opvallend zijn de hooggeplaatste smalle vensters. De architectuur ademt de sfeer van oude romaanse kerken maar oogt tegelijk modern door de opvallend hoge bogen en de open klokkentoren. Het kerkgebouw is in opzet een basiliek met een breed middenschip en twee smalle zijbeuken zonder transept of dwarsschip. Door de hoge ramen en het gekleurde glas komt gefilterd licht naar binnen hetgeen de ruimte een sacrale sfeer geeft. De zijbeuken doen denken aan een kloostergang en roepen rust en reflectie op.

De Bilt, april 2017
Wim Elsing

Onze gemeenschap

Onze Michaël-Laurens gemeenschap

De Michaël-Laurens gemeenschap is een gemeenschap van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat veel van het werk dat in onze gemeenschap gedaan wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief in onder andere de volgende velden: Pastoraat, Liturgie, Jeugd/Jongeren werk, Koren, Wijkcontacten, Diaconie en Onderhoud vastgoed/kerkhof.

Pastoraat

Omdat de Michaël-Laurens gemeenschap deel uit maakt van de Martha en Maria parochie, is het pastoraat primair in handen van het pastorale team (PT) van onze parochie.

Binnen de eigen gemeenschap is de pastoraatgroep (PG) verantwoordelijk voor het pastoraat van de Michaël-Laurens gemeenschap. De pastoraatgroep bestaat uit Mieke Bonouvrier, Willy Eurlings,  en Jacques Hozee. Onder de tab 'Contact' zie je hoe je hen kunt bereiken.

Een niet onbelangrijk onderdeel van pastoraat wordt vorm gegeven door de werkgroep wijkcontacten; zie verderop.

Voor een kerkelijke viering alsmede het pastoraat rond Huwelijk en Doop kun je contact opnemen met het locatiesecretariaat (info@katholiekekerkdebilt.nl).

Voor informatie over een uitvaart en begraven op het parochiekerkhof, word je verwezen naar de pagina Kerkhof.

Beheer locatie

Naaste de pastoraatgroep is er ook een locatieraad. Deze houdt zich bezig met de meer fysieke aspecten van de gemeenschap: gebouwbeheer, financiën, onderhoud, etc. De locatieraad bestaat uit Eric Kuin, Karin Nierop, Rob Luijsterburg en Frank van Zundert. Onder de tab 'Contact' vind je het e-mailadres van de locatieraad.

Liturgie:

In de eigen gemeenschap zijn er ook vrijwilligers die als leken voorgangers de vieringen kunnen verzorgen, indien niemand van het pastoraal team beschikbaar is. Deze mensen verzorgen alleen Woord- en Communie of Woord- en Gebedsdiensten, dus geen Eucharistievieringen. In het vieringenoverzicht in het parochieblad worden deze vieringen aangegeven met 'PGV, naam1/naam2'.

Wanneer er wel een voorganger van het pastorale team is, of een voorganger van buiten de parochie, is er een lector uit eigen gemeenschap. Deze verzorgt de lezingen en de voorbede.

Ook de koren, het Ecclesiakoor en Memento, spelen een grote rol in de liturgie.

Behalve leken voorgangers en koren zijn ook de kosters onmisbaar voor een goede, verzorgde liturgie. Zij zorgen ervoor dat alles wat voor een viering nodig is, aanwezig en in orde is. Gedurende een Eucharistieviering zijn er ook misdienaars.

Jeugd/Jongeren:

Ook aan de jeugd wordt binnen onze gemeenschap aandacht besteed.

Voor de kinderen in de basisschool leeftijd is er ca. een maal per twee maanden een Gezinsviering. Data worden in het vieringenoverzicht bekend gemaakt.

Een paar maal per jaar is er een Eucharistieviering voor tieners: GIRO Parroquial. Aan deze viering is meestal een activiteit voor de tieners gekoppeld. Ook deze vieringen worden via de website bekend gemaakt.

Catechese:

Catechese is leren, kijken, beleven en vooral de uitleg van de grondprincipes van het geloof je eigen maken. De Kerk biedt hierbij ondersteuning in de vorm van voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel: twee belangrijke momenten in het leven van een katholiek. De Eerste Heilige Communie is een initiatiesacrament waarbij de communicant voor de eerste keer deelneemt aan de H. Eucharistie. Bij het Heilig Vormsel ontvangt de jongere de Heilige Geest om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Voor beide initiatiesacramenten wordt binnen onze gemeenschap een catechese ter voorbereiding gegeven.

Koren:

Binnen onze gemeenschap zijn twee koren actief: het Ecclesiakoor en Memento. Het Ecclesiakoor werkt zo'n 18 maal per jaar mee aan een viering. Dit koor zingt vooral hedendaags repertoire. Meer informatie is te vinden op hun website. Memento zingt vooral bij uitvaarten, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en seniorenvieringen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent Peter Steijlen.

Behalve koren zijn er in onze gemeenschap ook cantors actief. Afhankelijk van het type viering en de voorganger geven zij medewerking aan vieringen door de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Wijkcontacten:

De werkgroep Wijkcontacten draagt zorg voor het contact met de parochianen, ook buiten de zondagse vieringen om. De nadruk ligt hier vooral op het contact met de senioren van de gemeenschap.

Diaconie:

In het veld van Diaconie zijn in onze gemeenschap o.a. werkgroepen actief in de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het Malawi project. De PCI houdt zich voornamelijk bezig met materiële of financiële hulp aan de naasten dichtbij. De PCI van de Michaël-Laurens gemeenschap is deel van de PCI van de Martha en Maria parochie. Binnen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder heeft de PCI een samenwerking met de diaconieën van de protestante kerken en is daarmee actief in de werkgroep oecumenische diaconie (WOD). De WOD geeft, onder voorwaarden, praktische hulp aan mensen die buiten de kerkgemeenschap zelf vallen. Tevens organiseert zij jaarlijks een kerstactie voor mensen met heel weinig inkomen; dit zijn mensen zowel binnen als buiten de kerkgemeenschappen. De WOD krijgt daarvoor de middelen uit de aangesloten kerkgemeenschappen, dus voor de Michaël-Laurens en OLV gemeenschappen komt het geld van de centrale PCI van de Martha en Maria parochie.
Voor meer informatie over de PCI kunt u contact opnemen met pci@marthamaria.nl.

Hulp aan de naaste wat verder weg vindt plaats in het Malawi project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Malawi.

Onderhoud vastgoed en kerkhof:

Behalve de gemeenschap moeten ook de kerk, de pastorie en het kerkhof goed onderhouden worden. Het onderhoud is in handen van een werkgroep, die op gezette tijden bij elkaar komt en veel werk verzet. De data worden meestal aangegeven op de Activiteiten pagina.

Deze lijst van velden waarin vrijwilligers actief zijn is zeker niet uitputtend, want daarnaast zetten veel vrijwilligers zich ook nog in voor bijvoorbeeld koffie zetten, bloemen verzorgen, achterwacht zijn, communie thuis brengen, etcetera.

Weekmededelingen

Hier vindt u iedere week nieuwe weekmededelingen. Oudere weekmededelingen kunt u opvragen via het secretariaat.

Weekmededelingen 27- 21 juli 2024

Mededelingenblad 26- 14 juli 2024

Weekmededelingen 25- 23 juni tm 7 juli 2024

Weekmededelingen 24- 16 juni 2024

Weekmededelingen 23- 9 juni 2024

Weekmededelingen 22- 2 juni 2024

Weekmededelingen 21- 26 mei 2024

Weekmededelingen 20- 19 mei 2024

Weekmededelingen 19- 12 mei 2024

Weekmededelingen 18- 5 mei 2024

Weekmededelingen 17- 28 april 2024

Weekmededelingen 16 - 21 april 2024

Weekmededelingen 15 - 14 april 2024

Weekmededelingen 14 - 7 april 2024

Weekmededelingen 13 - 30 maart 2024

Weekmededelingen 12 - 24 maart 2024

Weekmededelingen 11 - 17 maart 2024

Weekmededelingen 10 - 10 maart 2024

Weekmededelingen 9 - 3 maart 2024

Weekmededelingen 8 - 25 februari 2024

Weekmededelingen 7 - 18 februari 2024

Weekmededelingen 6 - 11 februari 2024

Weekmededelingen 5 - 4 februari 2024

Weekmededelingen 4 - 28 januari 2024

Weekmededelingen 3 - 21 januari 2024

Weekmededelingen 2 - 14 januari 2024

Weekmededelingen 1 - 7 januari 2024

Weekmededelingen 51 - 31 december 2023

Weekmededelingen 50 - 24 december 2023

Weekmededelingen 49 - 17 december 2023

Weekmededelingen 48 - 10 december 2023

Weekmededelingen 47 - 3 december 2023

Weekmededelingen 46 - 26 november 2023

Weekmededelingen 45 - 19 november 2023

Weekmededelingen 44 - 12 november 2023

Weekmededelingen 43 - 5 november 2023

Weekmededelingen 42 - 29 oktober 2023

Weekmededelingen 41 - 22 oktober 2023

Weekmededelingen 40 - 15 oktober 2023

Weekmededelingen 39 - 8 oktober 2023

Weekmededelingen 38 - 1 oktober 2023

Weekmededelingen 37 - 24 september 2023

Weekmededelingen 36 - 17 september 2023

Weekmededelingen 35 - 10 september 2023

Weekmededelingen 34 - 3 september 2023

Weekmededelingen-33-27-augustus-2023

Weekmededelingen 32 - 20 augustus 2023

Weekmededelingen 31 - 13 augustus 2023

Weekmededelingen 30 - 6 augustus 2023

Weekmededelingen 29 - 30 juli 2023

Weekmededelingen 28 - 23 juli 2023

Weekmededelingen 27-16 juli 2023

Weekmededelingen-26-9 juli 2023

Weekmededelingen 25, 2 juli 2023

Weekmededelingen 24, 25 juni 2023

Weekmededelingen 23, 18 juni 2023

Weekmededelingen 22, 11 juni 2023

Weekmededelingen 21, 04 juni 2023

Weekmededelingen 20, 26 mei 2023

Weekmededelingen 19, 19 mei 2023

Weekmededelingen 18 - 12 mei 2023

Weekmededelingen 17 - 05 mei 2023

Weekmededelingen 16 - 28 april 2023

Weekmededelingen 15, 21 april 2023

Weekmededelingen 14, 14 april 2023

Weekmededelingen 13, 07 april 2023

Weekmededelingen 12, 31 maart 2023

Weekmededelingen 11, 24 maart 2023

Weekmededelingen 10, 17 maart 2023

Weekmededelingen 09, 10 maart 2023

Weekmededelingen 08, 03 maart 2023

Weekmededelingen 07, 24 februari 2023

Weekmededelingen 06, 17 februari 2023

Weekmededelingen 05, 10 februari 2023

Weekmededelingen 04, 03 februari 2023

Weekmededelingen 03, 27 januari 2023

Weekmededelingen 02, 13 januari 2023

Weekmededelingen 01, 06 januari 2023

Weekmededelingen 49, 30 december 2022

Weekmededelingen 48, 23 december 2022

Weekmededelingen 47, 16 december 2022

Weekmededelingen 46, 09 december 2022

Weekmededelingen 45, 02 december 2022

Weekmededelingen 44, 25 november 2022

Weekmededelingen 43, 18 november 2022

Weekmededelingen 42, 11 november 2022

Weekmededelingen 41, 04 november 2022

Weekmededelingen 40, 28 oktober 2022

Weekmededelingen 39 - 21 oktober 2022

Weekmededelingen 38, 14 oktober 2022

Weekmededelingen 37, 07 oktober 2022

Weekmededelingen 36, 30 september 2022

Weekmededelingen 35, 23 september 2022

Weekmededelingen 34, 16 september 2022

Weekmededelingen 33, 09 september 2022

Weekmededelingen 32, 02 september 2022

Weekmededelingen 31, 26 augustus 2022

Weekmededelingen 30, 19 augustus 2022

Weekmededelingen 29, 12 augustus 2022

Weekmededelingen 28, 05 augustus 2022

Weekmededelingen 27, 15 juli 2022

Weekmededelingen 26, 08 juli 2022

Weekmededelingen 25, 01 juli 2022

Weekmededelingen 24, 24 juni 2022

Weekmededelingen 23, 17 juni 2022

Weekmededelingen 22, 10 juni 2022

Weekmededelingen 21, 27 mei 2022

Weekmededelingen 20, 20 mei 2022

Weekmededelingen 19, 13 mei 2022

Weekmededelingen 18, 06 mei 2022

Weekmededelingen 17, 29 april 2022

Weekmededelingen 16, 22 april 2022

Weekmededelingen 15, 15 april 2022

Weekmededelingen 14, 08 april 2022

Weekmededelingen 13, 01 april 2022

Weekmededelingen 12, 25 maart 2022

Weekmededelingen 11, 18 maart 2022

Weekmededelingen 10, 11 maart 2022

Weekmededelingen 09, 04 maart 2022

Weekmededelingen 08, 25 februari 2022

Weekmededelingen 07, 18 februari 2022

Weekmededelingen 06, 11 februari 2022

Weekmededelingen 05, 04 februari 2022

Weekmededelingen 04, 28 januari 2022

Weekmededelingen 03, 21 januari 2022

Weekmededelingen 02, 14 januari 2022

Weekmededelingen 01, 07 januari 2022

Weekmededelingen 50, 31 december 2021

Weekmededelingen 49, 24 december 2021

Weekmededelingen 48, 17 december 2021

Weekmededelingen 47, 10 december 2021

Weekmededelingen 46, 03 december 2021

Weekmededelingen 45, 26 november 2021

Weekmededelingen 44, 19 november 2021

Weekmededelingen 43, 12 november 2021

Weekmededelingen 42, 05 november 2021

Weekmededelingen 41, 29 oktober 2021

Weekmededelingen 40, 22 oktober 2021

Weekmededelingen 39, 15 oktober 2021

Weekmededelingen 38, 08 oktober 2021

Weekmededelingen 37, 01 oktober 2021

Weekmededelingen 36, 24 september 2021

Weekmededelingen 35, 17 september 2021

Weekmededelingen 34, 10 september 2021

Weekmededelingen 33, 03 september 2021

Weekmededelingen 32, 20 augustus 2021

Weekmededelingen 31, 13 augustus 2021

Weekmededelingen 30, 06 augustus 2021

Weekmededelingen 29, 30 juli 2021

Weekmededelingen 28, 23 juli 2021

Weekmededelingen 26, 09 juli 2021

Weekmededelingen 25, 02 juli 2021

weekmededelingen 24, 25 juni 2021

Weekmededelingen 23, 18 juni 2021

Weekmededelingen 22, 11 juni 2021

Weekmededelingen 21, 04 juni 2021

Weekmededelingen 20, 28 mei 2021

Weekmededelingen 19, 21 mei 2021

Weekmededelingen 18, 14 mei 2021

Weekmededelingen 17, 07 mei 2021

Weekmededelingen 16, 30 april 2021

Weekmededelingen 15, 23 april 2021

Weekmededelingen 14, 16 april 2021

Weekmededelingen 13, 09 april 2021

Weekmededelingen 12, 02 april 2021

Weekmededelingen 11, 26 maart 2021

Weekmededelingen 10, 19 maart 2021

Weekmededelingen 09, 12 maart 2021

Weekmededelingen 08, 05 maart 2021

Weekmededelingen 07, 26 februari 2021

Weekmededelingen 06, 19 februari 2021

Weekmededelingen 05, 12 februari 2021

Weekmededelingen 04, 29 januari 2021

Weekmededelingen 03, 22 januari 2021

Weekmededelingen 02, 15 januari 2021

Weekmededelingen 01, 08 januari 2021

Weekmededelingen 50, 31 december 2020

Weekmededelingen 49, 27 december 2020

Weekmededelingen 48, 24 december 2020

Weekmededelingen 47, 18 december 2020

Weekmededelingen 46, 11 december 2020

Weekmededelingen 45, 04 december 2020

Weekmededelingen 44, 27 november 2020

Weekmededelingen 43, 20 november 2020

Weekmededelingen 42, 13 november 2020

Weekmededelingen 41, 06 november 2020

Weekmededelingen 40, 30 oktober 2020

Weekmededelingen 39, 23 oktober 2020

Weekmededelingen 38, 16 oktober 2020

Weekmededelingen 37, 9 oktober 2020

Weekmededelingen 36, 02 oktober 2020

Weekmededelingen 35, 25 september 2020

Weekmededelingen 34, 19 september 2020

Weekbrief ML 12 september 2020

Weekbrief ML 29 augustus 2020

Weekbrief ML15 augustus 2020

Weekbrief ML 1 augustus 2020

Weekbrief ML 25 juli 2020

Weekbrief ML 18 juli 2020

Weekbrief ML 11 juli 2020

Weekbrief ML 4 juli 2020

Weekbrief ML 27 juni 2020

Weekbrief ML 20 juni 2020

Weekbrief ML 13 juni 2020

Weekbrief ML 6 juni 2020

Weekbrief ML 30 mei 2020

Weekbrief ML 23 mei 2020

Weekbrief ML 16 mei 2020

Weekbrief ML 9 mei 2020

Weekbrief ML 2 mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malawi

MALAWI: ons missieproject

WERKGROEP MALAWI
Contactpersoon: Frank Diepstraten

INHOUD VAN DEZE PAGINA:

Algemene informatie
Start van het project
Het vervolg
Besteding gelden
Kinderen in Malawi
Situatie in 2019
Reis naar Malawi
Malawizondag 2020
Landbouwproject Mwanza
Film landbouwproject Mwanza:

Jaarverslag 2022

Bijdragen

NIEUWSBRIEVEN OVER MALAWI:

Februari 2021
April 2021
Juni 2021
September 2021
December 2021
Februari 2022
April 2022
September 2022
Februari 2023
Juni 2023
Augustus 2023
November 2023
Februari 2024

IBAN: NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. HH MARTHA EN MARIA PAROCHIE TE BAARN

ALGEMENE INFORMATIE

Malawi is één van de kleinste, maar ook één van de armste landen van Afrika. Het ligt in midden-Afrika; het kent geen eigen bodemschatten en dat betekent dat het geheel afhankelijk is van de agrarische opbrengst. De oogst is vaak beperkt door de arme grond, gebrek aan geld voor kunstmest en klimatologische omstandigheden. Wel kent het land daardoor ook een betrekkelijke rust: er is weinig om strijd voor te voeren; het hoofd boven water houden vormt de voornaamste bron van inspanning. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het land nog een weg te gaan heeft op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, infrastructuur en economie.

Sinds 1984 ondersteunt onze Michaël-Laurens gemeenschap projectwerk in het zuiden van Malawi.
Het parochiebestuur en de parochieraad van de toenmalige Laurensparochie wilden een kleinschalig project dat dichtbij de parochianen zou liggen en daarmee een duidelijke herkenbaarheid zou hebben. En net op dat moment was dokter Elly Holtrust in de kerk. Zij was arts in Malawi en had daar de opleiding verzorgd van een inlandse religieuze orde: de Servants of the Blessed Virgin Mary (SBVM), kortweg: de blauwe zusters.
Zij raadde aan contact te leggen met zuster Ernestina Kamalo in Neno, een klein dorp aan de grens met Mozambique. En zo gebeurde.

PROJECT START

De eerste briefwisseling betekende heel wat in die tijd: een brief deed er soms wel 8 weken over om er te komen. Het duurde dus een hele tijd voor er een duidelijk beeld ontstond van de wederzijdse situatie. Wel werd direct met fondsenwerving gestart. Het parochiebestuur had Fl. 2500.- beschikbaar gesteld: geld dat via allerlei activiteiten bijeen gebracht moest worden. Dat bleek geen probleem, want via allerlei ludieke acties werden de parochianen steeds enthousiaster en kon al spoedig de eerste gelden worden overgemaakt. Zuster Ernestina verantwoordde de uitgaven, die veelal gedaan werden voor de aanschaf van medicijnen. Zij had de zorg voor een gebied met circa 25.000 inwoners, waarvan velen last hadden van allerlei ziektes als malaria, tbc en aids. Daarnaast was het de kliniek waar (vaak jong) moeders kwamen bevallen.

Kerk bij het moederhuis in Limbe

Na een bezoek van 4 parochianen aan Malawi in 2002 kreeg het project ineens veel meer aandacht en support. De Michaëlkerk werd in het project betrokken en de financiële bijdragen gingen met sprongen omhoog.
Maar ook werd het project uitgebreid van één kliniek naar twee (en later naar 4!). Zuster Ernestina was naar een andere kliniek geplaatst en in haar plaats kwam zuster Margaret. De basisschool kwam erbij en we gaven steun aan het aids-preventieproject dat Elly Holtrust was gestart en dat door inlandse mensen werd uitgevoerd.
En tot slot kwamen er de eerste verzoeken om studiegelden voor studenten die wel konden en wilden studeren, maar voor wie de financiële mogelijkheden ontbraken.

HET VERVOLG

In 2005 werd zuster Bernadette als de eerste zuster voor studie naar Engeland gestuurd. Met Kerstmis lieten we haar twee weken overkomen en zo kon zij kennis maken met onze parochie. Dat opnieuw gaf nog meer elan aan het project en opnieuw werd de financiële steun groter. Het bracht zelfs een oudere heer ertoe een studiefonds in Malawi te laten starten waar zij in de loop van zeven jaar 360 leerlingen de middelbare school van konden laten volgen.
In augustus 2007 overleed Elly Holtrust en daarmee viel een heel belangrijke schakel voor ons weg. Ze was overigens al teruggekeerd naar Nederland vanwege haar leeftijd en zwakke gezondheid. Voor ons blijft ze het hart van het project en we proberen altijd weer in haar geest te handelen. In Malawi wordt zij ieder jaar herdacht, zoals ook wij dat in augustus doen.

Monument Elly Holtrust

Wat ook belangrijk was: de communicatie werd een stuk eenvoudiger met de komst van de computer.
Weliswaar ging dat in Malawi nog niet zo hard, maar de snelle opkomst van de mobiele telefoon maakte berichtgeving wel heel veel sneller. Jammer was dat daardoor de briefwisseling voor een groot deel wegviel: het was iedere keer weer zo mooi als een grote bruine envelop op de deurmat viel die helemaal volgeplakt zat met postzegels. Maar verzoeken tot steun bereikten ons nu ook veel sneller en dus konden we beter op de actualiteit inspelen. Verder hebben in de loop van de tijd ook anderen uit Malawi ons land en De Bilt bezocht.
In 2009, kort na ons tweede bezoek aan Malawi, zijn zuster Ernestina en zuster Margaret een kleine drie weken onze gast geweest. In 2009 was het goed om te zien dat er na 7 jaar al veel in Malawi was verbeterd: de medicijnvoorraad, brood naast maispap, veel meer fietsen en stenen huisjes.

WAAR HET GELD AAN IS BESTEED

Er is in Malawi eigenlijk gebrek aan de meest basale zaken. Het is dan ook niet vreemd dat het geld erg divers is ingezet. De voornaamste zaken waar het geld aan is uitgegeven staan hieronder:

• Medicijnen voor de klinieken
• Schoolmaterialen en ontbijtprogramma voor de school
• Studiefondsen
• Huisjes voor personeel
• Zonnepanelen
• Ambulance
• Dekens en klamboes

KINDEREN IN MALAWI

Op 11 maart 2019, zondag Laetare, konden we weer aandacht vragen voor ons Malawiproject.
We vertelden het verhaal van twee kinderen, die, na uren aan de weg te hebben gezeten om zoete aardappels te verkopen, 6 eurocent hadden verdiend. Het zijn de verhalen uit het fotoboek "Binnen is het donker, buiten is het licht".

Kinderen in Malawi

Dit verhaal geeft aan hoe kinderen al van jongs af aan mee moeten werken om een beetje inkomen te genereren; er is geen andere weg. Dat klinkt triest (en is het in feite ook naar onze maatstaven); feitelijk horen deze kinderen naar school te gaan. Maar de ontwikkelingsweg is nog lang. Alleen daarom al is het goed dat we met hen meekijken en meeleven, ook al kunnen we hun problemen niet oplossen. Maar het is ook goed dat we ons bewust zijn hoe groot de afstand in welzijn nog is tussen hen en onszelf.

In de collecte brachten we € 378.- bij elkaar; een bedrag waar we in ieder geval weer zonnige gezichten in Malawi mee kunnen bewerkstelligen. Dus hartelijk dank daarvoor.
De viering werd afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd, een echte vastenmaaltijd. Het gaf daarmee opnieuw gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over dit project.
Tot slot. Achter in de kerk treft u een financieel overzicht van 2017. Dat heeft even op zich laten wachten, maar gelukkig is het nu af.

SITUATIE IN 2019

Met vier mensen zorgen we voor aandacht voor het project door middel van:
• Publicaties in bladen en weekmededelingen
• Fondsenwerving
• Vieringen

De actualiteit van dit moment, zomer 2019, laat zien hoe noodzakelijk het is dat dit land aandacht blijft krijgen. De overstromingen door orkanen in het afgelopen voorjaar hebben grote delen van het land verwoest. Dodelijke slachtoffers, oogst vernietigd, land onbewoonbaar, uitbreken van ziektes.
We kunnen Malawi niet redden, wel de mensen zoveel mogelijk nabij zijn.
Wat ons steeds weer hoop geeft, is hun onuitputtelijke veerkracht en optimisme.

REIS NAAR MALAWI

In november 2019 hebben Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans een bezoek gebracht aan Malawi, om daar heden en toekomst van het Malawi project te bespreken. Van deze reis is een mooi verslag gemaakt. Op zondag 22 december na de viering is een korte impressie gegeven aan de hand van foto- en filmopnames.

MALAWIZONDAG 2020

Op 4 oktober is het weer Malawizondag. Vanwege het Corona virus zal deze viering anders dan in andere jaren verlopen: de koorzang is anders en we kunnen niet met de schalen rond gaan. Wat hetzelfde blijft is onze solodariteit met de mensen in Malawi, met name in deze Corona tijd! Daarom een extra oproep uw giften over te maken op ons bankrekeningnummer (zie onderaan deze pagina). Dank voor uw bijdragen!

IRRIGATIEPROJECT BOERDERIJ MWANZA

Op 14 maart 2021 heeft de werkgroep Malawi in de Michaëlkerk een presentatie gehouden over de ontwikkelingen op de boerderij van Zr. Elizabeth in Mwanza in Malawi. Zoals in de nieuwsbrief van februari van dit jaar genoemd is, hebben we contact gelegd met het bedrijf aQysta. Dit bedrijf is opgericht in 2013 en is sinds 2018 werkzaam in Malawi. Zij wordt  ondersteund door o.a. United Nations Development Project (UNDP) en Young Expert Program (YEP). Dit laatste is een programma gefinancierd door de Nederlandse overheid.

aQysta richt zich vooral op irrigatieprojecten, waarbij zij gebruik maakt van een zogenaamde Barshapomp. Men is gespecialiseerd in het aanleggen van irrigatiesystemen en de begeleiding van de mensen die deze op hun land gaan gebruiken.

In januari van 2021 heeft de werkgroep Malawi contact gelegd met Tim van der Linden van aQysta. We hebben hem gevraagd om te onderzoeken of hun innovatieve Barshapomp bruikbaar is op het terrein van Zr. Elizabeth in Mwanza. Gelukkig bleek het land zeer geschikt, vooral omdat het grenst aan de Mwanzarivier waarin deze Barshapompen goed kunnen functioneren en ook vanwege de hoogteverschillen op het terrein. Juist door deze gunstige omstandigheden konden er plannen gemaakt worden om het akkerland op een rendabele manier te exploiteren.

Huidige situatie

Het terrein van de boerderij van Zr. Elizabeth is 15ha groot en op dit moment wordt er slechts 0,25 ha bebouwd. Er zijn 8 medewerkers die op het land werken. Er wordt onder andere suikerriet verbouwd, pinda’s, erwten, maïs, kool, bladgroenten en tomaten. Er staan ook mandarijnenbomen die het helaas niet goed doen vanwege de droge grond. Water geven gebeurt met te hand (gieters), vooral de gewassen die het meest kwetsbaar zijn. De opbrengst is voornamelijk voor eigen gebruik. Er zijn plannen gemaakt om totaal 5 ha te gaan bewerken en daarvoor moeten de nodige voorzieningen getroffen worden.

Doel

Het doel van dit project is om de boerderij rendabel te maken en de mensen zelfstandig het land te laten bewerken, zodat ze hierdoor in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Ook kan de plaatselijke bevolking betrokken worden bij de werkzaamheden op het land, zodat ook zij kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen.

Is de rivier geschikt voor de Barshapomp?

De Mwanzarivier, die aan het terrein van de zusters ligt,  stroomt snel genoeg en heeft ook genoeg diepte om de Barshapomp te kunnen plaatsen. Op de foto controleert een medewerker van aQysta, Bruno (met groene shirt) de stroomsnelheid en de diepte van de rivier. Er kunnen 3 Barshapompen worden geplaatst die het water naar een groot bassin (foto onder) pompen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg waterbassins en waterleidingen

Bovenstaande foto is het te ontginnen terrein. Aan de rechterkant ligt de rivier waar de Barshapompen worden geplaatst, die het water naar een watertoren (watertank) van 5.000 liter (dicht bij de rivier) en naar een groot waterbassin (waterpond) van ruim 140.000 liter pompen. Vandaaruit worden er leidingen gelegd naar twee waterbassins van 50.000 liter en  twee watertorens verderop op het terrein. Een pomp op zonne-energie (solarpomp) zal dit water door de leidingen pompen. Een boorgat met een pomp, die vorig jaar is gerepareerd door een financiële bijdrage van onze Michaël-Laurensgemeenschap, zal ook gebruikt worden om watertorens te vullen. Eén Barshapomp kan ongeveer 50.000 liter per dag pompen, afhankelijk van de stroomsnelheid van de rivier.

Terrein opgesplitst in commercieel- en privédeel

Het terrein zal in twee delen worden verdeeld. Een commercieel deel (rood omcirkeld) en  een privédeel (blauw omcirkeld). Het commerciële deel ligt het dichtst bij de rivier en zal vooral door oppervlakte-irrigatie worden voorzien van water. Het water dat niet direct door de grond kan worden opgenomen stroomt terug naar de rivier. Het gedeelte dat verder van de rivier af ligt wordt vooral voorzien van sproeiers en druppelsystemen voor de beregening van de gewassen. Watertorens zorgen hier voor de wateraanvoer.

In het rood omlijnde gedeelte zullen gewassen gekweekt worden voor de verkoop. Het gaat dan om kurkuma, watermeloen, banaan, suikerriet, en knoflook. Sommige gewassen kunnen twee keer per seizoen geoogst worden. Gewassen die langzamer groeien, zoals gember en knoflook één keer per seizoen. Laatstgenoemde gewassen zijn ook zeer geschikt als nieuw plantgoed voor het volgende seizoen. Het blauw omlijnde deel is bestemd voor eigen gebruik voor de zustergemeenschap.

Wat willen we bereiken?

Natuurlijk willen wij dat de boerderij rendabel wordt. Dat de zusters en hun medewerkers dit geheel zelfstandig kunnen exploiteren. De bewoners uit de omgeving kunnen meeprofiteren door voor de zusters op het land te komen werken, hun kennis te vergroten en daardoor ook voor zichzelf gewassen te kunnen telen.

Met gewasteelt op 5 ha grond kan de jaarlijkse opbrengst € 25.000,- zijn. Daarvan moet natuurlijk salaris worden betaald, onderhoud van materialen en inkoop van zaden en ander plantmateriaal en mogelijk nieuwe investeringen. In ieder geval genoeg voor een rendabele bedrijfsvoering.

Voor niets gaat de zon op. Wat gaat het kosten?

Dit is een groot project!  Maar als werkgroep hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat slagen. De firma aQysta begeleidt dit project en zorgt een jaar lang voor trainingen en ondersteuning. Zo komen alle aspecten van ieder seizoen aan de orde, zodat medewerkers goed ingewerkt zijn om daarna zelfstandig te kunnen werken.

1. Op het moment is er € 10.000,- in kas. Hiervan worden 3 Barshapompen aangeschaft, het land wordt vrijgemaakt van begroeiing en waterbassins en
waterleidingen worden aangelegd.

 

 

 

 

2. Er is een donatie van € 10.000,- gedaan, waar wij heel dankbaar voor zijn. Door deze gift kan een solarpomp worden aangekocht om het water uit het grote bassin naar de hoger gelegen kleinere
waterbassins en watertorens te pompen. Ook kunnen daarvan sproeiers en druppelsystemen aangeschaft worden.

 

Wat is er nog meer nodig?

 

Voor de laatste fase van het project is er nog  € 10.000,- extra nodig. Dit is voor de aanleg van de infrastructuur en irrigatiekanalen, bemesting, inkoop van zaden en kosten voor trainingen van medewerkers van de zusters en verdere ondersteuning van dit project  door aQysta voor een periode van 1 jaar.

 

 

 

 

Wat zou het geweldig zijn als we dit bedrag met elkaar zouden kunnen opbrengen. Het is een groot bedrag! Maar wanneer 200 gezinnen €50,- zouden kunnen bijdragen lijkt het ineens veel beter op te brengen. Met veel kleine stappen kunnen we samen ook heel ver komen. Op dit moment is er al € 1.400,- aan donaties binnengekomen.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Mwanza en hopen met uw bijdrage deze plannen te kunnen realiseren. Op het prikbord in de kerk maken we een plattegrond van het te ontginnen akkerland, waarop u de ontwikkelingen kunt blijven volgen. We plaatsen een thermometer die aangeeft hoeveel geld er al is ingezameld op weg naar de laatste € 10.000,- . We hopen dat u enthousiast bent geworden en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw giften, zodat we samen de mensen in Malawi verder kunnen helpen.
Hoe de situatie in Malawi is na de cycloon en de hevige regenval van eind 2021 en begin 2022 kunt u lezen in de Nieuwsbrief van februari 2022 over Malawi.
De Nieuwsbrief  van april geeft de stand van zaken van het landbouwproject in Mwanza en ook een overzicht van de nieuwe plannen van de zusters en aQysta. Tim van der Linden van aQysta heeft een mooi filmpje gemaakt over de vorderingen in Mwanza:

Wilt u meer weten dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep Malawi: Leonie Eurlings, Eveline Meijer, Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten.

JAARVERSLAG 2022

In maart 2023 is het Jaarverslag van het Malawi project over 2022 verschenen. Hierin een verantwoording van de gelden en een overzicht van de situatie in Malawi, inclusief de stand van zaken rond het landbouwproject en de waterpompen.

OOK U KUNT BIJDRAGEN. HOE?

• Door deelname aan de werkgroep, want vele handen maken licht werk
• Door uw financiële bijdrage op: REKENING NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. HH MARTHA EN MARIAPAROCHIE TE BAARN, o.v.v. Kerkfonds Malawi.
N.B. Onze locatie maakt deel uit van de parochie Martha en Maria. Baarn is de hoofdlocatie.

 

 

Kerkhof

Kruis met Jezus

Het kerkhof, dat achter de Michaëlkerk ligt, is aangelegd tijdens de bouw van de eerste kerk en is op 22 mei 1894 in gebruik genomen. Het kerkhof is ca 1900 m² groot en telt 429 grafplekken.

Uitvaart
In geval van een overlijden, en indien een uitvaart vanuit de H. Michaëlkerk gewenst is, kan het beste contact opgenomen worden met het secretariaat van het pastoraal centrum. Hier kan alle benodigde informatie verkregen worden over de mogelijkheden van een kerkelijke uitvaart. In het reglement van het kerkhof kun je alle praktische informatie lezen. De tarieven van een kerkelijke begrafenis kunt u terug vinden in deze Tarievenlijst.

 

Michael Kerkhof

Kerkhof is hersteld
In maart 2017 is het herstel van het kerkhof begonnen en dit is inmiddels afgerond. Hierbij een mooie beschrijving van een bezoeker:

"Vanmorgen was ik voor de viering op het kerkhof. Oogverblindend was het door al het groen, de opgeruimde paden, de bloemen die in het zonnetje extra mooi leken. De graven leken wel gepoetst. De ruimte die is ontstaan op het kerkhof, de prachtige hekken waar de klimop z'n best doet en al best ver is gekomen. In een woord een juweeltje om te zien, alles overzichtelijk."

Dankzij de inzet van de firma Agterberg en vergeet niet alle vrijwilligers, met name Thijs, die met hart en ziel alles
bijhouden en die hebben meegewerkt aan de verfraaiing van het kerkhof, is dit resultaat geboekt. De groep vrijwilligers komt regelmatig met enthousiasme bij elkaar om te snoeien, vegen, harken, verzamelen, afvoeren, etc.

Kerkhof onderhoud
De zorg voor het kerkhof en de gebouwen is de verantwoordelijkheid van allen! De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag ochtend van 9 tot 12 uur. Iedereen is welkom, ook al beschik je slechts over één uur. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Hoe meer handen, hoe beter het kerkhof en de gebouwen bijgehouden kunnen worden.

Het rooster voor de onderhoudswerkzaamheden aan het kerkhof en aan de gebouwen wordt ieder jaar op deze webpagina gepubliceerd.

Verhuur

De kamers in onze pastorie en de ontmoetingsruimte in de kerk zijn te huur!

Op deze pagina kun je alle reserveringen bekijken en zelf een reservering plaatsen. Let op: als de pastorie in z'n geheel gereserveerd is, is het niet meer mogelijk om een of meerdere ruimtes in de pastorie los te reserveren.

Meer informatie kun je vinden in deze folder; de prijzen voor de verschillende ruimtes kun je in de Tarievenlijst vinden. Je kunt ook bellen op donderdagochtend (09:00 tot 12:00 uur) naar 030-2200025 of stuur een e-mail naar verhuur@katholiekekerkdebilt.nl.

Inspirerende ruimtes
De kamers zijn licht, eenvoudig ingericht, in monumentale pastorie, voorzien van alle gemakken, waar groepen op een inspirerende manier kunnen vergaderen of bij elkaar kunnen komen voor bijeenkomsten. In alle kamers is wifi gratis beschikbaar

Je kunt gratis parkeren en het openbaar vervoer is dichtbij (lijn 50, 51, 52 en 53 halte Kerklaan).
Tegenover de pastorie is het Boetzelaerpark waar je heerlijk kunt wandelen en voor een langere wandeling kun je naar Landgoed Sandwijck.

Faciliteiten

✔ Sfeervolle ruimtes
✔ Een tafel voor 4 personen
✔ 3 comfortabele fauteuils
✔ Separate pantry (koffie/thee)
✔ White board
✔ Op aanvraag: beamer en flipover
✔ Aan de overkant: prachtig park om wandelend te coachen
✔ Extra op begane grond: ruimte voor 10 tot 100 personen
✔ 1 km van de snelweg A27
✔ Dichtbij openbaar vervoer
✔ Gratis en voor de deur parkeren

Ook geschikt voor

✔ teamcoaching
✔ trainingen voor groepen
✔ familiefeesten
✔ lezingen
✔ recepties
✔ verjaardagsfeesten
✔ repetities voor koren
✔ repetities voor kamermuziek
✔ repetities voor theatergroepen
✔ ontmoetingen van vereniging
✔ ledenvergaderingen