H. Nicolaas Eemnes

Wij zijn een open en gastvrije kerk waar iedereen welkom is, een kerk die midden in het leven staat en waar je kunt zijn wie je bent. We zijn een hechte gemeenschap en velen dragen actief bij aan de invulling van ons geloof en alles wat daar bij komt kijken. Tradities vinden we mooi en worden gekoesterd. Tegelijkertijd proberen we mee te bewegen met de tijd van vandaag. Zo is er voldoende ruimte voor ieder om zijn of haar weg te kiezen.

Via deze link kunt u de kerkvieringen live volgen. Tot ongeveer 12 weken na de viering zijn de kerkvieringen via dezelfde link terug te kijken.

Kerkboekjes van de vieringen vindt u via het vieringenrooster

Scroll op deze pagina naar beneden voor Zeem Nieuws 

Nieuwsbrieven

Zeem nieuws mei

Zeem nieuws april

Zeem nieuws maart

Extra informatie

wat te doen bij een overlijden

Wat eerst:   contact opnemen met de noodtelefoon 035-6035518.

Het is belangrijk dat er vóór er verdere afspraken gemaakt worden er contact met de kerk gelegd wordt omtrent de beschikbaarheid van zowel de kerk als een voorganger.

Wat kan de kerk betekenen bij een overlijden?

Of er nu gekozen wordt voor de kerk met aansluitend begraven op ons kerkhof of crematie, met al dan geen plechtigheid in het crematorium, er is veel mogelijk.

De keuzemogelijkheden voor een viering in de kerk:

A. Eucharistieviering

Indien er gekozen wordt voor een eucharistieviering (mis), is de mogelijkheid daartoe afhankelijk van de beschikbaarheid van één van de  priesters.

Een eucharistieviering verloopt volgens rituelen, die in de loop der eeuwen door de kerk zijn vastgelegd.

B. Woord- en communieviering

Bij een woord- en communieviering kunnen pastoraal werkers, diaken of leden van de PGV groep voorgaan (PGV: Parochianen Gaan Voor. Dit zijn mensen uit onze lokale geloofsgemeenschap die vaker voorgaan bij vieringen).

In deze viering is meer ruimte voor eigen inbreng.

C. Gebedsviering

Wanneer er voor een gebedsviering wordt gekozen is het voor de hand liggend dat de hierboven onder B genoemde personen voorgaan. Een gebedsviering geeft de meeste ruimte voor eigen inbreng.

Wanneer u al een pastorale relatie heeft met één van de voorgangers, wilt u dit dan aangeven, dan zullen wij proberen om deze voorganger als eerste te vragen. Uiteraard kan van niemand de beschikbaarheid worden gegarandeerd.

Waar houd je rekening mee bij een afscheidsviering in en vanuit de kerk:

 • Er wordt uit de bijbel gelezen
 • Er wordt gebeden o.a. het Onze Vader
 • Voor de muzikale ondersteuning is ons gemengd koor beschikbaar; wilt u ook muziek laten horen van CD's (of USB-stick) dan vragen wij u dit tot één hooguit twee nummers te beperken.
 • Alleen gepaste muziek van CD’s (of USB-stick) is natuurlijk ook mogelijk, maar dan is er geen koor.

Het afscheid wint aan warmte en betrokkenheid wanneer de familie in de viering participeert. Dat kan bijvoorbeeld door: kaarsen rond de kist aan te laten steken door (klein) kinderen; een in memoriam / herinneringen te delen; voorbeden te maken/lezen.

Specifieke rituelen bij een afscheidsviering in onze kerk:

 • Een lichtritueel
 • Het noteren van de naam van de overledene in het Boek van het Nieuwe Leven.
 • Een herinneringskruisje met de naam en sterfdatum van de overledene wordt aan het begin van de viering op de kist gelegd en tijdens of na de viering achterin de kerk opgehangen.
 • Wanneer er geen afscheidsviering in onze kerk is kan er op verzoek van de familie wel een kruisje gemaakt worden, dat dan op een nader te bepalen tijdstip in de kerk wordt opgehangen.
 • De kruisjes blijven een jaar hangen en in samenspraak met de familie opgehaald.
 • De absoute; aan het eind van de viering zegenen wij de overledene met wijwater en wij bewieroken haar/hem.

Voor een niet-kerkelijke uitvaart  bestaat de mogelijkheid om de kerk te huren en dan kunt u zelf de invulling verzorgen; vanuit de kerk is er dan alleen een koster aanwezig.

Het herdenken van de overledene:

In de zondagsviering staan wij altijd even stil bij het overlijden van iemand uit onze gemeenschap, ook wanneer er geen afscheid in onze kerk heeft plaatsgevonden.

 • In principe wordt op de eerstvolgende zondag na het overlijden aan het begin van de viering een kaars ontstoken.
 • Er wordt een kort In Memoriam samengesteld, dat ook aan het begin van de zondagsviering gelezen wordt.
 • Dit In Memoriam verschijnt samen met een foto in het eerstvolgende parochieblad Zeemnieuws.

Afscheid in een crematorium:

Met een voorganger van de kerk; alleen wanneer er geen dienst in de kerk is.

Alleen begraven op ons kerkhof:

Hier is namens de kerk een koster bij betrokken.

Wensenboek:

Het is mogelijk om al bij leven wensen met betrekking tot de kerkelijke uitvaart vast te leggen. Dit kan in de vorm van een wensenbrief. Deze brief wordt in de kluis van de kerk bewaard en één exemplaar van het wensenformulier blijft ook bij de parochiaan achter; en wanneer het zover is, wordt het formulier meegenomen naar het gesprek met de nabestaanden.

Dat deze wensen zijn vastgelegd, wordt genoteerd in het systeem van de kerk, zodat wanneer er een overlijden gemeld wordt, direct duidelijk is dat er wensen zijn vastgelegd.

Vanzelfsprekend is dat alles wat men voor het wensenboek opgeeft in vertrouwen wordt bewaard.

Indien u nu denkt, dit wil ik ook regelen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (tel. 035-5312789 of e-mail: Nicolaaskerkeemnes@gmail.com) of met ondergetekende en wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens zo'n gesprek wordt niet een hele viering vastgelegd, maar wel bijvoorbeeld wat voor soort dienst u het liefst zou willen met eventuele lezingen en liederen. Ook is het niet zo dat er beloftes gedaan worden over het soort viering, of over de voorganger, maar alleen dat wij er naar zullen streven uw wensen zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.

 

Loes Wiggerts, vertrouwenspersoon

e-mail:         lojowibri46@hotmail.com

tel.:              06-40415684

 

 

Vrijwilligers & werkgroepen

Onze geloofsgemeenschap bestaat dankzij de gezamenlijke inzet van velen. Op allerlei manieren zetten mensen zich in om onze kerk levend te houden: met fysieke arbeid, geloofsbeleving, organisatie of sociale vaardigheden. Zo vormen zij de ruggengraat van onze kerk. Wil je ook iets doen, geef je dan hier op, dan kunnen we in onderling overleg een passende keuze maken uit de onderstaande werkgroepen/taken.

Zingen

 • Kerkkoor o.l.v. dirigent Wim van Geffen (elke donderdagavond repetitie)
 • Zangkoor Nicoza o.l.v. dirigent Edwin Klarenbeek

Geloofsbeleving

 • Werkgroep Jeugdactiviteiten (geloofseducatie aan jongeren)
 • Werkgroep Volwassen catechese (geloofseducatie aan volwassenen)
 • Werkgroep eerste communie (begeleiding van kinderen en ouders bij de voorbereiding)
 • Werkgroep Kids Kerk (voorbereiden van de Kids Kerk bijeenkomsten)
 • Werkgroep Parochianen Gaan Voor (voorbereiden en verzorgen van vieringen)
 • Werkgroep vormsel (begeleiding van kinderen en ouders bij de voorbereiding)

Praktische werkzaamheden

 • Bloemengroep (verzorging bloemstukken in de kerk)
 • Collectanten (rondgaan in de kerk t.b.v. de collecte)
 • Kerkbalans (jaarlijkse inning van de vrijwillige kerkbijdrage)
 • Kerkhof onderhoud (onderhoud van de groene ruimte rond de kerk en het kerkhof)
 • Kerkschoonmaak (periodiek het kerkgebouw schonen)
 • Koffie schenken (op zondag na de viering koffie zetten en uitschenken in de Schoter)
 • Koper poetsen (periodiek het koper- en zilverwerk poetsen)
 • Kosters (praktische ondersteuning vóór, tijdens en na vieringen)
 • Lectoren (ondersteuning bij vieringen met het voordragen van lezingen)
 • Misdienaars (praktische ondersteuning bij vieringen)
 • Postbezorgers (maandelijkse bezorging van Zeem Nieuws en M&M)
 • Schoter commissie (verhuur en schoonmaken van de Schoter)
 • Versiergroep (verzorgen van de kerkversiering met Pasen en Kerst)

Sociale activiteiten

 • Bezoekgroep (bezoeken van oudere, minder mobiele parochianen)
 • Welkomstcommissie (bezoeken/verwelkomen van nieuwe kerkleden)
 • Werkgroep ziekenbezoek (bezoeken van zieke parochianen)
 • Schuldhulpmaatje (praktische hulp aan gezinnen met schuldenproblematiek)

Organisatie

 • Locatieraad (het besturen van de gang van zaken rondom de kerk)
 • Pastoraatgroep (de schakel tussen kerkgangers en geloofsbeleving)
 • Secretariaat (regelt de dagelijkse gang van zaken)
 • PCI (financiële ondersteuning van gezinnen/ouderen)
 • Redactie (redactie van het kerkblad en de website)
 • Kerkhofcommissie (organisatorische zaken kerkhof)
 • 40-dagen actie (organisatie van een jaarlijkse inzamelingsactie voor derde wereld projecten)

Jongeren

Wij betrekken kinderen en jongeren graag bij het geloof en de kerk. Elke maand is er op zondag een Kids Kerk voor de allerkleinsten.  In een kringetje maken we muziek en vertellen de voor kinderen aansprekende verhalen uit de bijbel waarin de basiswaarden van ons geloof aan bod komen.

De kinderen die De eerste heilige communie willen doen begeleiden wij op de weg daar naar toe. Ook de ouders worden daarbij betrokken. Een vergelijkbaar programma is er voor de kinderen die Het heilig vormsel willen doen.

Ook  worden er voor jongeren allerlei jeugdactiviteiten georganiseerd.

Muzikale jongeren zijn welkom bij het koor Nicoza.

 

Kerkhofreglement

Historie

Hoe het begon
In een ver verleden telde Eemnes twee katholieke kerken omdat Eemnes uit twee afzonderlijke, beide met stadsrechten toegedeelde, delen bestond; Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. In Eemnes-Buiten, het huidige dorpscentrum, staat de oudste kerk: de Nicolaaskerk. Dit is het kerkgebouw van de PKN-gemeente, waarvan de bouw rond 1380 gereedkwam. De heilige Nicolaas is de kerkpatroon; dit mede door het "Hollandse" karakter van de kerk. De toestemming voor de bouw werd namelijk in 1339 gekregen van de Graaf van Holland. Eemnes-Buiten behoorde toen enige tijd bij het Graafschap en heette: Oost Holland. Er werd een klein, houten kerkje gebouwd, dat echter tijdens de politieke verwikkelingen met de Utrechtse bisschop in zijn opdracht werd verwoest. In 1352 verleende Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, stadsrechten en rechten om opnieuw een kerk te bouwen. Dit keer werd de kerk in steen gebouwd.
Sint Nicolaas werd in ons waterrijke land vereerd als beschermer tegen overstromingen. In het Utrechts-Hollands veengebied werd hij de patroonheilige van kerken in Vinkeveen, Nieuwveen, Jutphaas, IJsselstein en Benschop. En ook langs de voormalige Zuiderzee, in het gebied van de grote rivieren en in de vroegere Friese Middelzee draagt menig kerk zijn naam.
Toen in 1339 Eemnes-Binnen, dicht gelegen tegen Baarn, stadsrechten kreeg, werd ook Bisschoppelijke toestemming verleend om een kerk te bouwen. Deze kerk sloot aan bij de Eemlandse traditie, wat naamgeving betreft. In Baarn en Soest waren al Pauluskerken. De abt van de St. Paulusabdij in Utrecht had het benoemingsrecht van de pastoor! In Eemnes werd de nieuwe kerk genoemd naar St. Petrus: Pieterskerk.

De reformatie
De reformatie was de oorzaak van de overgang van beide kerkgebouwen naar de gereformeerden. De katholieken kerkten aanvankelijk in twee boerenschuren. Pastoors uit de omgeving waren hier werkzaam, waaronder de Blaricummer Thijmen de Saayer. Pas in 1675 kreeg Eemnes weer een eigen pastoor: Fulgentius Luytelaar. De katholieken van Eemnes-Binnen kerkten vanaf deze tijd in Eemnes-Buiten. Zij bleven echter hun eigen kerkbestuur en armbestuur houden, hopend op een eigen kerk in de toekomst. In 1744 werd er aan de voormalige pastorie, nu De Waker, een nieuwe kerk gebouwd. Maar vanwege de slechte bouwkundige staat van die kerk streefde men opnieuw naar nieuwbouw. Verschillende pogingen werden gedaan en in 1844 was het zover. Na overleg met de Commissaris van de Koningin werd gekozen voor de architect Nicolaas Kamperdijk. Deze had zojuist de protestantse kerk van Zeist gerealiseerd. Onder leiding van deze architect werd onze Waterstaatskerk gebouwd, zo genoemd omdat Waterstaat financiële steun gaf en het ontwerp en de bouw controleerde. De stijl is neoklassiek, soms ook wel Waterstaatsstijl genoemd vanwege de typische voorgevel. Architect Kamperdijk ontwierp overigens naast onder andere de "grote pastorie" van de Baarnse St.-Nicolaaskerk vele stations tussen Amersfoort en Zwolle, waaronder ook dat van Soestduinen. In 1845 kwam de kerk gereed. Pas negen jaar later, in 1854, werden de twee staties van de Heilige Petrus en van de Heilige Nicolaas officieel samengevoegd tot de Parochie van de Heilige Nicolaas.

Van pastoor naar pastoraal team
De "bouwpastoor" van deze kerk was de in Soest geboren Wilhelmus de Beer. Hij werd in 1853 naast pastoor van Eemnes ook deken van Amersfoort tot zijn overlijden in 1877. Ook zijn opvolger, M.A. van Crimpen, was van 1892 tot 1912 met dit ambt bekleed. Grote verdiensten van pastoor De Beer waren vooral zijn initiatief voor het katholiek onderwijs en het hier doen vestigen van de zusters Franciscanessen van Heythuysen. Deze zusters verrichtten hun werk in onderwijs en gezondheidszorg.
Na een kleine uitbreiding van de kerk in 1927 veranderde er aan het kerkgebouw uitwendig nog weinig. Het interieur werd wel aan de eisen van vernieuwingen binnen de liturgische vieringen aangepast. Communiebanken verdwenen, een nieuw altaar werd voor op het priesterkoor geplaatst, dat recent behoorlijk werd vergroot.
Sinds 1967 staat de kerk en de pastorie op de lijst van Beschermde Monumenten.
Binnen de parochie werd de rol van de parochianen steeds groter. Veel werkgroepen verrichten op allerlei gebied hun taak. Door gebrek aan priesters waren hier twee perioden alleen diakens werkzaam, waarvan Jan Bouman het langst (1988-1990). De laatste "eigen" pastoor was Cees Jongeneelen, die zijn werk combineerde met zijn werk voor de Oblaten van Franciscus van Sales, waarvan hij Provinciaal Overste was. Al voor en tijdens zijn pastoraat werd begonnen met het voorgaan van leken tijdens de diensten, onder andere in Woord- en Communiediensten en in Avondwaken.
Per 1 januari 2006 sloot de parochie zich aan bij het Parochieverband Eemland met de parochies van Soest, Soesterberg en Baarn. In 2011 ging dit op in de H H Martha en Mariaparochie waartoe ook de kerkgemeenschappen in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk behoren. Dit samenwerkingsverband deelt één pastoraal team met priesters en pastoraal werkers.

contactgegevens

Locatiesecretariaat

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Het locatiesecretariaat is geopend op maandag van 9.00 – 12.00 uur en op donderdag van 9.00 – 13.00 uur.

email: Nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

IBAN Bank:  NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69

 

Ledenadministratie

Gea van der Heiden, Vierkante Bosje 53, 3755 BG Eemnes

kerkeemleden@gmail.com

 

Pastoraatgroep

Carel Jungerling, 035-5387601

Toontje van 't Pad Bosch, 06-23314233

Hans Albers, 06-26744574

 

Jeugdactiviteiten

Mieke van Schaik en Toontje van 't Pad Bosch, kerkeemjeugd@gmail.com

 

Kerkhofcommissie

Nico Seure, 06-10157979, rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

 

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts, 06-40415684

 

Redactie kerkblad en website

kerkeemzeem@gmail.com

 

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes, 035-5310995

 

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout, kerkeemsecr@gmail.com

budgethouder (financiën): John van der Kolk, kerkeempenn@gmail.com

gebouwenbeheer: Jos Willink, kerkeembeheer@gmail.com

beraad Diaconie: Henk Hendriks, kerkeemdiaconie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden, kerkeemcomm@gmail.com