H. Nicolaas Eemnes

Eemnes is een prettig en levendig dorp. Dat zie je ook terug in onze geloofsgemeenschap. Wij zijn een open en gastvrije kerk waar iedereen welkom is, een kerk die midden in het leven staat en waar je kunt zijn wie je bent. We zijn sterk met elkaar verbonden en velen dragen actief bij aan de invulling van ons geloof en aan het onderhoud van onze geloofsgemeenschap en het kerkgebouw.

Tradities vinden we mooi en worden gekoesterd. Tegelijkertijd proberen we mee te bewegen met de tijd van vandaag. Zo is er voldoende ruimte voor ieder om zijn of haar weg te kiezen.

Via deze link kunt u de kerkvieringen live of later beluisteren/bekijken, tot ongeveer 12 weken na de viering. Kerkboekjes van de vieringen vindt u via het vieringenrooster

Scroll op deze pagina naar beneden voor Zeem Nieuws 

 

Corona – update:

Vieringen kunnen door maximaal 30 personen bezocht worden. Reserveren voor fysiek bezoek is voor alle vieringen verplicht.  Dit kan vanaf 4 dagen voor de viering via deze link. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kan het zijn dat er geen plaats meer is, u wordt dan op de bezoekerslijst voor de volgende viering geplaatst. Als u die viering niet bezoeken wil, verzoeken wij u uw reservering te annuleren, zodat er een plek vrij komt voor iemand anders. Wij verzoeken u bij uw kerkbezoek een mondkapje te dragen.

U kunt de viering via kerkomroep.nl ook thuis live zien en horen.

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Zeem Nieuws april

Zeem Nieuws maart

Zeem Nieuws februari

Extra informatie

Vrijwilligers & werkgroepen

Onze geloofsgemeenschap bestaat dankzij de gezamenlijke inzet van velen. Op allerlei manieren zetten mensen zich in om onze kerk levend te houden: met fysieke arbeid, geloofsbeleving, organisatie of sociale vaardigheden. Zo vormen zij de ruggengraat van onze kerk. Wil je ook iets doen, geef je dan hier op, dan kunnen we in onderling overleg een passende keuze maken uit de onderstaande werkgroepen/taken.

Zingen

 • Kerkkoor o.l.v. dirigent Wim van Geffen (elke donderdagavond repetitie)
 • Jongerenkoor o.l.v. dirigent Edwin Klarenbeek
 • Kinderkoor o.l.v. dirigent Kim Schimmel

Geloofsbeleving

 • Werkgroep Naschoolse catechese (geloofseducatie aan jongeren)
 • Werkgroep Volwassen catechese (geloofseducatie aan volwassenen)
 • Werkgroep eerste communie (begeleiding van kinderen en ouders bij de voorbereiding)
 • Werkgroep Kids Kerk (voorbereiden van de Kids Kerk bijeenkomsten)
 • Werkgroep Parochianen Gaan Voor (voorbereiden en verzorgen van vieringen)
 • Werkgroep vormsel (begeleiding van kinderen en ouders bij de voorbereiding)

Praktische werkzaamheden

 • Bloemengroep (verzorging bloemstukken in de kerk)
 • Collectanten (rondgaan in de kerk t.b.v. de collecte)
 • Kerkbalans (jaarlijkse inning van de vrijwillige kerkbijdrage)
 • Kerkhof onderhoud (onderhoud van de groene ruimte rond de kerk en het kerkhof)
 • Kerkschoonmaak (periodiek het kerkgebouw schonen)
 • Koffie schenken (op zondag na de viering koffie zetten en uitschenken in de Schoter)
 • Koper poetsen (periodiek het koper- en zilverwerk poetsen)
 • Kosters (praktische ondersteuning vóór, tijdens en na vieringen)
 • Lectoren (ondersteuning bij vieringen met het voordragen van lezingen)
 • Misdienaars (praktische ondersteuning bij vieringen)
 • Postbezorgers (maandelijkse bezorging van Zeem Nieuws en M&M)
 • Schoter commissie (verhuur en schoonmaken van de Schoter)
 • Versiergroep (verzorgen van de kerkversiering met Pasen en Kerst)

Sociale activiteiten

 • Bezoekgroep (bezoeken van oudere, minder mobiele parochianen)
 • Blote Voeten Plan (begeleiding van jeugdcontactgroepen 12-16 jaar)
 • Welkomstcommissie (bezoeken/verwelkomen van nieuwe kerkleden)
 • Werkgroep ziekenbezoek (bezoeken van zieke parochianen)
 • Schuldhulpmaatje (praktische hulp aan gezinnen met schuldenproblematiek)

Organisatie

 • Locatieraad (het besturen van de gang van zaken rondom de kerk)
 • Pastoraatgroep (de schakel tussen kerkgangers en geloofsbeleving)
 • Secretariaat (regelt de dagelijkse gang van zaken)
 • PCI (financiële ondersteuning van gezinnen/ouderen)
 • Redactie (redactie van het kerkblad en de website)
 • Kerkhofcommissie (organisatorische zaken kerkhof)
 • 40-dagen actie (organisatie van een jaarlijkse inzamelingsactie voor derde wereld projecten)

Jongeren

Wij betrekken kinderen en jongeren graag bij het geloof en de kerk. Elke maand is er op zondag een Kids Kerk voor de allerkleinsten.  In een kringetje maken we muziek en vertellen de voor kinderen aansprekende verhalen uit de bijbel waarin de basiswaarden van ons geloof aan bod komen.

De kinderen die De eerste heilige communie willen doen begeleiden wij op de weg daar naar toe. Ook de ouders worden daarbij betrokken. Een vergelijkbaar programma is er voor de kinderen die Het heilig vormsel willen doen.

Ook  is er aandacht voor geloofsopvoeding via Naschoolse catechese. En in het Blote Voetenplan houden kinderen na het verlaten van de basisschool contact met elkaar, waarbij zij met elkaar leuke activiteiten combineren met het bespreken van thema’s die op die leeftijd spelen.

Muzikale kinderen en jongeren zijn welkom in het kinderkoor en jongerenkoor.

 

Kerkhofreglement

Historie

Hoe het begon
In een ver verleden telde Eemnes twee katholieke kerken omdat Eemnes uit twee afzonderlijke, beide met stadsrechten toegedeelde, delen bestond; Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. In Eemnes-Buiten, het huidige dorpscentrum, staat de oudste kerk: de Nicolaaskerk. Dit is het kerkgebouw van de PKN-gemeente, waarvan de bouw rond 1380 gereedkwam. De heilige Nicolaas is de kerkpatroon; dit mede door het “Hollandse” karakter van de kerk. De toestemming voor de bouw werd namelijk in 1339 gekregen van de Graaf van Holland. Eemnes-Buiten behoorde toen enige tijd bij het Graafschap en heette: Oost Holland. Er werd een klein, houten kerkje gebouwd, dat echter tijdens de politieke verwikkelingen met de Utrechtse bisschop in zijn opdracht werd verwoest. In 1352 verleende Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, stadsrechten en rechten om opnieuw een kerk te bouwen. Dit keer werd de kerk in steen gebouwd.
Sint Nicolaas werd in ons waterrijke land vereerd als beschermer tegen overstromingen. In het Utrechts-Hollands veengebied werd hij de patroonheilige van kerken in Vinkeveen, Nieuwveen, Jutphaas, IJsselstein en Benschop. En ook langs de voormalige Zuiderzee, in het gebied van de grote rivieren en in de vroegere Friese Middelzee draagt menig kerk zijn naam.
Toen in 1339 Eemnes-Binnen, dicht gelegen tegen Baarn, stadsrechten kreeg, werd ook Bisschoppelijke toestemming verleend om een kerk te bouwen. Deze kerk sloot aan bij de Eemlandse traditie, wat naamgeving betreft. In Baarn en Soest waren al Pauluskerken. De abt van de St. Paulusabdij in Utrecht had het benoemingsrecht van de pastoor! In Eemnes werd de nieuwe kerk genoemd naar St. Petrus: Pieterskerk.

De reformatie
De reformatie was de oorzaak van de overgang van beide kerkgebouwen naar de gereformeerden. De katholieken kerkten aanvankelijk in twee boerenschuren. Pastoors uit de omgeving waren hier werkzaam, waaronder de Blaricummer Thijmen de Saayer. Pas in 1675 kreeg Eemnes weer een eigen pastoor: Fulgentius Luytelaar. De katholieken van Eemnes-Binnen kerkten vanaf deze tijd in Eemnes-Buiten. Zij bleven echter hun eigen kerkbestuur en armbestuur houden, hopend op een eigen kerk in de toekomst. In 1744 werd er aan de voormalige pastorie, nu De Waker, een nieuwe kerk gebouwd. Maar vanwege de slechte bouwkundige staat van die kerk streefde men opnieuw naar nieuwbouw. Verschillende pogingen werden gedaan en in 1844 was het zover. Na overleg met de Commissaris van de Koningin werd gekozen voor de architect Nicolaas Kamperdijk. Deze had zojuist de protestantse kerk van Zeist gerealiseerd. Onder leiding van deze architect werd onze Waterstaatskerk gebouwd, zo genoemd omdat Waterstaat financiële steun gaf en het ontwerp en de bouw controleerde. De stijl is neoklassiek, soms ook wel Waterstaatsstijl genoemd vanwege de typische voorgevel. Architect Kamperdijk ontwierp overigens naast onder andere de “grote pastorie” van de Baarnse St.-Nicolaaskerk vele stations tussen Amersfoort en Zwolle, waaronder ook dat van Soestduinen. In 1845 kwam de kerk gereed. Pas negen jaar later, in 1854, werden de twee staties van de Heilige Petrus en van de Heilige Nicolaas officieel samengevoegd tot de Parochie van de Heilige Nicolaas.

Van pastoor naar pastoraal team
De “bouwpastoor” van deze kerk was de in Soest geboren Wilhelmus de Beer. Hij werd in 1853 naast pastoor van Eemnes ook deken van Amersfoort tot zijn overlijden in 1877. Ook zijn opvolger, M.A. van Crimpen, was van 1892 tot 1912 met dit ambt bekleed. Grote verdiensten van pastoor De Beer waren vooral zijn initiatief voor het katholiek onderwijs en het hier doen vestigen van de zusters Franciscanessen van Heythuysen. Deze zusters verrichtten hun werk in onderwijs en gezondheidszorg.
Na een kleine uitbreiding van de kerk in 1927 veranderde er aan het kerkgebouw uitwendig nog weinig. Het interieur werd wel aan de eisen van vernieuwingen binnen de liturgische vieringen aangepast. Communiebanken verdwenen, een nieuw altaar werd voor op het priesterkoor geplaatst, dat recent behoorlijk werd vergroot.
Sinds 1967 staat de kerk en de pastorie op de lijst van Beschermde Monumenten.
Binnen de parochie werd de rol van de parochianen steeds groter. Veel werkgroepen verrichten op allerlei gebied hun taak. Door gebrek aan priesters waren hier twee perioden alleen diakens werkzaam, waarvan Jan Bouman het langst (1988-1990). De laatste “eigen” pastoor was Cees Jongeneelen, die zijn werk combineerde met zijn werk voor de Oblaten van Franciscus van Sales, waarvan hij Provinciaal Overste was. Al voor en tijdens zijn pastoraat werd begonnen met het voorgaan van leken tijdens de diensten, onder andere in Woord- en Communiediensten en in Avondwaken.
Per 1 januari 2006 sloot de parochie zich aan bij het Parochieverband Eemland met de parochies van Soest, Soesterberg en Baarn. In 2011 ging dit op in de H H Martha en Mariaparochie waartoe ook de kerkgemeenschappen in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk behoren. Dit samenwerkingsverband deelt één pastoraal team met priesters en pastoraal werkers.

contactgegevens

Locatiesecretariaat

Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes

Het locatiesecretariaat is geopend op maandag van 9.00 – 12.00 uur en op donderdag van 9.00 – 13.00 uur

email: Nicolaaskerkeemnes@gmail.com

Telefoon: 035-5312789

Alléén bij overlijden: 035-6035518

IBAN Bank:  NL20 RABO 0315.9015.35

Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69

 

Ledenadministratie

Gea van der Heiden, Vierkante Bosje 53, 3755 BG Eemnes

kerkeemleden@gmail.com

 

Pastoraatgroep

Lidy Kouwenhoven, 035-5315206

Carel Jungerling, 035-5387601

Hans Albers, 06-26744574

 

Kerkhofcommissie

Nico Seure, 06-10157979, rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com

 

Vertrouwenspersoon

Loes Wiggerts, 06-40415684

 

Redactie kerkblad en website

kerkeemzeem@gmail.com

 

De Schoter

Wakkerendijk 66a, Eemnes, 035-5310995

 

Locatieraad

secretaris: Mascha van Oosterhout, kerkeemsecr@gmail.com

budgethouder (financiën): John van der Kolk, kerkeempenn@gmail.com

gebouwenbeheer: Jos Willink, kerkeembeheer@gmail.com

beraad Diaconie: Henk Hendriks, kerkeemdiaconie@gmail.com

beraad Liturgie: Anton Eek,  kerkeemliturgie@gmail.com

communicatie: Eerhard Huiden, kerkeemcomm@gmail.com