Sint Maarten

Wij zijn een rooms-katholieke geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de HH. Martha en Mariaparochie en zich tevens sterk verbonden voelt met de Wereldkerk. Onze parochiegemeenschap viert haar geloof iedere zondagmorgen om 10:00 uur. Soms worden andere tijden gehanteerd, kijk altijd even op het vieringenrooster wanneer wij bijeenkomen om te vieren! Daarin zijn de geloofsverkondiging en de geloofsopvoeding erg belangrijk.

In onze geloofsgemeenschap is het niet mogelijk om iedere week een eucharistieviering onder leiding van een priester te organiseren, maar door onze lekenvoorgangers worden de vieringen altijd wel ingevuld.

Ook het omzien naar de ander, de diaconie, neemt een belangrijke plaats in. De zorg voor minderbedeelden, dichtbij of ver weg, heeft onze grote aandacht.

Je bent van harte welkom bij een van onze vieringen!

Adres
Nachtegaallaan 40
3738 EB Maartensdijk

Nieuwsbrieven

Weekbrief 24 maart

Weekbrief 10 maart

Weekbrief 25 februari

Weekbrief 11 februari

Extra informatie

Missie

De Missie van onze Sint Maartenskerk hebben we in tien punten samengevat, punten die voor iedere gelovige en toevallige passant. voor iedere werkgroep en toegewijde vrijwilliger, voor ieder kerklid en buurtgenoot uit één van de vier dorpen verduidelijken wat deze lokale kerk van Sint Maarten wil zijn.
Tien punten die in de nabije en verre toekomst een houvast kunnen geven voor alle vragen die op deze parochiekerk afkomen.
Tien punten die uitgangspunt kunnen zijn voor alle vragen over liturgie.
Tien punten die niet heilig zijn, maar wel een vertrekpunt kunnen zijn en worden om aan geloofwaardigheid te winnen als gemeenschap.
Tien punten tenslotte die geen rangorde kennen en ook in omgekeerde volgorde gelezen en verstaan kunnen worden.

WIJ VIEREN WAAR WIJ LEVEN
We weten ons als rooms-katholieke gemeenschap Sint Maarten verbonden met de katholieke kerk van Nederland. We prijzen ons gelukkig samen te komen in ons eigen kerkgebouw en daar liturgie te vieren. We vinden het belangrijk om in de liturgie te vieren dat we leven. lieven en wonen in de dorpen Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. We vieren dus het leven van de nabijheid en voelen ons door de nabije kerk gesterkt en gezegend in ons geloof.

WIJ BELIJDEN, VERDIEPEN EN DELEN ONS GELOOF
We komen hier niet alleen samen om het geloof te ervaren, maar ook te delen. Alles wat hier gebeurt, is een voorrecht om te beleven, een voorwaarde om een gemeenschap van gelovigen te zijn en een oproep om ons daarvoor te blijven toerusten.

WIJ ZIJN SAMEN VERANTWOORDELIJK
We willen een open en gastvrije gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is en waar geen ereplaatsen bestaan. We willen niemand uitsluiten. Iedereen mag meedoen en een bijdrage leveren, onverschillig of iemand één talent heeft of over meerdere talenten beschikt. Iedereen mag de kans hebben om wat voor de ander te doen, iedereen heeft ook de verantwoordelijkheid om samen met de ander te zoeken naar verbeteringen.

WIJ NEMEN HET GOEDE MEE
We willen hier liturgie vieren en dat uitdragen in het dagelijks leven, we willen in ons dagelijks bestaan uitstralen wat we gevierd hebben.

WIJ ROEPEN MENSEN UIT ONS MIDDEN
We vinden het vanzelfsprekend dat ieder geroepen kan worden door de gemeenschap om voorganger of lector te zijn. We vinden het belangrijk daarbij de kracht van vrouwen en mannen te ervaren.

WIJ GELOVEN IN DE WAARDE VAN DE EUCHARISTIE
We zien de eucharistie als kernmoment van ons geloof en de priester als de mens van God; we ervaren daarnaast ook de kracht van het priesterschap van de gelovigen.

WIJ BEGELEIDEN ONZE KINDEREN IN HET GELOOF
We vinden dat kinderen en jongeren de toekomst van onze kerk vormen en we moeten er daarom voor zorgen dat zij herkenbaar zijn in onze gemeenschap. We willen aan de kinderen en jongeren in onze parochie een gepast catecheseprogramma aanbieden. De ouders spelen in die specifiek katholieke geloofsopvoeding een belangrijke rol en zijn de dragers van de catechese.

WIJ HETEN IEDEREEN WELKOM
We verplichten ons om de deuren te openen naar nieuwkomers, hen bij de naam te noemen en op te nemen in onze gemeenschap

WIJ STAAN OPEN VOOR ANDERE GELOVEN
We zijn als christenen in Maartensdijk welkom bij elkaar in het Huis van de Heer en willen bruggen slaan naar allen die in een andere traditie zijn opgegroeid of geen kerkelijke achtergrond hebben.

WIJ ZIJN KERK IN DE BUURT
We hebben als geloofsgemeenschap een pastorale en diaconale verantwoordelijkheid naar elkaar, maar ook naar de lokale samenleving toe.

Algemeen

Pastoraatgroep

De pastoraatgroep is verantwoordelijk voor:

• Zorg dragen voor uitvoering lokale werkplan
• Indienen budgetaanvraag voor operationele kosten pastorale zorg
• Het aansturen van autonome lokale werkgroepen gericht op pastorale zorg (woord- en communieviering, ziekenbezoek, sacramentsvieringen)
• Zorg dragen voor adequate communicatie naar de parochianen.

 

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende personen:

Leo Fijen Voorzitter en Liturgie 1
Vacant Geloofsopbouw
Ineke Geurtsen Catechese en Gemeenschapsopbouw
Sonja Cornelissen Diaconie

E-mailadres: pastoraatgroepSM@marthamaria.nl

 

Locatieraad

De locatieraad is het aanspreekpunt voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw van de Sint Maartenskerk en van het parochiecentrum 'De Mantel'.

De locatieraad is verantwoordelijk voor:

• Het uitvoeren van het beleidsplan binnen de begroting, de dagelijkse gang van zaken op de locatie
• Het aansturen van autonome lokale werkgroepen, gericht op het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw en het Parochiecentrum 'De Mantel'.
• Zij is niet pastoraal inhoudelijk, maar ondersteunt wel de pastoraatgroep.
• Het indienen van budgetaanvragen voor operationele kosten, grote uitgaven worden door het bestuur goedgekeurd
• Het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen.

De locatieraad bestaat uit de volgende personen:

Jos van Cleef Voorzitter / Budgethouder
Lia Thijs Secretariële ondersteuning
Kees van Rooijen Gebouwbeheer
Jellie Klaver Gebouwinrichting, aanspreekpunt voor 'de Mantel'
Piet Geurtsen Communicatie, website en coördinatie werkgroepen en vrijwilligersbeleid
Karin Visser Groenbeheer

E-mailadres: locatieraadSM@marthamaria.nl

De Mantel

Het in 2001 geopende parochiecentrum kreeg de naam 'De Mantel' (de officiële naam is: 'De Mantel van Sint Maarten'), omdat de ruimte, net als de mantel van Sint Maarten, in tweeën te delen is. Twee zalen met een geluiddichte, maar open te schuiven scheidingswand, bieden voldoende mogelijkheden voor alle soorten kerkelijke activiteiten.
Het is een plek om samen te komen na de vieringen, maar ook zeer geschikt voor bijeenkomsten, lezingen, repetities, vergaderingen en diverse andere activiteiten. Na de zondagsviering wordt er altijd koffie/thee geschonken.

Daarnaast is de ontmoetingsruimte te huur voor derden en kan er op verzoek worden gezorgd voor de catering.

Kerkgebouw en parochiecentrum De Mantel:
Nachtegaallaan 40
3738 EB Maartensdijk

Verhuur derden, externe verhuur:
Jellie Klaver
0346 - 213 346
verhuurmantelSM@marthamaria.nl

Tarieven

Tuinzaal of Pianozaal: € 25 voor het eerste uur, daarna € 15 per uur

Beide zalen: € 43,00 voor het eerste uur, daarna € 23 per uur.

Gebruik Keuken: € 10

Gebruik audio/tv: € 25 per dagdeel

Organisatie, interne verhuur:     
Isabella Goossens
0346 - 211 449
mantelSM@marthamaria.nl

Beheer Mantel / Koffiegroep:
Isabella Goossens
0346 - 211 449
mantelSM@marthamaria.nl

Reserveringen in de Mantel

Op deze pagina kunt u alle reserveringen bekijken die momenteel zijn gemaakt voor de zalen in De Mantel.

Contact

Doopsel:

Dhr. Ton Thijs

06 - 4242 3352

 

Catechese:

Mevr. Ineke Geurtsen

06 - 1052 4244

 

Huwelijk:

Dhr. Ton Thijs

06 - 4242 3352

 

Overlijden:

Dhr. Anton Sonderman

0346 - 212 150

 

Misintenties:

Mevr. Annemieke Engeler

0346 - 212 831

 

Meditatie:

Mevr. Elise Vollebregt

06 - 1583 6064

 

Algemeen:

Mevr. Monique Fijen

06 - 8307 6407

 

de Mantel mantelSM@marthamaria.nl
verhuur aan derden verhuurmantelSM@marthamaria.nl
Maartenskoor maartenskoorSM@marthamaria.nl
Familiekoor sterrenSM@marthamaria.nl
Kopieerteam kopieerteamSM@marthamaria.nl
Ledenadministratie ledenadministratieSM@marthamaria.nl
Liturgie liturgieSM@marthamaria.nl
Meditatie meditatiegroepSM@marthamaria.nl
Boekjesteam boekjesteamSM@marthamaria.nl
Mededelingen LR en PG mededelingenSM@marthamaria.nl