secretariaat

Binnen onze gemeenschap zijn diverse groepen actief die zorgen dat alles reilt en zeilt.

Locatieraad
De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur
van de Parochie Martha&Maria, alles met betrekking tot de praktische
gang van zaken en het te voeren beleid in de Maria Koninginkerk.

Samenstelling
Voorzitter: Gerard van der Heide; T: 06 12808501; E: gvdheide@xs4all.nl

Secretaris: Sjef van Dijk T: 06 45008086; E sjef.van.dijk@hotmail.com

Budgethouder: Lucie Voerman  T: 06 27147296; E: lcmjansen51@kpnmail.nl. Tevens contactpersoon aannemers en onderhoud tuin

Beheer: vacature, tijdelijk waarnemend zijn Sjef van Dijk voor onderhoud antennes in de toren en Lucie Voerman overige zaken.

Diaconie/caritas: vacature. Contactpersoon voor dit beleidsterrein is Gerry Olthoff.  onderhoud tuin,  T: 06-27147296

Pastoraatgroep

De lokale geloofsgemeenschappen vormen de basis van onze parochie. In elke plaats is een pastoraatgroep.
Leden van de pastoraatgroep zijn ter plaatse oog en oor. Ze staan open voor vragen en initiatieven uit de gemeenschap. Zij stemmen lokale pastorale werkzaamheden op elkaar af en scheppen ruimte voor nieuwe initiatieven. Ze spreken mensen aan om hun talenten in te zetten voor de kerk. Zij zorgen dat er wordt omgezien naar mensen die aandacht nodig hebben. Zo wordt zichtbaar dat leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap samen met het overkoepelende pastorale team de pastorale zorg dragen. Het omzien naar elkaar gebeurt ook door onze wijkcontactpersonen. Deze mensen zorgen tevens voor de distributie van het MM-parochieblad en jaarlijks de Kerkbalans

Maria Koningin Raad (MKR)

De betrokkenheid van de leden van de gemeenschap wordt gestimuleerd door middel van bijeenkomsten van de MKR. De Maria Koningin Raad (MKR) bestaat uit: een lid van het pastoraal team, de leden van de locatieraad, de leden van de Pastoraatgroep en vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het pastorale team en aan het locatiebestuur over het pastoraal- en financieel beleid. Zij draagt medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop dit beleid gestalte krijgt. Dit is een openbare bijeenkomst waar bepaalde thema's worden besproken en vindt plaats aansluitend op de zondagsviering in de foyer.

Diaconie

Onder diaconie verstaan we: zorg en aandacht hebben, dienstbaar zijn voor de ander (heel maken wat gebroken is). De gemeenschap moet zich verbonden voelen met de medemens en meewerken aan het oplossen van problemen d.w.z. de naaste worden van de medemens, die je nodig heeft. Niet alleen nood lenigen, maar ook werken aan de oorzaken en achtergronden van deze nood. Er is een werkgroep diaconie/caritas die acties verzorgt. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse actie voor scholen. Ook is er permanente inzameling voor de voedselbank in kratten bij de ingang van de kerk. Tevens wordt er geitenkaas verkocht, gemaakt op de boerderij van een van onze leden. De meeropbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Contactpersoon: Gerry Olthoff, tel: 035 5422763, E: dolthoff@casema.nl

Amnesty International

Onze geloofsgemeenschap wil ook aandacht besteden aan de onrecht in de wereld en doet elke maand een beroep op de aanwezigen tijdens de viering om een brief te schrijven voor vrijlating van mensen die strijden tegen onrecht in hun land en/of zonder proces gevangen genomen zijn.
Contactpersonen: Marga van Merriënboer tel: 035-5420432, Jolien Paulussen tel: 035-5415824

Gastvrouwen

De ongeveer 10 gastvrouwen /-mannen zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering.
Contactpersoon: Ank van Maarseveen, tel: 035-5423946, E: avanmaarseveen@hotmail.com

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.