secretariaat

Binnen onze gemeenschap zijn diverse groepen actief die zorgen dat alles reilt en zeilt.

Locatieraad
De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur
van de Parochie Martha&Maria, alles met betrekking tot de praktische
gang van zaken in de Maria Koninginkerk.

Samenstelling
Voorzitter: Wim Jongmans, coördinatie beraden, aanspreekpersoon voor verhuur kerkruimten. T: 035-5382422
Secretaris: Honneke van de Sande, eerst aansprekende in parochiële aangelegenheden,
T: 035-5412084

Budgethouder: Ben van Merriënboer, T: 035-5420432
Beheer: vacature, onderhoud gebouwen en inventaris,

Algemeen lid: Gerry Olthoff, diaconie / Caritas, T: 035-5422763
Algemeen lid: Lucie Voerman-Jansen, assisteert de Budgethouder en pakt zaken aan die aandacht behoeven en/of zijn blijven liggen.
onderhoud tuin,  T: 06-27147296

Pastoraatgroep
De lokale geloofsgemeenschappen vormen de basis van onze parochie. In elke plaats is een pastoraatgroep.
Leden van de pastoraatgroep zijn ter plaatse oog en oor. Ze staan open voor vragen en initiatieven uit de gemeenschap. Zij stemmen lokale pastorale werkzaamheden op elkaar af en scheppen ruimte voor nieuwe initiatieven. Ze spreken mensen aan om hun talenten in te zetten voor de kerk. Ze zorgen dat er wordt omgezien naar mensen die aandacht nodig hebben. Zo wordt zichtbaar dat leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap samen met het overkoepelende pastorale team de pastorale zorg dragen.

De pastoraatgroep komt enkele keren bij elkaar samen met de pastoraatgroepen van de Nicolaaskerk in Baarn en de Nicolaaskerk in Eemnes. Voorts maakt de Pastoraatgroep deel uit van de Maria Koningin Raad.

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende leden:

Wim Jongmans, voorzitter
Honneke v.d. Sande, secretaris
Gerard v.d. Heide, liturgie; lekenvoorgangers, Oecumene, Raad van Kerken Baarn (RvK vacature)
Cecile Maagdenberg,
Kees Fijen, jeugd en jongeren / bijzondere projecten
Jolien Paulussen, wijkcontact en gemeenschapsopbouw
Gerry Olthoff, diaconie / caritas
Wies Sarot, pastoraal team

Diaconie
Onder diaconie verstaan we: zorg en aandacht hebben, dienstbaar zijn voor de ander (heel maken wat gebroken is). De gemeenschap moet zich verbonden voelen met de medemens en meewerken aan het oplossen van problemen d.w.z. de naaste worden van de medemens, die je nodig heeft. Niet alleen nood lenigen, maar ook werken aan de oorzaken en achtergronden van deze nood.
Contactpersoon: Gerry Olthoff, tel: 035 5422763, E: dolthoff@casema.nl

Amnesty International
Onze geloofsgemeenschap wil ook aandacht besteden aan de onrecht in de wereld en doet elke maand een beroep op de aanwezigen tijdens de viering om een brief te schrijven voor vrijlating van mensen die strijden tegen onrecht in hun land en/of zonder proces gevangen genomen zijn.
Contactpersonen: Marga van Merriënboer tel: 035-5420432, Jolien Paulussen tel: 035-5415824

Maria Koningin Raad
De Maria Koningin Raad (MKR) bestaat uit: een lid van het pastoraal team, de leden van de locatieraad, de leden van de Pastoraatgroep en vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het pastorale team en aan het locatiebestuur over het pastoraal- en financieel beleid. Zij draagt medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop dit beleid gestalte krijgt.
De bijeenkomsten van de Maria Koningin Raad zijn openbaar en vinden in de regel eens in de 2 maanden plaats.

Leden zijn:
voorzitter, Wim Jongmans
secretaris, Honneke van de Sande
pastoraal team, Wies Sarot
budgethouder, Ben van Merriënboer
jongeren, Kees Fijen
diaconie, Gerry Olthoff
beheer, vacature
wijkcontact, Jolien Paulussen
redactie, Gerda Vesters
Cecile Maagdenberg
lekenvoorgangers, aanspr. persoon RvK Baarn, Gerard van der Heide
vertegenwoordiging MK, Joke de Jong

Gastvrouwen
De ongeveer 10 gastvrouwen /-mannen zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering.
Contactpersoon: Ank van Maarseveen , 035-5423946,
E: avanmaarseveen@hotmail.com

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.