Dagelijkse lezing 2

Lezingen van 27 november 2021

Zaterdag in week 34 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Oda (bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Oda was de dochter van een Schotse koning. Als jong meisje was zij blind geworden. Zij leidde daarom een teruggetrokken leven, gewijd aan overweging en gebed. Op zekere dag hoorde de koning van wonderbaarlijke genezingen bij het graf van de heilige Lambertus in Luik en hij stuurde Oda erheen. Aangekomen bij de stad en de kerk van St. Lambertus, bad zij vurig tot God dat Hij haar van haar blindheid zou genezen. Haar gebed werd verhoord. Na haar thuiskomst vierde het hele land feest. De koning had echter niet verwacht dat zijn dochter haar vroegere teruggetrokken levenswijze zou voortzetten. Hij verlangde van haar dat zij ging uitzien naar een goede partij voor een huwelijk. Dit weigerde zij, waardoor de verhouding tussen vader en dochter onder druk kwam te staan. Oda besloot te vluchten. Zo belandde ze in Taxandrië, het huidige Brabant. In de woeste binnenlanden ontmoette zij een rijke en edele dame, die haar toestond een stuk land te ontginnen. De naam Rode (later gewijzigd in Sint Oedenrode), dat ‘ontgonnen stuk land’ betekent, wijst op de ontginning rondom de heuvel waar Oda tot haar dood woonde. Oda werd begraven op de plaats waar zij geleefd had: de Odaberg. Na verloop van tijd verscheen er ‘s nachts boven haar graf een helder licht. Het gerucht hierover verspreidde zich overal. Gelovigen begonnen het graf van Oda te bezoeken. Er wordt ook over haar verteld dat zij vóór haar verblijf in Sint-Oedenrode in Venray en Weert had gewoond. Uit Weert zou zij zijn verdreven door het voortdurende gekras van eksters in het bos waar zij woonde. Daarom wordt Sint-Oda vaak met een ekster afgebeeld. Vanouds werd deze heilige aangeroepen in allerlei nood, maar speciaal tegen oogkwalen en ziekten aan het hoofd.

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël, 7, 15-27.
In die dagen sprak Daniël: Bij het visioen dat ik zag, verkeerde ik inwendig in verwarring en de beelden die door mijn hoofd gingen, verontrustten mij. Ik trad op een der aanwezigen toe en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles. Hij gaf mij de volgende verklaring. De vier grote dieren zijn vier koningen die op aarde zullen regeren; daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen, en ze zullen het voor altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten. Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest, dat van alle andere verschilde, buitengewoon vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en vermaalde, en wat het overliet met zijn poten vertrapte; en wat de tien hoorns op zijn kop beduidden en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen; die hoorn had ogen en een mond vol grootspraak en zag er groter uit dan de andere. In mijn visioen zag ik dat die hoorn strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde, totdat de Hoogbejaarde kwam en recht verschafte aan de heiligen van de Allerhoogste, en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Toen zei mij iemand het volgende: Het vierde beest is een vierde koninkrijk, dat op aarde zal bestaan; het zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren. Die tien hoorns zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen voortkomen en na hen komt er nog een elfde, die van de vorigen zal verschillen en drie koningen ten val zal brengen. Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de Allerhoogste mishandelen en er op uit zijn feesttijden en wet te veranderen. En de heiligen van de Allerhoogste zullen aan zijn macht zijn overgeleverd. Het gerechtshof zal plaats nemen en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem voorgoed te gronde richten en vernietigen. Dan zal het koningschap, de heerschappij en de luister van al de rijken onder de hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.

Tussenzang: Dan. 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Antifoon: Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft de Heer, alle mensen,
Israël, prijst de Heer.

Looft de Heer, al zijn priesters,
al zijn dienaren, prijst Hem.

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,
vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.

Alleluia: Lc. 21, 28.
Alleluia. Richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 21, 34-36.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat de komst van de Mensenzoon u niet als een strik onverhoeds grijpen, want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.