Onze gemeenschap

Onze Michaël-Laurens gemeenschap

De Michaël-Laurens gemeenschap is een gemeenschap van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat veel van het werk dat in onze gemeenschap gedaan wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief in onder andere de volgende velden: Pastoraat, Liturgie, Jeugd/Jongeren werk, Koren, Wijkcontacten, Diaconie en Onderhoud vastgoed/kerkhof.

Pastoraat

Omdat de Michaël-Laurens gemeenschap deel uit maakt van de Martha en Maria parochie, is het pastoraat primair in handen van het pastorale team (PT) van onze parochie.

Binnen de eigen gemeenschap is de pastoraatgroep (PG) verantwoordelijk voor het pastoraat van de Michaël-Laurens gemeenschap. De pastoraatgroep bestaat uit Mieke Bonouvrier, Willy Eurlings,  en Jacques Hozee. Onder de tab 'Contact' zie je hoe je hen kunt bereiken.

Een niet onbelangrijk onderdeel van pastoraat wordt vorm gegeven door de werkgroep wijkcontacten; zie verderop.

Voor een kerkelijke viering alsmede het pastoraat rond Huwelijk en Doop kun je contact opnemen met het locatiesecretariaat (info@katholiekekerkdebilt.nl).

Voor informatie over een uitvaart en begraven op het parochiekerkhof, word je verwezen naar de pagina Kerkhof.

Beheer locatie

Naaste de pastoraatgroep is er ook een locatieraad. Deze houdt zich bezig met de meer fysieke aspecten van de gemeenschap: gebouwbeheer, financiën, onderhoud, etc. De locatieraad bestaat uit Eric Kuin, Karin Nierop, Rob Luijsterburg en Frank van Zundert. Onder de tab 'Contact' vind je het e-mailadres van de locatieraad.

Liturgie:

In de eigen gemeenschap zijn er ook vrijwilligers die als leken voorgangers de vieringen kunnen verzorgen, indien niemand van het pastoraal team beschikbaar is. Deze mensen verzorgen alleen Woord- en Communie of Woord- en Gebedsdiensten, dus geen Eucharistievieringen. In het vieringenoverzicht in het parochieblad worden deze vieringen aangegeven met 'PGV, naam1/naam2'.

Wanneer er wel een voorganger van het pastorale team is, of een voorganger van buiten de parochie, is er een lector uit eigen gemeenschap. Deze verzorgt de lezingen en de voorbede.

Ook de koren, het Ecclesiakoor en Memento, spelen een grote rol in de liturgie.

Behalve leken voorgangers en koren zijn ook de kosters onmisbaar voor een goede, verzorgde liturgie. Zij zorgen ervoor dat alles wat voor een viering nodig is, aanwezig en in orde is. Gedurende een Eucharistieviering zijn er ook misdienaars.

Jeugd/Jongeren:

Ook aan de jeugd wordt binnen onze gemeenschap aandacht besteed.

Voor de kinderen in de basisschool leeftijd is er ca. een maal per twee maanden een Gezinsviering. Data worden in het vieringenoverzicht bekend gemaakt.

Een paar maal per jaar is er een Eucharistieviering voor tieners: GIRO Parroquial. Aan deze viering is meestal een activiteit voor de tieners gekoppeld. Ook deze vieringen worden via de website bekend gemaakt.

Catechese:

Catechese is leren, kijken, beleven en vooral de uitleg van de grondprincipes van het geloof je eigen maken. De Kerk biedt hierbij ondersteuning in de vorm van voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel: twee belangrijke momenten in het leven van een katholiek. De Eerste Heilige Communie is een initiatiesacrament waarbij de communicant voor de eerste keer deelneemt aan de H. Eucharistie. Bij het Heilig Vormsel ontvangt de jongere de Heilige Geest om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Voor beide initiatiesacramenten wordt binnen onze gemeenschap een catechese ter voorbereiding gegeven.

Koren:

Binnen onze gemeenschap zijn twee koren actief: het Ecclesiakoor en Memento. Het Ecclesiakoor werkt zo'n 18 maal per jaar mee aan een viering. Dit koor zingt vooral hedendaags repertoire. Meer informatie is te vinden op hun website. Memento zingt vooral bij uitvaarten, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en seniorenvieringen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent Peter Steijlen.

Behalve koren zijn er in onze gemeenschap ook cantors actief. Afhankelijk van het type viering en de voorganger geven zij medewerking aan vieringen door de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Wijkcontacten:

De werkgroep Wijkcontacten draagt zorg voor het contact met de parochianen, ook buiten de zondagse vieringen om. De nadruk ligt hier vooral op het contact met de senioren van de gemeenschap.

Diaconie:

In het veld van Diaconie zijn in onze gemeenschap o.a. werkgroepen actief in de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het Malawi project. De PCI houdt zich voornamelijk bezig met materiële of financiële hulp aan de naasten dichtbij. De PCI van de Michaël-Laurens gemeenschap is deel van de PCI van de Martha en Maria parochie. Binnen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder heeft de PCI een samenwerking met de diaconieën van de protestante kerken en is daarmee actief in de werkgroep oecumenische diaconie (WOD). De WOD geeft, onder voorwaarden, praktische hulp aan mensen die buiten de kerkgemeenschap zelf vallen. Tevens organiseert zij jaarlijks een kerstactie voor mensen met heel weinig inkomen; dit zijn mensen zowel binnen als buiten de kerkgemeenschappen. De WOD krijgt daarvoor de middelen uit de aangesloten kerkgemeenschappen, dus voor de Michaël-Laurens en OLV gemeenschappen komt het geld van de centrale PCI van de Martha en Maria parochie.
Voor meer informatie over de PCI kunt u contact opnemen met pci@marthamaria.nl.

Hulp aan de naaste wat verder weg vindt plaats in het Malawi project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Malawi.

Onderhoud vastgoed en kerkhof:

Behalve de gemeenschap moeten ook de kerk, de pastorie en het kerkhof goed onderhouden worden. Het onderhoud is in handen van een werkgroep, die op gezette tijden bij elkaar komt en veel werk verzet. De data worden meestal aangegeven op de Activiteiten pagina.

Deze lijst van velden waarin vrijwilligers actief zijn is zeker niet uitputtend, want daarnaast zetten veel vrijwilligers zich ook nog in voor bijvoorbeeld koffie zetten, bloemen verzorgen, achterwacht zijn, communie thuis brengen, etcetera.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.