Malawi

MALAWI: ons missieproject

WERKGROEP MALAWI
Contactpersoon: Frank Diepstraten

INHOUD VAN DEZE PAGINA:

Algemene informatie
Start van het project
Het vervolg
Besteding gelden
Kinderen in Malawi
Situatie in 2019
Reis naar Malawi
Malawizondag 2020
Landbouwproject Mwanza
Film landbouwproject Mwanza:

Jaarverslag 2022

Bijdragen

NIEUWSBRIEVEN OVER MALAWI:

Februari 2021
April 2021
Juni 2021
September 2021
December 2021
Februari 2022
April 2022
September 2022
Februari 2023
Juni 2023
Augustus 2023
November 2023
Februari 2024

IBAN: NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. HH MARTHA EN MARIA PAROCHIE TE BAARN

ALGEMENE INFORMATIE

Malawi is één van de kleinste, maar ook één van de armste landen van Afrika. Het ligt in midden-Afrika; het kent geen eigen bodemschatten en dat betekent dat het geheel afhankelijk is van de agrarische opbrengst. De oogst is vaak beperkt door de arme grond, gebrek aan geld voor kunstmest en klimatologische omstandigheden. Wel kent het land daardoor ook een betrekkelijke rust: er is weinig om strijd voor te voeren; het hoofd boven water houden vormt de voornaamste bron van inspanning. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het land nog een weg te gaan heeft op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, infrastructuur en economie.

Sinds 1984 ondersteunt onze Michaël-Laurens gemeenschap projectwerk in het zuiden van Malawi.
Het parochiebestuur en de parochieraad van de toenmalige Laurensparochie wilden een kleinschalig project dat dichtbij de parochianen zou liggen en daarmee een duidelijke herkenbaarheid zou hebben. En net op dat moment was dokter Elly Holtrust in de kerk. Zij was arts in Malawi en had daar de opleiding verzorgd van een inlandse religieuze orde: de Servants of the Blessed Virgin Mary (SBVM), kortweg: de blauwe zusters.
Zij raadde aan contact te leggen met zuster Ernestina Kamalo in Neno, een klein dorp aan de grens met Mozambique. En zo gebeurde.

PROJECT START

De eerste briefwisseling betekende heel wat in die tijd: een brief deed er soms wel 8 weken over om er te komen. Het duurde dus een hele tijd voor er een duidelijk beeld ontstond van de wederzijdse situatie. Wel werd direct met fondsenwerving gestart. Het parochiebestuur had Fl. 2500.- beschikbaar gesteld: geld dat via allerlei activiteiten bijeen gebracht moest worden. Dat bleek geen probleem, want via allerlei ludieke acties werden de parochianen steeds enthousiaster en kon al spoedig de eerste gelden worden overgemaakt. Zuster Ernestina verantwoordde de uitgaven, die veelal gedaan werden voor de aanschaf van medicijnen. Zij had de zorg voor een gebied met circa 25.000 inwoners, waarvan velen last hadden van allerlei ziektes als malaria, tbc en aids. Daarnaast was het de kliniek waar (vaak jong) moeders kwamen bevallen.

Kerk bij het moederhuis in Limbe

Na een bezoek van 4 parochianen aan Malawi in 2002 kreeg het project ineens veel meer aandacht en support. De Michaëlkerk werd in het project betrokken en de financiële bijdragen gingen met sprongen omhoog.
Maar ook werd het project uitgebreid van één kliniek naar twee (en later naar 4!). Zuster Ernestina was naar een andere kliniek geplaatst en in haar plaats kwam zuster Margaret. De basisschool kwam erbij en we gaven steun aan het aids-preventieproject dat Elly Holtrust was gestart en dat door inlandse mensen werd uitgevoerd.
En tot slot kwamen er de eerste verzoeken om studiegelden voor studenten die wel konden en wilden studeren, maar voor wie de financiële mogelijkheden ontbraken.

HET VERVOLG

In 2005 werd zuster Bernadette als de eerste zuster voor studie naar Engeland gestuurd. Met Kerstmis lieten we haar twee weken overkomen en zo kon zij kennis maken met onze parochie. Dat opnieuw gaf nog meer elan aan het project en opnieuw werd de financiële steun groter. Het bracht zelfs een oudere heer ertoe een studiefonds in Malawi te laten starten waar zij in de loop van zeven jaar 360 leerlingen de middelbare school van konden laten volgen.
In augustus 2007 overleed Elly Holtrust en daarmee viel een heel belangrijke schakel voor ons weg. Ze was overigens al teruggekeerd naar Nederland vanwege haar leeftijd en zwakke gezondheid. Voor ons blijft ze het hart van het project en we proberen altijd weer in haar geest te handelen. In Malawi wordt zij ieder jaar herdacht, zoals ook wij dat in augustus doen.

Monument Elly Holtrust

Wat ook belangrijk was: de communicatie werd een stuk eenvoudiger met de komst van de computer.
Weliswaar ging dat in Malawi nog niet zo hard, maar de snelle opkomst van de mobiele telefoon maakte berichtgeving wel heel veel sneller. Jammer was dat daardoor de briefwisseling voor een groot deel wegviel: het was iedere keer weer zo mooi als een grote bruine envelop op de deurmat viel die helemaal volgeplakt zat met postzegels. Maar verzoeken tot steun bereikten ons nu ook veel sneller en dus konden we beter op de actualiteit inspelen. Verder hebben in de loop van de tijd ook anderen uit Malawi ons land en De Bilt bezocht.
In 2009, kort na ons tweede bezoek aan Malawi, zijn zuster Ernestina en zuster Margaret een kleine drie weken onze gast geweest. In 2009 was het goed om te zien dat er na 7 jaar al veel in Malawi was verbeterd: de medicijnvoorraad, brood naast maispap, veel meer fietsen en stenen huisjes.

WAAR HET GELD AAN IS BESTEED

Er is in Malawi eigenlijk gebrek aan de meest basale zaken. Het is dan ook niet vreemd dat het geld erg divers is ingezet. De voornaamste zaken waar het geld aan is uitgegeven staan hieronder:

• Medicijnen voor de klinieken
• Schoolmaterialen en ontbijtprogramma voor de school
• Studiefondsen
• Huisjes voor personeel
• Zonnepanelen
• Ambulance
• Dekens en klamboes

KINDEREN IN MALAWI

Op 11 maart 2019, zondag Laetare, konden we weer aandacht vragen voor ons Malawiproject.
We vertelden het verhaal van twee kinderen, die, na uren aan de weg te hebben gezeten om zoete aardappels te verkopen, 6 eurocent hadden verdiend. Het zijn de verhalen uit het fotoboek "Binnen is het donker, buiten is het licht".

Kinderen in Malawi

Dit verhaal geeft aan hoe kinderen al van jongs af aan mee moeten werken om een beetje inkomen te genereren; er is geen andere weg. Dat klinkt triest (en is het in feite ook naar onze maatstaven); feitelijk horen deze kinderen naar school te gaan. Maar de ontwikkelingsweg is nog lang. Alleen daarom al is het goed dat we met hen meekijken en meeleven, ook al kunnen we hun problemen niet oplossen. Maar het is ook goed dat we ons bewust zijn hoe groot de afstand in welzijn nog is tussen hen en onszelf.

In de collecte brachten we € 378.- bij elkaar; een bedrag waar we in ieder geval weer zonnige gezichten in Malawi mee kunnen bewerkstelligen. Dus hartelijk dank daarvoor.
De viering werd afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd, een echte vastenmaaltijd. Het gaf daarmee opnieuw gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over dit project.
Tot slot. Achter in de kerk treft u een financieel overzicht van 2017. Dat heeft even op zich laten wachten, maar gelukkig is het nu af.

SITUATIE IN 2019

Met vier mensen zorgen we voor aandacht voor het project door middel van:
• Publicaties in bladen en weekmededelingen
• Fondsenwerving
• Vieringen

De actualiteit van dit moment, zomer 2019, laat zien hoe noodzakelijk het is dat dit land aandacht blijft krijgen. De overstromingen door orkanen in het afgelopen voorjaar hebben grote delen van het land verwoest. Dodelijke slachtoffers, oogst vernietigd, land onbewoonbaar, uitbreken van ziektes.
We kunnen Malawi niet redden, wel de mensen zoveel mogelijk nabij zijn.
Wat ons steeds weer hoop geeft, is hun onuitputtelijke veerkracht en optimisme.

REIS NAAR MALAWI

In november 2019 hebben Frank Diepstraten en Jacqueline van Gaans een bezoek gebracht aan Malawi, om daar heden en toekomst van het Malawi project te bespreken. Van deze reis is een mooi verslag gemaakt. Op zondag 22 december na de viering is een korte impressie gegeven aan de hand van foto- en filmopnames.

MALAWIZONDAG 2020

Op 4 oktober is het weer Malawizondag. Vanwege het Corona virus zal deze viering anders dan in andere jaren verlopen: de koorzang is anders en we kunnen niet met de schalen rond gaan. Wat hetzelfde blijft is onze solodariteit met de mensen in Malawi, met name in deze Corona tijd! Daarom een extra oproep uw giften over te maken op ons bankrekeningnummer (zie onderaan deze pagina). Dank voor uw bijdragen!

IRRIGATIEPROJECT BOERDERIJ MWANZA

Op 14 maart 2021 heeft de werkgroep Malawi in de Michaëlkerk een presentatie gehouden over de ontwikkelingen op de boerderij van Zr. Elizabeth in Mwanza in Malawi. Zoals in de nieuwsbrief van februari van dit jaar genoemd is, hebben we contact gelegd met het bedrijf aQysta. Dit bedrijf is opgericht in 2013 en is sinds 2018 werkzaam in Malawi. Zij wordt  ondersteund door o.a. United Nations Development Project (UNDP) en Young Expert Program (YEP). Dit laatste is een programma gefinancierd door de Nederlandse overheid.

aQysta richt zich vooral op irrigatieprojecten, waarbij zij gebruik maakt van een zogenaamde Barshapomp. Men is gespecialiseerd in het aanleggen van irrigatiesystemen en de begeleiding van de mensen die deze op hun land gaan gebruiken.

In januari van 2021 heeft de werkgroep Malawi contact gelegd met Tim van der Linden van aQysta. We hebben hem gevraagd om te onderzoeken of hun innovatieve Barshapomp bruikbaar is op het terrein van Zr. Elizabeth in Mwanza. Gelukkig bleek het land zeer geschikt, vooral omdat het grenst aan de Mwanzarivier waarin deze Barshapompen goed kunnen functioneren en ook vanwege de hoogteverschillen op het terrein. Juist door deze gunstige omstandigheden konden er plannen gemaakt worden om het akkerland op een rendabele manier te exploiteren.

Huidige situatie

Het terrein van de boerderij van Zr. Elizabeth is 15ha groot en op dit moment wordt er slechts 0,25 ha bebouwd. Er zijn 8 medewerkers die op het land werken. Er wordt onder andere suikerriet verbouwd, pinda’s, erwten, maïs, kool, bladgroenten en tomaten. Er staan ook mandarijnenbomen die het helaas niet goed doen vanwege de droge grond. Water geven gebeurt met te hand (gieters), vooral de gewassen die het meest kwetsbaar zijn. De opbrengst is voornamelijk voor eigen gebruik. Er zijn plannen gemaakt om totaal 5 ha te gaan bewerken en daarvoor moeten de nodige voorzieningen getroffen worden.

Doel

Het doel van dit project is om de boerderij rendabel te maken en de mensen zelfstandig het land te laten bewerken, zodat ze hierdoor in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Ook kan de plaatselijke bevolking betrokken worden bij de werkzaamheden op het land, zodat ook zij kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen.

Is de rivier geschikt voor de Barshapomp?

De Mwanzarivier, die aan het terrein van de zusters ligt,  stroomt snel genoeg en heeft ook genoeg diepte om de Barshapomp te kunnen plaatsen. Op de foto controleert een medewerker van aQysta, Bruno (met groene shirt) de stroomsnelheid en de diepte van de rivier. Er kunnen 3 Barshapompen worden geplaatst die het water naar een groot bassin (foto onder) pompen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg waterbassins en waterleidingen

Bovenstaande foto is het te ontginnen terrein. Aan de rechterkant ligt de rivier waar de Barshapompen worden geplaatst, die het water naar een watertoren (watertank) van 5.000 liter (dicht bij de rivier) en naar een groot waterbassin (waterpond) van ruim 140.000 liter pompen. Vandaaruit worden er leidingen gelegd naar twee waterbassins van 50.000 liter en  twee watertorens verderop op het terrein. Een pomp op zonne-energie (solarpomp) zal dit water door de leidingen pompen. Een boorgat met een pomp, die vorig jaar is gerepareerd door een financiële bijdrage van onze Michaël-Laurensgemeenschap, zal ook gebruikt worden om watertorens te vullen. Eén Barshapomp kan ongeveer 50.000 liter per dag pompen, afhankelijk van de stroomsnelheid van de rivier.

Terrein opgesplitst in commercieel- en privédeel

Het terrein zal in twee delen worden verdeeld. Een commercieel deel (rood omcirkeld) en  een privédeel (blauw omcirkeld). Het commerciële deel ligt het dichtst bij de rivier en zal vooral door oppervlakte-irrigatie worden voorzien van water. Het water dat niet direct door de grond kan worden opgenomen stroomt terug naar de rivier. Het gedeelte dat verder van de rivier af ligt wordt vooral voorzien van sproeiers en druppelsystemen voor de beregening van de gewassen. Watertorens zorgen hier voor de wateraanvoer.

In het rood omlijnde gedeelte zullen gewassen gekweekt worden voor de verkoop. Het gaat dan om kurkuma, watermeloen, banaan, suikerriet, en knoflook. Sommige gewassen kunnen twee keer per seizoen geoogst worden. Gewassen die langzamer groeien, zoals gember en knoflook één keer per seizoen. Laatstgenoemde gewassen zijn ook zeer geschikt als nieuw plantgoed voor het volgende seizoen. Het blauw omlijnde deel is bestemd voor eigen gebruik voor de zustergemeenschap.

Wat willen we bereiken?

Natuurlijk willen wij dat de boerderij rendabel wordt. Dat de zusters en hun medewerkers dit geheel zelfstandig kunnen exploiteren. De bewoners uit de omgeving kunnen meeprofiteren door voor de zusters op het land te komen werken, hun kennis te vergroten en daardoor ook voor zichzelf gewassen te kunnen telen.

Met gewasteelt op 5 ha grond kan de jaarlijkse opbrengst € 25.000,- zijn. Daarvan moet natuurlijk salaris worden betaald, onderhoud van materialen en inkoop van zaden en ander plantmateriaal en mogelijk nieuwe investeringen. In ieder geval genoeg voor een rendabele bedrijfsvoering.

Voor niets gaat de zon op. Wat gaat het kosten?

Dit is een groot project!  Maar als werkgroep hebben we er alle vertrouwen in dat dit gaat slagen. De firma aQysta begeleidt dit project en zorgt een jaar lang voor trainingen en ondersteuning. Zo komen alle aspecten van ieder seizoen aan de orde, zodat medewerkers goed ingewerkt zijn om daarna zelfstandig te kunnen werken.

1. Op het moment is er € 10.000,- in kas. Hiervan worden 3 Barshapompen aangeschaft, het land wordt vrijgemaakt van begroeiing en waterbassins en
waterleidingen worden aangelegd.

 

 

 

 

2. Er is een donatie van € 10.000,- gedaan, waar wij heel dankbaar voor zijn. Door deze gift kan een solarpomp worden aangekocht om het water uit het grote bassin naar de hoger gelegen kleinere
waterbassins en watertorens te pompen. Ook kunnen daarvan sproeiers en druppelsystemen aangeschaft worden.

 

Wat is er nog meer nodig?

 

Voor de laatste fase van het project is er nog  € 10.000,- extra nodig. Dit is voor de aanleg van de infrastructuur en irrigatiekanalen, bemesting, inkoop van zaden en kosten voor trainingen van medewerkers van de zusters en verdere ondersteuning van dit project  door aQysta voor een periode van 1 jaar.

 

 

 

 

Wat zou het geweldig zijn als we dit bedrag met elkaar zouden kunnen opbrengen. Het is een groot bedrag! Maar wanneer 200 gezinnen €50,- zouden kunnen bijdragen lijkt het ineens veel beter op te brengen. Met veel kleine stappen kunnen we samen ook heel ver komen. Op dit moment is er al € 1.400,- aan donaties binnengekomen.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Mwanza en hopen met uw bijdrage deze plannen te kunnen realiseren. Op het prikbord in de kerk maken we een plattegrond van het te ontginnen akkerland, waarop u de ontwikkelingen kunt blijven volgen. We plaatsen een thermometer die aangeeft hoeveel geld er al is ingezameld op weg naar de laatste € 10.000,- . We hopen dat u enthousiast bent geworden en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw giften, zodat we samen de mensen in Malawi verder kunnen helpen.
Hoe de situatie in Malawi is na de cycloon en de hevige regenval van eind 2021 en begin 2022 kunt u lezen in de Nieuwsbrief van februari 2022 over Malawi.
De Nieuwsbrief  van april geeft de stand van zaken van het landbouwproject in Mwanza en ook een overzicht van de nieuwe plannen van de zusters en aQysta. Tim van der Linden van aQysta heeft een mooi filmpje gemaakt over de vorderingen in Mwanza:

Wilt u meer weten dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep Malawi: Leonie Eurlings, Eveline Meijer, Jacqueline van Gaans en Frank Diepstraten.

JAARVERSLAG 2022

In maart 2023 is het Jaarverslag van het Malawi project over 2022 verschenen. Hierin een verantwoording van de gelden en een overzicht van de situatie in Malawi, inclusief de stand van zaken rond het landbouwproject en de waterpompen.

OOK U KUNT BIJDRAGEN. HOE?

• Door deelname aan de werkgroep, want vele handen maken licht werk
• Door uw financiële bijdrage op: REKENING NL03 INGB 0006 5254 47 t.n.v. HH MARTHA EN MARIAPAROCHIE TE BAARN, o.v.v. Kerkfonds Malawi.
N.B. Onze locatie maakt deel uit van de parochie Martha en Maria. Baarn is de hoofdlocatie.

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.