Persoonlijk gebed in coronacrisis

25 mei 2020

Dit gebed is om kracht en vertrouwen in Gods nabijheid en uitzicht in deze tijd.

Gebed om kracht en vertrouwen in de 7de week van de paastijd (pinksternoveen)

Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien.
Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen ...

 

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen
het vuur van uw liefde.

(stilte)

Lezing van Gods Woord (Joh 16, 25-33)

Uit het evangelie volgens Johannes.

In die tijd zij Jezus tot zijn leerlingen:
“In beelden heb Ik hierover tot u gesproken;
er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken,
maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.
Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;
het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn,
want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt
en gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.”
Toen zeiden zijn leerlingen:
“Kijkt, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
Nu zien wij dat Gij alles weet. Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun: “Gelooft ge nu?
Zie, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

 

Uit psalm 104 (105)

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!

Met glorie en luister zijt Gij bekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Vanuit uw schuren besproeit Gij de bergen,
de grond wordt gevoed door wat Gij haar geeft.

Gij doet voor de dieren het gras opschieten
en graan dat de mensen ten dienste staat.

Zodat de aarde hen voedsel verschaft
en wijn die de harten verblijdt;

En olie om hun gelaat te zalven,
en brood dat hun honger stilt.

Gij maakte de maan om de tijd aan te geven,
de zon weet wanneer zij onder moet gaan.

Dan maakt Gij het donker en valt de nacht,
dan zwerven de wouddieren rond.

De leeuwenwelpen brullen om prooi
en vragen hun voedsel aan God.

Zodra de zon opkomt trekken zij weg,
en leggen zich neer in hun holen.

Dat ziet men de mens, die zijn arbeid begint
en doorwerkt tot aan de avond.

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.

Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zendt Gij uw Geest, Heer, dan komt er weer leven ... © Javon Swaby via Pexels

Aanroepingen

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Heilige Geest, adem die doet leven,
helper in onze nood,
trooster voor de bedroefden,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, kracht voor de moedelozen,
die onze zwakheid wegneemt,
die ons doet opstaan uit onmacht,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt,
die de volkeren verenigt,
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods.
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus,
die ons vreugde schenkt om het Evangelie,
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

 

Onze Vader

 

Slotgebed

Eeuwige Vader,
in het leven van Jezus
hebt Gij getoond dat uw liefde geen grenzen kent.
In het Pasen van Jezus
hebt Gij een nieuw begin gemaakt met uw schepping.
De leerlingen die eerst bang en onzeker waren
hebt Gij vervuld van geloof en geestdrift.

Laat uw Geest nu ook over ons neerdalen
en vervul onze harten van uw liefde.
Geef hoop aan de zieken,
troost aan de bedroefden
en vrede aan wie rusteloos is.

Schenk nieuwe levenskracht aan uw schepping.
Doe ons groeien in het besef
dat wij één mensengemeenschap zijn.
En versterk het geloof van uw Kerk,
opdat wij – net als de eerste leerlingen –
kunnen bidden: ‘Maranatha!’
‘Kom, Heer Jezus, kom.’

Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

 

Download hier de printvriendelijk versie van dit gebed.

bron: kerknet

Meer nieuws

Engelen in de nacht Kerstviering voor de hele familie

24 december 18.00 uur Petrus en Pauluskerk met zang van […]

26 nov

Groen Geloven

Klik hieronder voor de volledige tekst van het thema artikel […]

2 jan

Vergroot de ruimte van uw tent

Begin deze maand is de Nederlandse vertaling van de Continentale […]

12 dec

“Zoekt eerst het Koninkrijk van God”

Beleidsplan van het pastorale team Het afgelopen half jaar heeft […]

24 nov

Vier ongehoorde stemmen

De paus, de milieucrisis en frontlinieleiders | In 2015 schreef paus […]

6 okt
24 sep

Samen op weg proces Overweging bij de vierde zondag door het jaar

‘Samen op weg’ is een uitdrukking die we de laatste […]

31 jan