donkeremetten

Klaagliederen uit Getijden Goede Week

Tenebrae in de muziek: 6 fragmenten uit 6 eeuwen

De Tenebrae-dienst en/of de Klaagliederen van Jeremiah inspireerden door de eeuwen heen
componisten. Een verkenning van de 16de tot de 21ste eeuw.
Donkere Metten of Treurmetten (in het Latijn Officium Tenebrarum  of kortweg Tenebrae
genoemd) verwijzen naar de Metten of Lezingendienst van Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag. De Tenebrae verbinden het lijden van het volk Israël met de passie van
Christus en roepen de toehoorders op om zich tijdens het Paastriduüm in te leven in een
rouw- en bekeringsproces. Het boek Klaagliederen speelt – naast enkele Psalmen,
nieuwtestamentische lezingen en fragmenten uit preken van Augustinus – een centrale
rol in deze lezingendienst.

→ Lees ook ‘Uit de diepte van de put riep ik Uw naam over het boek Klaagliederen‘.

Tomás Luis de Victoria, Tenebrae Responsories (1585)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) werd geboren in Avila, net als zijn nog beroemdere
tijdgenote, Teresa van Avila. Op 17-jarige leeftijd startte hij een jezuïetenopleiding
te Rome, waar hij in contact kwam met de grote Italiaanse componisten van die tijd –
Palestrina was er één van. Na de publicatie van deze Tenebrae Responsories keerde
hij terug naar Madrid, waar hij nog zijn fabuleuze Requiem zou componeren.

Carlo Gesualdo, Tenebrae Responsoria (​_1611)

Carlo Gesualdo (1566-1613) publiceerde in 1611 een collectie van 29 korte stukjes:
Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia. Telkens 9 stukjes
voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, met een psalm en
een hymn als toemaatje.

François Couperin, Leçons de Ténèbres (1714)

Couperin (1668-1733) componeerde typisch Franse Leçons de Ténèbres. Niet voor koor,
maar voor twee zangstemmen, bescheiden begeleid door twee violen en basso continuo.
Heel wat Franse componisten deden het hem voor of na, onder hen Charpentier, Gilles
en Delalande. Een fragment van Couperins Leçons dook op in de geliefde muziekfilm
Tous les matins du monde.

Ernst Krenek, Lamentatio Jeremiae Prophetae (1942)

Grote stilte in de 19de eeuw: de Klaagliederen konden geen enkele noemenswaardige
componist bekoren tot een compositie die sterker was dan de vergetelheid der jaren.
Het was zelfs wachten tot 1942, toen de Oostenrijker Ernst Krenek dit koorwerk schreef.
Krenek was een Oostenrijker die al snel in ongenade viel van het naziregime en naar
Amerika verhuisde. Opmerkelijk detail: volgens biografen was het nooit de bedoeling
dat dit werk werd uitgevoerd en schreef Krenek het eerder als een soort therapie.

Leonard Bernstein, Symfonie nr. 1, ‘Jeremiah’ (1942)

Zelfde jaar, ook in de Verenigde Staten: de 24-jarige Leonard Bernstein (1918-1990)
haast zich om zijn eerste symfonie klaar te krijgen tegen 31 december – de deadline
om ze in te sturen voor een prestigieuze compositiewedstrijd. In het derde deel
gebruikt hij een Hebreeuws fragment uit de Klaagzangen van Jeremiah. De wedstrijd
zal hij niet winnen, maar de symfonie wordt een groot succes. Uiteindelijk zal Bernstein
vooral naam maken als dirigent en werden zijn composities minder belangrijk gevonden.
Dat laatste zou hem altijd blijven frustreren.

Osvaldo Golijov, Tenebrae (2000)

Osvaldo Golijov (°1960) wordt geboren in Argentinië maar woont en werkt al een tijd in de
Verenigde Staten. Op zijn repertoire ook (toegankelijke) religieuze muziek,
zoals een Lucaspassie. Hij gaf de naam Tenebrae aan een compositie voor strijkkwartet,
waarin hij twee uiteenlopende ervaringen verwerkte. De eerste is een bezoek aan Israël,
waar het Palestijns conflict op dat moment gewelddadig oplaaide. Het tweede was toen
hij amper een week later met zijn 5-jarige zoon het planetarium in New York bezocht.
Het resultaat is een kwartier onschuldige, soms meditatieve muziek met een onrustige ondertoon.

bron:kerknet

IMG_0810 (2)

Palmtakjes Soest/Soesterberg gewijd in besloten viering

Tijdens een besloten viering op zondagmiddag 5 april, Palmzondag, in de HH Petrus en Pauluskerk werden de palmtakjes gewijd voor de Willibrordgemeenschap Soest en de St. Carolusgemeenschap in Soesterberg. Vanaf morgen kunnen belangstellenden deze gewijde palmtakjes afhalen in de drie kerken in onze gemeenschappen:

  • Petrus en Pauluskerk in het Stiltecentrum (dagelijks open van 8.3-0 – 17.00 uur)
  • H. Familiekerk op Witte Donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur en op goede Vrijdag van 14.00 – 17.00 uur.
  • St. Caroluskerk Soesterberg dinsdag 7 april en vrijdag 10 april tussen 9.00 en 12.00 uur en op Paaszaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Hieronder enkele foto’s van de wijding van de palmtakjes door celebrant pastor Mauricio Meneses.

Palmzondag

Meditatie Palmzondag

De eerste lezing van deze zondag is ontleend aan de zogenaamde profetie van de Dienaar van Jahweh uit de profeet Jesaja. Met deze woorden wilde de profeet de uitverkorenen die in ballingschap waren aanmoedigen om niet in wanhoop te vervallen. En hij herinnerde hen eraan dat Israël zelf in deze moeilijke situatie nog steeds de dienaar van God is en dat de Heer op hem blijft rekenen om zijn verlossingswerk in de wereld uit te voeren. God blijft Israël elke ochtend met Zijn Woord voeden, ook al spaart hen dat niet voor de vervolging die ze door hun geloof ondergaan.

Jesaja beschrijft heel goed de relatie die de Dienaar met God heeft: het is een relatie die gekenmerkt wordt door het “luisteren” naar het Woord van God. In de Bijbel is luisteren hetzelfde als vertrouwen. Vertrouwen op God leidt ertoe dat men zich rustig aan zijn wil overgeeft, omdat uit ervaring bekend is dat die wil alleen maar goed kan zijn. God kan niets slechts willen voor zijn kinderen. Paulus zal zeggen dat God bij alle dingen ingrijpt voor het welzijn van degenen die hem liefhebben, dat wil zeggen voor het welzijn van degenen die op hem vertrouwen. Zelfs uit de beproevingen van het leven brengt God het goede voort. Aan de andere kant leidt wantrouwen ertoe dat we twijfelen aan zijn bedoelingen, dat we in opstand komen tegen beproevingen, dat we geloven dat Hij ons in de steek heeft gelaten of zelfs denken dat de Heer enige voldoening vindt in ons lijden.

Vertrouwen op God is al een geschenk van hem. Het is gepast voor de gelovige om te erkennen dat uiteindelijk alles een geschenk is.

Hoewel de profeet Jesaja niet aan Jezus dacht toen hij deze tekst schreef, heeft toch niemand zoals Jezus deze woorden in vervulling doen gaan. Want Hij bood zijn rug aan, aan degenen die hem geselden, zijn wang aan degenen die hem sloegen. Hij verborg zijn gezicht niet voor beledigingen en bespuwingen maar keek hen recht aan. Deze laatste woorden geven uitdrukking aan zijn vastberadenheid en zijn vrijwilligheid om zijn missie tot het einde toe uit te voeren, met het volste vertrouwen in de hulp van de Vader. Jezus wist dat de Vader hem hielp; daarom was hij niet in de war of beschaamd.

De eerste christenen zagen in deze passage uit Jesaja een profetie van het Lijden van Jezus.

De lezing van de Passie blijft ons ontroeren. Het is een oproep tot bekering. In het lijden van Jezus is het de Vader die ons al zijn liefde vertelt, ons laat zien hoe ver Hij bereid is te gaan in zijn liefde voor de mensheid: tot het punt dat Hij ons geeft wat Hem, zijn Zoon, het meest dierbaar is.

De vier evangelisten zijn het eens over de essentie van de vertelling van het lijden van Jezus; maar elk van hen heeft nota genomen van bepaalde details die niet door de anderen worden verteld, waardoor ieder zijn eigen accent legt. In al deze verslagen is de stilte van Jezus opvallend; hij spreekt heel weinig; het zijn de anderen die het woord nemen en doen. Jezus is stil.

In deze meditatie zullen we ons alleen richten op het lijdensverhaal van Jezus volgens Matteüs.

Matteüs is de enige die ons de exacte prijs vertelt die de hogepriesters aan Judas hebben betaald in ruil voor zijn verraad: dertig zilverstukken. Dit detail is van groot belang, want dat was de prijs die de wet vaststelde voor de aankoop van een slaaf. Die prijs toont de “minachting” van zowel de hogepriesters als van Judas voor Jezus de Zoon van God. Dat geld werd gebruikt om het land van de pottenbakker te kopen… Deze pottenbakker is ook God, die de mens boetseerde uit klei. Voor deze aankoop kregen de vreemdelingen die in Jeruzalem stierven een plek waar ze begraven konden worden.

De prijs van Jezus doet ons vandaag nadenken: welke waarde hechten we aan Jezus in ons leven?

Een ander detail dat we alleen in het evangelie van Matteüs vinden, is dat zijn vrouw tijdens de voorgeleiding van Jezus voor Pilatus, iemand stuurde om hem namens haar te vertellen: ” Laat u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom veel om Hem moeten doorstaan.”

In de Evangelielezing is het duidelijk dat dit proces Pilatus zeer ongemakkelijk maakte, maar hij had niet de moed om recht te doen, ofschoon hij wist dat Jezus onschuldig was en dat hij uit jaloezie aan hem was overgeleverd. Hoewel hij zijn handen waste, kon het water de zware verantwoordelijkheid die hij in deze zaak droeg niet wegspoelen. Zijn gedrag toont het machtsmisbruik dat zo ver gaat dat hij onschuldigen bewust ter dood veroordeelt.

De houding van Pilatus tegenover Jezus is een voorbeeld van hoe we niet moeten handelen. Het is vandaag de dag nog steeds zeer relevant. Omstandigheden kunnen ons allemaal in een vergelijkbare situatie brengen waarin we zullen moeten kiezen tussen het veroordelen van onschuldigen of het verdedigen van hun onschuld. Het kiezen van rechtvaardigheid vereist grote moed die niet kan worden geïmproviseerd. Om dit te doen is het noodzakelijk om onze geest voortdurend af te stemmen met het Evangelie.

Ten tijde van Jezus’ dood vertellen de eerste drie evangeliën dat het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën scheurde, maar Matteüs is de enige die daaraan toevoegt dat de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen open en de lichamen van vele mensen die ontslapen waren, stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven en gingen naar de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

De dood van Jezus wekt de geschiedenis, het heden en de toekomst van de mensheid op. Zijn dood leidt tot een wederopstanding die alles herstelt.

Een laatste detail in het verhaal van Matteüs’ lijden is dat de hogepriesters en de Farizeeën in groepjes bij Pilatus kwamen om hem te vragen het bevel te geven om het graf van Jezus te bewaken tot de derde dag, om te voorkomen dat zijn discipelen zijn lichaam zouden stelen en zouden zeggen dat hij uit de dood was opgestaan, zodat het laatste bedrog erger zou zijn dan het eerste.

Maar zelfs de strengste bewaking zou niet in staat zijn om Jezus in het graf te houden. Geen enkele graftombe kan de Bron van het Leven vasthouden.

Moge Onze lieve moeder Maria die Jezus terzijde stond tot op het laatste moment, ons door deze Goede Week leiden, zodat we Pasen te midden van deze moeilijke situatie vollediger kunnen beleven.

Pastor Mauricio Meneses

Parochievicaris

Martha en Mariaparochie en

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Mauricio2

Pastor Mauricio: Kerk is nu een moeder die ook niet alles weet

Vandaag, zaterdag 4 april 2020, staat er in de Amersfoortse Courant / Algemeen Dagblad een interview die de Soester journalist Piet van Dijk gisteren met pastor Mauricio Meneses heeft gehouden over zijn rol in deze moeilijke tijd ter voorbereiding op het Paasfeest met veel mensen die strijden om in leven te kunnen blijven.
Het is een indrukwekkende bijdrage geworden die we met de bezoekers van onze website willen delen.

Palmtakje

Palmtakjes af te halen in het Stiltecentrum De Binnentuin

Op Palmzondag zullen weer de palmtakjes worden gewijd. Deze kunnen niet tijdens een viering aan de parochianen worden uitgereikt vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf maandag 6 april a.s. staat in het Stiltecentrum De Binnentuin aan de Steenhoffstraat (naast ingang Ontmoetingscentrum De Sleutel) een mand met gewijde palmtakjes. Daar kunnen geïnteresseerden een palmtakje halen en mee naar huis nemen.

Het Stiltecentrum is dagelijks geopend van 8.30 – 17.00 uur. De viering op Palmzondag door pastor M. Meneses is online te volgen. Zie onderdeel vieringen op deze website.

church-as-a-body-of-christ.png

Jouw bemoedigende bouwsteentje

Ben jij een goede schrijver? Zoek je graag internet af naar grappige afbeeldingen? Is er een bemoedigend gebed waar je steun aan beleeft? Is er een website die jou helpt deze moeilijke dagen rond corona? Deel het met je mede parochianen! Van Pasen tot Pinksteren willen we elkaar bestoken met mailberichtjes vol hoop en inspiratie. Wij, dat zijn we allemaal samen, allemaal ledematen van dat ene Lichaam van Christus. Lever ook jouw bijdrage, of geef je op om al die mooie mailtjes te lezen. Want behalve schrijvers hebben we natuurlijk ook lezers nodig.

D

bidden

Persoonlijk gebed (2) in coronacrisis

Dit 2de gebed om kracht en vertrouwen kunnen we persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in deze crisistijd.

Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien. Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving. Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen …

 

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vader van barmhartigheid, zend uw goede Geest
en maak mij ontvankelijk voor uw Woord.

(stilte)

2. Lezing van Gods Woord (1 Tess 5, 12-24)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Wij verzoeken u, broeders en zusters,
om hen te erkennen die onder u arbeiden,
die u leiden in de Heer en u terechtwijzen,
en om hen vanwege hun werk
meer dan gewone liefde waardig te keuren.
Bewaar de vrede onder elkaar.
Wij vermanen u, broeders en zusters:
wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen,
ondersteun de zwakken, heb geduld met allen.
Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.
Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen.
Wees altijd verheugd.
Bid zonder ophouden.
Dank God voor alles.
Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
Blus de Geest niet uit, ​_
kleineer de profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede.
Houd u ver van alle soort kwaad.
De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.

3. Psalm 121

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
vanwaar kan ik hulp verwachten?

Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
Hij slaapt niet, die waakt over u.

Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,
die over Israël waakt.

De Heer is het die u behoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zijde.

Bij dag zal de zon u niet deren,
bij nacht doet de maan u geen kwaad;

De Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.

De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan
op deze dag en altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

4. Aanroepingen​_​_

Heer Jezus, Gij hebt blinden de ogen geopend.
Laat ook ons uw goedheid zien.

Heer Jezus, Gij hebt doofstommen doen spreken.
Maak ook ons tot getuigen van uw barmhartigheid.

Heer Jezus, Gij hebt genezing en redding gebracht.
Genees ons van alles wat ons hart gesloten houdt.

Heer Jezus, Gij brengt licht waar mensen in duisternis tasten.
Toon ons de weg die ons voert naar nieuw leven.

Heer Jezus, Gij schenkt hoop en nieuwe toekomst.
Bevrijd ons van al wat bang en onzeker maakt.

Heer Jezus, Gij hebt uzelf gegeven als voedsel voor velen.
Leer ons hoe wij ons leven kunnen breken en delen.

Heer Jezus, Gij komt aanwezig in ons midden.
Doe ons delen in de vreugde van uw verrijzenis.

 

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend ​_
voor mensen die verloren waren.Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
GEPUBLICEERD OP MAANDAG 23 MAART 2020 – 4:00
3 MINUTEN LEESTIJD
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Klik hier voor een printvriendelijke versie van deze gebedstekst.
Ga naar het eerste ‘persoonlijk gebed in coronacrisis‘ (16 maart).
Inspiratie - 03/28/2020
Hans van de Schepop bijgesneden

Foto-impressie uitvaartdienst Hans van de Schepop (update incl. gildeafscheid)

Vanochtend heeft in besloten kring vanwege de Coronacrisis de uitvaartdienst van pastor Hans van de Schepop plaats gevonden in de HH Petrus en Pauluskerk in Soest. Celebrant was zijn collega en vriend pastor Wil Veldhuis. De viering stond in het teken van Pasen, het nieuwe leven. Geheel volgens de wensen van pastor Van de Schepop was de viering opgezet.

Zodra het mogelijk is om weer vieringen te organiseren zal een Herdenkingsviering worden georganiseerd.

FOTO-IMPRESSIE AFSCHEIDSVIERING 27 MAART 2020 IN PETRUS EN PAULUSKERK SOEST

FOTO-IMPRESSIE GILDE-AFSCHEID EN BEGELEIDING OP ZIJN TOCHT

Na afloop van de viering vond op het Kerkplein nog een speciaal gildeafscheid plaats. Hans werd volgens de rituelen en gebruiken van de gilden en schutterijen overvendeld als laatste afscheidsgroet. Dit gebeurde voordat zijn kist in de auto werd geplaatst. De kist met het lichaam van Hans werd geflankeerd door ouderman Kees Wantenaar en de huidige Gildekoning Frank Spijker.

Nadat Hans in de rouwauto was geplaatst ging de delegatie van het Soester gilde de rouwauto op het eerste deel van de tocht naar het crematorium vooruit en bracht ter hoogte van de RK begraafplaats een laatste groet.

Hans van de Schepop bijgesneden

Pastor Hans van de Schepop overleden (update)

Hedenochtend, 23 maart 2020, is in het vaste geloof dat God hem heeft geroepen tot een nieuw leven, na een periode van afnemende gezondheid, in volle overgave van ons heengegaan, pastor Hans van de Schepop. Hij is 82 jaar geworden.

Vanwege de Coronacrisis zal in besloten kring van hem afscheid worden genomen. Een herdenkingsviering zal op een later moment plaats vinden. Hierna volgt een kort In Memoriam.

Hierbij treft u de rouwkaart aan van pastor Hans van de Schepop.

Op de site van het Aartsbisdom Utrecht vindt u de gedachtenis die door Kardinaal Eijk is verspreid onder de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht.

CONDOLEANCES
Er is voor Hans een online condoleanceregister gemaakt waar u uw bericht, foto of andere bijdrage kunt leveren, te bezoeken via www.smorenburguitvaart.nl/condoleanceregister. Log in met code: 26EB4

IN MEMORIAM PASTOR HANS VAN DE SCHEPOP

Maandagochtend 23 maart is op 82-jarige leeftijd overleden pastor Johannes Gerardus Wilhelmus van de Schepop. In de periode 1998 tot aan zijn pensioen in 2002 was hij als pastoor verbonden aan de huidige Katholieke Willibrordgemeenschap in Soest en met name aangesteld voor de toenmalige Joanneskerk. Na zijn pensioen is hij in Soest blijven wonen en is tot het moment dat hij ziek werd, bijna 2 jaar geleden, als priester voor blijven gaan in liturgische vieringen in Soest en omgeving.

Hans kwam uit een echt katholiek gezin en is in Twello (gemeente Voorst) geboren. Al op jonge leeftijd was hij actief in de kerk en de laatste duw om naar het seminarie te gaan kwam toen een missionaris op school op bezoek kwam om zieltjes te winnen. Enkele maanden voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij op 22 juli 1962 priester gewijd. Achtereenvolgens is hij kapelaan geweest in Harmelen en de H. Geestkerk in Doetinchem, en pastoor in de Verrijzeniskerk in Wageningen, de Mariakerk in Apeldoorn voordat hij in 1998 benoemd werd als pastoor van de Joanneskerk in Soest.

Hans  was vooral een gemeenschapsman, die mensen aan zich wist te binden door te luisteren, ze te inspireren vanuit zijn visie hoe de christelijke boodschap in praktijk te brengen. Zijn preken kwamen uit zijn hart en deed hij altijd vanuit zijn hoofd en sloot daarmee aan het thema van de dag. Het was niet een man die op de voorgrond trad alhoewel zijn functie hem natuurlijk wel in die positie bracht.
Daarmee was hij een warme en vooral sympathieke Herder. Door zijn lengte en met zijn wilde haardos was Hans een persoon die mensen bij elkaar bracht.

Met zijn komst naar Soest voelde hij zich ook nauw verbonden met het plaatselijke Sint Aechten Schuttersgilde en ging vanaf 2000 ook indien mogelijk mee met de gildepelgrimages naar diverse bedevaartplaatsen in Europa. Tijdens deze gildereizen was hij een inspirerend voorganger tijdens de vieringen en een geïnteresseerde medepelgrim.

De uitvaart van Hans zal in besloten kring plaats vinden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om samen te vieren zal er een herdenkingsdienst worden gehouden waarbij wordt stil gestaan bij het overlijden van Hans van de Schepop.

Een unieke man is heen gegaan.

René van Hal

—-

mariajosef

Vaticaan stelt huisdiensten voor

Een tijd van nood maakt creativiteit los. De pauselijke Raad voor de Leken, geeft gezinnen het advies om op zondag thuis een kleine huisdienst te vieren in tijden van het coronavirus. ‘Het is heel eenvoudig’, zegt kardinaal Kevin Farrell, die leiding geeft aan de Raad.

‘We kunnen allemaal in één kamer samenkomen’, schreef de Amerikaanse kardinaal in een artikel in de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano. ‘Eerst spreken we een lofpsalm uit, daarna vragen we elkaar om vergeving.’ Dit kan met woorden of door een gebaar van de echtgenoten en de kinderen. Vervolgens kunnen we het zondagsevangelie lezen en een gebed uitspreken waarin onze zorg en betrokkenheid voor ons gezin, voor onze dierbaren, voor kerk en wereld worden uitgedrukt. En tot slot kunnen we onze familie en alle families die we kennen toevertrouwen aan de bescherming van Maria. ‘

‘Gewoon eens proberen’

Kardinaal Farrell is van mening dat elk christelijk gezin dit met weinig moeite kan doen. Het is belangrijk om daarbij Jezus ‘woorden serieus te nemen dat hij aanwezig is waar “twee of drie” samenkomen in zijn naam (vgl. Mt 18,20). ‘En waarom zouden we niet eens proberen een wat grotere kleine gemeenschap te vormen? Verschillende families zouden zich kunnen aansluiten door op zondag samen bidden via Skype of andere audio- of videoverbindingen. ‘We kunnen onze kinderen bijvoorbeeld om de beurt de teksten laten lezen.’

Een “ietwat vreemde tijd”

Kardinaal Farrell is van mening dat de ‘enigszins vreemde tijd’ van isolatie en quarantaine een goede gelegenheid is ‘om de rijkdom en gave van onze huiskerken te herontdekken’. En hij citeert uit de brief van paus Franciscus Amoris Laetitia : “De aanwezigheid van de Heer kan beleefd worden in de concrete familie met al haar lijden, worstelingen, vreugden en dagelijkse strijd.” (Nr. 315)

(vaticaan nieuws – sk)
beeld:©https:AdobeStock_138144620.jpeg/

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.