IMG_9049

Voorbereiding viering Allerzielen

Zoals al jarenlang gebruik wordt op de zaterdag voor Allerzielen de katholieke begraafplaats aan de Dalweg door vrijwilligers netjes gemaakt voor het feest van Allerzielen. De paden en rondom de graven wordt het zoveel mogelijk bladvrij gemaakt en wordt het onkruid verwijderd.

Natuurlijk is er halverwege de ochtend ook tijd voor ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie.

Ook in beide katholieke kerken in Soest, de H Familiekerk en de Petrus en Pauluskerk, wordt de hand gelegd aan de laatste voorbereidingen voor de vieringen dit weekend en de openstelling op maandag 2 november, Allerzielen. De gedachteniskruisjes hebben een centrale plek gekregen rondom het altaar. Tijdens de vieringen zal worden stil gestaan bij de parochianen waarvan we afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. We zullen daarvoor een kaars opsteken.

Hieronder een impressie van de werkzaamheden op de katholieke begraafplaats aan de Dalweg.

noach 1931

Digitale Adventskalender

Dromen van het goede leven

Adventskalender 2020

In de Advent willen we deelnemen aan een eeuwenoude discussie van theologen en filosofen; de discussie over de vraag wat nu een goed leven is. Wanneer is er sprake van een goed leven? Bijbel en geleerdheid wordt uit de kast gehaald om hier een antwoord op te geven.

In coronatijd dringt deze vraag zich ook aan ons op. Wat vinden wij eigenlijk een goed leven? Moeten wij daar niet eerst een antwoord op hebben voordat we ons een oordeel kunnen vormen over de wijze waarop we met corona omgaan?

Als logo hebben we een afbeelding van de schilder Marc Chagall. Chagall schilderde verschillende malen in zijn leven het moment waarop Noach de duif loslaat uit de benauwde ark. Noach en zijn gezin zitten dan al een jaar opgesloten in de dobberende boot. Waar hebben ze van gedroomd dat jaar? Welke plannen maakten zij?

En waar dromen wij van? Welke plannen maken wij?

Droom je mee? Denk je mee? Geef je dan op voor de digitale Adventskalender. Dan ontvang je iedere dag van de Advent een meditatie, gedachte, filmpje of lied met betrekking tot ons onderwerp.

Opgave bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Allerheiligen

Thuis Allerzielen vieren

Komende maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenken we gewoonlijk gezamenlijk al degenen die gestorven zijn, met bijzondere aandacht voor de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Deze gezamenlijke viering is dit jaar slechts zeer beperkt mogelijk.
Gelukkig kunnen we thuis en op het kerkhof wel aandacht besteden aan onze dierbare doden. Voor wie naar een vorm zoekt om dat te doen volgen hieronder wat suggesties.

Thuis
Maak op zondagavond of maandagmorgen een speciaal hoekje voor de overledenen die jij wilt herdenken. Dat hoekje kan je aankleden met een mooi kleedje, een foto of een ander aandenken, een kaars, bloemen, klimop (symbool van de eeuwigheid), een kruisje, een Mariabeeldje en andere dingen die voor jou met het herdenken van de overledenen te maken hebben. Ook kan het mooi zijn om de namen van al degenen die je wilt herdenken op een herfstblad te schrijven.

Leg de bijbel open bij de tekst die je wilt lezen. Dat is misschien de tekst die je gelezen hebt tijdens een uitvaart, of het hieronder genoemde evangelie.
Spreek met eventuele huisgenoten af wanneer je samen wilt stil staan bij de overledenen.

Een moment van bezinning
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Steek de kaars aan.

Gebed

God van alle leven,
op deze donkere dag
in een tijd die ons leven verandert
willen wij ons plaatsen in uw licht
dat sterker is dan alle duisternis.
Laat uw troostend licht schijnen over ons.
Versterk in ons de hoop
en het vertrouwen in Jezus, uw Zoon,
die gestorven is zoals onze dierbare overledenen,
die onze dierbare doden
ook is voorgegaan in de opstanding.
Verlicht ons verdriet en verzacht het gemis
dat wij voelen als we denken
aan wie ons voorgingen naar het nieuwe leven
dat vragen wij U in Jezus naam. Amen.

Lezing uit de Blijde Boodschap Johannes 15, 11-17

Heb elkaar lief
Jezus sprak tot zijn vrienden:
‘Met wat Ik jullie heb gezegd,
wil Ik mijn blijdschap op jullie overbrengen:
Dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’.
Je kunt je vrienden niet méér liefhebben
dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je vraag.
Ik noem jullie niet langer knechten,
want een knecht weet niet wat zijn Heer doet.
Nee, Ik noem jullie vrienden,
omdat Ik jullie alles heb bekend gemaakt
wat Ik van Vader gehoord heb.
Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen,
en Ik heb jullie gevraagd er op uit te gaan.
Jullie moeten vrucht dragen
en je opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan.
En de Vader zal jullie alles geven
wat je Hem – met een beroep op Mij – vraagt.
Dit is Mijn opdracht aan jullie: ‘Heb elkaar lief’.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Wees even stil

Namen noemen

Noem rustig de namen van hen die je mist
(schrijf ze eventueel tevoren op een lijstje)
Vertel erbij waarom je hen mist.
Noem de naam dan nogmaals.

Jan,
(ik mis je grapjes)
(ik mis de gesprekken over voetbal)

Jan

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Oma, (ik mis je luisterend oor)

Oma

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.

….

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Lezing uit een brief uit de dodencel
“Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard maar het is een grote troost.
Want zolang de leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel. Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en hoe rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde.”                                                    Dietrich Bonhoeffer

gebed om zegen 
God van alle leven,
In uw handen hebben wij onze dierbare doden gelegd.
Ook ons leven ligt in uw hand.
Wilt U ons en allen die ons lief zijn zegenen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Op het kerkhof

Maak het graf schoon en  plaats er bloemen en kaarsen op.

Bezinning

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wees even stil.

Namen noemen

Noem de namen van degene(n) die begraven ligt.
Vertel waarom je hem mist. (zie boven)

Johannes Gerardus Klomp

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Gebed
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
Bidt voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr-wjeijk

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.”

 

rene van hal

interview Rene van Hal

Aan het eind van dit jaar stopt duizendpoot Rene van Hal met zijn taken bij de geloofsgemeenschap in Soest en de Martha Mariaparochie. In het novembernummer van M&M verschijnt een interview met hem, van de hand van Wilma Lansdorp. Hierbij de volledige versie van dit interview.
Interview René van Hal tbv website

wmmaand

Wereldmissiedag 2020

Zondag 18 oktober wordt wereldwijd Wereldmissiedag gevierd.
Bezinning op ons kerkzijn en hoe kerken met elkaar verbonden kunnen zijn en elkaar steunen en bemoedigen.

Het thema van dit jaar is: Gelukkig de Vredestichters. (Matteüs 5,9)

Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.
De collecte is deze zondag ook voor Missio.

Verdere informatie vindt u op de site van Missio.

Amnesty_International_1193a_450x450

Kerkengroep Amnesty International – Actie oktober 2020

Omdat het maar beperkt mogelijk is om vieringen bij te wonen, willen we u vragen of u digitaal wilt meedoen aan de halfjaarlijkse handtekeningenactie.

Zoals u wellicht weet is Amnesty een politiek en religieus onafhankelijke organisatie die strijdt voor het naleven van mensenrechten  over de hele wereld. Er is gebleken dat er in één op drie gevallen waarvoor Amnesty actievoert resultaat wordt geboekt.

In deze coronatijd heeft Amnesty moeite om te opereren. Daarom vraagt de kerkengroep u om een brief te downloaden, deze af te drukken of over te schrijven en vervolgens te ondertekenen en op te sturen.

Via deze link https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-cambodja-laat-activist-wanchalearm-satsaksit-vrij kunt u de brief downloaden.

Het gaat bij deze actie om mevrouw Wan Satsaksit uit Thailand die ijverde voor méér democratie in haar land ; ze is in buurland Cambodja opgepakt en sindsdien spoorloos. Via uw handtekening vraagt u de Cambodjaanse autoriteiten de schuldigen op te sporen en te berechten en ervoor te zorgen dat mevrouw Satsaksit niet wordt uitgeleverd aan Thailand, waar haar leven gevaar loopt.

Er mogen meerdere handtekeningen onder één brief gezet worden.

U kunt de brief verzenden met een internationale postzegel en eventueel een mail versturen naar de ambassade. De adressen staan op de brieven.

Met dank voor uw medewerking namens de kerkengroep,

Jan Roest en Hans van Hees

20201011 overgangsteam

Ideeën gezocht

Het overgangsteam voor de sluiting van de H. Familiekerk zou graag meer input van parochianen willen ontvangen. Wat zijn je ideeën over de slotviering? Heb je suggesties wat met het gebouw moet gebeuren? Andere dingen waar wij op gevoed moeten worden? In zowel de H. Familiekerk als de Petrus en Pauluskerk tref je een ideeënbus aan waar je jouw suggesties in kwijt kunt. Mailen kan ook! overgangsteam@marthamaria.nl is het e-mailadres dat je kan gebruiken.

 

Het overgangsteam bestaat uit (foto vlnr) Elly Heideman, Gusta Willems, Frits van Wesemael, pastor Mauricio Meneses, Margriet Nota en Rijk van Doorn. Ook Isabel Folkers is lid maar ontbreekt op de foto

der

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de katholieke kerk, in ons land maar ook breder?

Een parochiële site kan dat allemaal niet bijhouden… maar u zou wel eens meer willen weten over de nieuwe encycliek van paus Franciscus? Fratelli tutti? Of het daarbij passende liefdesliedje van Justin Bieber beluisteren? En hebt u gehoord over de Jongerenprijs van Kerk en Wereld? Zit u zondagsmiddags wel eens te mijmeren en bent u nieuwsgierig hoe iemand anders dat doet? En hoe kijkt u tegenwoordig tegen biechten aan, heeft dat zin?
Intussen hebt u allerlei informatie gemist over “De Maand van de Schepping”. Kortom een breed scala van berichten als u geïnteresseerd bent in samenleving en kerk, in religie en zingeving. En u kunt zich ook nog gratis op de nieuwsbrief Opzien abonneren.

Bezoek de website www.deroerom.nl eens, u kunt natuurlijk ook een abonnement nemen op het maandblad De Roerom. Ga naar www.deroerom.nl

 

ignis

Over bidden

Igniswebmagazine is een website van de jezuïeten, een website met rijke inhoud. Geïnspireerd door een van de kerngedachten uit de Ignatiaanse spiritualiteit: God zoeken in alles.
Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in een bijdrage over gebed, bidden, mediteren. De site raakt er niet over uitgeschreven. “Wat ons drijft is een verlangen te ontdekken hoe God mysterievol aanwezigheid is in ons.”

In deze serie schrijven de auteurs openhartig over hun gebedsleven. Niet over hoe het zo moeten zijn, maar over hoe het werkelijk is. En dan komt alles voorbij.

We hopen dat het je inspireert je zoektocht voort te zetten.

Bezoek die site eens

en kijk ook hier

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.