Soest_Willibrordusstraat_Familiekerk

Uitstel slotviering H. Familiekerk

Vanwege de aanhoudende coronabeperkingen heeft het bestuur van de HH Martha en Mariaparochie besloten de geplande laatste viering in de H. Familiekerk voordat de kerk wordt onttrokken aan de goddelijke eredienst te verschuiven naar een nader te bepalen tijdstip. Concreet betekent dit dat de viering op 7 februari -voorlopig- de laatste weekendviering zal zijn. De allerlaatste weekend viering wordt, zodra de omstandigheden dat toelaten, gepland. De kerk blijft tot die tijd uitsluitend beschikbaar voor het bedienen van de sacramenten van het doopsel en het huwelijk en voor uitvaarten. De reguliere vieringen vinden vanaf 7 februari plaats in de HH Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 te Soest. Ook de geplande hoorzitting van 4 februari wordt afgelast en gehouden op een nader te bepalen tijdstip. Dit betekent dat het proces tot vervreemding van de kerk wordt uitgesteld tot na de nieuw te plannen hoorzitting.

Idee 2

Juiste e-mailadres voor reserveren vieringen Soest/Soesterberg

In Driepunt en het eerdere bericht op de website is helaas een fout geslopen in de weergave van het e-mailadres dat gebruikt kan worden om een viering is Soest of Soesterberg te reserveren. Het juiste e-mailadres is: reserveren.soestsoesterberg@gmail.com

Let op: u kunt reserveren tot vrijdag 12 uur voor de viering van het komende weekend, dan worden de lijsten uitgedraaid die nodig zijn voor de controle bij de viering. Ook kunt u telefonisch reserveren op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10-12 uur via het secretariaat.

Team_josephine_pampus

Josephine van Pampus 12,5 jaar in dienst

Op 1 januari 2021 was het precies 12,5 jaar geleden dat Josephine van Pampus in dienst kwam bij de parochies die later de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zouden worden. In de viering van 3 januari in de Sint Franciscus Xaveriuskerk werd daar door Angelique Liebens, vicevoorzitter van het parochiebestuur en Jos Smeels namens de St. Franciscus Xaverius kort bij stil gestaan. Feest vieren in coronatijd is anders dan anders, zeker als de viering zonder kerkgangers plaatsvindt. Maar bloemen en een feestelijke toespraak om Josephine mee te verrassen konden natuurlijk wel. Sinds twee jaar is Josephine door de fusie van het pastoraal team van de Martha en Mariaparochie en de Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort ook werkzaam in onze parochie. Wij vieren daarom dit feest mee en wensen Josephine van harte proficiat!

Soest_Willibrordusstraat_Familiekerk

Concept werkplan verkoop H. Familiekerk Soest

De HH. Martha en Maria Parochie is zich bewust van haar maatschappelijke opgave als geloofsgemeenschap. De H. Familiekerk is een aansprekend kerkgebouw, dat is voortgekomen uit en mede symbool is voor de rijke rooms-katholieke traditie binnen de gemeenschap van Soest. Het kerkgebouw wordt gekoesterd door parochianen. Vanuit deze achtergrond gelden de volgende kerndoelstellingen voor (de uitkomst van) het verkooptraject.

 • Een bestendig en duurzaam toekomstig gebruik van het gebouw.
 • Gebruik met een overwegend openbaar karakter heeft de voorkeur ten opzichte van gebruik  met een overwegend besloten karakter.
 • Een maatschappelijke bestemming die past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.
 • Respect voor de contouren en de monumentale status van het gebouw en zo mogelijk behoud van een aantal karakteristieke elementen van de binnenzijde.

Voor onderstaande elementen geldt de inspanningsverplichting om deze te behouden in het toekomstige (gewijzigde) gebruik van het gebouw.

 • De hoofdvorm / contouren en hoofdindeling van het kerkgebouw.
 • De zuilen en het gewelfde plafond in metselwerk.
 • De wandschildering van Stokhoff-De Jong op de achterwand van het koor.

Voor het verkooptraject gelden o.a. de volgende voorwaarden, criteria en uitgangspunten.

 • Transparantie met het oog op verantwoording naar parochianen, parochiebestuur,  Aartsbisdom Utrecht en overige betrokkenen, waaronder ook gegadigde kopers.
 • Een – met inachtneming van randvoorwaarden e.a. – marktconforme verkoopopbrengst.
 • Gelijk speelveld voor gegadigde kopers.
 • Een brede marktbenadering, opdat geen kansen of mogelijkheden worden ‘gemist’.
 • Een betrouwbare koper die verplichtingen en afspraken na zal komen en verwachtingen ten    aanzien van het toekomstige gebruik waar zal maken.
 • Zekerheden ten aanzien van het nakomen van – bij verkoop gemaakte – afspraken en het   voorkómen van speculatie door opvolgende eigenaren.

Voor de begeleiding van het verkoopproces wordt een deskundige partij als verkopend makelaar in de arm genomen. Uitgangspunt is een verkoop bij inschrijving (bieding of tender procedure), waarbij het beoogde gebruik mede in de afweging wordt betrokken. Niet toegestaan wordt dat koper in de gebouwen, of gedeelten daarvan, of op het daarbij behorende perceel een bar/ coffeeshop, een winkel in seksartikelen, een seks- of nachtclub, een bordeel, een videotheek of iets dergelijks, alle in de ruimste zin van het woord, uit zal oefenen of zal doen uitoefenen.

Als bijzondere bepalingen worden een antispeculatie beding en kettingbeding opgenomen.

Het beoogde verloop van het verkooptraject (na de marktverkenning) zal zijn:.

 1. Voorbereiding d.m.v. verkoopmemorandum en prospectus
 2. Bekendmaking middels brede publicatie (o.a. Funda) en aanschrijven gegadigden
 3. Bezichtiging en beantwoording van vragen
 4. Beoordelen biedingen en onderhandeling met meest gerede partij(en): max. ca. 3
 5. Overeenkomst van koop en verkoop: goedkeuring door parochiebestuur en Aartsbisdom Utrecht.
Kerk_SoestZuid_Familiekerk (115)

Hoorzitting sluiting H. Familiekerk 4 februari

Ter voorbereiding op de sluiting van de H. Familiekerk zal het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie op donderdagavond 4 februari 2021 om 20.00 uur  een hoorzitting houden in de H. Familiekerk. Tijdens deze hoorzitting bent u in de gelegenheid om uw ideeën en/of bezwaren kenbaar te maken.

Een inhoudelijke discussie zal niet gevoerd worden, het betreft alleen het luisteren naar meningen van betrokkenen ten behoeve van een gedegen besluitvorming.

Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 30 aanwezigen gelieve u zich tijdig aan te melden via overgangsteam@marthamaria.nl.

 

roderick-vonhogen

Pastor Roderick Vonhögen richt zich volledig op mediawerk

Pastor Roderick Vonhögen richt zich met ingang van het nieuwe jaar volledig op zijn werk als mediapriester.

Hierdoor kan hij zich volledig wijden aan televisieprogramma’s, social media-optredens en de internationale internet-vieringen waarin hij voorgaat.

Hij is vanaf 1 januari 2021 niet meer verbonden aan de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en daardoor ook niet meer met de parochie HH. Martha en Maria, waar hij als assistent bij kerkelijke vieringen het pastoraal team ondersteunde.

Wij danken pastor Roderick voor zijn inzet binnen onze parochie.

Kerststal MKK Brn 2019

Kerstnachtviering Maria Koningin

Voor de geplande nachtmisviering op 24 december om 23.30 uur is door de familie Verburg en de familie Fijen/Selleger, een opname gemaakt met kerstliederen gezongen door leden van het familiekoor en Eveline Fijen en Eline Verburg. De opnames zijn gemaakt in onze kerk, onder meer rond de prachtige kerststal.

 

klik hier voor het liturgieboekje

levende kerstal 2020

Kerst 2020 in OLV Bilthoven

Alleen online-vieringen
Vanwege de enorme toename van het aantal besmettingen en de landelijke coronarestricties, zijn de vieringen van 15 december tot 19 januari online, zonder kerkgangers. Kerken hebben feitelijk een uitzonderingspositie, maar óók een verantwoordelijkheid. We willen heel graag samen vieren, maar de gezondheid gaat nu voor.
Sinds kort hangt er een camera in onze kerk, zodat we met beeld en geluid kunnen uitzenden. Medio januari komt er een tweede camera bij. Het is nu nog een kwestie van uitproberen en aanpassen, maar we leren snel en de uitzendingen worden steeds mooier! U kunt de vieringen volgen via onze website: www.olvbilthoven.nl/welkom

Oecumenische kerstnachtdienst 24 december: God komt bij ons thuis.
De Centrumkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in Bilthoven zijn gezamenlijk bezig met het voorbereiden van de kerstnachtdienst. Deze oecumenische viering wordt van tevoren opgenomen en is op 24 december vanaf 17.00 uur te bekijken via een link op de websites van de beide kerken. We kunnen nu niet naar de kerk, dus moesten we creatief zijn en samen een mooie stemmige online-kerstviering maken.
Het thema van deze dienst is: God komt bij ons thuis. Een toepasselijk thema in deze tijd. De gedachte is dat we allemaal thuis kijken i.v.m. corona, en dat God ons dáár opzoekt. Het woordje thuis geeft ook iets warms aan (waar het haardvuur brandt).
De voorgangers zijn Harold Oechies (dominee Centrumkerk) en Frans-Willem van de Sande (lekenvoorganger OLV). Er wordt een kerstverhaal verbeeld door kinderen van de Julianaschool. Dit wordt op diverse locaties opgenomen.
Er worden bekende kerstliederen ten gehore gebracht De kindercantorij van de Julianaschool zingt (en begeleidt) het lied “Midden in de winternacht”. Er zijn twee cantors (Margriet van der Ven en Brigitte Giessen) en een trompettist (Peter Leermakers). De muzikale leiding ligt bij Wim Brands, organist.
De online-collecte is voor Stichting Timon, die helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien (www.timon.nl). U kunt doneren via: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diakonie Prot. Gem. Bilthoven.
Het gaat een mooie, warme kerstavond worden! Bent u er (online) bij?

Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag is er om 10.30 uur een online-viering, die uitgezonden wordt vanuit onze kerk. Ook al zijn er geen kerkgangers, de kerk wordt speciaal versierd voor deze uitzending. Pastor Wies Sarot is de voorganger. Het thema van Advent en Kerstmis in de OLV is “Dromen van het goede leven”. In de vier Adventzondagen is dat thema uitgewerkt aan de hand van de Genesislezingen over Noach. Er zijn veel parallellen tussen het verhaal van Noach en onze huidige coronatijd. Ook wij dromen met een hart vol verlangen. Met Kerstmis kunnen wij gered worden; immers Jezus’ naam betekent “redder”. En ook Noach wordt gered.
Orgel/piano: Ronald Roosjen. Cantors: Margriet Visser en René Grotenhuis.
Wij waren van plan om de kerk ‘s middag op beide kerstdagen open te stellen, maar dat kan nu niet doorgaan. Het was een prachtig uitgewerkt idee, dus nemen we het mee naar volgend jaar! Wel wordt het voorportaal wordt mooi ingericht met verschillende kerststallen.

Kerstcollecte OLV
De opbrengst van deze collecte is voor het fysiotherapie-project van Ria Schmitz in Bangladesh, gericht op kansarme kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. NL33 RABO 0308 3601 33 t.n.v. Martha en Mariaparochie – OLV, o.v.v. ‘kerstcollecte 2020’.

Online-vieringen na kerstmis:
– Zondag 27 december om 10.30 uur is er een meditatieve viering, voorbereid door de werkgroep Liturgie.
– Donderdag 31 december om 19.00 is de oudejaarsviering, waarin pastor Annelies van den Boogaard voorgaat.
– Vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag is er een viering waarin Astrid Veldhuis en Janine Noten voorgaan.
Voor meer informatie: http://olvbilthoven.nl/vieringen-in-de-olv-kerk-deze-maand

Houdt voor actuele informatie s.v.p. altijd onze website in de gaten!

Wij wensen u een zalig kerstfeest!

Kerststal Nicolaaskerk

kerststallenroute: De Weg van het Licht

Dit jaar wordt in Baarn voor het 25ste achtereenvolgende jaar de kerstallenroute georganiseerd. Dat jaar staan er in 256 Baarnse tuinen kerstsstallen die zichtbaar zijn vanaf de weg. De route (of een deel ervan) kan op eigen gelegenheid lopend of fietsend afgelegd worden. De kerststallenroute kent een grote variatie: stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, et cetera. Deze kerststallen en kersttaferelen zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf gemaakt.
‘s Avonds zijn de stallen verlicht, dus dan is het (extra) leuk om de route te lopen.

De route is te lopen van 18 december 2020 tot en met 6 januari 2021. Voor meer informatie en de route kijk op: wegvanhetlicht.nl

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.