Mauricio

Afscheid parochievicaris Mauricio Meneses

Zondag 29 januari nemen we afscheid van onze parochievicaris Mauricio Meneses. Dit gebeurt tijdens de Eucharistieviering in de HH Petrus en Pauluskerk in Soest om 11:00 uur.

De viering is live te volgen op:

http://www.dienstmeekijken.nl/marthamaria

Tot 14 februari is het nog mogelijk om een bijdrage voor het vriendenboek in te leveren bij het secretariaat in Soest en Baarn of via emailnaar secretaris@marthamaria.nl of vicevoorzitter@marthamaria.nl ?

Tot diezelfde datum kan er nog een financiële bijdrage voor het afscheidscadeau worden overgemaakt naar bankrekening NL22 RABO 0128 8971 39 van de RK parochie HH. Martha en Maria onder vermelding van afscheid Mauricio Meneses.

 

Mauricio

AFSCHEID PASTOR MAURICIO MENESES

Zoals u inmiddels wel gehoord of gelezen zult hebben is parochievicaris Jesus Mauricio Meneses
Santiago met ingang van 1 februari 2023 door de bisschop benoemd als pastoor van de H. Titus
Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. Daar zal hij pastoor Henri ten Have opvolgen die
benoemd is in Apeldoorn.
Voor sommige parochianen een onverwachte schok en andere parochianen hadden, na de
benoeming van pastor Nijland, dit eigenlijk al aan zien komen. Er zal daarom helaas geen opvolger
benoemd worden.
Zijn afscheid van de parochie O.L. Vrouw van Amersfoort zal in de H. Martinuskerk in Hoogland zijn
met een eucharistieviering op zaterdag 28 januari 2023 om 19.00 uur. Het afscheid van de HH.
Martha en Mariaparochie is op verzoek van Mauricio met een eucharistieviering in de HH. Petrus en
Pauluskerk op zondag 29 januari om 11.00 uur. Na beide vieringen zal er gelegenheid zijn om
persoonlijk afscheid van hem te nemen.
Als afscheidscadeau stelt Mauricio een financiële bijdrage op prijs welke voor de inrichting van zijn
nieuwe pastorie bestemd zal worden.
U kunt deze overmaken naar bankrekening NL 22 RABO 0128 8971 39 ten name van de RK Parochie
HH. Martha en Maria onder vermelding van “afscheid Mauricio Meneses”.
De installatieviering als pastoor van de H. Titusbrandsmaparochie is in de St. Antonius van Paduakerk
in Ede op zondag 5 februari om 10.30 uur. Per 1 februari wordt zijn nieuwe adres Bergstraat 15, 6701
AB te Wageningen.
Het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie en het pastoraal team feliciteren Mauricio van
harte met zijn nieuwe benoeming en bidden om Gods zegen, opdat hij in zijn nieuwe parochie
gelukkig mag zijn en vruchtbaar zal werken.
Wij zijn onze parochievicaris veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn vertrouwen op en
geloof in God heeft voorgeleefd en met ons heeft gedeeld en zullen zijn charisma en zondagse quotes
node missen.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Joachim R. Skiba, pastoor
Margriet Nota-van Kampen, vicevoorzitter
Mauricio

MEDEDELING VOOR PAR. ONZE LIEVE VROUW VAN AMERSFOORT EN HH. MARTHA EN MARIA 11 EN 12 DECEMBER 2022

Namens de parochiebesturen van HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort wordt dit weekend in alle kerken van de parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de HH. Martha en Maria de volgende mededeling gedaan.
Na ruim vijf jaar als parochievicaris zegenrijk werk bij ons verricht te hebben zal pastor Mauricio Meneses ons helaas moeten gaan verlaten. Per 1 februari a.s. is hij benoemd als pastoor in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken.
Het is belangrijk dat wij u nu reeds informeren over het feit dat hij ons gaat verlaten, opdat pastor Meneses zijn taken gaandeweg in openheid kan afronden en overdragen.
De beide parochiebesturen hopen van harte dat hij met vreugde aan zijn nieuwe benoeming kan beginnen, hoezeer het ons ook spijt dat hij ons zal gaan verlaten.
De datum van zijn afscheid zullen we later aan u bekend maken.
Wij bidden om Gods zegen voor pastor Meneses en wij bidden voor ons die hem node moeten laten gaan.
Met een warme groet van beide parochiebesturen.
Sint Nicolaas

De Brief van Sint Nicolaas gelezen door Pastor Nijland

De 2e zondag van de advent viel vlak voor de feestdag van Sint Nicolaas. En als zodanig las Pastoor Gé Nijland in zijn preek een brief van de Goedheiligman voor. We citeren een aantal stukken eruit.

Ten eerste hoe mooi was het dat de Kindervriend begon met zijn roeping om mensen blij te maken:

Ook dit jaar is het mij weer een groot genoegen en plezier
hier te mogen zijn en op mijn manier te zorgen voor vertier.
Immers, te midden van vele problemen wereldwijd en ook dichterbij
is een verzetje en ontspanning zeker welkom voor een ieder en ook voor mij
.”

En vervolgens signaleerde op zijn taak als voorloper van Christus:

In  december wordt immers dit aspect daarvan vooral door Piet en mij belicht en is het de opmaat voor de komst van een grotere dan ik -  dat kleine wicht -
dat op aarde zal komen om zijn heilswerk voor alle mensen te gaan doen,                                                                                                                          te breken met de betekenis van onderdrukking , misdadige macht en poen.
Hoe wezenlijk is niet zijn werk in een gebroken wereld als waarin wij leven?
Hij is onmisbaar om ons in ware vrijheid te doen zijn en niet te laten sneven want dreigingen te over immers door allerlei rampen en machtsvertoon,
reden tot uitzien naar Hem die een einde wil maken aan alle haat en hoon.

En dat ook kan en zal gaan doen, dat geloven en weten we allemaal,
oftewel vreugde en dankbaarheid daarvoor in hart en wereldschaal.
De Heer zal komen in liefde en nederigheid om als voorbeeld te leven
en als Redder der mensheid voor allen die geloven zijn leven te  geven
.”

In zijn brief verwees de Sint verder naar de andere voorlopers van Christus:

“Zo staan we er voor, globaal en particulier, ofwel alle reden tot zorg,  waakzaamheid lijkt meer dan ooit geboden want wie staat er borg
voor een goede afloop of anderszins reden tot waarachtige hoop
dan de Redder der wereld, voor geld gelukkig ongevoelig en niet te koop.

Waakzaamheid geboden, een motto zo dominant in de tijd van de advent,
een boodschap voor ons en de wereld oftewel wees daarop vooral attent,
wat de profeet ons aanzegt, die Jesaja die onmisbaar voor het goede pleit
en wel alle reden ziet tot hoop, hij is de weg immers alleszins kwijt.                    

Net als die Johannes de Doper die ook niet voor niet naar hem verwijst
en spreekt over de Komende, aan het eind van het jaar bovenaan op de lijst
niet van muzieknummers of talenten of van wat dan ook maar soeverein
de vredesvorst te komen om juist te beëindigen alle onderlinge haat en pijn.”

Dan tot slot de boodschap van onze Bisschop:

“Dit is onze gebroken realiteit die altijd nood zal hebben aan heling en liefde  hetgeen zal blijven gelden voor alle mensen, ook voor wie er niet  bliefde
een gegeven dat niet hoeft te ontmoedigen, juist integendeel,
het is immers ingecalculeerd in wat de Heer heeft gedaan voor ons deel.

Hij heeft de wereld met zich verzoend in het offer van zijn heilzaam leven
om zo alle mensen de kans op behoud en redding te kunnen geven.
Want eeuwig leven is immers een geschenk dat de Sint niet kan overtreffen
met wat dan ook want van een totaal andere orde en niet te beseffen  

hoe groots en wonderbaar inhoud en betekenis ervan zijn en hoe uniek,
het is een soort bekroning van ons eigen bestaan, denk aan de kerstpiek,
hoort op zich niet bij de boom maar is wel onmisbaar en staat bovenaan,
te stralen en te prijken maar heeft er zelfs helemaal niets voor gedaan.

Een andere hand brengt hem daar aan de top, hier menselijk toedoen,
en hoe symbolisch en eervol ook, het is toch maar tijdelijk te doen terwijl het heil dat Hij brengt voor altijd zal zijn, ja tot in eeuwigheid,
zoals we weten door hart, ziel en verstand met Bijbelse zekerheid.                                      

Dit is de ware boodschap die ik mag brengen hier en in alle landen
die mij kennen als bisschop en zich mogen verheugen in die banden
van liefde die onverbrekelijk zijn door oud en nieuw verbond
die ons  blijvend mogen verblijden te aller stond
.”

En natuurlijk ondertekent hij met:

“Hartelijke groeten van de Sint en zijn pieten.
Goede adventstijd en tot volgend jaar.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                              

paar graden

EEN PAAR GRADEN LAGER ... EN TOCH WARM

Nu de prijzen van gas en elektra zo hoog zijn zult u thuis ongetwijfeld bewuster en zuiniger met uw energieverbruik omgaan. Ook onze geloofsgemeenschappen zijn helaas genoodzaakt om de thermostaat een paar
graden lager te zetten waardoor de temperatuur in de kerk minder aangenaam zal zijn dan u gewend bent. Wees daar alsjeblieft op voorbereid als u naar de viering komt en trek een warme jas en handschoenen aan. In sommige kerken liggen dekentjes op de hoek van de bank maar voor alle zekerheid kunt u deze ook van huis meenemen of wellicht kan een warme brede sjaal dezelfde functie vervullen.
We doen allemaal ons best om zélf warm te blijven maar juist in deze tijd is het de uitnodiging om ook elkaar te verwarmen. Met hoe meer mensen we in de kerk zitten hoe warmer we het zullen krijgen, van binnen en van buiten. Maar je krijgt het ook warm door iets goeds voor iemand te doen en dat kan op veel manieren. Vast en zeker weet u wel iemand die warm wordt van wat extra aandacht.
Ondanks alles, maar misschien wel dankzij, wensen de leden van het parochiebestuur u warme winterweken toe.
oecumene

Vacatures Secretariaat Raad van Kerken-Baarn

De raden van kerken vormen een brug tussen de christelijke kerken. In de meeste plaatsen van onze parochie zijn ze actief. Ook dit is vrijwilligerswerk. De redactie ontving een aantal vacatures van de Raad van Kerken-Baarn. In de bijlage vindt u: Secretaris, Secretaris-contactpersoon, Notulist,  Websitebeheerder en Aanspreekpunt Bach Cantorij.  Vacatures Raad van Kerken Baarn.

2022_KVvO_Poster (2)

6 november: Willibrordzondag

Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag. De heilige Willibrord met zijn gezellen was de eerste die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigde in onze streken. Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van de christenen in ons land.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is   er op Willibrordzondag een bijzondere collecte voor het werk van deze vereniging.

Zie bijgaande brief van Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene: Willibrordzondag 2022

en de website van de vereniging:

Willibrordzondag 2022 - De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening (oecumene.nl)

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.