Featured Image

Informatie afscheid van pastor Veldhuis

U kunt hier kennis nemen van nadere informatie over het afscheid van pastor Wil Veldhuis.
In het bijzonder wijzen we u op de mogelijkheid getuige te zijn van de afscheidsviering via internet.
In de kerk kan slechts een klein aantal genodigden aanwezig zijn.
Aansluitend wordt Wil omstreeks 12.00 uur vanaf het Kerkplein door het Groot Gaesbeker Gilde begeleid naar het parochiekerkhof.
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een erehaag, met in achtneming van de 1,5 meter maatregel.

klik hier voor de Rouwkaart

Featured Image

Kardinaal Eijk herdenkt pastor Veldhuis

Utrecht, 12 april 2021

Aan de priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,
Hiermee bericht ik u, dat op 10 april 2021 in het Fraterhuis St. Jozef te De Bilt in de Heer is overleden de
zeereerwaarde heer
Wilhelmus Johannes Veldhuis
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Enschede op 7 februari 1934. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958 studeerde hij theologie
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1962 was hij achtereenvolgens kapelaan te Houten en Schalkwijk.
In 1964 werd hij benoemd tot professor aan het Grootseminarie Rijsenburg en vanaf 1967 was hij werkzaam als
wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Theologische Hogeschool (later Katholieke Theologische
Universiteit) te Utrecht. Met ingang van 1 januari 1986 werd hij tevens benoemd tot hoofdverantwoordelijk pastor in
het team voor de Jacobus-, Ludger- en Salvatorparochie te Utrecht-Zuilen. Per 1 augustus 1995 volgde zijn
benoeming als pastoor van de HH. Petrus en Paulus-, H. Familie- en Joannesparochie te Soest. Op 1 april 1998
werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochie H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Soest. Met ingang van
1 oktober 2001 ging hij met emeritaat.
Wil kreeg na zijn priesterwijding de opdracht voor verdere studie en ging aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen theologie studeren. Zijn theologiebeoefening werkte door in de manier waarop hij zijn geloof
beleefde en verkondigde. Dat hij na zijn theologiestudie werd benoemd als kapelaan in Houten en Schalkwijk
is van groot belang geweest voor zijn verdere levensloop. Want toen hij twee jaar later tot zijn verrassing
professor Frans Haarsma moest opvolgen op het Grootseminarie Rijsenburg en daarna docent werd aan de
Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (later Katholieke Theologische Universiteit Utrecht), waren zijn
colleges altijd doordrongen van zijn ervaringen in het parochiepastoraat. Dat werd versterkt doordat hij ook
was betrokken bij de Voortgezette Pastorale Vorming. Eén van zijn studenten noemde hem als systematisch
theoloog briljant, met name in het luisteren naar de vragen achter de vragen. Ook de priesters, diakens en
pastoraal werk(st)ers die werkzaam waren in het parochiepastoraat vonden herkenning in zijn manier van
denken en spreken over de Drie-ene God tijdens studie- en bezinningsdagen. Daaruit ontstond zijn boekje
‘Over Jezus gesproken’. Heel gelukkig was hij toen hij in 1986, naast zijn universitaire werk, halftime werd
benoemd in de Utrechtse wijk Zuilen. In deze wijk bleek ook zijn sociale betrokkenheid. Wil was een bevlogen
predikant. In 1995 werd hij pastoraal actief in Soest. Na zijn emeritaat bleef hij nog vele pastorale taken
vervullen in Soest en omgeving. Heel onverwacht bleek hij in oktober 2020 ernstig ziek te zijn. Hij was in maart
van dat jaar nog voorgegaan in de uitvaart van zijn goede vriend en collega Hans van de Schepop. Mede
geïnspireerd door hem heeft Wil zijn ziekte rustig en in gelovig vertrouwen aanvaard. Hij onderhield altijd trouw
de contacten met zijn familie, vrienden en collega’s en ondervond veel steun van hen tijdens zijn ziekte. Hij
was dankbaar voor de liefdevolle zorg die hij ontving toen hij verbleef in het Fraterhuis St. Jozef in De Bilt.
Bovenal was hij dankbaar dat hij in zijn leven gedragen werd door de liefde van God. Moge hij daar nu geheel
en al van vervuld zijn.
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.
Correspondentieadres: Steenhoffstraat 29, 3764 BH Soest
De Eucharistieviering ten uitvaart zal worden gevierd in de HH. Petrus en Pauluskerk te Soest op zaterdag
17 april 2021 om 11.00 uur. Deze viering zal vanwege de coronamaatregelen slechts beperkt toegankelijk zijn
en is via livestream te volgen (www.arvideo.nl/wil, log in met wachtwoord: wv). Daarna zal de begrafenis
plaatsvinden op het nabijgelegen parochiekerkhof, St. Annahof 1 te Soest.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Featured Image

Pastor Wil Veldhuis overleden (update 2)

Wil Veldhuis 7 februari 1934 – 10 april 2021

Zaterdagavond 10 april is onverwacht op 87-jarige leeftijd overleden pastor Wil Veldhuis. Op 20 juli 1958 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1995 toen hij benoemd werd als pastoor van de HH Petrus en Paulus en H. Familieparochie voelde hij zich nauw verbonden met de parochiekerken in Soest en later ook in de HH Martha & Mariaparochie. Ook na zijn emeritaat in 1999 is hij zich hiervoor blijven inzetten door voor te gaan in vieringen, maar ook door het verzorgen van cursussen en themabijeenkomsten. 

In zijn interview bij zijn 60-jarig priesterfeest in 2018 gaf hij aan veel vreugde te hebben gevonden om als priester werkzaam te zijn en heeft nooit spijt gehad van zijn keuze. Meer dan 20 jaar is hij als docent verbonden geweest aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Op eigen verzoek is hij in 1985 part-time gaan werken om naast zijn docentschap ook actief te kunnen zijn in het parochiepastoraat. Zijn eerste benoeming was toen in de wijk Zuilen in Utrecht, een wijk die geconfronteerd werd met het sluiten van de Demka-fabrieken. Wil heeft zich daar jaren ingezet om de vele getroffen bij te staan en hen te helpen zoeken naar nieuwe wegen.

Een jaar geleden moest hij om fysieke redenen en een afnemende gezondheid veel van zijn taken neerleggen. Dat was ook de reden dat hij eind 2020 verhuisde naar het Fraterhuis Sint Jozef in Zeist, waar hij de nodige verzorging kon krijgen. Hij had net voor de Pasen in het Fraterhuis een eigen appartement betrokken, nog niet alle dozen waren zelfs uitgepakt, toen hij zaterdagavond onwel werd en kort daarna overleed.

Wil Veldhuis was een met mensen zeer betrokken pastor, die vanuit zijn brede kennis de bezoekers aan de vieringen, cursussen en bijeenkomsten telkens weer wist te binden en inspireren. Hij had een groot Godsvertrouwen waardoor hij zichzelf kon zijn en de christelijke boodschap met vuren uitdragen. 

Hij was een groot liefhebber van muziek en het lezen van boeken.

Familie Veldhuis
Bestuur en pastoraal team parochie Martha en Maria

De Eucharistieviering ten uitvaart zal worden gevierd in de HH. Petrus en Pauluskerk te Soest op zaterdag 17 april 2021 om 11.00 uur. Deze viering zal vanwege de coronamaatregelen slechts beperkt toegankelijk zijn en is via livestream te volgen (www.arvideo.nl/wil, log in met wachtwoord: wv). Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op het nabijgelegen parochiekerkhof, St. Annahof 1 te Soest.

 

Voor nadere informatie over dit bericht:
René van Hal, Spinet 47, 3766 ZB Soest.
Telefoon 06-23284667; mailadres halrenevan@xmsnet.nl

 

Featured Image

Nieuwe nummer Herademing verschenen

In dit themanummer lezen we over studenten die zich in een overgangfase bevinden. Ze zijn bezig met de afronding van hun opleiding en staan op de drempel om een nieuwe functie in de samenleving en/of de kerk te gaan vervullen. In deze tussenfase wordt aan de studenten een programma aangeboden: Expeditie Benedictus. Dit programma biedt hun de mogelijkheid om een spirituele reis te maken. Daarnaast besteden we aandacht aan mystieke auteurs uit de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit.

Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden.

Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit.

Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het gebied van spiritualiteit.

Featured Image

Pasen thuis vieren

   Door de coronapandemie worden we gedwongen om af te zien van onze gebruikelijke manier van leven, ook wat betreft de vieringen. Veel kerken bieden, naast een beperkte openstelling, ook live-streams aan van de vieringen. Mooie initiatieven zijn dat.
De jezuïeten, die veel aandacht besteden aan de digitale spirituele communicatie, komen met een aanbod met uitgewerkte liturgische thuisvieringen. Nu zijn interessant die van de Paaswake en een viering voor in de Paastijd.

U kunt deze handleidingen gebruiken om alleen of met huisgenoten, in verbondenheid met de kerkgemeenschap, het Paasgeheim intens te beleven. Deze gedetailleerde draaiboeken bieden gebedsteksten, lezingen uit de Bijbel en liederen. Als u op de titel van (de meeste) liederen klikt, word je naar YouTube geleid waar je het lied kunt beluisteren.

Download hier twee thuisliturgieën.
Paaswake + herdenking doopsel
Liturgie voor een (emmaüs)viering in de paastijd
Bekijk ook: creatief met kinderen in de Goede Week

bron: https://www.jezuieten.org/

Beeld: de vrouwen bij het graf
Deze teksten werden geschreven in het Duits door Fabian Loudwin sj. 

Featured Image

Aanvangstijden Paaswake aangepast ivm avondklok

Op de website staan de juiste aanvangstijden van de Paaswake in de diverse geloofsgemeenschappen onder vieringen. Die wijkt af van hetgeen in M&M of in de lokale nieuwsbrief staat. Door de avondklok zijn alle vieringen vervroegd. Gelukkig gaan ze dit jaar wel door, nog wel voor maar 30 mensen maar de meeste vieringen zijn ook te zien of te beluisteren zodat we met veel mensen verbonden kunnen zijn.

Featured Image

Het Vaticaan over zegen over homerelaties

De afgelopen dagen ontstond er de nodige beroering naar aanleiding van een document van de Congregatie voor de Geloofsleer. In deze verklaring werd het aan priesters verboden homorelaties te zegenen. Naast enige instemming kwamen er vooral afkeurende reacties ook van de kant van talrijke bisschoppen. De Nederlandse bisschoppen beperkten zich tot het melden van de uitgave van het Vaticaanse document, de Belgische bisschoppen reageerden met veel meer pastorale bezorgdheid.
Op www.deroerom.nl vindt u de nodige informatie

de verklaring zelf

de bisschop van Antwerpen

de Mariënburgvereniging
Bisschoppen uit verschillende landen
Bisschoppen Nederland en België

lees ook Stijn Fens’ column in Trouw van vandaag: Een Fiat Picanto zegenen mag wel, een homostel niet

 

Featured Image

2021 St.-Jozef jaar

Featured Image

Op 12 maart gebedsestafette voor slachtoffers corona

De Nederlandse bisschoppen sluiten op vrijdag 12 maart aan bij de gebedsestafette van bisschoppen die door heel Europa gaat. Die dag start ook het initiatief ‘24 uur voor de Heer’. De estafette met gebed voor de slachtoffers van de coronapandemie startte op Aswoensdag 17 februari in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije afgesloten. Het is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

De Europese bisschoppen benadrukken dat de Kerk nabij is aan al degenen die strijden tegen het coronavirus, zoals de slachtoffers en hun families, de zieken en de werkers in de gezondheidszorg, en de vele vrijwilligers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten.
De CCEE maakte een indeling, waarbij de Nederlandse Bisschoppenconferentie vrijdag 12 maart kreeg toebedeeld. Deze datum valt deels samen met de ‘24 uur voor de Heer’ op 12 en 13 maart. Dat wil zeggen dat op meerdere momenten op verschillende plaatsen tijdens de ‘24 uur voor de Heer’ gebeden zal worden voor de coronaslachtoffers, in de nabijheid van het heilig Sacrament.

Gebed in Nederlandse bisdommen
In alle Nederlandse bisdommen zal op 12 maart een moment van gebed plaatsvinden voor de coronaslachtoffers. In onderstaand overzicht is te zien wanneer en waar wordt gebeden. Het gebedsmoment in de verschillende kathedralen is via een livestream te volgen.

  • Bisdom Roermond: om 07.30 uur op het Groot Seminarie Rolduc.
  • Bisdom Den Bosch: om 08.30 uur in de Sint-Janskathedraal.
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam: om 09.00 uur in de St. Bavo Kathedraal.
  • Bisdom Breda: om 12.00 uur in de H. Antoniuskathedraal.
  • Bisdom Groningen-Leeuwarden: om 12.30 uur in de Sint-Jozefkathedraal.
  • Bisdom Rotterdam: om 12.45 uur in de Eendrachtskapel Rotterdam (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius). Na de Eucharistieviering aanbidding gedurende 24 uur.
  • Aartsbisdom Utrecht: om 19.00 uur in de Sint-Catharinakathedraal. Na de H. Mis vindt aanbidding plaats.

‘24 uur voor de Heer’
De ‘24 uur voor de Heer’ zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van boete en verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul ‘Misericordiae vultus’, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde.
In het Aartsbisdom Utrecht ontplooien diverse parochies ook dit jaar initiatieven rond ‘24 uur voor de Heer’. Zo is er in de Utrechtse Martinusparochie de hele nacht van 12 op 13 maart digitale aanbidding vanuit www.sint-rafael.nl, met het Allerheiligste uitgesteld in de ‘verbondstent’ van de Eritrese Orthodoxen. Zaterdag is dan vanaf 06.00 uur de St. Catharinakathedraal tot de avondmis om 18.30 uur open voor sacramentele aanbidding met op verschillende momenten getijdengebed en biechtgelegenheid.
De H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria) heeft op 12-13 maart een programma met als thema ‘Jezus vergeeft je al je zonden’. Met onder meer gebed, muziek, stille aanbidding en vieringen, klik hier voor het hele programma. Voor de jeugd is op 13 maart een apart programma van een uur samengesteld.

Europese gebedsestafette
Overzicht van de gebedsestafette van de CCEE:

17 februari: Albanië en Oostenrijk
18 februari: België
19 februari: Wit-Rusland
20 februari: Bosnië en Herzegovina
22 februari: Bulgarije
23 februari: Spanje
24 februari: Kroatië
25 februari: Slowakije
26 februari: Frankrijk
27 februari: Duitsland
1 maart: Schotland
2 maart: Engeland en Wales
3 maart: Ierland
4 maart: Italië
5 maart: Letland
6 maart: Litouwen
8 maart: Luxemburg
9 maart: Malta
10 maart: Moldavië
11 maart: Monaco
12 maart: Nederland
13 maart: Scandinavische landen
15 maart: Polen
16 maart: Portugal
17 maart: Tsjechische Republiek
18 maart: Roemenië
19 maart: Rusland
20 maart: Oekraïne, R.-K. Kerk (Griekse ritus)
22 maart: Griekenland
23 maart: Estland
24 maart: Slovenië
25 maart: Cyprus
26 maart: SS. Cyrillus en Methodius
27 maart: Mukachevo (Oekraïne)
29 maart: Zwitserland
30 maart: Turkije
31 maart: Oekraïne, R.-K. Kerk (Latijnse ritus)
1 april: Hongarije en Secretariaat CCEE

bron: rkkerk.nl

beeld: © https://thumbs.dreamstime.com

Featured Image

Palmpasen met kinderen

Op zondag 28 maart vieren we Palmzondag met de kinderen in de Petrus en Pauluskerk. We houden een plechtige processie en vertellen het aloude verhaal over Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnentrekt. Het koor Inspiratie zal zingen.

Petrus en Pauluskerk 10.00 uur

Vergeet niet om te reserveren voor deze viering: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00. Op nummer 035-6011320 Of via  reserveren.soestsoesterberg@gmail.com

Op zaterdagmiddag 27 maart gaan we palmpaasstokken maken. Ook als je zondag niet naar de kerk kunt komen ben je daar uiteraard van harte welkom. We leggen de symboliek van de palmpaasstok uit en vertellen het verhaal van de intocht.  Pinda’s, rozijnen, mandarijnen, broodhaantjes, palmtakjes en overige versieringen liggen klaar.

De Sleutel 14.00-15.30 uur Opgave Sarot@marthamaria.nl

Dit is een ouder-kind activiteit, die alleen door kan gaan als de coronaregels het toestaan.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.