mgr-wjeijk

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.”

 

boek e.f.

Gespreksgroep Vijftigers Bijbellezen in het licht van een boek

Welke Bijbelverhalen gaan over ons, raken ons in deze tijd? In de gespreksgroep Vijftigers, de naam zegt het al, voor mensen ergens in de vijftig, hebben we het boek van Claartje Kruijff, Leegte achter de dingen naast een aantal Bijbelteksten gelegd. Soms worden de teksten door de schrijfster van dit moderne boek (2016) aangedragen, soms zijn ze erbij gezocht.  Zo is de bijbel in gesprek met ons moderne levensgevoel.

Houd je ervan de bijbel grondig te lezen in het licht van de actualiteit en je eigen leven dan is deze gespreksgroep wellicht iets voor jou.

We komen bij elkaar in De Sleutel in Soest op maandagavonden van 20.00-22.00 uur.

Aanmelden bij Wies Sarot (Sarot@marthamaria.nl)

Maandag 7 september, 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 10 mei en 14 juni.

vakantie_1

Muzikale vakantiegroet uit De Bilt

Leden van het Ecclesiakoor uit De Bilt brengen u voor de vijfde maal, en waarschijnlijk voorlopig voor de laatste keer, een muzikale groet. Ditmaal een vakantiegroet!

Hiermee wensen zij u allen een goede zomer en hopelijk inspirerende vakantie in deze verwarrende tijd.

Zonnebloem

Muzikale Midzomergroet uit De Bilt

Leden van het Ecclesiakoor uit De Bilt brengen alweer voor de vierde maal een muzikale groet. Ditmaal een muzikale Midzomergroet, waarin ook een rol voor de kinderen van de Kinderwoorddienst!

 

Team_Jan_Nieuwenhuis

Een woord bij Pinksteren van diaken Nieuwenhuis

Antwoordpsalm op Pinksteren: Psalm 104 (ged.)
Antifoon: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

‘Zendt mij uw geest,’ zo mag op Pinksteren de dringende oproep klinken. Zonder de heilige Geest kunnen wij niet. Zonder de heilige Geest zou er geen geloof zijn, zouden er geen geloofsgetuigen zijn, zouden er geen geloofsverkondigers zijn, zou er geen Evangelie zijn, zouden wij Christus niet kennen, en dus ook de Vader niet, er zou geen Kerk zijn, er zou niemand gedoopt zijn en zeker niet gevormd, het geloof zou niet gevierd worden.
Kortom, wij zouden God niet kennen, wij zouden van zijn bestaan niet weten. Wij zouden overgeleverd zijn aan de struggle for life gedurende de korte tijd dat we hier op aarde zijn. We zouden namelijk niet weten van de schepping door God, van Gods grote daden onder de mensen, van de geboorte van zijn Zoon, van diens dood en vooral ook verrijzenis, en van zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. We zouden niet weten wat de Vader voor ons nog in het verschiet heeft: dat wij uitverkoren zijn te delen in zijn erfenis. Er zou geen hoop zijn, en dus zou het leven weinig zin hebben.
En daarom luidt het vervolg: ‘Dan komt er weer leven.’ De heilige Geest brengt leven, Hij geeft zin aan het leven, aan het gewone leven van alle dag. Want de heilige Geest is de grote Helper die ons bemoedigt, troost, sterkt, inzicht verschaft, doet geloven, ons leidt in het maken van de juiste keuzes, zelfs ons leidt in ons bidden. En dat doet Hij dus in de kerk, maar vooral ook in ons gewone leven: thuis, op het werk, onderweg, op vakantie, overdag én ‘s nachts, als we gezond of ziek zijn, of we nu blij zijn of verdrietig. Dat moet een bemoedigende gedachte zijn in een tijd waarin het vieren van het geloof zo onder druk staat.
“Waar moet ik die heilige Geest dan zoeken, en wat wordt van mij verwacht?” vragen mensen wel eens. En ze kijken dan al zoekend rondom zich heen. Maar Jezus zegt in het Evangelie: “Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Joh. 14,17) Met andere woorden: ‘Keer in jezelf. Dáár vind je Hem. Geef de heilige Geest een kans. Geef je aan Hem over. Vertrouw je aan Hem toe. En laat de wereld even de wereld.’
Maar dat laatste is nu net het lastige. Vooral nu we de sacramenten en het samen vieren slechts sporadisch kunnen beleven. Want we zijn toch zo vol van de dingen van de wereld: constant zijn we eigenlijk krampachtig bezig grip te houden op het gebeuren om ons heen. We zijn bang het initiatief uit handen te geven. En toch wordt van ons gevraagd een beetje los te komen van die wereld. Dat kost allereerst wat tijd. God zoeken kost gewoon tijd. Hij vraagt dat u er even rustig bij gaat zitten, uw gedachten hun plaats laat vinden, en dat u dan probeert in overgave, dus in liefde, te zeggen: “Heer, ontferm U over mij.” Eigenlijk zoudt u dat elke dag een keer moeten doen. En niet gelijk opgeven als er tegenwerking komt. Los komen van de wereld kost ook volharding. Op den duur zult u zien, dat bepaalde gezegdes meer inhoud gaan krijgen. En ook zal het u helpen bij het maken van keuzes. Onze paus legt nogal de nadruk op de onderscheiding van de geest, waarmee hij bedoelt: ‘Geef de heilige Geest de kans, de tijd en de ruimte.’ Pinksteren is het feest van de uitstorting van de heilige Geest, van zijn gaven die leiden tot zijn vruchten.
Wie kan ons daarin tot voorbeeld zijn? Nu treft het dat Pinksteren dit jaar op 31 mei valt, de laatste dag van de Mariamaand mei. De dag ook waarop we anders ‘Het bezoek van Maria aan Elizabeth’ vieren. Als er iemand is die voor ons een voorbeeld is in de overgave aan de heilige Geest, dan is zij het wel. Juist daardoor is zij na haar Zoon de voornaamste voorspreekster: Moeder van de Kerk. En dat vieren we de eerste dag na Pinksteren, op Tweede Pinksterdag. De heilige Geest en Maria: dit jaar worden zij ons tezamen gegeven. Viel het u misschien ook al op dat de eerste regel van psalm 104 bijna woordelijk hetzelfde klinkt als de lofzang van Maria: ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer’?
‘Zendt mij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.’ Ja, moge het zo zijn, Amen. Zalig Pinksteren!

Diaken Jan Nieuwenhuis
diakennieuwenhuis@gmail.com
035-5420208

mariakoningin

Liederen en gedicht voor Pinksteren vanuit de Maria Koningkerk

Omdat we elkaar nog niet live kunnen zien met Pinksteren, hebben de familie Verburg en de familie Fijen/Selleger, weer een filmpje gemaakt met lievelingsliederen voor Pinksteren en met een gedicht van Cecile Maagdenberg.

Het geluid is deze keer, helaas iets minder helder. Daarom zijn er ondertitels toegevoegd onder de gesproken teksten (niet onder de liedjes) . Mochten ze niet vanzelf verschijnen, ga dan met de muis over het filmpje en klik, rechts onderin beeld, het icoontje voor ondertitels aan.

 

Pinkstergroet_3

Muzikale Pinkstergroet uit De Bilt

Leden van het Ecclesiakoor uit de HH Michaël-Laurens gemeenschap, samen met enkele andere parochianen, brengen alweer de derde muzikale groet, ditmaal een Pinkstergroet:

Een geïnspireerd Pinksterfeest toegewenst vanuit De Bilt!

 

 

 

person-holding-yellow-black-eyed-susan-flowers-in-bloom-1697912

Persoonlijk gebed in coronacrisis

Dit gebed is om kracht en vertrouwen in Gods nabijheid en uitzicht in deze tijd.

Gebed om kracht en vertrouwen in de 7de week van de paastijd (pinksternoveen)

Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien.
Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen …

 

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen
het vuur van uw liefde.

(stilte)

Lezing van Gods Woord (Joh 16, 25-33)

Uit het evangelie volgens Johannes.

In die tijd zij Jezus tot zijn leerlingen:
“In beelden heb Ik hierover tot u gesproken;
er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken,
maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.
Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;
het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn,
want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt
en gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen;
weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.”
Toen zeiden zijn leerlingen:
“Kijkt, nu spreekt Gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld.
Nu zien wij dat Gij alles weet. Het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt.
Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.”
Jezus antwoordde hun: “Gelooft ge nu?
Zie, er komt een uur, ja het is er al,
dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.
Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking,
maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

 

Uit psalm 104 (105)

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!

Met glorie en luister zijt Gij bekleed,
uw mantel is zuiver licht.

Vanuit uw schuren besproeit Gij de bergen,
de grond wordt gevoed door wat Gij haar geeft.

Gij doet voor de dieren het gras opschieten
en graan dat de mensen ten dienste staat.

Zodat de aarde hen voedsel verschaft
en wijn die de harten verblijdt;

En olie om hun gelaat te zalven,
en brood dat hun honger stilt.

Gij maakte de maan om de tijd aan te geven,
de zon weet wanneer zij onder moet gaan.

Dan maakt Gij het donker en valt de nacht,
dan zwerven de wouddieren rond.

De leeuwenwelpen brullen om prooi
en vragen hun voedsel aan God.

Zodra de zon opkomt trekken zij weg,
en leggen zich neer in hun holen.

Dat ziet men de mens, die zijn arbeid begint
en doorwerkt tot aan de avond.

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.

Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zendt Gij uw Geest, Heer, dan komt er weer leven ... © Javon Swaby via Pexels

Aanroepingen

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Heilige Geest, adem die doet leven,
helper in onze nood,
trooster voor de bedroefden,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, kracht voor de moedelozen,
die onze zwakheid wegneemt,
die ons doet opstaan uit onmacht,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt,
die de volkeren verenigt,
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods.
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven …

Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus,
die ons vreugde schenkt om het Evangelie,
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader,
kom en woon in ons.

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

 

Onze Vader

 

Slotgebed

Eeuwige Vader,
in het leven van Jezus
hebt Gij getoond dat uw liefde geen grenzen kent.
In het Pasen van Jezus
hebt Gij een nieuw begin gemaakt met uw schepping.
De leerlingen die eerst bang en onzeker waren
hebt Gij vervuld van geloof en geestdrift.

Laat uw Geest nu ook over ons neerdalen
en vervul onze harten van uw liefde.
Geef hoop aan de zieken,
troost aan de bedroefden
en vrede aan wie rusteloos is.

Schenk nieuwe levenskracht aan uw schepping.
Doe ons groeien in het besef
dat wij één mensengemeenschap zijn.
En versterk het geloof van uw Kerk,
opdat wij – net als de eerste leerlingen –
kunnen bidden: ‘Maranatha!’
‘Kom, Heer Jezus, kom.’

Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

 

Download hier de printvriendelijk versie van dit gebed.

bron: kerknet

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.