Palmtakjes Soest/Soesterberg gewijd in besloten viering

Tijdens een besloten viering op zondagmiddag 5 april, Palmzondag, in de HH Petrus en Pauluskerk werden de palmtakjes gewijd voor de Willibrordgemeenschap Soest en de St. Carolusgemeenschap in Soesterberg. Vanaf morgen kunnen belangstellenden deze gewijde palmtakjes afhalen in de drie kerken in onze gemeenschappen:

 • Petrus en Pauluskerk in het Stiltecentrum (dagelijks open van 8.3-0 – 17.00 uur)
 • H. Familiekerk op Witte Donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur en op goede Vrijdag van 14.00 – 17.00 uur.
 • St. Caroluskerk Soesterberg dinsdag 7 april en vrijdag 10 april tussen 9.00 en 12.00 uur en op Paaszaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Hieronder enkele foto’s van de wijding van de palmtakjes door celebrant pastor Mauricio Meneses.

Paasboodschap van de pastoor in de ‘coronatijd’

Anno Domini 2020

Dierbare zusters en broeders in Christus, beste jongeren en kinderen, Hoe oud bent u, of jij: 18?, of misschien al 88? Maar eigenlijk maakt de leeftijd niet zo veel uit: zo’n merkwaardige periode als nu heeft niemand van ons meegemaakt, vermoed ik. Misschien slechts bij benadering. Hebt u een periode meegemaakt die u aan de ‘coronatijd’ doet denken? Als ikzelf in de tijd terug ga, dan kom ik uit bij de staatsgreep in Polen (mijn geboorteland) in het jaar 1981. Generaal Jaruzelski wilde toen door draconische maatregelen de vrijheidsbeweging  Solidariteit’(Solidarnosc) van Lech Walesa de kop indrukken. Vooral de bewegingsvrijheid was strikt ingeperkt. Thuis blijven was verplicht. Als je toch naar buiten kwam zag je patrouillerende politie of soldaten met pantserwagens of tanks. Hierin mankeert mogelijk het meest de associatie met de huidige periode. Het gevaar was toen zichtbaar, zelfs prominent opgesteld om af te schrikken. Onze tegenstander in 2020 is daarentegen onzichtbaar: ondanks een geweldige vooruitgang in de medische wetenschap zijn we niet in staat om hem op tijd te signaleren. Het minuscule virusje kan overal zijn… en toeslaan.

Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Juist daarom kon de overheid beschermende maatregelen nemen: vooral afstand houden en vaak handen wassen. In enkele uitzonderlijke situaties is het niet mogelijk om afstand te houden, denk maar aan de artsen en het verplegend personeel in het ziekenhuis – ja ook op de ‘corona’-afdeling. Priesters moeten ook weleens naar deze afdeling, voor de ziekenzalving. Ons gevoel is – heb ik ook van enkele collega’s mogen horen – dat we goed beschermd worden. Niet alleen een mondkapje en handschoenen worden gebruikt, maar ook een grote gezichtsbril en een eenmalig te gebruiken beschermend vest wordt ons aangemeten. Ondanks al die goede voorzorgsmaatregelen kreeg ik het toch even benauwd bij binnenkomst: ‘zal dit misschien mijn laatste pastorale activiteit worden…’ schoot er door mijn hoofd. Vervolgens was ik dankbaar dat ik daar, op dat moment, mocht zijn. De zieke bad goed mee. Het Onze Vader klonk nog heel duidelijk, ondanks de benauwdheid en een – geluiddempende – beademingskap. Daarom meende ik de zieke na afloop te kunnen bemoedigen met de woorden: ‘u kon nog zo krachtig bidden, ik denk dat u spoedig beter wordt’. ‘Nee, ik weet al dat ik doodga’ was het antwoord, met een blijk van dankbaarheid en overgave. Al de volgende dag werd dit bewaarheid. Op de gang heb ik de arts en de verpleegsters geprezen voor hun veeleisende werk en verzekerde hen van ons dagelijks gebed voor hen. Allemaal hebben ze een duim opgestoken met een dankbare glimlach van instemming. In de lift besefte ik, dat ik dat in andere tijden nooit zou durven zeggen, uit vrees uitgelachen te worden. In een schietgebed heb ik dan nog eens het leven van de zieken en ook mijn leven in Gods hand gelegd.

Enigszins opgelucht, maar ook dankbaar dat ik daar als priester zijnde mocht zijn, heb ik het ziekenhuis verlaten. Op weg naar huis peinsde ik nog steeds over het leven, ziekte en de dood. Als vanzelf kwamen de gedachten van de uitvaartmis van collega priester Hans van de Schepop opduiken, van enkele dagen eerder in de kerk van Soest. Een bijzondere viering was dat. Met weinig mensen vanwege de corona, maar de boodschap was er niet minder om geworden. Door de zelf gekozen teksten voor zijn uitvaartmis getuigde pastor van de Schepop groots van zijn overtuiging van een nieuw leven bij God, na de dood. Met name de schriftlezingen, 1 Kor. 15, 12-26 en Joh. 11.20-27, spraken zo nadrukkelijk over Jezus’ verrijzenis, dat ik opeens – kijkend naar de brandende paaskaars bij het altaar – meende alvast aan de Paaswake deel te nemen.

Het is mijn gestorven priestercollega mijns inziens goed gelukt om de deelnemers van zijn uitvaart wat vervroegd alvast richting Pasen te bewegen. Maar misschien toch niet te vervroegd! Van de Paasgedachte dienen we toch elke dag te leven, als Jezus leerlingen. Daar vinden we immers de kern van ons geloof: Jezus heeft de duisternis van de wereld (en ook van ons) overwonnen; Hij is het Licht. Dit licht moet echter steeds weer aangewakkerd en doorgegeven worden en dat is de taak (roeping) van Zijn leerlingen. Hoe kun je echter dit licht doorgeven in de coronatijd, een tijd van het afstand van elkaar houden? Heel simpel! Bellen, mailen, zwaaien, glimlachen enzovoort, veel kan nog wel! Wees creatief! Door fysieke afstand te bewaren hoeft men geenszins afstandelijk te doen. Wij mogen steeds weer beseffen: alles geven we allereerst met ons hart en niet met de hand. Moge het licht van Christus daarom vooral in ons hart blijven branden. Dat wens ik ieder van ons van harte toe.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team een Zalig Pasen.

 

Pastoor Joachim R. Skiba

Palmtakjes af te halen in het Stiltecentrum De Binnentuin

Op Palmzondag zullen weer de palmtakjes worden gewijd. Deze kunnen niet tijdens een viering aan de parochianen worden uitgereikt vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf maandag 6 april a.s. staat in het Stiltecentrum De Binnentuin aan de Steenhoffstraat (naast ingang Ontmoetingscentrum De Sleutel) een mand met gewijde palmtakjes. Daar kunnen geïnteresseerden een palmtakje halen en mee naar huis nemen.

Het Stiltecentrum is dagelijks geopend van 8.30 – 17.00 uur. De viering op Palmzondag door pastor M. Meneses is online te volgen. Zie onderdeel vieringen op deze website.

Jouw bemoedigende bouwsteentje

Ben jij een goede schrijver? Zoek je graag internet af naar grappige afbeeldingen? Is er een bemoedigend gebed waar je steun aan beleeft? Is er een website die jou helpt deze moeilijke dagen rond corona? Deel het met je mede parochianen! Van Pasen tot Pinksteren willen we elkaar bestoken met mailberichtjes vol hoop en inspiratie. Wij, dat zijn we allemaal samen, allemaal ledematen van dat ene Lichaam van Christus. Lever ook jouw bijdrage, of geef je op om al die mooie mailtjes te lezen. Want behalve schrijvers hebben we natuurlijk ook lezers nodig.

D

Geestelijke Communie, door Diaken Jan Nieuwenhuis

Het ontvangen van de Communie is nu praktisch onmogelijk voor de meesten onder ons. God lijkt op afstand te blijven. Toch is dat niet het geval. Het is allereerst Jezus zelf die vanuit de Eucharistie verlangt bij ons te komen. Het naderen tot de Communie is ons antwoord daarop. Maar dat verlangen van Jezus blijft en ons antwoord ook: in de geest. Wanneer wij dat verlangen uiten in een gebed, dan mogen wij ook geloven dat Jezus graag bij ons komt. Dat noemen we de Geestelijke Communie, die in deze tijd van schijnbare afwezigheid van God een teken kan zijn van zijn aanwezigheid.

Een mogelijk gebed:
Mijn Jezus, nu ik de communie niet daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Een mooie uitleg vindt u ook bij:
https://www.kn.nl/verdieping/geestelijke-communie-christus-ontmoeten-in-ongewone-tijden/

Vieringen dmv livestream in de Goede Week

Overzicht Vieringen in de Goede Week livestream vanuit de St. Josephkerk. De vieringen zijn via de website van de OLVvA en op Facebook online mee te vieren. Een korte link vind je ook hier.

Palmzondag

 • zaterdag 4 april om 19:00 uur Internationale mis door pr. Roderick Vonhögen
 • zondag 5 april om 09:30 uur mis door pr. Mauricio Meneses

In beide vieringen worden palmtakjes voor de gemeenschappen van Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ingezegend. De verdeling van de palmtakjes geschiedt
vanuit de eigen kerken, zie daarvoor de lokale nieuwsbrieven.

Witte Donderdag

 • donderdag 9 april om 19:00 uur mis door pr. Mauricio Meneses

Goede Vrijdag

 • vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg door pw. Wies Sarot en jongerenwerker Suhail Tafur
 • vrijdag 10 april om 19:00 uur Goede Vrijdag Viering door pr. Roderick Vonhögen

Paaszaterdag

 • zaterdag 11 april om 21:00 uur Paaswake door pr. Joachim Skiba

Paaszondag

 • zondag 12 april om 09:30 uur mis door pr. Roderick Vonhögen

Tweede Paasdag

 • maandag 13 april om 11:00 uur mis door pr. Joachim Skiba

 

 

Persoonlijk gebed (2) in coronacrisis

Dit 2de gebed om kracht en vertrouwen kunnen we persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in deze crisistijd.

Voorzie een rustige plek, en een beetje stilte vooraf en nadien. Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving. Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen …

 

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vader van barmhartigheid, zend uw goede Geest
en maak mij ontvankelijk voor uw Woord.

(stilte)

2. Lezing van Gods Woord (1 Tess 5, 12-24)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Wij verzoeken u, broeders en zusters,
om hen te erkennen die onder u arbeiden,
die u leiden in de Heer en u terechtwijzen,
en om hen vanwege hun werk
meer dan gewone liefde waardig te keuren.
Bewaar de vrede onder elkaar.
Wij vermanen u, broeders en zusters:
wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen,
ondersteun de zwakken, heb geduld met allen.
Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt.
Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen.
Wees altijd verheugd.
Bid zonder ophouden.
Dank God voor alles.
Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
Blus de Geest niet uit, ​_
kleineer de profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede.
Houd u ver van alle soort kwaad.
De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.

3. Psalm 121

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:
vanwaar kan ik hulp verwachten?

Mijn hulp zal komen van God de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,
Hij slaapt niet, die waakt over u.

Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,
die over Israël waakt.

De Heer is het die u behoedt,
Hij staat als een wacht aan uw zijde.

Bij dag zal de zon u niet deren,
bij nacht doet de maan u geen kwaad;

De Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.

De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan
op deze dag en altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

4. Aanroepingen​_​_

Heer Jezus, Gij hebt blinden de ogen geopend.
Laat ook ons uw goedheid zien.

Heer Jezus, Gij hebt doofstommen doen spreken.
Maak ook ons tot getuigen van uw barmhartigheid.

Heer Jezus, Gij hebt genezing en redding gebracht.
Genees ons van alles wat ons hart gesloten houdt.

Heer Jezus, Gij brengt licht waar mensen in duisternis tasten.
Toon ons de weg die ons voert naar nieuw leven.

Heer Jezus, Gij schenkt hoop en nieuwe toekomst.
Bevrijd ons van al wat bang en onzeker maakt.

Heer Jezus, Gij hebt uzelf gegeven als voedsel voor velen.
Leer ons hoe wij ons leven kunnen breken en delen.

Heer Jezus, Gij komt aanwezig in ons midden.
Doe ons delen in de vreugde van uw verrijzenis.

 

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend ​_
voor mensen die verloren waren.Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
GEPUBLICEERD OP MAANDAG 23 MAART 2020 – 4:00
3 MINUTEN LEESTIJD
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
Klik hier voor een printvriendelijke versie van deze gebedstekst.
Ga naar het eerste ‘persoonlijk gebed in coronacrisis‘ (16 maart).

Foto-impressie uitvaartdienst Hans van de Schepop (update incl. gildeafscheid)

Vanochtend heeft in besloten kring vanwege de Coronacrisis de uitvaartdienst van pastor Hans van de Schepop plaats gevonden in de HH Petrus en Pauluskerk in Soest. Celebrant was zijn collega en vriend pastor Wil Veldhuis. De viering stond in het teken van Pasen, het nieuwe leven. Geheel volgens de wensen van pastor Van de Schepop was de viering opgezet.

Zodra het mogelijk is om weer vieringen te organiseren zal een Herdenkingsviering worden georganiseerd.

FOTO-IMPRESSIE AFSCHEIDSVIERING 27 MAART 2020 IN PETRUS EN PAULUSKERK SOEST

FOTO-IMPRESSIE GILDE-AFSCHEID EN BEGELEIDING OP ZIJN TOCHT

Na afloop van de viering vond op het Kerkplein nog een speciaal gildeafscheid plaats. Hans werd volgens de rituelen en gebruiken van de gilden en schutterijen overvendeld als laatste afscheidsgroet. Dit gebeurde voordat zijn kist in de auto werd geplaatst. De kist met het lichaam van Hans werd geflankeerd door ouderman Kees Wantenaar en de huidige Gildekoning Frank Spijker.

Nadat Hans in de rouwauto was geplaatst ging de delegatie van het Soester gilde de rouwauto op het eerste deel van de tocht naar het crematorium vooruit en bracht ter hoogte van de RK begraafplaats een laatste groet.

Pastor Hans van de Schepop overleden (update)

Hedenochtend, 23 maart 2020, is in het vaste geloof dat God hem heeft geroepen tot een nieuw leven, na een periode van afnemende gezondheid, in volle overgave van ons heengegaan, pastor Hans van de Schepop. Hij is 82 jaar geworden.

Vanwege de Coronacrisis zal in besloten kring van hem afscheid worden genomen. Een herdenkingsviering zal op een later moment plaats vinden. Hierna volgt een kort In Memoriam.

Hierbij treft u de rouwkaart aan van pastor Hans van de Schepop.

Op de site van het Aartsbisdom Utrecht vindt u de gedachtenis die door Kardinaal Eijk is verspreid onder de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht.

CONDOLEANCES
Er is voor Hans een online condoleanceregister gemaakt waar u uw bericht, foto of andere bijdrage kunt leveren, te bezoeken via www.smorenburguitvaart.nl/condoleanceregister. Log in met code: 26EB4

IN MEMORIAM PASTOR HANS VAN DE SCHEPOP

Maandagochtend 23 maart is op 82-jarige leeftijd overleden pastor Johannes Gerardus Wilhelmus van de Schepop. In de periode 1998 tot aan zijn pensioen in 2002 was hij als pastoor verbonden aan de huidige Katholieke Willibrordgemeenschap in Soest en met name aangesteld voor de toenmalige Joanneskerk. Na zijn pensioen is hij in Soest blijven wonen en is tot het moment dat hij ziek werd, bijna 2 jaar geleden, als priester voor blijven gaan in liturgische vieringen in Soest en omgeving.

Hans kwam uit een echt katholiek gezin en is in Twello (gemeente Voorst) geboren. Al op jonge leeftijd was hij actief in de kerk en de laatste duw om naar het seminarie te gaan kwam toen een missionaris op school op bezoek kwam om zieltjes te winnen. Enkele maanden voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij op 22 juli 1962 priester gewijd. Achtereenvolgens is hij kapelaan geweest in Harmelen en de H. Geestkerk in Doetinchem, en pastoor in de Verrijzeniskerk in Wageningen, de Mariakerk in Apeldoorn voordat hij in 1998 benoemd werd als pastoor van de Joanneskerk in Soest.

Hans  was vooral een gemeenschapsman, die mensen aan zich wist te binden door te luisteren, ze te inspireren vanuit zijn visie hoe de christelijke boodschap in praktijk te brengen. Zijn preken kwamen uit zijn hart en deed hij altijd vanuit zijn hoofd en sloot daarmee aan het thema van de dag. Het was niet een man die op de voorgrond trad alhoewel zijn functie hem natuurlijk wel in die positie bracht.
Daarmee was hij een warme en vooral sympathieke Herder. Door zijn lengte en met zijn wilde haardos was Hans een persoon die mensen bij elkaar bracht.

Met zijn komst naar Soest voelde hij zich ook nauw verbonden met het plaatselijke Sint Aechten Schuttersgilde en ging vanaf 2000 ook indien mogelijk mee met de gildepelgrimages naar diverse bedevaartplaatsen in Europa. Tijdens deze gildereizen was hij een inspirerend voorganger tijdens de vieringen en een geïnteresseerde medepelgrim.

De uitvaart van Hans zal in besloten kring plaats vinden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om samen te vieren zal er een herdenkingsdienst worden gehouden waarbij wordt stil gestaan bij het overlijden van Hans van de Schepop.

Een unieke man is heen gegaan.

René van Hal

—-

Persoonlijk gebed in de coronacrisis

Dit ‘gebed om kracht en vertrouwen’ kunnen we persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in deze crisistijd.

De bisschoppen roepen alle gelovigen op om in deze dagen, nu samen vieren onmogelijk is, tijd te nemen voor persoonlijk gebed.

In het volgende gebedsmoment reiken we woorden aan om dit te doen.
Zoek een rustige plek op, zorg voor een beetje stilte vooraf en erna.
Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen.

Gebed om kracht en vertrouwen

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.
Geef mij een woord van hoop en vrede.

2. Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting,
die ons troost in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood,
dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting.
Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding. ​_
Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben.

Onze hoop voor u staat dan ook vast:
wij weten dat u, delend in ons lijden,
ook zult delen in onze vertroosting.

3. Psalm 27

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?

De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden,
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. –

Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd;
al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. –

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef;

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. –

In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting,°
Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf.
Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.

Nu houd ik het hoofd fier opgericht
ondanks de vijanden die mij omringen.

Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen,
met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op;
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. –

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.

Al joegen mijn vader en moeder mij weg,
de Heer zou mij altijd ontvangen. –

Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.

Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand,
die vals beschuldigt en dreigt met geweld. –

Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

Open of download hier een printvriendelijke versie van dit gebedsmoment.
bron: ICL Vlaanderen

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.