Featured Image

6 november: Willibrordzondag

Op 6 november 2022 vieren we Willibrordzondag. De heilige Willibrord met zijn gezellen was de eerste die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigde in onze streken. Willibrordzondag is ook de dag van gebed voor de oecumene en de eenheid van de christenen in ons land.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is   er op Willibrordzondag een bijzondere collecte voor het werk van deze vereniging.

Zie bijgaande brief van Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene: Willibrordzondag 2022

en de website van de vereniging:

Willibrordzondag 2022 – De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening (oecumene.nl)

Featured Image

Kleuterkerk Soesterberg

Op zondag 25 september hebben we in Kleuterkerk samen de stad Nineve gebouwd. Dat was een hele klus, maar toen stond er toch een fraaie stad. Er waren zelfs dieren in de stad. Zou je die stad zomaar kapot willen maken? Nee, natuurlijk niet. Alleen als de stad en de mensen die er wonen slecht zijn, dan kan hij niet blijven. Jona moest naar de stad om te vertellen dat God de stad slecht vond. De mensen in Nineve begrepen de boodschap en bekeerden zich. Toen hoefde God zijn stad gelukkig niet kapot te maken. Alleen Jona begreep dat niet goed. Maar de kinderen, die de stad gebouwd hadden wel hoor!

Na het verhaal hebben ze samen nog gebeden voor de dingen die hen bezig hielden.

De volgende kleuterkerk is op zondag 6 november als de klok van de kerk twaalf slaat. Tot dan!

Featured Image

Pelgrimszegen voor pastoor Skiba

Vandaag mochten we in een mooie eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwkerk in Bilthoven voor even afscheid nemen van onze pastoor. De pastoor ging hierin voor, geassisteerd door liefst twee diakens. Pastoor Skiba heeft van de kardinaal toestemming gekregen om op pelgrimstocht te gaan naar Santiago de Compostella. Aan het eind van de viering ontving hij de pelgrimszege en werd hem de Jacobsschelp omgehangen.

Daarna een woord van afscheid van de vicevoorzitters van de parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de HH. Martha en Maria. Daarbij ontving hij symbolisch een grote schoenendoos. Zijn wandelschoenen, die uiteraard al ingelopen zijn, en sandalen heeft hij van beide parochies als geschenk mee gekregen. Hij mag ons allen meenemen in zijn hart en laten wij hem dragen mede in ons gebed.

Tevens werden de stempels van beide parochies in het pelgrimsboekje gezet, we wensen dat er nog vele stempels volgen en dat de pastoor uiteindelijk aan mag komen bij de kathedraal van Santiago de Compostella. We wensen hem een goede reis en een behouden thuiskomst.

 

Trouwe God, zegen elke pelgrim,
zegen onze pastoor.
Wees zijn reisgezel, ga hem voor.
Wees staf en steun,
draag zijn en onze zorgen en wijs Uw spoor.
Breng hem veilig thuis, vol vrede en alle goeds.
Heilige Jacobus, apostel en patroon van alle pelgrims
ontvang uw pelgrim,
laat hem ook bij u welkom zijn. Amen.

 

Tijdens de afwezigheid van onze pastoor blijft de pastorie bewoond, onze pastoor is echter niet bereikbaar. We wensen hem alle rust op deze reis.

Featured Image

De levensboom Donderdagmiddag 8 september 14.00 uur De Sleutel

Gespreksgroep over bomen op donderdagmiddag 

Je ziet hem vaak boven de deuren van boerderijen en oudere huizen. De levensboom.

De levensboom is een symbool dat afkomstig is uit onze Joods-christelijke traditie.

Ook in allerlei andere culturen zien we de boom terug. Een boom heeft kennelijk grote zeggingskracht.

Daarom starten we onze serie Bomen over bomen met dit bijzondere exemplaar uit de paradijstuin.

Misschien tot volgende week donderdag?

Als je je nog niet opgegeven hebt is het voor onze gastvrouw Joke handig wanneer je dat nog even doet.

Dan kan bij Sarot@marthamaria.nl

 

 

 

 

Featured Image

Inspirerende gildeviering als opening van de dag van het Koningsschieten

Vanmorgen als opening van de Dag van het Koningsschieten door de gildebroeders van het Soester Gilde werd een eucharistieviering met Gilde-eer gehouden in de plaatselijke Petrus en Pauluskerk. Voorganger was pastor Mauricio Meneses, het koor Inspiratie verzorgde de gezangen en het thema was “Het ware geluk”.

De kerk was volbezet en pastor Meneses wist de aanwezigen te raken rondom hoe je in het leven hoort te staan en dan het geluk kunt vinden. Hier een foto-impressie van de viering.

Featured Image

Bisschoppen publiceren samenvatting diocesane rapporten Synode

De Nederlandse bisschoppen hebben de samenvatting die zij gemaakt hebben van de verschillende rapporten van de diocesen en talrijke katholieke organisatie gepubliceerd.

U kunt die samenvatting hier lezen.

We brengen hier de conclusies die de bisschoppen uit de rapporten trekken omdat ze direct van betekenis (kunnen) zijn voor de gang van zaken in de geloofsgemeenschappen en de parochie.

2 CONCLUSIES
2.1 Communio
• Velen vinden dat het delen van het geloof fundamenteel is in het samen op weg zijn in de Kerk als
communio.
• Er is een groot verlangen naar communio, naar gemeenschap met elkaar en met de Heer. De plaatselijke gemeenschap wordt als zeer belangrijk ervaren. Daar komen de gelovigen samen, ontmoeten ze God in de viering, zetten ze zich in voor de gemeenschap en zien ze om naar elkaar.
• Communio vraagt om dialoog. Dialoog bevordert en brengt het gemeenschap-zijn tot uiting.
• Van meerdere kerkplekken één parochie maken is moeilijk. Men voelt minder de onderlinge betrokkenheid. Samen Eucharistie vieren zonder aan gemeenschapsopbouw te werken wordt als onvoldoende ervaren. Men mist de vertrouwdheid, de pastorale nabijheid.
• Priesters, diakens en pastorale werkers staan voor parochianen enerzijds dichterbij dan vroeger,
maar anderzijds zijn ze ook ver weg door het regionaal werken. Het teruglopend aantal priesters,
diakens en catechisten is een zorg die velen ervaren, zowel voor de mogelijkheid om voldoende
toegang tot de vieringen te hebben als voor wat betreft de pastorale nabijheid.
• Communio in de Kerk betreft niet alleen de parochiegemeenschappen, maar ook de onderlinge
band op diocesaan en wereldniveau.
2.2 Participatio
• Er zijn grote verschillen tussen parochianen onderling in de manier waarop zij hun geloof beleven:
de een beleeft die vooral in het onderling contact, terwijl het voor de ander vooral gaat om de
viering van de sacramenten.
• Enerzijds gaat er een grote kracht uit van vrijwilligers die een hechte band hebben en al jaren met
elkaar samenwerken. Anderzijds is er de ervaring dat dit nieuwkomers en vernieuwingen kan uitsluiten, terwijl de Geest vraagt om alle mensen die zich geroepen voelen toe te laten.
• Uit de synodale gesprekken constateren we een groot verlangen naar een Kerk, geïnspireerd door
het woord van God, waarin oog en oor is voor de individuele mens, voor de zorgen en noden in de
wereld, waarin alle gelovigen worden gehoord.
• Een dienende inzet van de Kerk spreekt velen aan en hoort bij het wezen van de Kerk.
• Velen verlangen naar een Kerk die de roeping van alle leden wekt en ondersteunt, en een verbinding legt met het leven van vandaag.
• Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in het dragen van verantwoordelijkheid in de Kerk
wordt door velen als belangrijk gezien voor de geloofwaardigheid van de boodschap die de Kerk
uitdraagt.
2.3 Missio
• In de gesprekken werd duidelijk dat we niet kunnen spreken over missie naar buiten zonder het
ook te hebben over missie naar binnen.
• Missie wordt omschreven als: treden in het voetspoor van Jezus, omzien naar elkaar, niemand
buitensluiten, geloven vanuit het hart en klaar staan voor anderen.
• Door terug te gaan naar de kern van het geloof, kunnen we iets voor de maatschappij betekenen.
• De eerste stap in de missie van de Kerk en de gelovigen is de vriendelijkheid. “Uw vriendelijkheid
moet bij alle mensen bekend zijn, de Heer is nabij.”
• Een gemeenschap die bidt is missionair. Gebed en missionaire actie lopen in elkaar over.
• Gelovigen vragen expliciet om medeverantwoordelijk gemaakt te worden bij het uitdragen van het
geloof, missionair en in dialoog met anderen. Voor het herkennen van de eigen roeping en het
uitvoeren van de zending is gesprek en samen bidden belangrijk.
• Geloofsvorming is belangrijk. Dit geldt op alle niveaus: ouders hebben hulp nodig bij de geloofsopvoeding van hun kinderen; kinderen en jongeren hebben catechese en pastorale vorming nodig;
leerkrachten op scholen hebben materiaal en ondersteuning nodig.
2.4 Manier van leven
Synodaliteit is een manier van leven en handelen die zich realiseert door het gezamenlijk beluisteren
van het Woord en het samen vieren van de Eucharistie. Het gaat om een manier van kerk-zijn in de
geschiedenis, een traditie die zich voortdurend vernieuwd. De leden van de Kerk hebben steeds behoefte aan bekering. Bekering vereist een spirituele houding. De spiritualiteit geeft een ziel aan het
instituut.
➢ Synodaliteit is een spiritueel proces dat gepromoot moet worden aan de basis, in lokale kerken en
op alle niveaus. Het is een manier van leven die de samenwerking van allen ondersteunt en ontwikkelt.
2.5 Luisteren naar elkaar
Samen-op-weg-zijn vraagt om een verandering van houding: van het individuele naar het gemeenschappelijke, van de kleine (parochie)gemeenschap naar de wereldkerk. Een uitdaging voor het vervolgproces is om deze blik op het grote geheel van de kerkgemeenschap steeds verder te openen: van
geloofsgemeenschap naar parochiegemeenschap naar wereldkerk. Om zo over de toekomst van de
Kerk te spreken vraagt een veranderende houding van het ‘ik’ naar het ‘wij’. De synodale weg nodigt
uit om te luisteren. Dat luisteren betreft de hele gemeenschap: elk lid van de gemeenschap luistert
naar de gehele gemeenschap, juist ook naar de stem van hen naar wie vaak niet geluisterd wordt. Het
open luisteren naar elkaar is een weldadig resultaat van dit proces. Uit de gesprekken bleek dat er een
grote bron van inspiratie en creativiteit is bij de nieuwe generatie. Men vraagt dat te laten groeien en
bloeien en dan zullen we er uiteindelijk de vruchten van plukken.
➢ Horen en gehoord worden, zonder oordeel of veroordeling: een luisterende gemeenschap.
2.6 Luisteren naar de Geest
Velen zien de synodale methode als een vruchtbaar instrument om over allerlei moeilijkheden met
elkaar in dialoog te gaan en in de ontmoeting met elkaar zich te laten inspireren en bemoedigen door
de Heilige Geest. Luister naar de Heilige Geest! Daar is een spirituele houding voor nodig, geloof en
vertrouwen in God verankerd in gebed en Eucharistie.
➢ Durf de Geest te laten waaien, heb daar vertrouwen in. Durf daarin ook los te laten.
2.7 Oproep tot verandering
Synodaliteit is een oproep om te veranderen binnen een Kerk in beweging, luisterend naar de Geest.
Velen hunkeren naar nieuwe vormen en nieuwe wegen. Het gaat ook om een mentaliteitsverandering
waardoor oude denkpatronen worden verlaten en men zich instelt op de Kerk van de toekomst die
gemeenschap en missionair zal zijn en veel meer een samenwerken zal zijn als één gemeenschap in
dienst van het Evangelie.
➢ De weg naar nieuwe vormen komt tot stand in gesprekken, ontmoeting en uitwisseling.
2.8 Leiderschap
Om synodaliteit op alle niveaus waar te maken zijn er leiders nodig die dat kunnen begeleiden met
persoonlijke, pastorale aandacht en empathie voor parochianen. Er zijn leiders nodig die mensen inzetten op hun kennis en kunde en hen inspireren.
➢ Nodig is leiderschap in samenwerking, horizontaal.
SAMEN VERDER
De gesprekken tijdens de diocesane fase van het synodaal proces maakten veel los en leverden belangrijk materiaal op om het geloof in de parochies, werkgroepen, organisaties, enz. te verdiepen en
vorm te geven. Wat betekenen de woorden van Jezus voor mijn leven, voor onze gemeenschap, voor
onze Kerk?
De sleutelwoorden communio, participatio en missio houden een belangrijke opdracht in als het gaat
om de vitaliteit van de Kerk in de wereld van vandaag.
Ook na de afsluiting van de diocesane fase van het synodaal proces zullen veel parochies en groepen
de gesprekken voortzetten om het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door
wat de Geest ons zegt.
Christus heeft zijn hand op ieder van ons gelegd. Dat vormt het geestelijk fundament om elkaar vast
te houden, te accepteren en een gemeenschap van geloof en liefde te bouwen.
In alle verscheidenheid zijn wij, in de kracht van Gods Geest, samen op weg om het Evangelie van Jezus
Christus zichtbaar te maken in de wereld van vandaag.

U kunt via deze link de verschillende diocesane rapporten bekijken.

Featured Image

Hoe staat het met de Synodegesprekken?

15 Augustus was de deadline voor het indienen in Rome van de gespreksresultaten op weg naar de Bisschoppensynode volgend jaar, die synodaliteit als thema heeft. Alle gelovigen werden uitgenodigd hun inbreng te geven. Landelijk werden de resultaten van de bisdommen verzameld. De Nederlandse bisschoppen hebben hun samenvattend rapport ingediend.

Dit rapport zullen de bisschoppen later publiceren.
Intussen kunt u kennis nemen van de rapporten die de Nederlandse bisdommen hebben ingestuurd.

Lees verder

Featured Image

De Ariëns Prijs en de Publieksprijs voor Diaconie:

Deze diaconale prijs werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven
geroepen. De PCI van de H.H. MarthaMaria meldden het initiatief van de Locatie Maria Koningin in Baarn (Stem nr. 12 (1) aan voor de Publieksprijs. Dit is nummer 12 en wat zou het mooi zijn als dit initiatief de winnaar wordt. Stem nr. 12!
Wilt u eerst meer wilt lezen over de genomineerden? Kijkt dan op:
https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-diaconie/ariensprijs20
22/genomineerden-ariens-publieksprijs-2022/
Featured Image

Op Nationale Bedevaart

De Nationale Bedevaart meemaken

Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart vond dit jaar plaats op zaterdag 9 juli. Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. De Nationale Bedevaart begon met een plechtige eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant en werd rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie.  Het thema van de Nationale Bedevaart was: Eén van Geloof en één van Geest. Vanuit de Parochie Onze Lieve Vrouw en Parochie Martha en Maria werd deze bedevaart georganiseerd door Pastoor Joachim Skiba en Diaken Jan Nieuwenhuis. Een van de deelnemers was Elly van Eig. Zij is parochiaan van parochie Martha en Maria en zij gaat vaak naar de Nicolaaskerk te Baarn. Tijdens deze bedevaart spraken we haar.

“Dit  voelt voor mij als een bepaalde heiligheid”
Deze bedevaart heeft zij inmiddels nu al 3 keer bezocht en wat haar zo bezig houdt is dat deze jonge mannen hun geloof betuigt hebben, omdat zij geloofde in de Eucharistie en in het gezag van de Paus. Dit zijn, in haar ogen, op dit moment de dingen waar zo aan getwijfeld worden. We moeten, volgens haar, heel veel eerherstel brengen om die waarden die zij neergezet hebben en deze doorgeven aan anderen. “Dit  voelt voor mij als een bepaalde heiligheid en die mij vervult met vreugde en ik kan dat niet anders zeggen.” aldus Elly.

“Voor de gaven van het geloof”
Nu zij deze bedevaart voor de derde keer meemaakt komt de vraag wat haar beleving daarin is en zij geeft daarop de volgende reactie: “Toch iedere keer wel het nieuwe van een Eucharistie beleven met zoveel mensen en gelovigen.  Daarbij ook zoveel rijkdom aan priesters / bisschoppen te zien en dan zie je dat de katholieke kerk wel degelijk levendig is.”
Elly bidt iedere ochtend de Lauden in haar kerk en een eucharistie bidt zij ook de rozenkrans. Dit vindt zij een mooi en dit houdt ook al een jaar of 5 al stand. “Altijd een rozenkrans bidden en tot Maria doet mij veel. Ik bid ook altijd voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dit  is voor mij de gaven van het geloof.

Samen met de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort op bedevaart te gaan en daarop geeft zij volgende reactie: “Ik vind dit enorm fijn, want dan ben je toch een geloofsgemeenschap. Ik vind het ook altijd leuk om op een bankje te zitten en dan aan te schuiven bij diverse parochianen. “

Tot slot doet zij nog een oproep: “Mensen doet dit ook eens. Kom ook eens een keer naar een bedevaart waar dan ook, zoals het prachtige Heiloo. “

Op de site van Katholiek Amersfoort leest u een artikel met Hannie Hörsters. Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/12/het-bezoek-aan-de-nationale-bedevaart-in-brielle/

Zie ook de volgende reportage  :

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.