Kerstvieringen in de Soester/Soesterbergse RK gemeenschappen

In het weekend van 30 november/1 december is het nieuwe Kerkelijke Jaar met de eerste zondag van de Advent. In vier weken tijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest wanneer we de geboorte van Jezus vieren. Al vele eeuwen is dit een van de hoogtepunten in het Kerkelijk Jaar en weten velen, trouwe en minder-trouwe kerkgangers maar ook veel anderen de weg naar een van de vieringen te vinden. De verschillende koren zijn al maanden bezig om dit feest ook tot een muzikaal hoogtepunt te maken. Ook de voorgangers en werkgroepen bereiden de Kerstvieringen voor en de kerken zijn op een bijzonder feestelijke wijze versierd met naast bloemstukken ook een kerstboom en natuurlijk een Kerststal. Ook dit jaar zal dit zeker het geval zijn.

Op donderdag 19 december 2019 om 14.00 uur zal in de H. Familiekerk een speciale Kerstviering worden georganiseerd door de KBO Soest-Soesterberg-Baarn. Celebrant is pastoor Joachim Skiba. Het thema van deze viering luidt “Ontvang het Licht”. Deze viering is niet alleen bestemd voor de leden van de KBO maar voor alle belangstellenden.

Tijdens Kerstavond en de beide Kerstdagen is er een grote variëteit aan vieringen.

Hieronder treft u een overzicht aan:

 

Tijdstip Kerk Soort viering Voorganger Koor
KERSTAVOND 24 DECEMBER
18.30 uur

20.00 uur

20.30 uur

22.00 uur

Petrus en Paulus

H. Familiekerk

Carolus Borromeus

Petrus en Paulus

Kerstgezinsviering

Nachtmis

Kerstviering

Kerstviering

W. Sarot

F. Zwarts pr

W. Sarot

J. Houben/R.van Hal

R. Tromp (orgel)

Inspiratie

Carolus/C Nuovo

Joyful

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
10.00 uur Petrus en Paulus Eucharistie W. Veldhuis pr Canto Nuovo
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER
10.30 uur Carolus Borromeus Eucharistie J. Skiba pr Samenzang

 

Kerstavond 2019:

Op Kerstavond is de sfeer natuurlijk heel bijzonder. De donkere avond wordt verlicht met kaarsen en de warmte van gezang met het Kerstverhaal rondom de kerststal die een centrale plaats inneemt in de kerk.

Gestart wordt met een Kerstgezinsviering om 18.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. Deze viering is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen. Altijd een bijzondere en ook attractieve viering waaraan ook bijzondere creatieve aandacht wordt besteed.

De Nachtmis in de H. Familiekerk om 20.00 uur is een eucharistieviering die al een kwartier voor aanvang begint met het zingen van kerstliederen. Met de medewerking van het koor Inspiratie zullen de gezangen zeker een aparte dimensie krijgen.

De Kerstnachtdienst om 20.30 uur in de St. Carolus Borromeuskerk is een communieviering waar de gezangen worden verzorgd door een combinatie van het Caroluskoor en het koor Canto Nuovo.

Kerstavond in de Soester katholieke kerken wordt dit jaar om 22.00 uur afgesloten met een (Kerst)communieviering in de Petrus en Pauluskerk. Voorgangers zijn Jan Houben en René van Hal. Zij gaan samen met het koor Joyful zorgen voor een bijzondere kerstsfeer in deze viering rondom het thema “Licht in je leven”.

Ook voorafgaand een beide laatste vieringen zullen kerstliederen worden gezongen. Dus zorg dat u tijdig aanwezig bent.

 

Eerste Kerstdag

Ook op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een zeer feestelijke Kerstviering/eucharistieviering in de HH Petrus en Pauluskerk met als celebrant pastor W. Veldhuis. Het gemengd koor Canto Nuovo verzorgt de liturgische gezangen en zingt verschillende kerstliederen.

 

De Soester/Soesterbergse katholieke kerken nodigen iedereen graag uit om een van de Kerstvieringen bij te wonen en samen de geboorte van Christus te vieren.

Oratorium ‘Schepping’ zoekt zangers

Ooit een Oratorium gezongen?

Deze mogelijkheid bestaat nu, want vanaf dinsdagavond 7 januari om 20.00 u. repeteert een projectkoor in de Emmakerk te Soest de verschillende zangpartijen in. Het is handig wanneer je noten leest, maar de ondersteuning via ingezongen partijen op internet biedt veel steun wanneer je niet zo leesvaardig bent.

Het Oratorium ‘Schepping’ wordt op zondagavond 19 april in de Emmakerk uitgevoerd. Een orkest (kleine bezetting) verzorgt de instrumentale begeleiding. Componist Johan Bredewout creëerde een boeiend muzikaal schouwspel waarin uitnodigende harmonieuze melodieën worden afgewisseld met spectaculaire momenten. Hans de Ruiter schreef de op het scheppingsverhaal uit Genesis gebaseerde teksten.

Kortom, een unieke kans om het volgende decennium op een bijzondere wijze te beginnen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Gerrit van Vembde die de algehele leiding in handen heeft: vembde@xs4all.nl

Gezocht: misdienaars …

Vandaag (4 december) in de Soester Courant een pagina-groot artikel met als kop gezocht: Misdienaars. In een interview met pastor Mauricio Meneses wordt gezocht naar kinderen die opgeleid zouden willen worden tot misdienaar. In Soest is dit een bijna uitgestorven functie in de katholieke gemeenschap.

Het is een wervende bijdrage geworden. Nu maar hopen dat er zich kandidaten melden voor de “cursus” die op 7 en 14 december wordt gehouden.

Parochiedag rondom “Als God renoveert”

Zaterdagmiddag 30 november kwamen de locatieraden en pastoraatsgroepen van de verschillende locaties van de HH Martha & Mariaparochie bijeen in het Trefpunt bij de H. Nicolaaskerk in Baarn. Het programma bestond uit het delen van de ervaringen en voortgang van de diverse locaties en een verdieping rondom het breed omarmt boek “Als God renoveert”. Pastoor Robert van Aken van de Sint Odaparochie uit Sint Oedenrode verzorgde een inspirerende inleiding waarbij de hoofdlijnen van het boek op een voor ieder begrijpelijke wijze presenteerde. In het boek veel tips om de verschillende locaties levend te houden en een toekomst te geven. Vooral ideeën hoe een volgende generatie aan ons kerk te binden kregen de nodige aandacht. In maart 2020 is er in Nederland een meerdaagse conferentie in Oudenbosch, waar met de schrijver van het boek, Fr. James Malon uit Canada, aanwezig zal zijn.

Het eerste deel van de bijeenkomst werd vanuit elke locatie een korte presentatie verzorgd waarin de diverse beleidspunten van deze locatie werden belicht, de zorgen naar de toekomst werden gedeeld als ook door Leo Fijen die dit deel van de bijeenkomst leidde gevraagd naar welk cijfer je de locatie(s) zou willen geven. De presentaties waren zeer divers van het benoemen van de verschillende beleids- en actiepunten, het verwerken ervan in een lied, het gebruik van symboliek als ook persoonlijke ontboezemingen. Een voor allen zeer leerzaam proces om ook te zoeken naar waar je de ervaringen van elkaar kunt gebruiken in de eigen situatie.

De presentaties hadden natuurlijk de nodige overlap waarbij de volgende onderwerpen werden benoemd en toegelicht:
– de zorg om elk weekend een viering te houden in de locatie;
– een actieve bijdrage te leveren aan de oecumene (ook de protestantse zustergemeenten hebben te maken met ontwikkelingen die onze locaties kenmerken;
– voldoende ondersteunen van de diverse werkgroepen die actief zijn
– het betrekken van de jeugd bij de gemeenschap en het geloof
– hoe te vernieuwen
– het met respect omgaan naar de diversiteit aan parochianen/kerkgangers
– hoe vorm te geven van gastvrijheid
– het opbouwen van persoonlijke relaties
Allemaal hele belangrijke thema’s die in de komende periode nader uitwerking vragen. Voorstel is dit gezamenlijk op te pakken waar dit mogelijk is.
Afgesproken is dit eind januari 2020 een vervolg te geven.

De middag werd afgesloten met een kopje soep met brood, waarna werd aangesloten bij de openingsviering van het Jaar van de Eucharistie in de H. Nicolaaskerk in Baarn. Zie aparte bericht op deze site.

Hieronder een korte foto-impressie van de bijeenkomst gemaakt door René van Hal.

Openingsviering Jaar van de Eucharistie

Op zaterdagavond 30 november werd met een speciale viering in de Nicolaaskerk in Baarn het Jaar van Eucharistie geopend in de HH Martha & Mariaparochie. Aartsbisschop Kardinaal W. Eijk had in het Aartsbisdom Utrecht dit als jaarthema gekozen. Met deze viering werd ook het nieuwe kerkelijk jaar gestart op de Eerste Zondag van de Advent.

Celebranten in deze viering waren pastoor J. Skiba (hoofdcelebranten) en pastor M. Meneses, pastor R. van Aken en diakens J. Nieuwenhuis en F. Sieraal. Pastor van Aken is pastoor in Sint Odaparochie (Sint Oedenrode, Son, Breugel) en was aanwezig aansluitend aan zijn presentatie voor de locatie- en pastoraatsgroepen van onze parochie tijdens de Parochiedag rondom het thema “Als God renoveert”.

In zijn preek ging pastoor Skiba in op de binnen de parochie gehouden bijeenkomst over de pastorale brief van kardinaal Eijk over de Eucharistie.

Het koor Canto Nuovo (Soest) onder leiding van Jan Schuring verzorgde de gezangen met achter het orgel Henk de Ruig. Lector was Irene Elsevier (De Bilt).

Hieronder een fotoverslag gemaakt door René van Hal

Wanted: medewerkers voor de kerstviering in Soest, jong en oud.

We need you! Op kerstavond gaan we een kerstviering voor kinderen organiseren om 18.30u met een levend kerstspel. Daarvoor hebben we nog vrijwilligers nodig die dit mogelijk maken. Saai? Nee, juist superleuk! We organiseren een voorbereidingsmiddag op 23 december in de Sleutel van 14-16u, waar we met z’n allen aan de slag gaan. Gezellig, leerzaam en sfeer verhogend.

We zoeken:

 • Zangers van elke leeftijd  voor het engelenkoor (we oefenen deze middag met de  pianist/dirigent)
 • Iemand die de beamer wil bedienen
 • Sterke mensen om de deur van de herberg te versjouwen
 • Een herbergier
 • Maria en Jozef
 • Herders
 • Koningen
 • Een kindje Jezus zou helemaal tof zijn!
 • Een regisseur die de spelers aanstuurt
 • Voor de maandagmiddag iemand voor de catering
 • NB We hebben verkleedkleren.

Ook hiervoor kan je je opgeven bij Sarot@marthamaria.nl.

De reis van je hoofd naar je hart komt opnieuw uit.

      Auteur Leo Fijen, die het vernieuwde boek woensdag presenteert, vertelt daarin het verhaal van Nederlandse monniken in heel Europa. Sinds 2004, toen het boek voor de eerste keer uitkwam, heeft hij veel geleerd. ‘Nu weet ik dat ik soms moet buigen, maar toen niet.’

U besloot tot het uitgeven van een aan de actualiteit aangepaste versie van uw boek, maar waarom kiest u niet voor een heel nieuw boek?
‘Omdat er nog steeds vraag naar is en ik de kern van het boek beschikbaar wil houden. Anderzijds zou ik het boek tekort doen als ik er niets aan toe zou voegen, want er zijn dingen veranderd in mijn leven sinds het boek in 2004 voor het eerst uitkwam. Zo heb ik een aantal keer in het ziekenhuis gelegen. Mijn lichaam vertelde me dat ik rustiger moest gaan leven.’
In uw boek spreekt u over tien leefregels. Om wat voor leefregels gaat het?
 ‘Het gaat om algemene leefregels die voor iedereen van betekenis kunnen zijn. Dat is een bewuste keuze. Iemand zei eens tegen mij dat ik die regels zo praktisch mogelijk op papier moest zetten.

 

Lees het volledige interview op: Het Nederlands Dagblad

Vieringen door de week

Kijk voor het volledige vieringenoverzicht bij vieringen!

H. Nicolaas Baarn (dagkapel)

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt ( Mariakapel)

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Communieviering: derde dinsdag van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes (de Waker, naast de kerk)

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Communieviering

Willibrord Soest

Afwisselend Eucharistie en Communieviering: Woensdag 9.30 uur Antoniuskapel naast H. Familiekerk

Vrijdag 9.00 uur Stiltecentrum naast Petrus en Pauluskerk

 

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.