Featured Image

Bomen over bomen De stronk van Isaï

Donderdag 8 december 14.00 uur De Sleutel, Soest

De tweede zondag van de Advent hoorden we  in de kerk de profeet Jesaja dromen. Hij begon zijn droom met het beeld van een boom, die afgehakt toch opnieuw weer uitliep. Dat beeld, dat staat voor het huis van David, waaruit een heel bijzondere koning zal voortkomen is veelvuldig gebruikt voor Jezus. In de middeleeuwen ontstond er zelfs een hele beeldcultuur omheen, onder de naam Boom van Jesse.

Deze boom van Jesse, kleurrijke stamboom van Jezus, staat centraal op de komende middag Bomen over bomen. Van harte welkom om te komen meepraten.

Featured Image

EEN PAAR GRADEN LAGER ... EN TOCH WARM

Nu de prijzen van gas en elektra zo hoog zijn zult u thuis ongetwijfeld bewuster en zuiniger met uw energieverbruik omgaan. Ook onze geloofsgemeenschappen zijn helaas genoodzaakt om de thermostaat een paar
graden lager te zetten waardoor de temperatuur in de kerk minder aangenaam zal zijn dan u gewend bent. Wees daar alsjeblieft op voorbereid als u naar de viering komt en trek een warme jas en handschoenen aan. In sommige kerken liggen dekentjes op de hoek van de bank maar voor alle zekerheid kunt u deze ook van huis meenemen of wellicht kan een warme brede sjaal dezelfde functie vervullen.
We doen allemaal ons best om zélf warm te blijven maar juist in deze tijd is het de uitnodiging om ook elkaar te verwarmen. Met hoe meer mensen we in de kerk zitten hoe warmer we het zullen krijgen, van binnen en van buiten. Maar je krijgt het ook warm door iets goeds voor iemand te doen en dat kan op veel manieren. Vast en zeker weet u wel iemand die warm wordt van wat extra aandacht.
Ondanks alles, maar misschien wel dankzij, wensen de leden van het parochiebestuur u warme winterweken toe.
Featured Image

Kerstpakkettenactie 2022

Namens de Soester kerken willen we, evenals in vorige jaren, een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen de mensen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.  Een samenwerkingsverband van de Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de Protestantse Gemeente Soest en de Caritas van de RK-kerk vraagt daarbij om uw medewerking in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen  met daarin onder andere levensmiddelen .

We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.

 

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. We hopen dat u ons financieel  wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2022. Deze gift is fiscaal aftrekbaar. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u in de kerk vindt of via het aanmeldingsformulier op de website .

U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen tot uiterlijk zondag 11 december.

Let wel: het gaat hier alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:

Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats,   Klaas van Veelen, Saskia Klerk en Herman Scholten.

aanmeldformulier RK-digitaal

Featured Image

Het Ad Limina bezoek – dagelijks verslag

Bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam houdt een blog bij van het Ad Liminabezoek. Zo kunt u het op de voet volgen.

Op de eerste dag vier­den we de Eucha­ris­tie onder in de crypte van de Sint Pieter bij het graf van de apostel Petrus. Na een snel ontbijt be­gon­nen de bezoeken aan de eerste Di­cas­te­ries (zoals de Curie-organen sinds juni j.l. heten): het Di­cas­te­rie voor de Evangeli­sa­tie, het Di­cas­te­rie voor de ere­dienst en de sacra­menten en het Di­cas­te­rie voor de In­sti­tu­ten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apos­to­lisch Leven (het curiede­par­te­ment voor de reli­gi­euzen).

Kar­di­naal Eijk was de hoofd­cele­brant deze dag. De Mis werd gevierd in de ruimte voor het graf van Petrus waar na afloop van de vie­ring de ge­loofs­be­lij­de­nis werd gebe­den….

lees verder op de site arcasal.nl

Featured Image

Volg het Ad Liminabezoek

U kunt ook via deze website het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome volgen.

Foto: vrijdag 4 november zijn mgr. Van den Hende en mgr. De Korte in gesprek met de pers over het Ad Limina rapport en blikken zij vooruit op hun bezoek aan Rome.

Van 7 tot en met 13 november zijn de Nederlandse bisschoppen gezamenlijk in Rome voor een Ad Limina bezoek. Via de mediakanalen van de bisschoppenconferentie kunt u dit bezoek de hele week volgen. Voor actuele berichtgeving en nieuwsbrieven kunt u terecht op rkkerk.nl en voor opnames van vieringen, video-interviews met de bisschoppen en een registratie van de persontmoetingen wordt gezorgd op katholiekleven.nl.

Kijk hier voor alle berichten en informatie over het Ad Limina 2022 op rkkerk.nl. 

Programmering katholiekleven.nl

Op YouTube is een play list aangemaakt voor de video-items van het Ad Limina: Ad Limina bezoek 2022 – YouTube. De video-items worden ook gepubliceerd op katholiekleven.nl. Livestreams komen ook beschikbaar via katholiekleven.nl/livestreams.

Zondag 6 november (of maandag 7 november)

 • Video bij de start van het Ad Limina bezoek

Maandag 7 november

 • Mis vanuit de Basilica Papale di San Pietro (Altare della Tomba die San Pietro)
  Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube
 • In de loop van de dag worden opnames gemaakt voor video’s met Mgr. Smeets van Roermond, Mgr. Van den Hende van Rotterdam, Mgr. Van den Hout van Groningen-Leeuwarden
 • 18.00 uur persontmoeting
  Friezenkerk (Ss. Michele e Magno)
  Livestream onder voorbehoud van technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden

Dinsdag 8 november

 • Mis vanuit de Basilica Papale di San Giovanni in Laterano
  Hoofdcelebrant is Mgr. De Korte
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube
 • In de loop van de dag worden opnames gemaakt voor video’s met kardinaal Eijk van Utrecht en Mgr. Hendriks van Haarlem-Amsterdam

Woensdag 9 november

 • Mis vanuit de Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
  Hoofdcelebrant is Mgr. Hendriks
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube
 • In de loop van de dag worden opnames gemaakt voor video’s met Mgr. Hoogenboom van Utrecht (hulpbisschop), Mgr. De Korte van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Mutsaerts van ’s-Hertogenbosch (hulpbisschop), Mgr. Woorts van Utrecht (hulpbisschop)
 • 18.00 uur persontmoeting
  Friezenkerk (Ss. Michele e Magno)
  Livestream onder voorbehoud van technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden

Donderdag 10 november

 • In de loop van de dag worden opnames gemaakt voor een video met Mgr. De Jong van Roermond (hulpbisschop)
 • Mis vanuit de Santa Maria dell’Anima
  Hoofdcelebrant is Mgr. De Jong
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube

Vrijdag 11 november

 • Ontmoeting met paus Franciscus
  Daarna worden opnames gemaakt met een korte reactie van de bisschoppen
 • 12.00 uur persontmoeting
  Friezenkerk (Ss. Michele e Magno)
  Livestream onder voorbehoud van technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden
 • Mis vanuit de Basilica Papale di San Paulo fuori le Mura
  Hoofdcelebrant is Mgr. Van den Hout
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube

Zaterdag 12 november

 • Mis San Callisto
  Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk
  Als de techniek het toelaat wordt deze later gepubliceerd op YouTube
 • Video bij de afronding van het Ad Limina bezoek

Zondag 13 november

 • KRO-NCRV zendt de eucharistieviering uit vanuit de Friezenkerk (10.00 uur). Voorafgaand daarin is er een uitzending van het Geloofsgesprek over het Ad Limina bezoek van de bisschoppen (09.45 uur)

Featured Image

Een bisschop over het Ad Liminabezoek

Samenvatting uit de nieuwsbrief van het bisdom Den Bosch

In de tweede week van november gaan de Nederlandse bisschoppen naar Rome. Wij bezoeken de graven van de apostelen  Petrus en Paulus, vieren op ver schillende plekken de Eucharistie en hebben een volle week tal  van ontmoetingen met de naaste  medewerkers van de paus en  met paus Franciscus persoonlijk.  …

Indringende vragen dringen zich op: wat is de actuele  kerkelijke stand van zaken? Wat  is de toekomst van het kerkelijk  leven in ons land? Welk leiderschap heeft de Kerk nodig, heel bijzonder denk ik dan ook aan  de invulling van mijn eigen ambt van bisschop.

Nabij leiderschap 

Nederland wordt gekenmerkt  door hoge welvaart en hoge scholing. Mede door deze ontwikkelingen wordt onze samen leving getekend door individualisering, een diep verlangen naar  inspraak en, niet in de laatste  plaats, door een snelle morele  liberalisering. Hoe kunnen wij  als Kerk op deze stand van zaken  adequaat reageren? …..
Nog spannender vind ik  de geloofsinhoudelijke crisis.  Veel katholieken kunnen hun geloof niet goed onder woorden  brengen. God is ver weg en zij  leven onder een gesloten hemel.  Hoe moet ik als bisschop daarop  reageren?
Mij lijkt een nabij leiderschap de enige vruchtbare  weg: een voortdurende bereidheid om  met gelovigen in gesprek te gaan in combinatie met een concentratie op Christus en zijn Evangelie. *

In het huidige Nederland,  waar zelfbeschikking en mondig heid belangrijke waarden zijn,  worden … religieus  zoekende mensen afgeschrikt  door kerkelijk ritualisme en juristerij. De meeste katholieken  waarderen de geloofsgemeenschap op warmte en geloofsinspiratie en denken niet in termen van juridische geldigheid.  Als een kerkleider dat laatste  toch doet, staat hij alleen al  communicatief direct op achter stand. Ontmoeting en hartelijkheid zijn onontbeerlijk om mensen werkelijk te bereiken.

Onze paus als voorbeeld 

Ik beleef het beleid van paus  Franciscus als een aansporing om  als bisschop mensen nabij te  zijn. Christelijk geloof is aller eerst een relationeel geloof. De  christelijke waarheid is immers  een persoon, Jezus Christus zelf.  ….

Veel jongeren, maar ook ouderen, zien geen enkele reden om  zich met een parochie te verbinden. Op een breed front is er  een crisis in de overdracht van  het geloof. Vanuit dat gegeven  wil ik… grote prioriteit geven aan het zoeken naar  nieuwe vormen van gemeenschapsvorming …dat betekent naar mijn diepste overtuiging,  ook oecumenische betrokkenheid. Als minderheden zijn  christenen van verschillende tradities geroepen om te blijven  zoeken naar meer eenheid  rondom de levende Christus. Zo hoop ik over de ontwikkelingen  in mijn bisdom met de paus te  spreken.

Mgr. dr. Gerard de Korte

beeld: Ramon Mangold, bisdom den bosch

Voor de volledige tekst klik hier

* cursivering van de redactie

Featured Image

Jozef en zijn grote  broers

Kleuterkerk zondag 6 november om 12.00 uur in de Caroluskerk,

Rademakerstraat 159 Soesterberg.

Heb jij al een nieuwe winterjas? En vind je hem mooi? Wil je hem dan meenemen naar Kleuterkerk. Want wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw nieuwe jas.

In Kleuterkerk horen we een verhaal over een nieuwe jas. Een hele mooie. Misschien nog wel mooier dan de jouwe. Die jas was van Jozef. Wat wel een beetje raar was, was dat alleen Jozef een nieuwe jas kreeg. En zijn broers niet. Daar kwamen problemen van.

Kom je luisteren naar de mooie verhalen over Jozef. We vertellen op twee zondagen deze spannende historie.

Kleuterkerk is voor peuters en kleuters. We dansen,  vertellen een verhaal, zingen liedjes, doen spelletjes en houden een collecte in natura om te laten zien dat het om delen gaat. Je bent van harte welkom, juist ook met kinderen die moeilijk kunnen stilzitten. Na afloop van de viering van een half uurtje drinken we samen wat en delen de kinderen het lekkers dat ze meegenomen hebben. Soms, als je geluk hebt, zijn er ook koekjes voor de papa’s en mama’s, oma’s en opa’s.

PS Op zondag 27 november is er weer kleuterkerk. Dan vertellen we verder over Jozef.

Featured Image

RK Begraafplaats Sint Annahof weer voorbereid op feest Allerzielen

Jaarlijks komen op de zaterdagochtend voor Allerzielen vele vrijwilligers naar de Begraafplaats aan het St. Annahof om het blad te ruimen, de paden te harken en de begraafplaats weer in goede conditie te brengen voordat op 2 november Allerzielen wordt gevierd.
Ook vanochtend zetten velen zich in. Een bladblazers, een schoffel, een hark, een zak om bladeren en afval in te doen en na enkele uurtjes hard werken, en uiteindelijk met zweet op de rug, ziet de begraafplaats er weer netjes uit.

Vrijwilligers: hartelijk dank ....

Featured Image

René van Hal Willibrordplaquette ontvangen

Deze gemeenschap wil symbolisch en plechtig hun gevoel van dankbaarheid zichtbaar maken voor René's vrijwillige en onbaatzuchtige werk. Gedurende meer dan 60 jaar heeft René zich als vrijwilliger, eerst ingezet voor de HH. Petrus & Paulusparochie in Soest, vervolgens voor de gefuseerde Willibrord parochie in Soest en daarna voor de gefuseerde Martha & Maria parochie locatie Willibrord in Soest. Met name liturgisch heeft René veel gedaan.

Als kind begonnen als misdienaar en zijn inbreng gehad bij het samenstellen en uitvoeren van jongerenvieringen. Vervolgens jarenlang lector geweest en op enig moment is René begonnen met regelmatig voorgaan in woord & communievieringen, gebedsvieringen en uitvaartvieringen.

Bij het sluiten en overdragen van de H. Familiekerk aan de nieuwe eigenaar van de kerk, heeft René veel werk verzet om e.e.a. goed te laten verlopen in het kader van liturgisch erfgoed.

Daarnaast is René "supervrijwilliger" voor de gemeente Soest; het is een eretitel, inclusief met de daarbij behorende gouden speld, verleend door de gemeente Soest voor de ongelofelijke hoeveelheid activiteiten die hij heeft verricht; een koninklijke onderscheiding past hier ook bij en is dus sinds een groot aantal jaren in het bezit van René.

Binnen het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest heeft René een voortrekkersrol vervuld en dat doet hij tot op de dag van vandaag. Met Gilden uit Brabant heeft hij de organisatie gehad van bedevaarten naar de verschillende bedevaartsoorden in Europa. Van het Gilde is hij een groot aantal jaren Ouderman (voorzitter) geweest.

René schrijft tot op dit moment zowel in onze plaatselijke krant als in het plaatselijke blad van de Katholieke Bond van Ouderen Soest en ook in het parochieblad van de H. Martha en Maria Parochie over de historie van het katholicisme in de gemeente Soest; tevens schrijft hij veel over andere wetenswaardigheden van de gemeente Soest.

De wijze waarop René zijn taken als vrijwilliger, maar vooral ook als praktiserend Rooms Katholiek heeft vervuld, verdient ons aller waardering.

Maatschappelijk heeft René, op een liefdevolle en zorgvuldige wijze, een groot aantal vrijwilligerstaken vervuld ten behoeve van de Soester gemeenschap. René is een man die zich inzet voor anderen. Een man van vertrouwen, altijd met een glimlach, altijd bereid om alles zo te plannen dat alles optimaal verloopt, een man van solidariteit, gastvrij en onvermoeibaar, altijd bereid om te leren en het beste van zichzelf te geven, voorzichtig met zijn woorden en consequent in zijn daden.

Daar zijn we hem bijzonder dankbaar voor en dat willen we ondersteunen door aan hem de Willibrord plaquette en de daarbij behorende oorkonde uit te reiken.

Bij de uitreiking door pastor Mauricio Meneses, kreeg René de mooie woorden van Jezus mee: ik ben niet in de wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

En dienstbaarheid is wat jou tot een groot man heeft gemaakt binnen deze gemeenschap.

 

René, Bedankt.

Featured Image

PETRUS EN PAULUSKERK

Kerk voor ons allemaal

Komt u graag in de Petrus en Pauluskerk?  Of denkt u met weemoed terug aan een ander kerkgebouw, in een andere tijd? Dat kan maar zo. Maar misschien kunnen we er iets aan doen.

Wij vinden het in ieder geval  hoog tijd om na te denken over hoe onze enige katholieke kerk in Soest voor de komende 10 tot 20 jaar eruit zou moeten zien. Hoe wordt deze kerk een “thuis” voor alle katholieken in Soest, oud maar vooral ook jong.  Het mag toch niet zo zijn dat na eeuwen ook de laatste katholieke kerk in Soest moet gaan sluiten, omdat ze geen bezoekers meer heeft, dan wel dat de kosten niet meer zijn op te brengen.

Daarom is er nu een werkgroep, die wensen en ideeën verzamelt, bespreekt en plannen uitwerkt . Deze werkgroep zoekt nog uitbreiding. Maar misschien bent u niet zo vergaderaar, maar heeft u wel ideeën over een nieuwe inrichting van de kerk.
Tot nu toe denken wij aan een kerk met minder zitplaatsen, maar makkelijk uit te breiden voor Kerstmis, een gildeviering en andere bijzondere en feestelijke vieringen. Daarnaast een kerk met  meer aandacht voor haar sacrale functie.  Een kerk waar ieder de rust vindt om te bidden en zich thuis voelt en bijzondere momenten in het leven wil vieren (doop, huwelijk, afscheid). Een plek waar we God in ons midden aanwezig voelen.

Natuurlijk is het de bedoeling dat begin volgend jaar ontmoetingen worden georganiseerd waarin ideeën gepresenteerd en besproken gaan worden.

Tussendoor zullen wij u op de hoogte te houden via een nieuwsbrief. U kunt daarvoor uw mailadres opgeven

Kortom: Hebt u ideeën, wensen, of wilt u  geïnformeerd worden, geef uw mailadres door aan  het secretariaat: secretariaat@marthamaria.nl.

Denktank inrichting Petrus en Pauluskerk

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.