Maria Koningin kerk

De Maria Koningin gemeenschap wil gezamenlijk het verhaal van Jezus Christus levendig houden en doorvertellen: een verhaal van geloof, hoop en (naasten)liefde.
Door samen te vieren, te bidden, te dienen en te leren tracht ze mee te werken aan een wereld waarin de Geest van God in mensen tot haar recht komt.
De gemeenschap bouwt voort op de pijlers van Schrift en Traditie en probeert deze ook zelf mede vorm te geven op een eigentijdse manier.

De Maria Koningin gemeenschap wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die zich bezinnen op en herkennen in het verhaal van God in het eigen leven, in dat van medemensen en in de wereld; een plaats waar ruimte is voor ieders geloofsbeleving, waar mensen zich persoonlijk met elkaar verbonden voelen, elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen.
Juist met het oog op de toekomst wil de Maria Koningin gemeenschap een relevante en actieve rol spelen op het marktplein van de samenleving.

Je bent van harte uitgenodigd bij een van onze vieringen!
De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

Adres
Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

Nieuwsbrieven

informatiebulletin maart april 2024

informatiebulletin januari februari 2024

informatiebulletin november december 2e deel

informatiebulletin november december 1e deel

informatiebulletin september oktober

informatie bulletin juli augustus

Informatiebulletin mei en juni 2023

informatiebulletin maart april 2023

Extra informatie

Vieringen

VIERINGEN

De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

In die vieringen kunnen voorgaan, een priester of een ander lid van het pastorale team, een emeritus-priester, een lekenvoorganger of een gastpastor.
Informatie over de vieringen worden vermeld op de website van Martha Maria en binnenkort op deze website en ook in de Baarnsche Courant.

De vieringen worden gestreamd en kunnen live worden gevolgd of later worden terug gezien via Kerkomroep.nl / Maria Koninginkerk Baarn.

Na afloop van de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee.

Onze lekenvoorgangers gaan voor in woord- en communievieringen. Onze lekenvoorgangers zijn Gerard v.d. Heide (coördinator), Sjef van Dijk, Cor van der Sluis, Veronica Selleger, Jeannette Verburg, Annelies v.d. Molen.

De vieringen worden muzikaal ondersteund door een organist of pianist en soms een van de koren. Verder zorgen lectoren voor lezingen en voorbeden en de kosters voor praktische en technische ondersteuning en de streaming.

Coördinator liturgisch rooster is Wim Jongmans, tel: 035 5382422; email: w.jongmans@planet.nl

De kosters zijn belast met alle praktische en technische bijdragen aan een goede liturgische viering.

 

Verhuur gebouwen

TARIEVEN VERHUUR RUIMTEN MARIA KONINGINKERK. 

Voor het huren van een van onderstaande ruimten van de Maria Koninginkerk, neem u contact op met  Lucie Voerman; tel. 06 27147296; mail: lcmjansen51@kpnmail.nl

Ingangsdatum: 1 januari 2023. (vastgesteld in Locatieraad vergadering van 08 december 2022)

Verhuur van ruimtes:                            

Vergaderruimte (foyer)                                                 78,00  per dagdeel    

Keuken met gebruik van koffiezetapparaat               57,50  per dagdeel

Secretariaat                                                                       57,50 per dagdeel

Sacristie                                                                             57,50 per dagdeel

Kerkzaal                                                                       €     326,50 per dagdeel

 

De verhuur van de diverse ruimtes geschiedt uitsluitend per dagdeel.

De dagdelen zijn: 09.00 - 13.00 uur; 14.00 - 18.00 uur; 19.00 - 23.00  uur

De ruimtes dienen na gebruik schoon en opgeruimd door de huurder te worden opgeleverd.

Uitvaarten: huidig tarief

Kosten van de uitvaart inclusief koor, voorganger, organist enz.        €   540,00

Indien gebruik van keuken en foyer (zie hierboven), plus                    €    146,00

Indien ondersteuning door onze vrijwilligers, plus                                €   193,00

 

Historie Maria Koningin

In november 2009 heeft de toen nog Maria Koninginparochie haar 50 jarig jubileum gevierd.
De Maria Koningin Gemeenschap is nu een van de locaties van de Martha&Maria Parochie.
Zondag, 6 oktober 2019 is het 60 jarig bestaan van onze Maria Koningin Gemeenschap gevierd. Ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum is een boekje gemaakt: Historieboekje 50 jaar Maria Koningin. Veel leesplezier.

organisatie en contactgegevens

 

Locatieraad
De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur van de Parochie Martha&Maria, alles met betrekking tot de praktische
gang van zaken en het te voeren beleid in de Maria Koninginkerk.
Samenstelling
Voorzitter: Gerard van der Heide; T: 06 12808501; E: gvdheide@xs4all.nl
Secretaris: Sjef van Dijk T: 06 45008086; E sjef.van.dijk@hotmail.com
Budgethouder: Lucie Voerman  T: 06 27147296; E: lcmjansen51@kpnmail.nl. Tevens contactpersoon aannemers en onderhoud tuin
Beheer: vacature, tijdelijk waarnemend zijn Sjef van Dijk voor onderhoud antennes in de toren en Lucie Voerman overige zaken.
Diaconie/caritas: vacature. Contactpersoon voor dit beleidsterrein is Gerry Olthoff.

Pastoraatgroep
In onze gemeenschap is bij de start van de MMparochie een pastoraatgroep ingesteld, maar deze heeft niet echt gefunctioneerd. De taken zijn geïntegreerd in de taken en werkzaamheden van de locatieraad en de openbare parochievergadering. Zie hierna.

Maria Koningin Raad (MKR) / Parochievergadering
De betrokkenheid van de leden van de Maria Koningin wordt gestimuleerd door middel van openbare bijeenkomsten voor de hele gemeenschap. In het verleden was dat de Maria Koningin Raad en bestond uit enkele leden van de locatieraad en vertegenwoordigers van de gemeenschap. Thans komt vindt er enkele keren per jaar een openbare parochievergadering plaats om te praten over actuele thema's of onderwerpen die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de MK-gemeenschap. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de foyer, aansluitend op de zondagsviering.

Diaconie / caritas
Onder diaconie verstaan we: zorg en aandacht hebben, dienstbaar zijn voor de ander (heel maken wat gebroken is). De gemeenschap moet zich verbonden voelen met de medemens en meewerken aan het oplossen van problemen d.w.z. de naaste worden van de medemens, die je nodig heeft. Niet alleen nood lenigen, maar ook werken aan de oorzaken en achtergronden van deze nood. Er is een werkgroep diaconie/caritas die acties verzorgt. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse actie voor scholen.
Ook is er permanente inzameling voor de voedselbank in kratten bij de ingang van de kerk. Tevens wordt er geitenkaas verkocht, gemaakt op de boerderij van een van onze leden. De meeropbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Contactpersoon: Gerry Olthoff, tel: 035 5422763, E: dolthoff@casema.nl

Amnesty International
Onze geloofsgemeenschap wil ook aandacht besteden aan de onrecht in de wereld en doet elke maand een beroep op de aanwezigen tijdens de viering om een brief te schrijven voor vrijlating van mensen die strijden tegen onrecht in hun land en/of zonder proces gevangen genomen zijn.
Contactpersonen: Marga van Merriënboer tel: 035-5420432, Jolien Paulussen tel: 035-5415824

Gastvrouwen
De ongeveer 10 gastvrouwen /-mannen zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering.
Contactpersoon: Ank van Maarseveen, tel: 035-5423946, E: avanmaarseveen@hotmail.com

Schoonmaak kerk en andere ruimtes
Elke tweede woensdag van de maand worden de kerk en andere ruimtes schoongemaakt door verschillende betrokken parochianen op de tweede woensdagochtend. Coördinator is Joke de Jong, tel. 035 5411466, E: kejo@casema.nl

 

 

Contact Maria Koningin

Secretariaat
Het secretariaat dient als aanspreekpunt en als ontmoetingsplaats, ook voor informatie omtrent doop- huwelijk- en uitvaartdiensten.
adres: Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn tel: 035-54 13 470 e-mail: mkp@hetnet.nl
Het secretariaat is ook telefonisch bereikbaar via contactpersoon Sjef van Dijk; 06 45008086 en mail: sjef.van.dijk@hotmail.com; op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur is hij aanwezig op het secretariaat; ingang Bremstraat.

Melding van overlijden.

Melding van overlijden kan telefonisch bij Lucie Voerman 06 27147296 en indien niet bereikbaar bij Jolien Paulussen 06 20390130  of bij het secretariaat van de Martha Mariaparochie (zie noodsituatie.

Is er een Noodsituatie ?

Verkeer je in een noodsituatie b.v. door ziekte of sterfgeval, neem dan contact met het secretariaat van de Martha Maria parochie: tel. 035-60 35 518.

Pastorale Bezoeken en wijkcontact
In onze geloofsgemeenschap proberen we er te zijn voor elkaar. Verschillende mensen van gemeenschap bieden aan parochianen een luisterend oor. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek om uw kleine of grotere zorgen met iemand te delen, kun je een van hen benaderen. Voor alle duidelijkheid; zij nemen zeker niet de taak over van de pastoraal werker of de priester. Zij zijn er  als medeparochiaan, wanneer er door welke omstandigheid dan ook behoefte is aan een gesprek of een praatje.
Behalve afwachten tot parochianen contact zoeken, proberen zij te reageren op signalen uit de gemeenschap, van pastores of van de wijkcontactpersonen.
Anneke van Kuik, tel.: 035-54 17 476, hvkuik@casema.nl / Riet van Wanrooij, tel.: 035-54 17 556, rietvanwanrooij@gmail.nl
Via wijkcontactpersonen proberen we aandacht te schenken aan het wel en wee van de parochianen.
De wijkcontactpersonen begroeten nieuwe inwoners van hun wijk en brengen tevens het parochieblad van Martha Maria  1 keer per 2 maanden rond en jaarlijks de enveloppen voor de actie Kerkbalans. Contactpersoon: Jolien Paulussen 035 5415824. Peter Bot zorgt voor de verzending van kerkbladen per post en bezorging bij de wijkcontactpersonen.

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt voor adressering van diverse mailing alsook voor de verwerking van adreswijziging; in- of uitschrijven uit register van centrale administratie (DocBase). enz.
Contactpersoon: Tilly Jongmans tel: 035-53 82 422 / w.jongmans@planet.nl

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan? Bel naar:
Wim Jongmans, tel: 035 - 53 82 422
Lucie Voerman-Jansen, tel: 06-27147296
Gerda Vesters , tel: 035 – 54 12 177
Riet v. Wanrooij, tel: 035 – 54 17 556
Willemien Witte, tel: 035 – 54 12 800

Begraafplaatsen:
De Maria Koninginkerk heeft geen eigen begraafplaats.

De R.K. Begraafplaats bevindt zich achter de kerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Contactpersoon: P.J.F.van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn; email: kerkhof@nicolaasnet.nl

De Nieuwe Algemene Begraafplaats is gelegen aan de Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn

De administratie: afdeling Burgerzaken tel.: 035-5481611
De opzichter van de begraafplaats:
tel: 035-5412814 email: begraafplaats@baarn.nl

Oecumene

Raad van Kerken Baarn

Op basis van haar identiteit is de Maria Koningin Gemeenschap lid van de Raad van Kerken Baarn, waarin de meeste kerkgenootschappen van Baarn vertegenwoordigd zijn.
Contactpersoon voor de Maria Koninginkerk is Veronica Selleger; tel. 06 20390130 mail: veronica.selleger@planet.nl

Enkele keren per jaar worden er bijeenkomsten en gebedsdiensten georganiseerd, zoals Vespers in de Goede Week en een Oudjaarsbijeenkomst in de Paaskerk of de Pauluskerk. Voorgangers komen uit de verschillende aangesloten kerken.

Paaskerk

Onze Maria Koninginkerk heeft een speciale band met de leden van de Paaskerk. Deze band is ontstaan na een verbouwing van de Paaskerk en in die periode was de Maria Koninginkerk opengesteld voor vieringen door de Paaskerk. Deze band is alleen maar hechter geworden en sindsdien worden met de leden van de Gereformeerde Paaskerk (PKN) drie maal per jaar ‘Vriendschapsvieringen’ gehouden. Het zijn gebedsvieringen voornamelijk met liederen van Huub Oosterhuis en naar het voorbeeld van de vieringen van de Dominicuskerk te Amsterdam. Deze vieringen vinden wisselend plaats in beidde kerken (Paaskerk 2x) en Maria Koningin (1x). Voorgangers zijn een dominee en een van onze lekenvoorgangers.

Ook de gebedsviering op Aswoensdag is gezamenlijk en jaarlijks wisselend in de Paaskerk of d Maria Koningin.

 

 

 

 

Koren

KERKKOOR

Het gemengd koor stelt zich ten doel om één keer in de maand de vieringen op te luisteren. Onder leiding van de dirigent, Reeuwert Tromp, repeteert het koor op de woensdagmiddag in de Maria Koninginkerk van 14.00 - 16.00 uur.

Contactpersonen: Ton Mulder (voorz.) tel: 035-5418703; mail: ton.amulder@gmail.com of Reeuwert Tromp tel: 035 6020017; mail: rjtromp@xmsnet.nl.

FAMILIEKOOR

Dit koor bestaat uit ouders/grootouders en hun kinderen/ kleinkinderen en zij zingen tijdens de familievieringen. Deze vieringen zijn toegankelijk voor jong maar zeer zeker ook voor oudere personen. De Bijbelverhalen worden dan door de kinderen in beeld gebracht waardoor de verhalen beter te begrijpen zijn. Repetitie koor: elke woensdagavond in de foyer van 18.45 - 19.30 uur onder leiding van dirigent Hans Verburg.

Contactpersoon: Hans Verburg; tel: 035-5424877 mail: hans.verburg1802@gmail.com

 

 

 

Informatiebulletin

‘Maria Boodschap’

Met ingang van 2023 was het helaas noodzakelijk om te stoppen met ons mooie kerkblad ‘Maria Boodschap’.

‘Informatiebulletins’

Binnenkort zullen 1x per 2 maanden informatiebulletins op de site worden geplaatst en tevens worden verspreid naar de leden door onze wijkcontactpersonen.