Maria Koningin

De Maria Koningin Geloofsgemeenschap wil gezamenlijk het verhaal van Jezus Christus levendig houden en doorvertellen: een verhaal van geloof, hoop en (naasten)liefde.
Door samen te vieren, te bidden, te dienen en te leren tracht ze mee te werken aan een wereld waarin de Geest van God in mensen tot haar recht komt.
De gemeenschap bouwt voort op de pijlers van Schrift en Traditie en probeert deze ook zelf mede vorm te geven op een eigentijdse manier.

De Maria Koningin Gemeenschap wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die zich bezinnen op en herkennen in het verhaal van God in het eigen leven, in dat van medemensen en in de wereld; een plaats waar ruimte is voor ieders geloofsbeleving, waar mensen zich persoonlijk met elkaar verbonden voelen, elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen.
Juist met het oog op de toekomst wil de Maria Koningin Gemeenschap een relevante en actieve rol spelen op het marktplein van de samenleving.

Je bent van harte uitgenodigd bij een van onze vieringen!
De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

Adres
Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Maria Boodschap November – 10 December 2021

Maria Boodschap Oktober 2021

Maria Boodschap september 2021

Maria Boodschap Juli – Augustus 2021

Maria Boodschap juni 2021 ? De Goede Herder ?

Maria Boodschap Mei 2021

Maria Boodschap april 2021

Maria Boodschap Maart 2021

Maria Boodschap Februari 2021

Extra informatie

Verhuur gebouwen

TARIEVEN VERHUUR RUIMTEN MARIA KONINGINKERK. 

Voor het huren van een van onderstaande ruimten van de Maria Koninginkerk,
neem dan contact op met  Wim Jongmans, T: 035 – 5382422

Ingangsdatum: 1 januari 2021 

Verhuur van ruimtes:                            

Vergaderruimte (foyer)                                                 73,50  per dagdeel    

Keuken met gebruik van koffiezetapparaat               48,50  per dagdeel

Secretariaat                                                                       48,50 per dagdeel

Sacristie                                                                             48,50 per dagdeel

Kerkzaal                                                                       €     276,50 per dagdeel

 

De verhuur van de diverse ruimtes geschiedt uitsluitend per dagdeel.

De dagdelen zijn:         09.00 – 13.00 uur
14.00 – 18.00 uur
19.00 – 23.00  uur

De ruimtes dienen na gebruik schoon en opgeruimd door de huurder te worden opgeleverd.

Uitvaarten: huidig tarief

Kosten van de uitvaart inclusief koor, voorganger, organist enz.        €   456,00

Indien gebruik van keuken en foyer (zie hierboven), plus                    €   122,00

Indien ondersteuning door onze vrijwilligers, plus                                €   162,00

Vastgesteld in Locatieraad vergadering van 07 december 2020

Vieringen

De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

In die vieringen kunnen voorgaan, een priester of een ander lid van het pastorale team, een emeritus-priester, een lekenvoorganger of een gastpastor.
Dit wordt bekend gemaakt in het kerkblad en in de plaatselijke media.
Tijdens iedere viering is er na de overweging een meditatiestilte.

Na afloop van de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee.

Een aantal keren per jaar is er een familieviering. Voor de allerkleinsten is er dan een crèche.

De lekenvoorgangers gaan voor in een woord- en communieviering. Zij bereiden samen met de lector en organist de viering voor.
Deze lekenvoorgangers zijn:
Sjef van Dijk, Gerard van der Heide, Cécile Maagdenberg, Veronica Selleger en Cor van der Sluis.

Contactpersoon:
Gerard van der Heide       tel: 035-5418055      email: gvdheide@xs4all.nl

De voorgangers worden bij de liturgische vieringen ondersteund door een lid van de Lectorengroep, de Kostergroep, en een aantal keren door een van de koren.
De lectoren verzorgen daarbij de lezingen en de voorbeden.

Contactpersoon:
Wim Jongmans               tel: 035 5382422       email: w.jongmans@planet.nl

De kosters zijn belast met alle praktische en technische aangelegenheden, welke direct bijdragen tot een goede liturgische viering.

 

Overwegingen

 

 

 

Historie Maria Koningin

In november 2009 heeft de toen nog Maria Koninginparochie haar 50 jarig jubileum gevierd.
De Maria Koningin Gemeenschap is nu een van de locaties van de Martha&Maria Parochie.
Zondag, 6 oktober 2019 is het 60 jarig bestaan van onze Maria Koningin Gemeenschap gevierd. Ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum is een boekje gemaakt: Historieboekje 50 jaar Maria Koningin. Veel leesplezier.

secretariaat

Binnen onze gemeenschap zijn diverse groepen actief die zorgen dat alles reilt en zeilt.

Locatieraad
De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur
van de Parochie Martha&Maria, alles met betrekking tot de praktische
gang van zaken in de Maria Koninginkerk.

Samenstelling
Voorzitter: Wim Jongmans, coördinatie beraden, aanspreekpersoon voor verhuur kerkruimten. T: 035-5382422
Secretaris: Honneke van de Sande, eerst aansprekende in parochiële aangelegenheden,
T: 035-5412084

Budgethouder: Ben van Merriënboer, T: 035-5420432
Beheer: vacature, onderhoud gebouwen en inventaris,

Algemeen lid: Gerry Olthoff, diaconie / Caritas, T: 035-5422763
Algemeen lid: Lucie Voerman-Jansen, assisteert de Budgethouder en pakt zaken aan die aandacht behoeven en/of zijn blijven liggen.
onderhoud tuin,  T: 06-27147296

Pastoraatgroep
De lokale geloofsgemeenschappen vormen de basis van onze parochie. In elke plaats is een pastoraatgroep.
Leden van de pastoraatgroep zijn ter plaatse oog en oor. Ze staan open voor vragen en initiatieven uit de gemeenschap. Zij stemmen lokale pastorale werkzaamheden op elkaar af en scheppen ruimte voor nieuwe initiatieven. Ze spreken mensen aan om hun talenten in te zetten voor de kerk. Ze zorgen dat er wordt omgezien naar mensen die aandacht nodig hebben. Zo wordt zichtbaar dat leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap samen met het overkoepelende pastorale team de pastorale zorg dragen.

De pastoraatgroep komt enkele keren bij elkaar samen met de pastoraatgroepen van de Nicolaaskerk in Baarn en de Nicolaaskerk in Eemnes. Voorts maakt de Pastoraatgroep deel uit van de Maria Koningin Raad.

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende leden:

Wim Jongmans, voorzitter
Honneke v.d. Sande, secretaris
Gerard v.d. Heide, liturgie; lekenvoorgangers, Oecumene, Raad van Kerken Baarn (RvK vacature)
Cecile Maagdenberg,
Kees Fijen, jeugd en jongeren / bijzondere projecten
Jolien Paulussen, wijkcontact en gemeenschapsopbouw
Gerry Olthoff, diaconie / caritas
Wies Sarot, pastoraal team

Diaconie
Onder diaconie verstaan we: zorg en aandacht hebben, dienstbaar zijn voor de ander (heel maken wat gebroken is). De gemeenschap moet zich verbonden voelen met de medemens en meewerken aan het oplossen van problemen d.w.z. de naaste worden van de medemens, die je nodig heeft. Niet alleen nood lenigen, maar ook werken aan de oorzaken en achtergronden van deze nood.
Contactpersoon: Gerry Olthoff, tel: 035 5422763, E: dolthoff@casema.nl

Amnesty International
Onze geloofsgemeenschap wil ook aandacht besteden aan de onrecht in de wereld en doet elke maand een beroep op de aanwezigen tijdens de viering om een brief te schrijven voor vrijlating van mensen die strijden tegen onrecht in hun land en/of zonder proces gevangen genomen zijn.
Contactpersonen: Marga van Merriënboer tel: 035-5420432, Jolien Paulussen tel: 035-5415824

Maria Koningin Raad
De Maria Koningin Raad (MKR) bestaat uit: een lid van het pastoraal team, de leden van de locatieraad, de leden van de Pastoraatgroep en vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het pastorale team en aan het locatiebestuur over het pastoraal- en financieel beleid. Zij draagt medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop dit beleid gestalte krijgt.
De bijeenkomsten van de Maria Koningin Raad zijn openbaar en vinden in de regel eens in de 2 maanden plaats.

Leden zijn:
voorzitter, Wim Jongmans
secretaris, Honneke van de Sande
pastoraal team, Wies Sarot
budgethouder, Ben van Merriënboer
jongeren, Kees Fijen
diaconie, Gerry Olthoff
beheer, vacature
wijkcontact, Jolien Paulussen
redactie, Gerda Vesters
Cecile Maagdenberg
lekenvoorgangers, aanspr. persoon RvK Baarn, Gerard van der Heide
vertegenwoordiging MK, Joke de Jong

Gastvrouwen
De ongeveer 10 gastvrouwen /-mannen zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering.
Contactpersoon: Ank van Maarseveen , 035-5423946,
E: avanmaarseveen@hotmail.com

 

 

Contact Maria Koningin

Secretariaat
Het secretariaat dient als aanspreekpunt en als ontmoetingsplaats, ook voor informatie omtrent doop- huwelijk- en uitvaartdiensten.
adres:
Maatkampweg 18,
3742 XM Baarn tel: 035-54 13 470 e-mail: mkp@hetnet.nl
Openingstijden: iedere woensdag van 09.30 – 11.30 uur. Zij-ingang van de kerk aan de Bremstraat.
Belt u buiten de openingstijden, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.
Bij geen gehoor wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. (vergeet niet uw naam en telefoonnr op te geven)
Contactpersoon: Honneke van de Sande tel: 035-54 12 084

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt voor adressering van diverse mailings alsook voor de verwerking van adreswijziging enz.
Contactpersoon: Tilly Jongmans tel: 035-53 82 422

Is er een Noodsituatie ?

Verkeer je in een noodsituatie b.v. door ziekte of sterfgeval, neem dan contact
op met tel.: 035-60 35 518.

Pastorale Bezoekgroep
In onze geloofsgemeenschap proberen we er te zijn voor elkaar. Twee mensen van onze parochie, Anneke van Kuik en Riet van Wanrooij, bieden aan parochianen een luisterend oor. Zij zijn toegerust en hebben de cursus pastorale bezoeken gevolgd. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek om jouw kleine of grotere zorgen met iemand te delen, kun je een van hen benaderen. Voor alle duidelijkheid; zij nemen zeker niet de taak over van de pastoraal werker of de priester.  Zij zijn er voor je als medeparochiaan, wanneer je door welke omstandigheid dan ook behoefte hebt aan een gesprek of een praatje.
Behalve afwachten tot parochianen contact zoeken, proberen zij te reageren op signalen uit de parochie, van pastores of van de wijkcontactpersonen.
Anneke van Kuik, tel.: 035-54 17 476, hvkuik@casema.nl

Riet van Wanrooij, tel.: 035-54 17 556, rietvanwanrooij@gmail.nl

Wijkcontact
Via wijkcontactpersonen proberen we aandacht te schenken aan het wel en wee van de parochianen.
De wijkcontactpersonen begroeten nieuwe inwoners van hun wijk en brengen tevens iedere maand de ‘Nieuwsbrief’ -Maria Boodschap- rond.
Contactpersoon: Jolien Paulussen

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan? Bel naar:
Wim Jongmans, tel: 035 – 53 82 422 (komende uit Eemnes)
Lucie Voerman-Jansen, tel: 06-27147296, Doormanlaan 109
Gerda Vesters , tel: 035 – 54 12 177, Eemborg 12
Riet v. Wanrooij, tel: 035 – 54 17 556, Vlinthof 2
Willemien Witte, tel: 035 – 54 12 800, Eemnesserweg 46a

Begraafplaatsen:
De R.K. Begraafplaats bevindt zich achter de kerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Contactpersoon:
P.J.F.van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn
email: kerkhof@nicolaasnet.nl

De Nieuwe Algemene Begraafplaats is gelegen aan de Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn

De administratie: afdeling Burgerzaken tel.: 035-5481611
De opzichter van de begraafplaats:
tel: 035-5412814 email: begraafplaats@baarn.nl

Oecumene

Raad van Kerken Baarn

Op basis van haar identiteit is de Maria Koningin Gemeenschap lid van de Raad van Kerken Baarn, waarin de kerkgenootschappen van Baarn vertegenwoordigd zijn.
Op dit moment is de aanspreekpersoon voor de Maria Koninginkerk: Gerard van der Heide.

Twee of drie maal per jaar worden er oecumenische vieringen gehouden.

In de Stille Week, voorafgaand aan Pasen, worden in de *Pauluskerk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond om 19:30 u Vespers georganiseerd, met wisselende voorgangers.

Op oudejaarsavond wordt afwisselend in de Paulus- of de Paaskerk* om 17.00 u een Oecumenische avonddienst gehouden.
Ook de voorgangers wisselen elkaar af.

Door de Bach Cantorij Baarn worden jaarlijks enkele Cantatediensten in een kerkdienstsetting georganiseerd. Deze muzikale diensten vinden afwisselend plaats in de Paaskerk, in de Pauluskerk en in de *H. Nicolaaskerk.

*Gereformeerde Paaskerk (PKN), Oude Utrechtseweg 4-A, Baarn,
*Nederlands Hervormde Pauluskerk, Brink 2, Baarn
*Rooms Katholieke H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 17-19, Baarn.

Paaskerk

Onze Maria Koninginkerk heeft een speciale band met de leden van de Paaskerk.
Wegens een verbouwing van de Paaskerk werd de Maria Koningin opengesteld voor de Paaskerkgangers.
Sindsdien worden met de leden van de Gereformeerde Paaskerk (PKN) drie maal per jaar ‘Vriendschapsvieringen’ gehouden.
Het zijn gebedsvieringen voornamelijk met liederen van Huub Oosterhuis en naar het voorbeeld van de vieringen van de Dominicuskerk te Amsterdam.

Ook de Aswoensdagviering wordt gezamenlijk gevierd.

 

 

 

 

Koren

KERKKOOR

Het gemengd koor stelt zich ten doel om één keer in de maand de vieringen op te luisteren. Onder leiding van de dirigent, Reeuwert Tromp, repeteert het koor op de woensdagmiddag in de Maria Koninginkerk van 14.00 – 16.00 uur.
Met een gezellige thee/koffiepauze om 14.45 uur.

Deelname is mogelijk vanaf ca. l8 jaar.

Contactpersoon: Ton Mulder (voorz. koor)
tel: 035-5418703     E: ton.amulder@gmail.com

FAMILIEKOOR

Dit koor bestaat uit ouders/grootouders en hun kinderen/ kleinkinderen en zij zingen tijdens de familievieringen, ongeveer 6 vieringen per jaar. Deze vieringen zijn toegankelijk voor jong maar zeer zeker ook voor oudere personen. De Bijbelverhalen worden dan door de kinderen in beeld gebracht waardoor de verhalen beter te begrijpen zijn.

Repetitie koor: elke woensdagavond in de foyer van 18.45 – 19.30 uur onder leiding van dirigent Hans Verburg.
Het repertoire wordt afgestemd op de familievieringen en kan meertalig zijn.

Contactpersoon: Hans Verburg
tel: 035-5424877     E: hans.verburg1802@gmail.com

Secretaris:      Kees Fijen                  tel: 035-5435439

 

 

 

Financien

Nieuwsbrief, ‘Maria Boodschap’

‘Maria Boodschap’

Tien maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief ‘Maria Boodschap’. Hierin vind je naast de vaste rubrieken als ‘Bij de voorpagina’, Overwegingen, ‘Uit de Locatieraad’, ‘Geraakt zijn door’, ‘Kerk in het Nieuws’ en Raad van Kerken Baarn, data van vieringen en familieberichten. Ook een verslag van de bijeenkomst van de Maria Koningin Raad.

Data van zondagse vieringen staan vermeld op pagina 2 tevens de personen die in deze vieringen voorgaan en of er een koor aanwezig is.

Op pagina 2 van de Maria Boodschap vind je ook de datum wanneer kopij ingeleverd dient te zijn bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Leden van de redactie: Philip Witte, Jan Moonen en Gerda Vesters
Er is wel behoefte aan nieuwe leden voor de redactie.

Contactpersoon: Gerda Vesters,
tel: 035-5412177   E: gerdavesters19@kpnmail.nl