Vieringen met beeld vanuit de Nicolaas Baarn

De livestreamvieringen vanuit Hooglanderveen op Facebook vervallen na dit 23 november. De vieringen worden ook nu al verzorgd vanuit de Nicolaaskerk Baarn. Ook de doordeweekse vieringen die in deze kerk worden verzorgd zijn te zien. Het platform dat hiervoor gebruikt wordt is kerkomroep. Via deze parochiewebsite zijn ze te volgen: marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren, vervolgens de link naar de Nicolaas Baarn openen.

Ouderavond eerste communie voor Soest en Soesterberg

Dinsdag 5 januari 2021 De Sleutel Steenhoffstraat 41, Soest, 20.00 uur

In januari beginnen we met een nieuwe groep Eerste communicantjes. Wil jij je kind ook communie laten doen dit voorjaar, en jouw zoon of dochter zit in groep vier of hoger, neem dan contact op met pastor Wies Sarot. Sarot@marthamaria.nl

De voorbereidingen zijn op zaterdagmiddag van half vier tot vijf en beginnen op 16 januari. De datum van de eerste communie staat nog niet vast.

ADVENTSKRANS Aftellen van donker naar licht

Adventskrans knutselen

Het wordt steeds donkerder buiten. Corona beperkt ons in ons gaan en staan. Daarom is het extra belangrijk om het thuis gezellig te hebben. Passend bij de tijd van het jaar is de Adventskrans. Iedere week van de Advent steken we weer een extra lichtje aan om te vieren dat we dichter bij Kerstmis komen. Harstikke leuk om met kinderen te doen! En super gezellig in een hoekje van de kamer.

Daarom maken we eind van deze maand weer Adventskransen op de zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag van de Advent. Dit jaar valt dat op 28 november. We versieren de krans met groen en met paarse linten en steken er vier houders op voor waxinelichtjes. We vertellen het verhaal van de Advent en leren een liedje voor bij het aansteken van de krans. Tenslotte we zegenen de krans in de kerk in de hoop dat zij ons de weg mag wijzen naar Kerst. Kom je ook?

Voor wie: kinderen en hun ouders

Wanneer: 28 november om twee uur

Waar: Heilige Familiekerk, Willibrorduslaan 19, Soest

Onkosten: 5 euro per krans

Corona: opgave is noodzakelijk  bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Jan Nieuwenhuis 25 jaar diaken.

Op 19 november 1995, 25 jaar geleden, werd Jan Nieuwenhuis door kardinaal Simonis diaken gewijd. Uiteraard willen we dit feestelijk vieren en graag hadden we dit met veel mensen in de kerk gedaan. Op dit moment kan dat helaas maar met 30 mensen

Op deze plaats willen we Jan en Gabriëlle, zijn echtgenote en steun, in dankbaarheid vast van harte feliciteren met deze bijzondere dag en wensen ze Gods liefde toe.

 

Een cadeau voor Jan Nieuwenhuis

Op de vraag ‘heb je nagedacht over een cadeau’ gaf Jan in eerste instantie een ontkennend en later een twijfelend antwoord. Wat ik graag wil is de mogelijkheid om iets te kunnen doen voor mensen in de parochie waarvoor ik mijn werk zie dat het nodig is. Uiteraard kost dat vaak geld. Deze vraag ondersteunen we van harte en we hopen ook dat u voor dit mooie cadeau een bijdrage wilt geven. Dit kan op rekening NL22 RABO 0128 8971 39, ten name van RK parochie HH. Martha en Maria, onder vermelding van “25 jaar Diaken”. Hiermee kunnen we tevens samen uiting geven aan de tekst van Lucas 22, 27  “Ik ben als degene die bedient”, de wijdingstekst van Jan Nieuwenhuis.

 

‘Zou jij niet diaken willen worden?’

Dat was de vraag die pastoor Kolkman mij stelde op een mooie voorjaarsavond in 1991. Voor mij was het de roepstem van de Heer om de dienstbaarheid van Jezus te vertegenwoordigen. Iedere gelovige wordt  geroepen tot die dienstbaarheid in navolging van Jezus. Zo zijn er velen actief voor hun medemens, vaak in stilte en altijd vanuit hun hart. Jezus zegt van hen: ‘Dat alles hebben jullie voor Mij gedaan. Ontvang het Rijk dat voor jullie gereed ligt.’ De diaken vertegenwoordigt in de kerk en vanuit de kerk die dienstbaarheid. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie (Lumen Gentium 29) ‘staat de diaken in dienst van het volk van God door de diaconie (dienstbaarheid) van de liturgie, het woord en de liefdewerken‘. Hiervoor wordt hij ‘gesterkt door de sacramentele genade’ (gewijd). In de persoon van de diaken (los van al zijn gebreken) mag de dienstbare vrijwilliger daarom waardering zien voor al wat hij/zij doet. Andersom heeft de diaken ook de taak om tot die dienstbaarheid op te roepen en deze zichtbaar te maken. Dat laatste is te zien in de liturgie (de dienstbare taak aan het altaar), in het woord (het voorlezen van het evangelie en soms de preek) en in de samenleving door hulp (liefdewerken).

Op die mooie voorjaarsavond besefte ik dit allemaal niet direct zo. Wat ik wel besefte was dat de Heer mij riep. Met vreugde zei ik dat ik dat graag wilde. Op 19 november 1995, nu 25 jaar geleden, werd ik in de Nicolaaskerk door kardinaal Simonis gewijd. Al die tijd heb ik het een uitverkiezing gevonden diaken te mogen zijn, dienstbaar aan God en zijn volk. Samen met en voor u.

 

Diaken Jan Nieuwenhuis

Digitale Adventskalender

Dromen van het goede leven

Adventskalender 2020

In de Advent willen we deelnemen aan een eeuwenoude discussie van theologen en filosofen; de discussie over de vraag wat nu een goed leven is. Wanneer is er sprake van een goed leven? Bijbel en geleerdheid wordt uit de kast gehaald om hier een antwoord op te geven.

In coronatijd dringt deze vraag zich ook aan ons op. Wat vinden wij eigenlijk een goed leven? Moeten wij daar niet eerst een antwoord op hebben voordat we ons een oordeel kunnen vormen over de wijze waarop we met corona omgaan?

Als logo hebben we een afbeelding van de schilder Marc Chagall. Chagall schilderde verschillende malen in zijn leven het moment waarop Noach de duif loslaat uit de benauwde ark. Noach en zijn gezin zitten dan al een jaar opgesloten in de dobberende boot. Waar hebben ze van gedroomd dat jaar? Welke plannen maakten zij?

En waar dromen wij van? Welke plannen maken wij?

Droom je mee? Denk je mee? Geef je dan op voor de digitale Adventskalender. Dan ontvang je iedere dag van de Advent een meditatie, gedachte, filmpje of lied met betrekking tot ons onderwerp.

Opgave bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Thuis Allerzielen vieren

Komende maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenken we gewoonlijk gezamenlijk al degenen die gestorven zijn, met bijzondere aandacht voor de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Deze gezamenlijke viering is dit jaar slechts zeer beperkt mogelijk.
Gelukkig kunnen we thuis en op het kerkhof wel aandacht besteden aan onze dierbare doden. Voor wie naar een vorm zoekt om dat te doen volgen hieronder wat suggesties.

Thuis
Maak op zondagavond of maandagmorgen een speciaal hoekje voor de overledenen die jij wilt herdenken. Dat hoekje kan je aankleden met een mooi kleedje, een foto of een ander aandenken, een kaars, bloemen, klimop (symbool van de eeuwigheid), een kruisje, een Mariabeeldje en andere dingen die voor jou met het herdenken van de overledenen te maken hebben. Ook kan het mooi zijn om de namen van al degenen die je wilt herdenken op een herfstblad te schrijven.

Leg de bijbel open bij de tekst die je wilt lezen. Dat is misschien de tekst die je gelezen hebt tijdens een uitvaart, of het hieronder genoemde evangelie.
Spreek met eventuele huisgenoten af wanneer je samen wilt stil staan bij de overledenen.

Een moment van bezinning
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Steek de kaars aan.

Gebed

God van alle leven,
op deze donkere dag
in een tijd die ons leven verandert
willen wij ons plaatsen in uw licht
dat sterker is dan alle duisternis.
Laat uw troostend licht schijnen over ons.
Versterk in ons de hoop
en het vertrouwen in Jezus, uw Zoon,
die gestorven is zoals onze dierbare overledenen,
die onze dierbare doden
ook is voorgegaan in de opstanding.
Verlicht ons verdriet en verzacht het gemis
dat wij voelen als we denken
aan wie ons voorgingen naar het nieuwe leven
dat vragen wij U in Jezus naam. Amen.

Lezing uit de Blijde Boodschap Johannes 15, 11-17

Heb elkaar lief
Jezus sprak tot zijn vrienden:
‘Met wat Ik jullie heb gezegd,
wil Ik mijn blijdschap op jullie overbrengen:
Dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’.
Je kunt je vrienden niet méér liefhebben
dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je vraag.
Ik noem jullie niet langer knechten,
want een knecht weet niet wat zijn Heer doet.
Nee, Ik noem jullie vrienden,
omdat Ik jullie alles heb bekend gemaakt
wat Ik van Vader gehoord heb.
Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen,
en Ik heb jullie gevraagd er op uit te gaan.
Jullie moeten vrucht dragen
en je opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan.
En de Vader zal jullie alles geven
wat je Hem – met een beroep op Mij – vraagt.
Dit is Mijn opdracht aan jullie: ‘Heb elkaar lief’.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Wees even stil

Namen noemen

Noem rustig de namen van hen die je mist
(schrijf ze eventueel tevoren op een lijstje)
Vertel erbij waarom je hen mist.
Noem de naam dan nogmaals.

Jan,
(ik mis je grapjes)
(ik mis de gesprekken over voetbal)

Jan

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Oma, (ik mis je luisterend oor)

Oma

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.

….

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Lezing uit een brief uit de dodencel
“Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard maar het is een grote troost.
Want zolang de leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel. Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en hoe rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde.”                                                    Dietrich Bonhoeffer

gebed om zegen 
God van alle leven,
In uw handen hebben wij onze dierbare doden gelegd.
Ook ons leven ligt in uw hand.
Wilt U ons en allen die ons lief zijn zegenen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Op het kerkhof

Maak het graf schoon en  plaats er bloemen en kaarsen op.

Bezinning

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wees even stil.

Namen noemen

Noem de namen van degene(n) die begraven ligt.
Vertel waarom je hem mist. (zie boven)

Johannes Gerardus Klomp

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Gebed
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
Bidt voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.”

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.