Andra tutto bene

De Italianen steken elkaar een hart onder de riem met leuke filmpjes en zingen op het balkon.

Het Coronavirus waart rond en we komen allemaal tot stilstand. Het ontwricht de samenleving.
Maar er is nog iets anders merkbaar, iets bijzonders. We gaan wat meer naar elkaar omzien. Het
begon al met die leuke spontane balkonbijeenkomsten in Italië. De boodschap van de Italianen is
Andrá tutto bene, het zal allemaal goed komen. Kijk maar eens op de website naar een filmpje uit
Rome. Ook in klappen en zingen mensen in het openbaar, iets minder spontaan, maar niet minder
welgemeend. Columnist Ephimenco verwoordde het zo in Trouw: “Nooit eerder in ons bestaand zijn
we door een beproeving zo gelijk geweest. Het virus maakt geen onderscheid tussen de rijke stinkerd
en de arme sloeber, zwart en blank, man of vrouw, homo of hetero. gelovige of atheïst, de Zwarte
Piet-hater of zijn aanbidder”.
Tot zover het goede nieuws over Corona. Het is veertigdagentijd en het voelt helemaal niet als Pasen.
Vandaar op de voorplaat een foto van het kruis in sober paars, en niet in stralend wit. Voor ons
katholieken is het een vertrouwde ritueel van Vasten en Onthouding: geen snoep of een wijntje.
Jezelf onthouden van aardse zaken en tijd nemen voor bezinning en aandacht voor jezelf en de
ander. De Vastentijd krijgt in deze crisis een veel bredere lading. Het woord sociale onthouding wordt
vast het woord van het jaar. Voor veel mensen, zekere voor Brabanders als ik, is dat een beproeving.
Geen gezelligheid of, bijvoorbeeld, een mooie viering rond 75 jaar bevrijding. Alles afgelast.
Maar ik draai het nog weer eens om. Ik ervaar dagen met een weldadige rust, geen auto’s door de
straat. Wel een fijne wandeling door het bos, alleen of met z’n tweeën, al dan niet met de hond.
Alleen wandelen levert iets heel anders op dan met een heel gezelschap. Er is veel meer ruimte voor
reflectie, een modern woord voor bezinning of contemplatie. En heeft u dat ook? Dat bevrijdend
gevoel als een vastgestelde afspraak ineens niet doorgaat? Het geeft je ook een ander kijk op onze
samenleving. Er wordt een onderscheid gemaakt over wat nou de voor ons allen onmisbare
beroepen zijn. De zorg en de openbare diensten, maar ook supermarktpersoneel, postbodes…. Daar
staan wij dan: kantoormensen en onze managers, die thuiswerken en eigenlijk stilvallen.
Peter Leermakers

Dit filmpje kreeg ik toegestuurd van een vriend uit Rome.

 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB opent Ouderen-Infolijn over corona

Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt sinds de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 veel vragen over de ziekte COVID-19.
Maar er melden zich ook ouderen die nu alleen thuis zitten en behoefte hebben aan een gesprek nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3400600, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

“De medewerkers van KBO-PCOB bieden zoveel mogelijk senioren graag een luisterend oor. Want juist nu is het belangrijk dat we, met alle beperkende maatregelen, er voor zorgen wel verbonden te blijven met elkaar, zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Blijf omzien naar elkaar”, deelt de christelijke ouderenbond mede.

bron: kbo-pcob

Persoonlijk gebed in de coronacrisis

Dit ‘gebed om kracht en vertrouwen’ kunnen we persoonlijk of in huiskring gebruiken, om te bidden om Gods nabijheid en uitzicht in deze crisistijd.

De bisschoppen roepen alle gelovigen op om in deze dagen, nu samen vieren onmogelijk is, tijd te nemen voor persoonlijk gebed.

In het volgende gebedsmoment reiken we woorden aan om dit te doen.
Zoek een rustige plek op, zorg voor een beetje stilte vooraf en erna.
Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving.
Zo vormen we een ketting van biddende mensen, alleen, maar toch ook samen.

Gebed om kracht en vertrouwen

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.
Geef mij een woord van hoop en vrede.

2. Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting,
die ons troost in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood,
dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting.
Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding. ​_
Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben.

Onze hoop voor u staat dan ook vast:
wij weten dat u, delend in ons lijden,
ook zult delen in onze vertroosting.

3. Psalm 27

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?

De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden,
mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. –

Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd;
al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. –

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef;

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. –

In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting,°
Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf.
Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots.

Nu houd ik het hoofd fier opgericht
ondanks de vijanden die mij omringen.

Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen,
met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op;
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. –

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.

Al joegen mijn vader en moeder mij weg,
de Heer zou mij altijd ontvangen. –

Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.

Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand,
die vals beschuldigt en dreigt met geweld. –

Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

Open of download hier een printvriendelijke versie van dit gebedsmoment.
bron: ICL Vlaanderen

Corona en mogelijkheden in de kerken

Volgend de richtlijn van de bisschoppen hebben we besloten alle bijeenkomsten in onze geloofsgemeenschappen op te schorten. Dat betekent dat alle doordeweekse vieringen, repetities van koren, catechese bijeenkomsten et cetra worden opgeschort. Uitzondering zijn de vieringen door de week in het Eucharistisch Centrum in de Nicolaas Baarn. Niet in de kapel, maar in de kerk zodat de bezoekers ruimte hebben om gespreid te gaan zitten.

Juist in deze tijd snappen wij dat velen van u behoefte hebben tot gebed en/of opsteken van een kaarsje in de eigen geloofsgemeenschap. Dat kan! In diverse geloofsgemeenschappen is de kerk op gezette tijden open om stil te zijn en een kaars aan te steken. Kijk voor exacte tijden op de pagina’s van de geloofsgemeenschappen!

Soest – Stiltecentrum (naast de Sleutel, linksachter de Petrus- en Pauluskerk, Steenhoffstraat 41 Soest), iedere dag van 8.30- 17.00

Maartensdijk: Iedere zaterdag van 16.00 – 17.30 uur in de kerk

Soesterberg: Iedere dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur in de kerk

Nicolaas Baarn: Maandag t/m vrijdag van 14.30 – 15.30 uur. Deze kerk is ook open voor de doordeweekse vieringen!

Eemnes: Dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur devotiekapel, achter in de kerk

OLV Bilthoven: maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. Graag even contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (030-2282665) om te horen of de kerk niet in gebruik is voor werkzaamheden of een (kleine) uitvaart.  

U kunt ook vieringen terugluisteren die eerder in de kerken van Eemnes, Nicolaas Baarn, OLV Bilthoven en Maartensdijk zijn gehouden.

Elke ochtend om 10.00 uur bidden de leden van de gebedsgroep Mothers prayers (Biddende moeders) thuis de rozenkrans en nemen de intenties mee van iedereen die dat maar wil. Wil je meebidden, graag, je kan je opgeven, dan krijg je de intenties ook. Heb je een intentie, geef hem dan bij Wies Sarot op.

 

Jongerenreis naar Taizé

Heb jij zin om lekker een weekje weg te zijn uit de dagelijkse sleur van studie of werk? Houd je van gezelligheid en vind je het leuk om andere jongeren te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te ontdekken? Ga mee op reis met Taizé 2020!

Taizé
In Taizé is een oecumenische broedergemeenschap die jaarlijks duizenden jongeren vanuit de hele wereld ontvangt. Op deze bijzondere plek ervaren jongeren ruimte om na te denken en met elkaar te praten over het geloof. De jongeren komen met de broeders ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds samen voor het gemeenschappelijk gebed. Tussen de gebedsvieringen door ontmoeten jongeren elkaar in gespreks- en werkgroepen, bij maaltijden en op gezellige momenten tussendoor.

Jongerenreis?
Deze Taizé reis is bedoeld voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Je hoeft zelf niet gelovig te zijn, maar je moet het wel leuk vinden om erover te praten en na te denken. De organisatie van deze jongerenreis ligt in handen van de parochies Heilige Thomas, HH. Martha en Maria, OLV van Amersfoort, Sint Maarten en St. Lucas.

Onderkomen en maaltijden
Het onderkomen in Taizé is eenvoudig en goed. We slapen in tenten. De maaltijden zijn eenvoudig, maar wel voedzaam.

Datum en kosten
De reis naar Taizé is van 18 t/m 26 juli 2020. We gaan met de bus van Regenbogen-TourService. Zij verzorgen al jaren busreizen naar Taizé. De kosten van de reis bedragen € 215,- p.p. all in. Dit is inclusief reis, eten, overnachting en programma.

Let op! Je moet zelf zorgen voor een reis- en annuleringsverzekering.

Informatieavond
Op de informatieavond op 19 maart in de Sleutel in Soest of 23 april in Amersfoort hoor je meer over deze reis.

Kennismakingsbijeenkomst

Op zondag 14 juni is er een kennismakingsbijeenkomst in de St. Catharinakerk in Barneveld.
De middag begint om 15:30. We vertellen meer over de reis, leren elkaar kennen en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Aanmelden

Als je mee wilt naar Taizé, geef je dan z.s.m. op, maar uiterlijk maandag 15 juni. Je kunt je opgeven door te mailen naar: taizereisnl@gmail.com. Na aanmelding ontvang je meer info over de reis. Zet zondagmiddag 14 juni alvast in je agenda voor de kennismakingsbijeenkomst.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de jongerenwerker Suhail Tafur.

Iconen St Catharinaklooster Sinaï online

 

 

De beroemde iconencollectie van het orthodoxe Sint-Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn
in Egypte kan voortaan online bekeken worden. Dat is mogelijk gemaakt door een team
wetenschappers van de universiteiten van Princeton, Michigan en Alexandrië.

De iconencollectie van het klooster is een van de voornaamste verzamelingen van
oosters-orthodox religieuze afbeeldingen ter wereld. Zij bevat een duizental iconen.

Bekijk iconen >>

In 1950 begonnen de monniken met het schoonmaken en herstellen van de sacrale kunstwerken.
Dankzij de samenwerking met de universiteiten is nu een volgende stap gezet.

De icoon van Christus Pantocrator van het Sinaï-klooster (zie afbeelding), die gemaakt
werd in de zesde eeuw, is een van de bekendste en populairste iconen in de orthodoxe wereld.

Vele Sinaï-iconen dateren van vóór het Byzantijns iconoclasme in de achtste en negende eeuw.
Bij die beeldenstormen werden vele iconen vernietigd.

bron: Aleteia/kro-ncrv/katholiek

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.